ZAWIADOMIENIE O NADANIU STOPNIA DOKTORA 1 Nazwa Podmiotu Nadającego

ZAWIADOMIENIE O NADANIU STOPNIA DOKTORA 1 Nazwa Podmiotu Nadającego

DESCARGAR PDF

ZAWIADOMIENIE
O NADANIU STOPNIA DOKTORA
1.
Nazwa podmiotu nadającego stopień doktora
2.
Nazwa Rady Dyscypliny nadającej stopień doktora
3.
Tytuł, imiona i nazwisko osoby, której nadano stopień doktora
4.
Numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby,
której nadano stopień doktora
5.
Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:
1.
data uchwały o wszczęciu postępowania
2.
data złożenia wniosku o wyznaczenie promotora i promotora
pomocniczego**
3.
data złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania
stopnia doktora**
8.
Uchwała o nadaniu stopnia doktora
1.
data uchwały o nadania stopnia doktora,
2.
numer uchwały o nadaniu stopnia doktora,
10.
Określenie nadanego stopnia doktora:
a.
Dziedzina
b.
Dyscyplina
11.
Data wydania i numer decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności
decyzji o nadaniu stopnia doktora *
* Niepotrzebne skreślić
** dla postepowań wszczętych od 1.10.2019 r.
Kraków, data..................................... r.
(miejscowość)
………………………………………………………………………………
Podpis Przewodniczącego Rady Dyscypliny
nadającej stopień doktora
INFORMACJA DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMACJI O SZKOLNICTIWIE
WYŻSZYM I NAUCE POL-on DO BAZY DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIACH AWANSOWYCH
W ODNIESIENIU DO OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STOPIEŃ DOKTORA
1.
Tytuł, imiona i nazwisko osoby, której nadano stopień doktora
2.
Rozprawa doktorska
1.
Data złożenia rozprawy doktorskiej**
3.
Streszczenie rozprawy doktorskiej
1.
Data sporządzenia streszczenia
4.
Recenzje rozprawy doktorskiej
1.
Imię i nazwisko recenzenta
2.
PESEL recenzenta
3.
Miejsce zatrudnienia recenzenta
4.
Data opracowania recenzji
** dla postepowań wszczętych od 1.10.2019 r.