YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI

DESCARGAR PDF

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA
PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10. maddesinde belirtilen doktora alım
koşullarında, bütünleştirilmiş yüksek lisans ve doktora programlarında
geçerli olmak üzere değişiklik yaparak; bütünleşik yüksek lisans ve
doktora başvuru ve uygulama esaslarını düzenlemektedir.
Kapsam
Madde 2 - Bütünleşik yüksek lisans ve doktora programına kabul edilen
öğrenciler, aşağıda a), (b), (c), (d) ve (e) fıkralarında belirtilen
yeterlikleri yerine getirdikten sonra, programdan mezun olmaya ve
bütünleşik programın bulunduğu enstitüden "bütünleşik yüksek lisans ve
doktora diploması”nı almaya hak kazanır.
a) Toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az ondört dersten
başarılı olmak.
b) En az bir seminer çalışması yapmak.
c) Doktora yeterlik sınavını başarmak.
d) Bir tez önerisi hazırlamak ve tez çalışmasını tamamlamak.
e) Ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan tek
yazarlı bir makale yayınlamak.
Başvuru Koşulları
Madde 3 - Programa başvuru koşullarında Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğinin 7. Maddesinde yer alan
hükümlere ek olarak adayların ÜDS' den en az 55 puana veya YÖK
tarafından kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından, 55
puana denk dil puanına sahip olmaları gerekir.
Programa bir yüksek lisans diploması ile başvuracak adayların yüksek
lisans diploma puanlarının 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.
Son Hükümler
Madde 4 - Enstitüye bağlı anabilim dalları yukarıda belirlenen asgari
koşullara uymak kaydıyla arayacakları ek koşulları Akademik
Kurullarının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile
belirleyebilirler.
Madde 5 - Bu Yönergede düzenlenmeyen konularda, Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri
uygulanır.