ZARZĄDZENIE NR 4 /2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4

ZARZĄDZENIE NR 4 /2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4

DESCARGAR PDF

ZARZĄDZENIE NR 4 /2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Czeladzi
z dnia 18 stycznia 2021r.
w sprawie sposobu informowania rodziców o formach i okresie udzielania
uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr
4 w Czeladzi
Na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.w
sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280).
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1.
W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby
rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne i czynniki
środowiskowe wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
informację przekazuje się jego rodzicom.
2.
Przekazanie informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną oraz uzyskanie akceptacji rodziców na
udzielanie uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem
należy do wychowawcy klasy.
3.
Rodzice powinni potwierdzić, że dobrowolnie korzystają z pomocy
psychologiczno‑pedagogicznej udzielanej w szkole.
4.
Potwierdzenie dobrowolnego korzystania z pomocy psychologiczno ‑
pedagogicznej wymaga formy pisemnej.
5.
Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o
potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w
trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką
potrzebę.
§ 2.
1.
W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest
objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w innym
zakresie, planuje on i koordynuje udzielanie uczniowi tej pomocy.
2.
Wychowawca klasy może zaplanować objęcie ucznia pomocą
psychologiczno‑pedagogiczną w formach organizowanych przez szkołę.
3.
Wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia
oraz, w zależności od potrzeb, z innymi nauczycielami i
specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi
osobami i podmiotami.
§ 3.
Jeśli uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną, planując
udzielanie mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia się
wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji.
§ 4.
1.
Wychowawca klasy ustala formy udzielania uczniowi pomocy
psychologiczno- pedagogicznej, okres ich udzielania oraz wymiar
godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
2.
Podczas planowania wymiaru godzin poszczególnych form udzielania
uczniom pomocy psychologiczno‑pedagogicznej wychowawca uwzględnia
wymiar godzin ustalony przez dyrektora szkoły dla poszczególnych
form.
3.
Każdy wychowawca zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi zalecane
formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz założyć i prowadzić dokumentację
zgodną z przepisami.
§ 5.
1.
Niezwłocznie po ustaleniu form, okresu udzielania pomocy
psychologiczno‑pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym
poszczególne formy pomocy będą realizowane, wychowawca informuje
pisemnie o tym rodziców ucznia.
2.
Pisemne poinformowanie rodziców ucznia o ustalonych formach,
okresie udzielania pomocy psychologiczno‑pedagogicznej oraz
wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane, polega na wpisaniu powyższych informacji do
dzienniczka ucznia.
3.
Informacja przekazana rodzicom wymaga potwierdzenia podpisem, że
rodzice ucznia ją otrzymali i zapoznali się z jej treścią.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4 w Czeladzi
mgr Iwona Gałuszewska