ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Znak Sprawy DAZ260752015

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Znak Sprawy DAZ260752015

DESCARGAR PDF

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
Znak sprawy: DAZ.26.075.2015
.................................................
pieczęć adresowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTY
Ja/My, niżej podpisany/-i*:
.............................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
.............................................................................................................................................
pełna nazwa Wykonawcy
.............................................................................................................................................
adres siedziby Wykonawcy
REGON …...............................; NIP
…........................................;
Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………….........….........................
…………................................................................................................................................
oznaczenie Sądu /Organ dokonujący wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej/*
Nr tel. …................................; Nr faksu
…...............................; e-mail
…...............................
….........................................................................................................................................
adres do korespondencji
Nr tel. ….................................; Nr faksu
….............................; e-mail
…................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
DOSTAWĘ
ODCZYNNIKÓW SEROLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ
AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA SEROLOGICZNEGO
I OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KRWI
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za cenę:
dla Załącznika Nr 2 do SIWZ٭ lub Załącznika Nr 2a do SIWZ٭
Cena brutto
/PLN/
słownie
2. Termin dostawy przedmiotu zamówienia w trybie pilnym ……..dni
robocze (nie krótszy niż 2 dni robocze, nie dłuższy niż 5 dni
roboczych od dnia złożenia zamówienia).
Uwaga: zadeklarowanie terminu dostawy przedmiotu zamówienia
niezgodnego z wymogami lub nie zadeklarowanie żadnego terminu dostawy
przedmiotu zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. Termin wykonania zamówienia określony we wzorze umowy tj. 12
miesiący.
4. Oświadczamy że oferowany przedmiot zamówienia objęty jest terminem
ważności/ przydatności do użycia zgodnie z warunkami określonymi we
wzorze umowy.
5. Przyjmujemy termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy
się - w przypadku wybrania niniejszej oferty do podpisania umowy (wg
Załącznika Nr 6 do SIWZ).
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas
wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
informujemy, że:
zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części
zamówienia*:
a)
wykonanie .......................................................................................................................
b)
wykonanie .......................................................................................................................
nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania części zamówienia *.
* w przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż
Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.
9. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy
kierować do:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………………………
Telefon ……………………………. faks ………………e-mail .....……………………
......................................................
miejscowość i data
……………………………....................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
*wykreślić jeżeli nie dotyczy
wypełnić w sposób czytelny wszystkie wskazane do tego miejsca lub
wpisać: nie dotyczy
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Oznaczenie sprawy: DAZ.26.075.2015
Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.075.2015
..................................... ……………………., dnia………………….
Pieczęć Wykonawcy
Formularz asortymentowo – cenowy
================================
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1.1odczynników serologicznych kompatybilnych z posiadaną aparaturą do
metody manualnej (posiadana aparatura tj. : 3 wirówki i 1 inkubator
ID-System firmy Dia Med) oraz
1.2 odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora
serologicznego i oprogramowania do zarządzania gospodarką krwi,
- dla Banku Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej
tabela 1 - Odczynniki serologiczne kompatybilne z posiadaną aparaturą
(3 wirówki , Inkubator ID-SYSTEM firmy Dia-Med.) oraz z automatycznym
analizatorem serologicznym
Lp.
Nazwa przedmiotu zamówienia tj. badania
Ilość badań
na 12 miesięcy
Numer katalogowy
(jeżeli posiada)
Producent + nazwa handlowa
Oferowana wielkość opakowania
j.m.
Ilość
Cena jednostkowa netto w zł
Wartość netto
[w zł]
[poz .8 x 9]
Stawka podatku
VAT
[w %]
Wartość brutto [w zł]
[poz10+11)]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Odczynniki i krwinki wzorcowe :
1.
Badanie przy grupach krwi osób dorosłych - badanie przeglądowe
przeciwciał w teście PTA-LISS
13000
2.
Badanie grup krwi noworodka w zakresie A-B (dwoma różnymi
klonami), RhD (dwoma różnymi klonami w tym jeden wykrywający,drugi nie
wykrywający odmiany DVI), kontrola , BTA
1000
3.
Właściwe próby zgodności (liczba dawców) z potwierdzeniem
A-B-D(VI+) dawcy
10000
4.
Badanie przeciwciał odpornościowych biorcy z potwierdzeniem
A-B-D(VI-) biorcy
3000
5.
Badanie przeciwciał odpornościowych kobiet ciężarnych
1300
6.
Badanie bezpośredniego testu antygobulinowego z surowicą
monowalentną anty-IgG,
570
7.
Badanie bezpośredniego testu antygobulinowego w zakresie anty-
IgG, anty-IgA-, anty-IgM, anty- C3c, anty-C3d,
48
8.
Badanie antygenów fenotypu Rh w zakresie anty-C, anty-c,
anty-Cw,anty-E, anty-e, anty-K
140
9.
Potwierdzenie wyników słabych odmian antygenu RhD
200
10
Krwinki wzorcowe dla systemów manualnych w metodach klasycznych
krwinki do układu AB0
X
zestaw
26
11.
Krwinki wzorcowe dla systemów manualnych w metodach klasycznych do
badania przeglądowego przeciwciał (gotowe do użycia bez dodatkowej
preparatyki)
X
zestaw
13
12.
Standaryzowane krwinki wzorcowe dla systemów manualnych w metodach
klasycznych 0 RhD+ opłaszczone przeciwciałami anty-D
X
zestaw
13
Zestawy do codziennej kontroli jakości badań, materiały zużywalne
/eksploatacyjne, inne odczynniki płyny niezbędne do wykonania badań
określonych w poz. od 1 do 9 tabeli 1:
13.
14.
itd.
Razem tabela 1:
Terminy przydatności do użycia/ważności :
1) dla mikrokart jako odczynników do badania grup krwi układu ABO i
antygenu D z układu Rh, wykrywania przeciwciał, BTA nie krótszy niż 9
miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego,
2) dla krwinek wzorcowych nie krótszy niż 4 tygodnie od daty dostawy
do Magazynu Głównego Zamawiającego.
3) dla materiałów eksploatacyjnych termin przydatności do użycia nie
krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego
Zamawiającego.
tabela 2 - Dzierżawa automatycznego analizatora serologicznego do
mikrometody z użyciem technologii mikrokolumnowej żelowej wraz z
oprogramowaniem do zarządzania gospodarką krwi
Lp
Przedmiotu dzierżawy
Nazwa aparatu /
oprogramowania
Typ/model
Producent
j.m.
ilość
Kwota netto dzierżawy za
1 miesiąc w zł
Czas dzierżawy
w miesiącach
Wartość netto
w zł
poz.7x8x9
%
VAT
Wartość brutto
w zł
10+(10x11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Automatyczny analizator serologiczny
szt.
1
12
2.
Oprogramowanie do zarządzania gospodarką krwi
szt.
2
12
Razem tabela 2:
1. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała koszt przedmiotu
dzierżawy, odczynników, krwinek wzorcowych, zestawu kontrolnego
niezbędnego do codziennej kontroli jakości badań, materiałów
zużywalnych/eksploatacyjnych, przeglądów i walidacji (w tym walidacji
posiadanej aparatury do metody manualnej: 3 wirówek z płukaniem,
inkubatora, 3 wirówek do mikrokart, 3 pipet automatycznych) wymaganych
do wykonania ilości badań określonych szczegółowo w tabeli 1 w okresie
12 miesięcy.
2. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:
1) Opisu przedmiotu zamówienia np.: karty katalogowe, materiały
informacyjne, foldery, prospekty, ulotki metodyczne, instrukcje, opisy
- zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające, że przedmiot
zamówienia jest zgodny z opisem i wymaganiami określonymi w tabeli 1 i
3 w Załączniku Nr 2 do SIWZ, z zaznaczeniem pozycji, której dotyczą.
Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę
2) Np.: Katalogów/folderów/ instrukcji dla oferowanego przedmiotu
dzierżawy w tabeli 2 , z zakreśleniem danego parametru ,wymagania oraz
wskazaniem numeru strony oferty w tabeli 4 i 5 w Załączniku Nr 2 do
SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski. Kserokopie winny być, potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3) Wszelkich wymaganych przez polskie prawo, aktualnych dokumentów na
podstawie których, oferowany przedmiot dzierżawy jest dopuszczony do
obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z
ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Kserokopie winny być,
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku
materiałów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.
4) Autoryzacji serwisu na terenie Polski do wykonywania czynności
instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi
serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych
przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli
bezpieczeństwa.
5) Przykładowego wydruku z monitoringu na potwierdzenie, że dostawy
przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego będą realizowane
transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8 °C).
6) Instrukcji stosowania: odczynników i krwinek wzorcowych, zestawów
do codziennej kontroli jakości oraz innych odczynników do wykonywania
badań określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ tabela 1.
3. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w Załączniku Nr 2
tabela 1 poz. ………………………………… jest wyrobem medycznym i posiada aktualne
dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z
dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym
zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od
chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z
pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania
umowy*.
3.1.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w Załączniku Nr 2
tabela 1 poz. ………………………………… nie jest wyrobem medycznym, jest
dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.
4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w załączniku Nr 2 do
SIWZ tabela 1 poz. …………………………jest substancją niebezpieczną i posiada
aktualne karty charakterystyk zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Wykonawca dostarczy je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia
ofert, a w przypadku wyboru jego oferty wraz z pierwszą dostawą i w
przypadku ich modyfikacji w trakcie trwania umowy*.
4.1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w Załączniku Nr 2
do SIWZ tabela 1 poz. ………………………….nie jest substancją niebezpieczną*.
Ogółem wartość dla Załącznika Nr 2 do SIWZ (tabela 1 + tabela 2):
Wartość ................. netto (słownie:
..........................................................................................................................................................)
Wartość ................. brutto (słownie :
........................................................................................................................................................)
*wykreślić jeżeli nie dotyczy lub wpisać nie dotyczy
Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując
koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na
czas transportu.
..............................................
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Oznaczenie sprawy: DAZ.26.075.2015
Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.075.2015
Tabela 3- Wymagania dotyczące odczynników i krwinek wzorcowych
Lp.
Wymagania dotyczące odczynników i krwinek wzorcowych
Potwierdzenie spełnienia wymogów: podać/opisać
1
2
3
1.
Wymaga się, żeby odczynniki i krwinki wzorcowe, zestawy do codziennej
kontroli jakości oraz inne odczynniki, płyny i materiały zużywalne
niezbędne do wykonania badań opisanych w tabeli 1 posiadały:
a) dokumenty dopuszczenia do obrotu na rynku polskim
b) certyfikaty jakości do każdej dostarczonej serii
c) oznakowanie CE (dla wyrobów medycznych)
d) instrukcje stosowania w języku polskim
2.
Wymaga się, żeby zaoferowane odczynniki były wymienialne pomiędzy
analizatorem i systemem manualnym; karty powinny składać się z 6
kolumn z żelowym podłożem separującym.
3.
Wymaga się, aby karty do oznaczenia grup krwi układu ABO i antygenu
RhD oraz do wykrywania przeciwciał odpornościowych miały temperaturę
przechowywania od +18oC do +25oC oraz były trwale wypełnione
odczynnikami przez producenta:
a) wymaga się, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, aby
karty do oznaczenia antygenów A i B z układu ABO zawierały odczynniki
monoklonalne z dwóch różnych serii z dwóch różnych klonów (w przypadku
oznaczania grup krwi noworodka oraz wykorzystania kart do systemu
manualnego),
b) wymaga się, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, aby
karty do oznaczenia antygenu RhD z układu Rh zawierały w kolumnach
odczynniki monoklonalne z dwóch klonów: jeden wykrywający i jeden nie
wykrywający antygenu RhD odmiany DVI oraz maksymalną liczbę słabych
odmian antygenu RhD,
c) wymaga się, aby do wykrywania przeciwciał odpornościowych w PTA
kolumny były wypełnione surowicą poliwalentną (IgG+C3d).
4.
Wymaga się zaoferowania krwinek wzorcowych (przechowywanie w
temperaturze od 2 do 80C):
a) do układu AB0 w metodach kolumnowych: A1, B, dla systemu manualnego
A1,B,0
b) do wykrywania przeciwciał odpornościowych - zawieszone w roztworze
LISS o stężeniu poniżej 1% . Krwinki 3-panelowe zawierające wszystkie
wymagane przez przepisy klinicznie znaczące antygeny w tym Cw,
c) dla systemów manualnych w metodach klasycznych krwinki do układu
AB0( 26 zestawów), do badania przeglądowego przeciwciał (gotowe do
użycia bez dodatkowej preparatyki)(13 zestawów) oraz standaryzowane
krwinki wzorcowe 0 RhD+ opłaszczone przeciwciałami anty-D (13
zestawów)
5.
Wymaga się, aby wszystkie odczynniki były dostarczane w opakowaniach
producenta. Opakowania muszą być czytelnie oznakowane (nazwa
odczynnika, nazwa producenta, numer serii, data ważności, warunki
przechowywania).
6.
Wymaga się, żeby dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby
Zamawiającego loco magazyn realizowane były transportem monitorowanym
pod względem temperatury (2-8 °C). Realizacja na koszt Wykonawcy,
dostarczane w ilościach zgodnych każdorazowo z zamówieniem
Zamawiającego.
Wydruk z monitoringu należy dołączyć do oferty jako załącznik.
7.
Wymaga się, aby termin ważności mikrokart jako odczynników do badania
grup krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh, wykrywania przeciwciał,
BTA był nie krótszy niż 9 miesięcy, a krwinek wzorcowych nie krótszy
niż 4 tygodnie od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.
8.
Wymaga się od oferentów zapewnienie bezpłatnych odczynników w ilości
równoważnej z ilością odczynników utraconych w czasie awarii
analizatora, nie wynikłej z winy Zamawiającego.
9.
Zagwarantowanie, że dostarczone odczynniki są dobrej jakości, a w
przypadku stwierdzenia wady odczynnika, zostanie on wymieniony na inny
wolny od wad.
10.
Wymaga się, żeby przy realizacji zamówienia odczynniki były
dostarczane w jednej serii.
Uwaga: W kolumnie 3 „potwierdzenie spełnienia wymogów" w punktach od 1
do 10 należy opisać spełnienie wymagań dotyczących oferowanego
asortymentu.
…...........................................
Podpisy osób uprawnionych
o składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Oznaczenie sprawy: DAZ.26.075.2015
Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.075.2015
Tabela 4- Wymagania dotyczące analizatora
Nazwa aparatu: ……………………………………..
Producent: …………………………………………….
Model/Typ: ……………………………………………
Rok produkcji …………………………………………
Lp.
Wymagania dotyczące analizatora
Potwierdzenie spełnienia wymogów:podać/opisać
1
2
3
1.
Analizator wykonujący całą procedurę badania, przy zastosowaniu
mikrometod z użyciem technologii mikrokolumnowej od pobrania materiału
z badanej próbki przez nakropienie i odczyt do automatycznego
przesłania wyniku do systemu komputerowego.
2.
Wymagane jest możliwość automatycznego wykonania badań, co najmniej
następujących niżej wymienionych badań w technice mikrokolumnowej:
a) oznaczanie antygenów i przeciwciał układu AB0. Do badania konieczne
jest użycie dwóch serii z różnych klonów odczynników monoklonalnych
anty-A i anty-B (w przypadku badań grup krwi noworodka oraz badań
metodą manualną wykorzystywaną jako back-up) oraz jednej serii krwinek
wzorcowych A1, B. Odczynniki monoklonalne umieszone w kolumnach przez
producenta.
b) oznaczeń antygenu D z układu Rh z dwoma odczynnikami: wykrywającym
i niewykrywającym kategorię DVI. Odczynniki monoklonalne umieszone w
kolumnach przez producenta.
c) wykrywanie przeciwciał odpornościowych w teście PTA-LISS z surowicą
poliwalentną,
d) oznaczanie fenotypów układu Rh (E-e-C-c-Cw-K) odczynniki z
przeciwciałami umieszczone w kolumnach
e) bezpośredni test antyglobulinowy (w zakresie wymienionym w SIWZ - z
surowicą monowalentną anty-IgG oraz surowicami anty-IgG, anty-Ig M,
anty-IgA, anty-C3c, anty-C3d) odczynniki z przeciwciałami umieszczone
w kolumnach
f) wykrywanie przeciwciał w PTA-LISS z surowicą poliwalentną oraz
monowalentną anty-IgG,
3.
Wydajność analizatora minimum 80 profilowanych badań grup krwi
dorosłych A-B-D, przeciwciała grupowe oraz screeninng przeciwciał
odpornościowych w PTA-LISS na godzinę, screeninng przeciwciał
odpornościowych z krwinkami 3-panelowymi (I, II, III)+ próba krzyżowa
minimum 60 badań na godzinę. Analizator z funkcją dostawiania
kolejnych próbek w trakcie rozpoczętej procedury badań
4.
Analizator posiadający własny system zapasowy back-up w postaci
minimum dwóch niezależnych ramion pipetujących, minimum dwóch wirówek.
5.
Analizator posiadający dwa niezależne ramiona pipetujące zabezpieczone
przed przypadkową kolizją przy wykonywaniu badań
6.
Automatyczne wykonanie odpowiednich zawiesin krwinek czerwonych na
pokładzie automatycznego analizatora. Zawiesiny przygotowywane w
jednorazowych naczynkach zabezpieczające przed kontaminacją między
próbkami badanymi.
7.
Automatyczny system informujący, jeśli ilość odczynników nie jest
wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań.
8.
Analizator z możliwością współpracy z różnymi typami (średnicami)
probówek w jednym statywie.
9.
Wymagana ilość miejsc na badane próbki - minimum 60.
10.
Analizator musi wykonać badanie z objętości minimum 100 mikrolitrów
krwi pełnej w sposób w pełni automatyczny (w przypadku noworodków i
małej ilości w drenach dawców)
11.
Analizator posiadający w wyposażeniu UPS - parametry dostosowane do
oferowanego analizatora umożliwiający podtrzymanie zasilania przez 15
min., zestaw komputerowy, drukarka laserowa HP
12.
Analizator ma współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego
analizatorami ID-System (wirówki ID-Centrifuge 6S, ID-Centrifuge 12S,
ID-Incubator)
13.
System detekcji poziomu płynu w próbkach badanych i odczynnikach.
14.
Analizator wyposażony w system detekcji skrzepu oraz wykrywający korki
na probówkach w próbkach badanych.
15.
Automatyczny system kontroli stanu modułów automatycznego analizatora
monitorujący główne etapy procesu.
16.
Pełna pozytywna identyfikacja odczynników i materiałów
wykorzystywanych przy oznaczeniach poprzez kody kreskowe zawierające
numer serii i datę ważności (bez udziału operatora).
17.
Oprogramowanie analizatora z menu w języku polskim.
18.
Możliwość wydruku protokołu badania serologicznego w języku polskim.
19.
Oprogramowanie analizatora akceptujące obowiązujące kody kreskowe w
systemie ISBT 128.
20.
Zapewnienie transferu danych do systemu- „Bank Krwi” oferowanego razem
w zakresie następujących danych:
a) numer donacji zgodny z kodem ISBT 128.
b) ID użytkownika
c) data i czas wykonania badania
d) kod użytego odczynnika
e) kod wykonanego testu
f) numeru serii mikrokarty (identyfikator)
g) siła reakcji aglutynacji.
h) wynik badania
21.
Oprogramowanie analizatora umożliwiające archiwizację wyników badań
(protokół badania i bezpośredni obraz reakcji) przez okres 3 miesięcy.
22.
Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla
wszystkich wyników badań. Przeniesienie bazy danych wyników do nowego
systemu na koszt oferenta.
23.
Oprogramowanie analizatora pozwalające na rejestrację wszystkich
czynności operatora, użytych próbek badanych, odczynników i wykonanych
testów.
24.
W pomieszczeniach, gdzie ma stać analizator Wykonawca zapewni
klimatyzację pozwalającą na utrzymanie temperatury w zakresie do 26
st. C zapewniająca optymalne warunki pracy urządzeń.
25.
Wymaga się dostarczenia instrukcji obsługi analizatora w języku
polskim
Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2015
W ramach dzierżawy analizatora Wykonawca
26.
Dostarczy:
a) automatyczny analizator z zestawem komputerowym, drukarką laserową
HP, UPS-em o parametrach dostosowanych do oferowanego analizatora
umożliwiającym podtrzymanie zasilania przez 15 min,
b) komputer do rejestrowania wyników badań nadający się do współpracy
z centralnym Komputerem (serwerem) Zamawiającego wraz z monitorem LCD,
klawiaturą, myszą, ręcznym skanerem kodów kreskowych, drukarką kodów
kreskowych, nagrywarką DVD, drukarką laserową HP, 2 pendrive o
pojemności 32GB (do archiwizacji danych) - wliczone w cenę dzierżawy
analizatora, z możliwością umieszczenia na nim kopii bazy danych
analizatora.
c) instrukcję obsługi i konserwacji analizatora w języku polskim
d) czytnik do mikrokart do archiwizacji badań wykonanych manualnie –
kompatybilny z oferowanym automatycznym analizatorem.
e) pipetę elektroniczną dedykowaną przez producenta do systemu
mikrokolumnowego
27.
Podłączy i uruchomi automatyczny analizator do badań
immunohematologicznych oraz przeszkoli personel w zakresie obsługi
urządzenia w siedzibie Zamawiającego, a w razie konieczności zapewni
pomoc techniczną i merytoryczną.
29.
Zapewni w okresie dzierżawy bezpłatne:
a)przeglądy serwisowe i walidacja zgodnie z zaleceniami producenta,
nie rzadziej niż raz na rok obejmująca wymianę wymaganych części
zamiennych i zużywalnych
b) pełną bezpłatną gwarancję techniczną przez cały okres trwania
dzierżawy w zakresie usług, naprawy, części zamiennych, podzespołów,
c) naprawy serwisowe w przypadku awarii i uszkodzeń w terminie max. do
2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub uszkodzenia,
d) założenie paszportu technicznego uzupełnianego o wpisy w przypadku
interwencji serwisowych oraz innych wymaganych przez producenta
analizatora czynności
29.
Zagwarantuje
a)kontakt telefoniczny, a w razie potrzeby również internetowy on-line
z serwisem od poniedziałku do soboty w godzinach 9:oo-18:oo (podać
dane).
b) czas reakcji serwisu rozumiany jako konieczność przyjazdu do
Zamawiającego w przypadku niemożliwości rozwiązania awarii na
odległość w ciągu max. 2 dnia roboczych, od daty zgłoszenia awarii lub
uszkodzenia przez Zamwiajacego
c) dostarczenie Zamawiającemu systemu back-up pozwalającego na
niezakłóconą pracę, w przypadku nie usunięcia awarii trwającej dłużej
niż 7 dni, od momentu zgłoszenia.
d) w przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy
analizator podlega wymianie
e) zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20.05.2010 r o wyrobach
medycznych (Dz.U. nr 107 z 2010r. poz. 679 z późn. zm.) wymaga się od
wykonawcy przedstawienia wykazu upoważnionych przez wytwórcę lub
autoryzowanego przedstawiciela podmiotów (autoryzacja serwisu na
terenie Polski) do wykonywania czynności instalacji, okresowej
konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji
oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji,
kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa.
Autoryzację serwisu na teren Polski należy dołączyć do oferty jako
załącznik.
30.
Wykonawca na własny koszt podłączy analizator (bez pośrednictwa
aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do sieci
informatycznej szpitala (AMMS-ASSECO).
Uwaga: W kolumnie 3 „potwierdzenie spełnienia wymogów" w punktach od 1
do 30 należy podać/opisać spełnienie wymagań dotyczących oferowanego
analizatora.
…...........................................
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Oznaczenie sprawy: DAZ.26.075.2015
Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.075.2015
tabela 5-Wymagania dotyczące oprogramowania do Banku Krwi
Nazwa oprogramowania : ……………………………………..
Producent: ………………………………………………………….
Model/Typ: …………………………………………………………
Lp.
Wymagania dotyczące oprogramowania do Banku Krwi zapewniające
gospodarkę krwi
Potwierdzenie spełnienia wymagań: podać/opisać
1
2
3
1.
Polskojęzyczne oprogramowanie służące do zarządzania gospodarką
preparatami krwi Spełnia obowiązujące przepisy ( ustawa z dnia
22.08.1997 r. o publicznej służbie krwi – Dz.U. nr 106 poz. 681 z dnia
11.09.1997r z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z
19.09.2005r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią
w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze
wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami ( Dz.U. 2005 Nr 191,
poz 1607), w części dotyczącej prowadzenia dokumentacji Banku krwi; z
zestawem komputerowym zabezpieczonym UPS i drukarką laserową HP i
programowalny czytnik kodów kreskowych pozwalających na odczyt kodów
kreskowych dawców.
2.
Wymaga się, aby oprogramowanie pozwalało na prowadzenie kompletnej
historii transfuzji każdego pacjenta, pełnego odtwarzania drogi
donacji do konkretnego biorcy
3.
Wymaga się, aby oprogramowanie do prowadzenia banku krwi i pracowni
serologicznej było w jednej licencji i aplikacji
4.
Wymaga się, aby oprogramowanie umożliwiało formułowanie wyników badań
i ksiąg serologicznych w pracowni serologii wg obowiązujących wzorów
5.
Wymaga się, aby oferowane oprogramowanie składało się z modułów
statystycznych obejmujących:
a) Obsługa banku krwi: rejestrowanie przychodów i rozchodów krwi i jej
składników
b) statystyka raportów badań pod kątem rodzajów zarejestrowanych i
wykonanych badań, ilość pacjentów, ilość dawców, oddziałów
zlecających, konkretnego pacjenta otrzymującego preparaty krwi
c) Statystyka banku krwi: ilość i rodzaj komponentów krwi przyjętych,
skrzyżowanych, przetoczonych, zwracanych, historii każdego komponentu
krwi, aktualne zasoby banku
d) Bank krwi – statystyka pod kątem komponentów krwi (typy preparatów,
grupy, objętości) oddziałów, osób zlecających, sumarycznych zestawień
dla poszczególnych oddziałów
e) Wymaga się możliwości eksportu raportów do trybu arkusza
kalkulacyjnego typu MS EXCEL w celu opracowania dalszych kalkulacji
f) Wymaga się, żeby wszystkie raporty generowane były dla dowolnie
ustalonego przedziału czasowego
6.
Wymaga się zaoferowania minimum 2 stanowiska zawierającego licencje
dla Banku Krwi i pracowni serologii transfuzjologicznej.
7.
Oprogramowanie ma zostać połączone z systemem szpitalnym, w zakresie
obsługi zleceń oraz przesyłu wyników.
8.
Wymaga się nieodpłatnego przeniesienia bazy danych aktualnie używanego
oprogramowania do oferowanego systemu.
9.
Wykonawca w ramach dzierżawy zapewni bezpłatny serwis oprogramowania.
Uwaga: W kolumnie 3 „potwierdzenie spełnienia wymogów” w punktach od 1
do 9 należy wpisać „Tak” oraz opisać spełnienie wymagań dotyczących
oferowanego oprogramowania.
…...........................................
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 2a DO SIWZ
Znak sprawy: DAZ.26.075.2015
Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.075.2015
..................................... ……………………., dnia………………….
Pieczęć Wykonawcy
Formularz asortymentowo – cenowy
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1.1. odczynników wraz z dzierżawą aparatury zabezpieczającej metodę
manualną (wymagana aparatura tj.: 2 wirówki,1 inkubator, 2 pipety)
oraz
1.2.odczynników wraz dzierżawą automatycznego analizatora
serologicznego i oprogramowania do zarządzania gospodarką krwi,
- dla Banku Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej
Tabela 1 – Odczynniki serologiczne do aparatury zabezpieczającej
metodę manualną (2 wirówki, 1 inkubator, 2 pipety) i do automatycznego
analizatora serologicznego
Lp.
Nazwa badania
Ilość badań
na 12 miesięcy
Numer katalogowy
(jeżeli posiada)
Producent + nazwa handlowa
Oferowana wielkość opakowania
j.m.
Ilość
Cena jednostkowa netto w zł
Wartość netto
[w zł]
[poz .8 x 9]
Stawka podatku
VAT
[w %]
Wartość brutto [w zł]
[poz10+11]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Odczynniki i krwinki wzorcowe :
1.
Badanie przy grupach krwi osób dorosłych - badanie przeglądowe
przeciwciał w teście PTA-LISS
13000
2.
Badanie grup krwi noworodka w zakresie A-B (dwoma różnymi
klonami), RhD (dwoma różnymi klonami w tym jeden wykrywający,drugi nie
wykrywający odmiany DVI), kontrola , BTA
1000
3.
Właściwe próby zgodności (liczba dawców) z potwierdzeniem
A-B-D(VI+) dawcy
10000
4.
Badanie przeciwciał odpornościowych biorcy z potwierdzeniem
A-B-D(VI-) biorcy
3000
5.
Badanie przeciwciał odpornościowych kobiet ciężarnych
1300
6.
Badanie bezpośredniego testu antygobulinowego z surowicą
monowalentną anty-IgG,
570
7.
Badanie bezpośredniego testu antygobulinowego w zakresie anty-
IgG, anty-IgA-, anty-IgM, anty- C3c, anty-C3d,
48
8.
Badanie antygenów fenotypu Rh w zakresie anty-C, anty-c,
anty-Cw,anty-E, anty-e, anty-K
140
9.
Potwierdzenie wyników słabych odmian antygenu RhD
200
10
Krwinki wzorcowe dla systemów manualnych w metodach klasycznych
krwinki do układu AB0
X
zestaw
26
11.
Krwinki wzorcowe dla systemów manualnych w metodach klasycznych do
badania przeglądowego przeciwciał (gotowe do użycia bez dodatkowej
preparatyki)
X
zestaw
13
12.
Standaryzowane krwinki wzorcowe dla systemów manualnych w metodach
klasycznych 0 RhD+ opłaszczone przeciwciałami anty-D
X
zestaw
13
Zestawy do codziennej kontroli jakości badań , materiały zużywalne
/eksploatacyjne, inne odczynniki, płyny niezbędne do wykonania badań
określonych w poz. od 1 do 9 tabeli 1:
13.
14.
itd.
Razem tabela 1
Terminy przydatności do użycia/ważności:
1) dla mikrokart jako odczynników do badania grup krwi układu ABO i
antygenu D z układu Rh, wykrywania przeciwciał, BTA nie krótszy niż 9
miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego,
2) dla krwinek wzorcowych nie krótszy niż 4 tygodnie) od daty dostawy
do Magazynu Głównego Zamawiającego.
3) dla materiałów eksploatacyjnych termin przydatności do użycia nie
krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego
Zamawiającego.
Tabela 2 – Dzierżawa automatycznego analizatora serologicznego z
aparaturą zabezpieczająca metodę manualną (wymagana aparatura tj.: 2
wirówki,1 inkubator, 2 pipety) do mikrometody z użyciem technologii
mikrokolumnowej żelowej wraz z oprogramowaniem do zarządzania
gospodarką krwi
1.
Przedmiotu dzierżawy
Nazwa aparatu/aparatury do metody manualnej/
oprogramowania
Typ/model
Producent
j.m.
ilość
Kwota netto dzierżawy za
1 miesiąc w zł
Czas dzierżawy
w miesiącach
Wartość netto
w zł
[poz.7x8x9]
%
VAT
Wartość brutto
w zł
[poz10+11]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Automatyczny analizator serologiczny + aparatura zabezpieczająca
metodę manualną (2 wirówki,1 inkubator,2 pipety)
Kpl.
1
12
2.
Oprogramowanie do zarządzania gospodarką krwi
szt.
2
12
Razem tabela 2:
1. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała koszt przedmiotu
dzierżawy, odczynników, krwinek wzorcowych, zestawu kontrolnego
niezbędnego do codziennej kontroli jakości badań, materiałów
zużywalnych/eksploatacyjnych, przeglądów i walidacji (w tym aparatury
zabezpieczającej metodę manualną: 2 wirówki,1 inkubator,2 pipety)
wymaganych do wykonania ilości badań określonych szczegółowo w tabeli
1 w okresie 12 miesięcy.
2. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:
1) Opisu przedmiotu zamówienia np.: karty katalogowe, materiały
informacyjne, foldery, prospekty, ulotki metodyczne, instrukcje, opisy
- zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające, że przedmiot
zamówienia jest zgodny z opisem i wymaganiami określonymi w tabeli 1 i
tabeli 3 w Załączniku Nr 2 do SIWZ, z zaznaczeniem pozycji, której
dotyczą. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę
2) np.: katalogów/folderów/ instrukcji dla oferowanego przedmiotu
dzierżawy w tabeli 2, z zakreśleniem danego parametru ,wymagania oraz
wskazaniem numeru strony oferty w tabeli 4 i 5 w Załączniku Nr 2 do
SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski. Kserokopie winny być, potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
3) Wszelkie wymagane przez polskie prawo, aktualne dokumenty na
podstawie których, oferowany przedmiot dzierżawy jest dopuszczony do
obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z
ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Kserokopie winny być,
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku
materiałów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.
4) Autoryzacji serwisu na terenie Polski do wykonywania czynności
instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi
serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych
przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli
bezpieczeństwa.
5) Przykładowego wydruku z monitoringu na potwierdzenie , że dostawy
przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego będą realizowane
transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8 °C).
6) Instrukcji stosowania : odczynników i krwinek wzorcowych , zestawów
do codziennej kontroli jakości oraz innych odczynników do wykonywania
badań określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ tabela 1.
3. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w Załączniku Nr 2 do
SIWZ tabela 1 poz. ………………………………… jest wyrobem medycznym i posiada
aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z
dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym
zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od
chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z
pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania
umowy*.
3.1.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w Załączniku Nr 2
do SIWZ tabela 1 poz. ………………………………… nie jest wyrobem medycznym, jest
dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.
4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w Załączniku Nr 2 do
SIWZ tabela 1 poz. …………………………jest substancją niebezpieczną i posiada
aktualne karty charakterystyk zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Wykonawca dostarczy je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia
ofert, a w przypadku wyboru jego oferty wraz z pierwszą dostawą i w
przypadku ich modyfikacji w trakcie trwania umowy*.
4.1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w Załączniku Nr 2
do SIWZ tabela 1 poz. ………………………….nie jest substancją niebezpieczną*.
*wykreślić jeżeli nie dotyczy
Ogółem wartość dla Załącznika Nr 2a do SIWZ(tabela 1 + tabela 2):
Wartość ................. netto (słownie:
..........................................................................................................................................................)
Wartość ................. brutto (słownie :
........................................................................................................................................................)
*wykreślić jeżeli nie dotyczy lub wpisać nie dotyczy
Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując
koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na
czas transportu.
..............................................
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 2a DO SIWZ
Znak sprawy: DAZ.26.075.2015
Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.075.2015
tabela 3- Wymagania dotyczące odczynników i krwinek wzorcowych
Lp.
Wymagania dotyczące odczynników i krwinek wzorcowych
Potwierdzenie spełnienia wymogów: podać/opisać
1
2
3
1.
Wymaga się, żeby odczynniki i krwinki wzorcowe, zestawy do codziennej
kontroli jakości oraz inne odczynniki, płyny i materiały zużywalne
niezbędne do wykonania badań opisanych w tabeli 1 posiadały:
a) dokumenty dopuszczenia do obrotu na rynku polskim
b) certyfikaty jakości do każdej dostarczonej serii
c) oznakowanie CE (dla wyrobów medycznych)
d) instrukcje stosowania w języku polskim
2.
Wymaga się, żeby zaoferowane odczynniki były wymienialne pomiędzy
analizatorem i systemem manualnym; karty powinny składać się z 6
kolumn z żelowym podłożem separującym.
3.
Wymaga się, aby karty do oznaczenia grup krwi układu ABO i antygenu
RhD oraz do wykrywania przeciwciał odpornościowych miały temperaturę
przechowywania od +18oC do +25oC oraz były trwale wypełnione
odczynnikami przez producenta:
a) wymaga się, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, aby
karty do oznaczenia antygenów A i B z układu ABO zawierały odczynniki
monoklonalne z dwóch różnych serii z dwóch różnych klonów (w przypadku
oznaczania grup krwi noworodka oraz wykorzystania kart do systemu
manualnego),
b) wymaga się, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, aby
karty do oznaczenia antygenu RhD z układu Rh zawierały w kolumnach
odczynniki monoklonalne z dwóch klonów: jeden wykrywający i jeden nie
wykrywający antygenu RhD odmiany DVI oraz maksymalną liczbę słabych
odmian antygenu RhD,
c) wymaga się, aby do wykrywania przeciwciał odpornościowych w PTA
kolumny były wypełnione surowicą poliwalentną (IgG+C3d).
4.
Wymaga się zaoferowania krwinek wzorcowych (przechowywanie w
temperaturze od 2 do 80C):
a) do układu AB0 w metodach kolumnowych: A1, B, dla systemu manualnego
A1,B,0
b) do wykrywania przeciwciał odpornościowych - zawieszone w roztworze
LISS o stężeniu poniżej 1% . Krwinki 3-panelowe zawierające wszystkie
wymagane przez przepisy klinicznie znaczące antygeny w tym Cw,
c) dla systemów manualnych w metodach klasycznych krwinki do układu
AB0 (26 zestawów), do badania przeglądowego przeciwciał (gotowe do
użycia bez dodatkowej preparatyki)( 13 zestawów) oraz standaryzowane
krwinki wzorcowe 0 RhD+ opłaszczone przeciwciałami any-D (13 zestawów)
5.
Wymaga się, aby wszystkie odczynniki były dostarczane w opakowaniach
producenta. Opakowania muszą być czytelnie oznakowane (nazwa
odczynnika, nazwa producenta, numer serii, data ważności, warunki
przechowywania).
6.
Wymaga się, żeby dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby
Zamawiającego loco magazyn realizowane były transportem monitorowanym
pod względem temperatury (2-8 °C). Realizacja na koszt Wykonawcy,
dostarczane w ilościach zgodnych każdorazowo z zamówieniem
Zamawiającego.
Wydruk z monitoringu należy dołączyć do oferty jako załącznik.
7.
Wymaga się, aby termin ważności mikrokart jako odczynników do badania
grup krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh, wykrywania przeciwciał,
BTA był nie krótszy niż 9 miesięcy, a krwinek wzorcowych nie krótszy
niż 4 tygodnie od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.
8.
Wymaga się od oferentów zapewnienie bezpłatnych odczynników w ilości
równoważnej z ilością odczynników utraconych w czasie awarii
analizatora, nie wynikłej z winy Zamawiającego.
9.
Zagwarantowanie, że dostarczone odczynniki są dobrej jakości, a w
przypadku stwierdzenia wady odczynnika, zostanie on wymieniony na inny
wolny od wad.
10.
Wymaga się, żeby przy realizacji zamówienia odczynniki były
dostarczane w jednej serii.
Uwaga: W kolumnie 3 „potwierdzenie spełnienia wymogów" w punktach od 1
do 10 należy opisać spełnienie wymagań dotyczących oferowanego
asortymentu.
…...........................................
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 2a DO SIWZ
Znak sprawy: DAZ.26.075.2015
Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.075.2015
tabela 4- Wymagania dotyczące analizatora
Nazwa aparatu: ……………………………………..
Producent: …………………………………………….
Model/Typ: ……………………………………………
Rok produkcji …………………………………………
Lp.
Wymagania dotyczące analizatora
Potwierdzenie spełnienia wymogów: podać/opisać
1
2
3
1.
Analizator wykonujący całą procedurę badania, przy zastosowaniu
mikrometod z użyciem technologii mikrokolumnowej od pobrania materiału
z badanej próbki przez nakropienie i odczyt do automatycznego
przesłania wyniku do systemu komputerowego.
2.
Wymagane jest możliwość automatycznego wykonania badań, co najmniej
następujących niżej wymienionych badań w technice mikrokolumnowej:
a) oznaczanie antygenów i przeciwciał układu AB0. Do badania konieczne
jest użycie dwóch serii z różnych klonów odczynników monoklonalnych
anty-A i anty-B (w przypadku badań grup krwi noworodka oraz badań
metodą manualną wykorzystywaną jako back-up) oraz jednej serii krwinek
wzorcowych A1, B. Odczynniki monoklonalne umieszone w kolumnach przez
producenta.
b) oznaczeń antygenu D z układu Rh z dwoma odczynnikami: wykrywającym
i niewykrywającym kategorię DVI. Odczynniki monoklonalne umieszone w
kolumnach przez producenta.
c) wykrywanie przeciwciał odpornościowych w teście PTA-LISS z surowicą
poliwalentną,
d) oznaczanie fenotypów układu Rh (E-e-C-c-Cw-K) odczynniki z
przeciwciałami umieszczone w kolumnach
e) bezpośredni test antyglobulinowy (w zakresie wymienionym w SIWZ - z
surowicą monowalentną anty-IgG oraz surowicami anty-IgG, anty-Ig M,
anty-IgA, anty-C3c, anty-C3d) odczynniki z przeciwciałami umieszczone
w kolumnach
f) wykrywanie przeciwciał w PTA-LISS z surowicą poliwalentną oraz
monowalentną anty-IgG,
3.
Wydajność analizatora minimum 80 profilowanych badań grup krwi
dorosłych A-B-D, przeciwciała grupowe oraz screeninng przeciwciał
odpornościowych w PTA-LISS na godzinę, screeninng przeciwciał
odpornościowych z krwinkami 3-panelowymi (I, II, III)+ próba krzyżowa
minimum 60 badań na godzinę. Analizator z funkcją dostawiania
kolejnych próbek w trakcie rozpoczętej procedury badań
4.
Analizator posiadający własny system zapasowy back-up w postaci
minimum dwóch niezależnych ramion pipetujących, minimum dwóch wirówek.
5.
Analizator posiadający dwa niezależne ramiona pipetujące zabezpieczone
przed przypadkową kolizją przy wykonywaniu badań
6.
Automatyczne wykonanie odpowiednich zawiesin krwinek czerwonych na
pokładzie automatycznego analizatora. Zawiesiny przygotowywane w
jednorazowych naczynkach zabezpieczające przed kontaminacją między
próbkami badanymi.
7.
Automatyczny system informujący, jeśli ilość odczynników nie jest
wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań.
8.
Analizator z możliwością współpracy z różnymi typami (średnicami)
probówek w jednym statywie.
9.
Wymagana ilość miejsc na badane próbki - minimum 60.
10.
Analizator musi wykonać badanie z objętości minimum 100 mikrolitrów
krwi pełnej w sposób w pełni automatyczny (w przypadku noworodków i
małej ilości w drenach dawców)
11.
Analizator posiadający w wyposażeniu UPS - parametry dostosowane do
oferowanego analizatora umożliwiający podtrzymanie zasilania przez 15
min., zestaw komputerowy, drukarka laserowa HP
12.
Analizator ma współpracować z dzierżawioną aparaturą zabezpieczającą
metodę manualną ( tj. wirówkami, inkubatorem, pipetami)
13.
System detekcji poziomu płynu w próbkach badanych i odczynnikach.
14.
Analizator wyposażony w system detekcji skrzepu oraz wykrywający korki
na probówkach w próbkach badanych.
15.
Automatyczny system kontroli stanu modułów automatycznego analizatora
monitorujący główne etapy procesu.
16.
Pełna pozytywna identyfikacja odczynników i materiałów
wykorzystywanych przy oznaczeniach poprzez kody kreskowe zawierające
numer serii i datę ważności (bez udziału operatora).
17.
Oprogramowanie analizatora z menu w języku polskim.
18.
Możliwość wydruku protokołu badania serologicznego w języku polskim.
19.
Oprogramowanie analizatora akceptujące obowiązujące kody kreskowe w
systemie ISBT 128.
20.
Zapewnienie transferu danych do systemu- „Bank Krwi” oferowanego razem
w zakresie następujących danych:
a) numer donacji zgodny z kodem ISBT 128.
b) ID użytkownika
c) data i czas wykonania badania
d) kod użytego odczynnika
e) kod wykonanego testu
f) numeru serii mikrokarty (identyfikator)
g) siła reakcji aglutynacji.
h) wynik badania
21.
Oprogramowanie analizatora umożliwiające archiwizację wyników badań
(protokół badania i bezpośredni obraz reakcji) przez okres 3 miesięcy.
22.
Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla
wszystkich wyników badań. Przeniesienie bazy danych wyników do nowego
systemu na koszt oferenta.
23.
Oprogramowanie analizatora pozwalające na rejestrację wszystkich
czynności operatora, użytych próbek badanych, odczynników i wykonanych
testów.
24.
W pomieszczeniach, gdzie ma stać analizator Wykonawca zapewni
klimatyzację pozwalającą na utrzymanie temperatury w zakresie do 26
st. C zapewniająca optymalne warunki pracy urządzeń.
25.
Wymaga się dostarczenia instrukcji obsługi analizatora w języku
polskim
Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2015
W ramach dzierżawy analizatora Wykonawca
26.
Dostarczy:
a) automatyczny analizator z zestawem komputerowym, drukarką laserową
HP, UPS-em o parametrach dostosowanych do oferowanego analizatora
umożliwiającym podtrzymanie zasilania przez 15 min,
b) komputer do rejestrowania wyników badań nadający się do współpracy
z centralnym Komputerem (serwerem) Zamawiającego wraz z monitorem LCD,
klawiaturą, myszą, ręcznym skanerem kodów kreskowych, drukarką kodów
kreskowych, nagrywarką DVD, drukarką laserową HP, 2 pendrive o
pojemności 32GB (do archiwizacji danych) - wliczone w cenę dzierżawy
analizatora, z możliwością umieszczenia na nim kopii bazy danych
analizatora.
c) instrukcję obsługi i konserwacji analizatora w języku polskim.
d) czytnik do mikrokart do archiwizacji badań wykonanych manualnie –
kompatybilny z oferowanym automatycznym analizatorem.
e) pipetę elektroniczną dedykowaną przez producenta do systemu
mikrokolumnowego
27.
Podłączy i uruchomi automatyczny analizator do badań
immunohematologicznych oraz przeszkoli personel w zakresie obsługi
urządzenia w siedzibie Zamawiającego w terminie, a w razie
konieczności zapewni pomoc techniczną i merytoryczną.
28.
Zapewni w okresie dzierżawy bezpłatne:
a)przeglądy serwisowe i walidacja zgodnie z zaleceniami producenta,
nie rzadziej niż raz na rok obejmująca wymianę wymaganych części
zamiennych i zużywalnych
b) pełną bezpłatną gwarancję techniczną przez cały okres trwania
dzierżawy w zakresie usług, naprawy, części zamiennych, podzespołów,
c) naprawy serwisowe w przypadku awarii i uszkodzeń w terminie max. do
2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub uszkodzenia,
d) założenie paszportu technicznego uzupełnianego o wpisy w przypadku
interwencji serwisowych oraz innych wymaganych przez producenta
analizatora czynności
29.
Zagwarantuje
a)kontakt telefoniczny, a w razie potrzeby również internetowy on-line
z serwisem od poniedziałku do soboty w godzinach 9:oo-18:oo (podać
dane).
b) czas reakcji serwisu rozumiany jako konieczność przyjazdu do
Zamawiającego w przypadku niemożliwości rozwiązania awarii na
odległość w ciągu max. 2 dnia roboczych, od daty zgłoszenia awarii lub
uszkodzenia przez Zamawiającego
c) dostarczenie Zamawiającemu systemu back-up pozwalającego na
niezakłóconą pracę, w przypadku nie usunięcia awarii trwającej dłużej
niż 7 dni, od momentu zgłoszenia.
d) w przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy
analizator podlega wymianie
e) zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20.05.2010 r o wyrobach
medycznych (Dz.U. nr 107 z 2010r. poz. 679 z późn. zm.) wymaga się od
wykonawcy przedstawienia wykazu upoważnionych przez wytwórcę lub
autoryzowanego przedstawiciela podmiotów (autoryzacja serwisu na
terenie Polski) do wykonywania czynności instalacji, okresowej
konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji
oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji,
kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa.
Autoryzację serwisu na teren Polski należy dołączyć do oferty jako
załącznik.
30.
Wykonawca na własny koszt podłączy analizator (bez pośrednictwa
aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do sieci
informatycznej szpitala (AMMS-ASSECO).
Uwaga: W kolumnie 3 „potwierdzenie spełnienia wymogów" w punktach od 1
do 30 należy podać/opisać spełnienie wymagań dotyczących oferowanego
analizatora.
…...........................................
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 2a DO SIWZ
Znak sprawy: DAZ.26.075.2015
Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.075.2015
tabela 5-Wymagania dotyczące oprogramowania do Banku Krwi
Nazwa oprogramowania : ……………………………………..
Producent: ………………………………………………………….
Model/Typ: …………………………………………………………
Lp.
Wymagania dotyczące oprogramowania do Banku Krwi zapewniające
gospodarkę krwi
Potwierdzenie spełnienia wymagań: podać/opisać
1
2
3
1.
Polskojęzyczne oprogramowanie służące do zarządzania gospodarką
preparatami krwi Spełnia obowiązujące przepisy ( ustawa z dnia
22.08.1997 r. o publicznej służbie krwi – Dz.U. nr 106 poz. 681 z dnia
11.09.1997r z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z
19.09.2005r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią
w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze
wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami ( Dz.U. 2005 Nr 191,
poz 1607), w części dotyczącej prowadzenia dokumentacji Banku krwi; z
zestawem komputerowym zabezpieczonym UPS i drukarką laserową i
programowalny czytnik kodów kreskowych pozwalających na odczyt kodów
kreskowych dawców.
2.
Wymaga się, aby oprogramowanie pozwalało na prowadzenie kompletnej
historii transfuzji każdego pacjenta, pełnego odtwarzania drogi
donacji do konkretnego biorcy
3.
Wymaga się, aby oprogramowanie do prowadzenia banku krwi i pracowni
serologicznej było w jednej licencji i aplikacji
4.
Wymaga się, aby oprogramowanie umożliwiało formułowanie wyników badań
i ksiąg serologicznych w pracowni serologii wg obowiązujących wzorów
5.
Wymaga się, aby oferowane oprogramowanie składało się z modułów
statystycznych obejmujących:
a) Obsługa banku krwi: rejestrowanie przychodów i rozchodów krwi i jej
składników
b) statystyka raportów badań pod kątem rodzajów zarejestrowanych i
wykonanych badań, ilość pacjentów, ilość dawców, oddziałów
zlecających, konkretnego pacjenta otrzymującego preparaty krwi
c) Statystyka banku krwi: ilość i rodzaj komponentów krwi przyjętych,
skrzyżowanych, przetoczonych, zwracanych, historii każdego komponentu
krwi, aktualne zasoby banku
d) Bank krwi – statystyka pod kątem komponentów krwi (typy preparatów,
grupy, objętości) oddziałów, osób zlecających, sumarycznych zestawień
dla poszczególnych oddziałów
e) Wymaga się możliwości eksportu raportów do trybu arkusza
kalkulacyjnego typu MS EXCEL w celu opracowania dalszych kalkulacji
f) Wymaga się, żeby wszystkie raporty generowane były dla dowolnie
ustalonego przedziału czasowego
6.
Wymaga się zaoferowania minimum 2 stanowiska zawierającego licencje
dla Banku Krwi i pracowni serologii transfuzjologicznej.
7.
Oprogramowanie ma zostać połączone z systemem szpitalnym, w zakresie
obsługi zleceń oraz przesyłu wyników.
8.
Wymaga się nieodpłatnego przeniesienia bazy danych aktualnie używanego
oprogramowania do oferowanego systemu.
9.
Wykonawca w ramach dzierżawy zapewni bezpłatny serwis oprogramowania.
Uwaga: W kolumnie 3 „potwierdzenie spełnienia wymogów” w punktach od 1
do 9 należy wpisać „Tak” oraz opisać spełnienie wymagań dotyczących
oferowanego oprogramowania.
…...........................................
Podpisy osób uprawnionych
składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
Znak sprawy: DAZ.26.075.2015
....................................................
nazwa i adres Wykonawcy
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:
NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW SEROLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ
AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA SEROLOGICZNEGO
I OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KRWI
w imieniu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
pełna nazwa Wykonawcy
Oświadczam/-y, że na dzień składania ofert spełniam/-y warunki
dotyczące:
1.
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania;
2.
posiadania wiedzy i doświadczenia;
3.
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
4.
sytuacji ekonomicznej i finansowej.
......................................................
……..…...........................................
miejscowość i data pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
UWAGA:
W przypadku oferty składania przez Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o
spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa
co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy
wspólnie.
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
Znak sprawy: DAZ.26.075.2015
....................................................
nazwa i adres Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:
NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW SEROLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ
AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA SEROLOGICZNEGO
I OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KRWI
w imieniu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
pełna nazwa Wykonawcy
nie podlegam/-y* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
......................................................
……..…...........................................
miejscowość i data pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
*niepotrzebne skreślić
UWAGA:
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców
(tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników
konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu.
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
Znak sprawy: DAZ.26.075.2015
..............................................................
nazwa i adres Wykonawcy
INFORMACJA
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest:
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW SEROLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ
AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA SEROLOGICZNEGO
I OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KRWI
w imieniu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
pełna nazwa Wykonawcy
Informuję, że na dzień składania ofert:
1) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (tekst jednolity
Dz. U. 2015 poz. 184)*
2) należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5
ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity
Dz. U. 2015 poz. 184) i poniżej przekładam listę podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej*
1.
2.
3.
4.
...
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia niniejszą listę składa każdy z Wykonawców.
......................................................
……..…...........................................
miejscowość i data pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
* niepotrzebne skreślić.
Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej.
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ
Znak sprawy:DAZ.26.075.2015
UMOWA NR DAZ.26.075.…… .2015- wzór umowy
zawarta w dniu ……………….. 2015r., w Częstochowie, pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,KRS:0000003907, REGON:
001281053, NIP: 573-22-99-604,
który reprezentuje:
Dyrektor - ………………………………………………………………………………,
zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM”
a firmą:…………………………………………………………………………………..,
KRS:…………………… , REGON: …………………., NIP: ……………………….
którą reprezentuje:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej ,,WYKONAWCĄ”
w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013
r. poz. 907 ze zmianami), zawarta została umowa następującej treści:
§1
1.
Przedmiotem umowy jest dostawa:
1.1 odczynników serologicznych kompatybilnych z posiadaną aparaturą do
metody manualnej (posiadana aparatura tj.: 3 wirówki i 1 inkubator
ID-System firmy Dia Med) oraz
1.2 odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora
serologicznego i oprogramowania do zarządzania gospodarką krwi
- dla Banku Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej w
asortymencie i ilościach określonych w formularzu
asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 2 w SIWZ), stanowiącym Załącznik
Nr 1 do niniejszej umowy.
Lub
1.1 odczynników wraz z dzierżawą aparatury zabezpieczającej metodę
manualną (wymagana aparatura tj.: 2 wirówki,1 inkubator, 2 pipety)
oraz
1.2 odczynników wraz dzierżawą automatycznego analizatora
serologicznego i oprogramowania do zarządzania gospodarką krwi
- dla Banku Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej w
asortymencie i ilościach określonych w formularzu
asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 2a w SIWZ), stanowiącym Załącznik
Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby
Zamawiającego w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób
umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego.
§ 2
1. Umowa obowiązuje od daty zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy.
2. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według potrzeb
Zamawiającego.
§ 3
1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w załączniku Nr 1 do
umowy i on stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między
Zamawiającym i Wykonawcą.
2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu umowy zawarte w załączniku
Nr 1 do umowy mogą ulec zmianie tylko na zasadach i warunkach
określonych w § 9.
3. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę: netto
……………zł(słownie:………………………), brutto ……………… zł ( słownie:…………………………).
§4
1. Dostawy przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT następować będą
sukcesywnie w ilościach i asortymencie wynikającym z bieżących potrzeb
Zamawiającego w terminie określonym w harmonogramie dostaw Wykonawcy,
jednak nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zamówienia
częściowego złożonego, faxem lub drogą elektroniczną (e-mail) przez
Kierownika Działu Zaopatrzenia i Magazynów lub osobę przez niego
wyznaczoną.
2. W sytuacji konieczności realizacji zamówienia w trybie pilnym
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z fakturą VAT w terminie do
……….. dni roboczych (nie krótszy niż 2 dni robocze i nie dłuższy niż 5
dni roboczych) od daty zamówienia częściowego złożonego, faxem lub
drogą elektroniczną (e-mail) przez Kierownika Działu Zaopatrzenia i
Magazynów lub osobę przez niego wyznaczoną.
3. Wykonawca zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu
dostaw wraz z podpisaną umową.
4.Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą aktualne dokumenty
dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z
obowiązującymi przepisami. W przypadku aktualizacji w trakcie trwania
umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualne dokumenty
dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu używania.
5. Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy dla preparatów
niebezpiecznych aktualne karty charakterystyk zgodnych z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015r. poz. 208
oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. W
przypadku modyfikacji w trakcie trwania umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu aktualne karty charakterystyk - jeżeli dotyczy
oferowanego asortymentu.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu umowy, wraz z
informacją zawierającą dane producenta co do właściwości przedmiotu
zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności.
Informacje te muszą znajdować się na / lub w opakowaniu w formie
ulotki w zależności od produktu, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
7. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej
produkcji i jest zgodny z dostarczonymi świadectwami.
8. Za niedoszacowanie ilości odczynników, krwinek wzorcowych, zestawu
kontrolnego do codziennej kontroli jakości badań, materiałów
zużywalnych/eksploatacyjnych do ilości badań odpowiada Wykonawca.
9. Dostawy przedmiotu umowy loco magazyn Główny Zamawiającego w
godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku na
koszt i ryzyko Wykonawcy środkiem transportem monitorowanym pod
względem temperatury (2-8 °C).
10. Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w
pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
11. Terminy przydatności do użycia/ważności,
1) dla krwinek wzorcowych minimum 4 tygodnie od daty dostawy do
Magazynu Głównego Zamawiającego,
2) dla mikrokart jako odczynników do badania grup krwi układu ABO i
antygenu D z układu Rh, wykrywania przeciwciał, BTA minimum 9 miesięcy
od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego,
3) dla materiałów eksploatacyjnych/zużywalnych minimum 12 miesięcy od
daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego.
12. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą
w sprawach dotyczących dostaw jest osoba wskazana w ust. 1 niniejszego
paragrafu - tel.34/3673629, 34/3673323, 34/3673670.
13. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w
sprawach dotyczących dostaw jest: …………………………………………………. tel.
……………………………………………
§5
1. Wykonawca w ramach dzierżawy na swój koszt:
1) dostarczy, zainstaluje, uruchomi oraz gdy jest wymagane skalibruje:
a) automatyczny analizator serologiczny z zestawem komputerowym,
UPS-em i drukarką w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy w Banku
Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej - dotyczy Załącznika Nr
2,
lub
b) automatyczny analizator serologiczny z zestawem komputerowym,
UPS-em i drukarką oraz z aparaturą zabezpieczającą metodę manualną
(wymagana aparatura tj.: 2 wirówki,1 inkubator, 2 pipety) w terminie
do 30 dni od daty zawarcia umowy w Banku Krwi z Pracownią Serologii
Transfuzjologicznej - dotyczy Załącznika Nr 2a,
2) dostarczy, zainstaluje i wdroży 2 oprogramowania do zarządzania
gospodarką krwi w Banku Krwi w terminie do 30 dni od daty zawarcia
umowy w Banku Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej - dotyczy
Załącznika Nr 2 lub Załącznika Nr 2a,
3) dostarczy zestaw komputerowy zabezpieczony UPS uzupełniony o
drukarkę laserową HP i programowalny czytnik kodów kreskowych
pozwalający na odczyt kodów kreskowych dawców do Banku Krwi z
Pracownią Serologii Transfuzjologicznej oraz nieodpłatnie przeniesie
bazę danych aktualnie używanego oprogramowania do oferowanego systemu
w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy – dotyczy Załącznika Nr 2
lub Załącznika Nr 2a,
4) dostarczy komputer do rejestrowania wyników badań nadający się do
współpracy z centralnym Komputerem (serwerem) Zamawiającego wraz z
monitorem LCD, klawiaturą, myszą, ręcznym skanerem kodów kreskowych,
drukarką kodów kreskowych, nagrywarką DVD, drukarką laserową HP, 2
pendrive o pojemności 32GB (do archiwizacji danych) - wliczone w cenę
dzierżawy analizatora, z możliwością umieszczenia na nim kopii bazy
danych analizatora, z możliwością kopiowania bazy danych analizatora
do Banku Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej w terminie do
30 dni od daty zawarcia umowy – dotyczy Załącznika Nr 2 lub Załącznika
Nr 2a,
5) dostarczy czytnik do mikrokart do archwizacji badań wykonanych
manualnie – kompatybilny z oferowanym automatycznym analizatorem oraz
pipetę elektroniczną dedykowaną przez producenta do systemu
mikrokolumnowego do Banku Krwi z Pracownią Serologii
Transfuzjologicznej w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy –
dotyczy Załącznika Nr 2 lub Załącznika Nr 2a,
6) podłączy analizator określony w ust. 1 niniejszego paragrafu (bez
pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do
sieci informatycznej szpitala (AMMS-ASSECO) w terminie do 30 dni od
daty zawarcia umowy, co zostanie potwierdzone w protokole – zdawczo
odbiorczym, o którym w ust. 4 niniejszego paragrafu – dotyczy
Załącznika Nr 2 lub Załącznika Nr 2a,
7) połączenie oprogramowania do zarządzania gospodarką krwi z systemem
szpitalnym, w zakresie obsługi zleceń oraz przesyłu wyników w terminie
do 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,
8) przeniesienie bazy danych wyników do nowego systemu w terminie do
30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy– dotyczy Załącznika Nr 2 lub
Załącznika Nr 2a,
9) przeprowadzi szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi
analizatora. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy i instalacji urządzenia,
potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu – dotyczy Załącznika Nr 2 lub Załącznika Nr 2a,
3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu do użytkowania i
pobierania pożytków z analizatora zwanego dalej urządzeniem w terminie
do 30 dni od daty zawarcia umowy.
4. Przekazanie przez Wykonawcę urządzeń nastąpi na podstawie
obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z
instrukcją obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji sporządzoną w
języku polskim i założeniem paszportów technicznych.
5. Wykonawca w ramach wartości brutto określonej w § 3 zapewni dla
dzierżawionego automatycznego analizatora serologicznego oraz dla
posiadanej aparatury do metody manualnej (posiadana aparatura tj. : 3
wirówki i 1 inkubator ID-System firmy Dia Med.) – dotyczy Załącznika
Nr 2 do SIWZ lub dla dzierżawionego automatycznego analizatora
serologicznego i aparatury zabezpieczającej metodę manualną (wymagana
aparatura tj.: 2 wirówki,1 inkubator, 2 pipety) tj:
a) bezpłatne przeglądy serwisowe i walidację zgodnie z zaleceniami
producenta, nie rzadziej niż raz na rok obejmujące wymianę wymaganych
części zamiennych i zużywalnych,
b) bezpłatne naprawy serwisowe w przypadku awarii i uszkodzeń w
terminie max. do 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii lub uszkodzenia,
c) pełną bezpłatną gwarancję techniczną przez cały okres trwania
dzierżawy w zakresie usług, naprawy, części zamiennych, podzespołów,
d) bezpłatny serwis oprogramowania do zarządzania gospodarką krwi,
e) założenie paszportu technicznego uzupełnianego o wpisy w przypadku
interwencji serwisowych oraz innych wymaganych przez producenta
analizatora czynności,
f) kontakt telefoniczny, a w razie potrzeby również internetowy
on-line z serwisem od poniedziałku do soboty w godzinach 9oo-18oo
(podać dane ……………………………………………..).
g) czas reakcji serwisu rozumiany jako konieczność przyjazdu do
Zamawiającego w przypadku niemożliwości rozwiązania awarii na
odległość max. do 1 dnia roboczego, od daty zgłoszenia awarii lub
uszkodzenia.
h) dostarczenie Zamawiającemu systemu back-up pozwalającego na
niezakłóconą pracę, w przypadku nie usunięcia awarii trwającej dłużej
niż 7 dni, od momentu zgłoszenia,
i) w przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy
analizator podlega wymianie.
6. Przyjęcie do używania urządzenia po dokonanej naprawie lub
usunięciu awarii dokonuje bezpośredni użytkownik Kierownik Banku Krwi
z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej lub osoba przez niego
wyznaczona na podstawie pisemnego protokołu/raportu serwisowego/karty
pracy.
7. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania urządzeń zgodnie z jego
przeznaczeniem. 8. Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć urządzenie
przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.
9. Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy udostępniać
analizatora/innego urządzenia do użytkowania osobom trzecim ani ich
poddzierżawiać.
10. Wykonawca ma prawo do kontroli wykorzystania przedmiotu dzierżawy.
11. Zamawiający po zakończeniu Umowy zobowiązany jest zwrócić
Wykonawcy urządzenia i sprzęt w stanie nie pogorszonym ponad zużycie
wynikające z normalnej eksploatacji. Przekazanie urządzenia nastąpi na
podstawie obustronnie podpisanego protokółu zdawczo-odbiorczego.
12. Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany do usunięcia danych
osobowych pacjentów z dzierżawionych analizatorów, co zostanie
potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem.
§6
1. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony
Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości
lub w części jeżeli:
1) jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie
posiadał termin przydatności do użycia/ważności inny niż wymieniony w
§4 ust.9 umowy,
2) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie
zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub
którekolwiek opakowanie będzie naruszone,
3) dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego, o którym
mowa w § 4 ust.1 i 2,
4) Wykonawca dostarczył zamówiony towar poza godzinami określonymi w §
4 ust.9,
5) Wykonawca dostarczył zamówiony towar bez faktury VAT.
§7
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy tj.:
1) automatyczny analizator serologiczny jest fabrycznie nowy i wolny
od wad – dotyczy Załącznika Nr 2 do SIWZ,
2) automatyczny analizator serologiczny oraz aparatura zabezpieczająca
metodę manualną (wymagana aparatura tj.: 2 wirówki,1 inkubator, 2
pipety) są fabrycznie nowe i wolne od wad - dotyczy Załącznika Nr 2 do
SIWZ,
2) odczynniki, krwinki wzorcowe, zestawy do codziennej kontroli
jakości badań, materiały zużywalne /eksploatacyjne, inne odczynniki,
płyny są fabrycznie nowe i wolne od wad.
2. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy z wadami ilościowymi lub
jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wymiany przedmiotu umowy wadliwego jakościowo, na wolny od wad w
terminie trzech dni roboczych licząc od dnia przesłania reklamacji
faxem lub drogą elektroniczną (e-mail),
2) uzupełnienia braków ilościowych w terminie trzech dni roboczych od
dnia przesłania reklamacji faksem lub drogą elektroniczną (e-mail).
§8
1.Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę za każdą
część realizowanego zamówienia.
2. Zapłata wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy nastąpi w formie
polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w
terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
Zapłata czynszu dzierżawnego nastąpi w formie polecenia przelewu, na
rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 60 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT,
którą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. W przypadku gdy
dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny, płatność nastąpi w
pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
3.W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego,
Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw
objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia
za dokonane dostawy i czynsz dzierżawny Wykonawca może naliczyć
odsetki w wysokości ustawowej.
4. W przypadku dostarczenia towaru w sytuacjach określonych w § 7 ust.
2 pkt.1),2) zapłata należności nastąpi na podstawie faktury
korygującej z terminem płatności jak w ustępie 2 niniejszego
paragrafu.
5. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiającego.
6. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane
bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z
tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in.
odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez
poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona
jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której
bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby
Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w
szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw,
hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia
jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym
upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej
pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie
sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się
działalnością windykacyjną.
7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za
świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez
Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy i tylko w drodze
przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do
Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych
podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie
za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
8. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 6 Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w
wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust.3 niniejszej
umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie
narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
9. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 7, Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w
wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust.3 niniejszej
umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie
narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
10. Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności
uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia
przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości
o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 6 i 7
niniejszego paragrafu.
11. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia
Zamawiającego do wystawienia noty korygującej , zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§9
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w
następujących przypadkach i na określonych warunkach:
1) dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu
zakresu jego świadczenia umownego,
2) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot
zamówienia,
3) dopuszcza się zmianę na nowocześniejszy technologicznie rodzaj
przedmiotu zamówienia lub zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu
zamówienia - czyli taki, który nie wpłynie na pogorszenie jakości
uzyskiwanych badań, w przypadku gdy jest on niedostępny na rynku
polskim, przy zachowaniu wartości brutto umowy,
4) przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi
załącznika Nr 1 do umowy, w zakresie dostaw odczynników, kalibratorów,
materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych przy zachowaniu
maksymalnej wartości brutto umowy,
5) dopuszczalna jest zmiana nazwy przedmiotu zamówienia przy
zachowaniu jego parametrów, zmiana numeru katalogowego, numeru
seryjnego, zmiana wielkości opakowań w przypadku zmiany sposobu
konfekcjonowania towaru. W tym przypadku zmiana nie może skutkować
zwiększeniem wartości brutto przedmiotu umowy,
6) dopuszczalna jest wymiana/uzupełnienie elementów składowych
urządzenia w sytuacji gdy: wprowadzony zostanie do sprzedaży przez
Wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony,
7) dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i
ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części; w takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,
8) dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy, w szczególności w
przypadku wcześniejszego wykorzystania przez Zamawiającego ilości
przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości brutto,
9) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy w zakresie
dostaw do czasu wykorzystania ilości i wartości brutto przedmiotu
umowy. W takim przypadku dopuszczalne jest również przedłużenie okresu
dzierżawy, przy czym zapłata czynszu dzierżawnego następować będzie z
niezrealizowanej wartości brutto umowy w zakresie dostaw zgodnie z
tabelą 1 w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.
10) dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku
środków finansowych Zamawiającego,
11) dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy
bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy.
12) W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć przedmiotu
umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego
dostawcy w ilości i asortymencie dostawy niezrealizowanej (zakup
zastępczy).
13) W przypadku zakupu zastępczego zmniejsza się odpowiednio wielkość
przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.
14) W przypadku dokonania zakupu zastępczego Wykonawca zobowiązany
jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tzn. zapłacić
Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru jaką
Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar
a ceną, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z
nabyciem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę
w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do
zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt
zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego.
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych
promocji i upustów wprowadzonych przez producenta (ceny niższe niż
zawarte w umowie).
2. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania
formy pisemnej chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej,
z zastrzeżeniem ust. 1 pkt.2). Na wniosek Wykonawcy istnieje możliwość
dokonania zmian umowy pod warunkiem wyrażenia zgody przez
Zamawiającego po wskazaniu okoliczności i udokumentowaniu
zaproponowanych zmian. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.
§10
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty
kary umownej w wysokości:
1) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust.
1 karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto tej dostawy za każdy
dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w realizacji dostawy
/instalacji/kalibracji/przekazania/podłączenia do sieci szpitala/
przeniesienia danych /szkolenia w terminach określonych w § 5 ust.1 i
2 karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień
opóźnienia,
3) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 5
lit.b) i lit.g) umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej
za każdy dzień opóźnienia w reakcji na zgłoszoną awarię w wysokości
0,2% wartości brutto umowy oraz za każdy dzień opóźnienia w naprawie
analizatora w wysokości 0,2% wartości brutto umowy.
4) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 7 ust. 2 pkt.
1),2) – karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto braków
ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień
opóźnienia,
5) za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z
zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej
zamówionej części umowy,
6) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego –
10% wartości brutto od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia.
2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia
Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy
czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej z bieżących
faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.
3. W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem
obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar
umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku
niezrealizowania przez Zamawiającego całości umowy.
§11
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
§12
1.Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:
a) gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie
wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę,
b) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec
Wykonawcy,
c) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego
o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt. b-c niniejszego ustępu.
§13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie
przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej
obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie
aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem
ich nieważności, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt. 2).
3. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY