YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA HAZIRLANAN YÜKSEK LİSANS DOKTORA TIPTA UZMANLIK SANATTA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA HAZIRLANAN YÜKSEK LİSANS DOKTORA TIPTA UZMANLIK SANATTA

DESCARGAR PDF

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA HAZIRLANAN YÜKSEK LİSANS, DOKTORA, TIPTA
UZMANLIK, SANATTA YETERLİK TEZLERİNİN YÖK TEZ MERKEZİNE TESLİM
EDİLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ
GİRİŞ
Bu kılavuz, yükseköğretim kurumlarında hazırlanarak YÖK Tez Merkezine
teslim edilen tezlerin teknik işlemlerinin hızla tamamlanarak en kısa
sürede ve sağlıklı bir biçimde Dijital Tez Arşivinde hizmete
sunulabilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Lisansüstü tezlerin, ulusal ölçekte bibliyografik denetimini yapmak,
bunlarla ilgili bilgi hizmetlerini sunmak, İnternet üzerinden erişime
açarak bilgiye en hızlı ve sağlıklı biçimde ulaşılmasını sağlamak
gibi, bilim ve araştırma çevreleri için yaşamsal öneme sahip bir görev
yürütmekte olan YÖK Tez Merkezinin hizmetlerini çağın gereğine uygun
yürütebilmesi, büyük ölçüde, enstitüler, dekanlıklar ve eğitim
hastaneleri ile yürütülecek güçlü bir işbirliğine ve bu kurumların
kabul ettikleri tezleri problemsiz ve hızlı bir biçimde ve mutlaka
eksiksiz olarak Merkeze göndermelerine bağlıdır.
Tezlerin tam metinlerine İnternet üzerinden erişim birçok yönden
önemli görülmektedir. En önemlisi, bilgiye erişimde bölgesel
farklılıkları en aza indirmesidir. Bunun yanı sıra metinler tüm bilim
ve araştırma çevrelerinin inceleme ve yararlanmasına açık olacağından
bilginin etkin bir biçimde yayımı sağlanmış olacaktır. Ayrıca
araştırmalardaki duplikasyonların azaltılması ve bilimsel kopyacılığın
denetlenmesi yönünde de son derece önemli etkileri olacaktır.
Tezlerin tam metinlerinin İnternet ortamında erişime açılmasında
“Telif Hakları” konusu sorun olarak görülebilmektedir. Bu nedenle YÖK
Tez Merkezi’nin tezlerin tam metinlerini İnternet üzerinden
yayımlayabilmesi için tez yazarlarından “Tezlerin çoğaltılması ve
yayımı için izin belgesi” alması gerekli görülmüştür.
Söz konusu izin belgesinin düzenlenmesi için 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu ile uluslararası ve yabancı mevzuat ve
uygulamalar dikkatle incelenmiş, ve telif hakkı sahibinden (yazar veya
yükseköğretim kurumu) münhasır olmayan (non-exclusive) bir izin
alınması uygun görülmüştür. İzin belgesinde telif hakkı sahibi,
tezinin ilgilenenlerin incelemesine sunulmak üzere Yükseköğretim
Kurulu Tez Merkezi tarafından arşivlenmesi, kağıt, mikroform veya
elektronik formatta, İnternet dahil olmak üzere her türlü ortamda,
tamamen veya kısmen çoğaltılması, ödünç verilmesi, dağıtımı ve yayımı
için, fikri mülkiyet hakları saklı kalmak üzere, hiçbir ücret
(royalty) ve erteleme talep etmeksizin izin vermekte veya bu izni en
fazla 3 (üç) yıl olmak üzere ertelemektedir.
İzin belgeleri geniş kapsamlı olarak düzenlenmiş olmakla birlikte,
Dijital Tez Arşivi Programı, kullanıcıların, incelemek istedikleri
tezleri bilgisayarlarına indirmelerine izin verecek, ancak basıp,
kopyalayıp çoğaltmalarına izin vermeyecek şekilde çalışmaktadır.
Yüksek lisans ve doktora tezlerinin yazılma ve çoğaltılarak üniversite
kütüphanelerinde kataloglanma amacının temelde, yapılan araştırma
çalışmasının sonuçlarının, bilim ve araştırma topluluğuna açıklanması
ve incelemelerine sunulması olduğundan hareketle, Yükseköğretim
Kurulu’nun kabul ettiği ilke tüm tezlerin, makul gerekçeler dışında
hiçbir kısıtlama olmaksızın tüm araştırmacıların erişimine açık
olmasıdır. Dolayısıyla bir teze erişimin ancak tezin bir yayınevi
tarafından yayınlanma sürecinde olması veya tezle ilişkili patent
başvurusu gibi gerekçelerle, süreli olarak ertelenmesi kabul
edilebilir. Tezin kopyalanması endişesi, tezin erişime açılmasının
engellenmesi için kabul edilebilir bir gerekçe değildir.
TEZLERİN HAZIRLANMASINDA VE TESLİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1- Tezler kompakt disk ortamında dijital olarak teslim edilecektir.
Kağıt veya disket ortamında tez kesin olarak kabul edilmeyecektir.
2- Tezlerin başlıkları ve özet (abstrakt) sayfaları, Tez Veri
Tabanının taranabilir alanlarına yüklenmektedir. Bu nedenle bu gibi
metin alanları, italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, kimyasal veya
matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript,
superscript), Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya
karakterler içermemelidir.
3- Özetler, sayfa başında tezin başlığı ve yazar adı belirtilerek biri
Türkçe olmak üzere iki dilde 250’şer kelimeyi geçmeyecek şekilde
hazırlanmalıdır.
4- Tezler, tezin teslim edildiği enstitü ve üniversite ismini, tez
başlığını, kimin tarafından teslim edildiğini, tez savunma tarihini,
tez danışmanı ve diğer jüri üyelerinin isimlerini içeren “Onay Sayfası”nı
mutlaka içermelidir.
5- Her tez için “Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı için İzin Belgesi”
doldurulmuş olmalıdır. Bunun için iki ayrı form bulunmaktadır. Telif
hakkı tez yazarına ait olan tezler için izin belgesi tez yazarı
tarafından, Telif hakkının ilgili yükseköğretim kurumuna ait olduğu
tezler için izin belgesi, ilgili Enstitü Müdürü, Dekan veya Başhekim
tarafından doldurulacaktır.
6- Her tez için “Tez Veri Giriş Formu” tez yazarı tarafından
doldurulduktan sonra imzalanarak tezle birlikte gönderilmelidir. “Tez
Veri Giriş Formu”
http://www.yok.gov.tr/YokTezSrv?PAGE=YOKSRV__S__52&OPER=EKLE adresinde
bulunmaktadır.
7- Tezlerin eksiksiz olarak Merkeze gönderilmesi konusundaki düzenleme
ve denetleme görevi üniversiteler çerçevesinde Enstitü Müdürü ve Tıp
Fakültesi Dekanı; eğitim hastaneleri çerçevesinde ise, Eğitim
Hastanesi Başhekiminin sorumluluğundadır.
8- Tezler, Yükseköğretim Kurulu’na mutlaka tezi onaylayan merci
(Enstitü, Fakülte, Eğitim Hastanesi) tarafından ve mutlaka tez adı,
yazar adı ve tez türü (yüksek lisans, doktora vs.) bilgilerinin
bulunduğu listeleriyle birlikte dörder aylık dönemlerde toplu olarak
gönderilmelidir.
9- Aşağıda yer alan koşullara uygun olarak hazırlanmış kompakt diskler
(CD) tezin başlığı, yazar adı, yükseköğretim kurumu adı, enstitü adı,
tıpta uzmanlık tezleri için fakülte veya eğitim hastanesi adını
içerecek şekilde etiketlenerek darbeye dayanıklı bir CD kutusuna
konmalı ve Tez Onay Sayfası, Tez Veri Giriş Formu ve İzin Belgesi ile
birlikte, üzerinde yine etiketteki bilgilerin bulunduğu bir zarf içine
konarak gönderilmelidir.
KOMPAKT DİSKLERİN HAZIRLANMASI
1- Tezin tam metni tek bir pdf dosyası olarak hazırlanacaktır. Word
dosyalarının pdf dosyalarına dönüştürülmesi için
http://www.yok.gov.tr/tez/pdf-hazirlama.htm adresli İnternet
sayfasında bulunan bağlantılardan yararlanılabilir. Metin formatı
dışında ek içeren karma tezler için açıklamalar Madde 8’de yer
almaktadır.
2- Hazırlanan pdf dosyaları tezin enstitü veya dekanlık tarafından
onaylanan kopyası ile aynı olacaktır. Tez üzerinde Yükseköğretim
Kurulu tarafından hiçbir değişiklik yapılmayacağı için tezin
bilgisayar ekranında görüntülendiğinde asıl nüshası ile aynı olması
ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir. Sayfaların
numaralandırılması, tezin ana metni içinde yer alan resim, şekil,
grafik, tablo gibi öğelerin yerlerinin basılı tez ile özdeş olması
yazar tarafından sağlanmalıdır.
3- Türkçe ve yabancı dildeki özet sayfaları her biri ayrı pdf dosyası
olarak ayrıca CD’de yer alacaktır.
4- Dosyalar sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır.
5- Dosyalar isimlendirilirken Türkçe karakter kullanılmayacaktır.
Çünkü bu durum farklı bilgisayarlarda sorun çıkartabilmektedir.
6- Dosyalara isim verirken yazar adı ve soyadının sonuna hangi bilgiyi
içerdiği eklenecektir.
Örnek :
ad_soyadı_tez.pdf
ad_soyadı_ozet_tr.pdf
ad_soyadı_ozet_en.pdf
7- Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan
tez ekleri tezin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer
alacaktır. Bunun için tarayıcı veya dijital fotokopi makineleri
kullanılarak belgeler pdf formatına dönüştürülecektir.
8- Karma tezler: Tez, yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim,
harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da
kullanılmış ise bu durum Tez Veri Giriş Formunda ve özette dosya
adları da verilerek belirtilmelidir. Resim, görüntü ve ses kayıtları
için tercih edilen formatlar aşağıda belirtilmiştir. Farklı bir
program kullanılmış ise bunun okuyucuların erişimine izin verecek
şekilde lisanslı olarak tezle birlikte CD’de yer alması gerekmektedir.
İstenen Formatlar :
i- Resim Formatları
Resim dosyaları aşağıda verilen formatlardan biriyle hazırlanacaktır.
GIF (.gif)
PDF (.pdf)
TIFF (.tiff)
JPEG (.jpeg)
ii- Görüntü Formatları
MPEG (.mpg)
Quick Time – Apple (.mov)
Audio Video Interleaved – Microsoft (.avi)
iii- Ses Formatları
Wav (.wav)
MIDI (.midi)
MP3 (.mp3)
TEZ VERİ GİRİŞ FORMUNUN DOLDURULMASI
http://www.yok.gov.tr/YokTezSrv?PAGE=YOKSRV__S__52&OPER=EKLE Adresinde
yer alan Tez Veri Giriş Formu, tez yazarı tarafından bilgisayarda
doldurulduktan sonra basılarak imzalanmalıdır.
Form, yazar tarafından doldurulan bilgilerin, Tez Veri Tabanı ile
bağlantılı geçici bir tabloya aktarılmasını sağlamak üzere
tasarlanmıştır. Formun doldurulması bitirilip “Tamam” kutucuğu
tıklandığında, üzerinde sistem tarafından üretilen “Referans Numarası”
bulunan, basıma uygun form düzenlenmektedir. Bu form basılıp
imzalanarak tezle birlikte gönderilmelidir. Herhangi bir nedenle
hatalı veri girişi yapıldıysa formu basmadan önce geri dönülerek
düzeltme olanağı vardır. Ancak form basıldıktan sonra hata fark
edilirse yeni bir form doldurularak basılmalı, önceki iptal
edilmelidir. Tez Merkezinde yapılacak veri giriş kontrollerinde, YÖK’e
gönderilmiş formun üzerindeki Referans Numarası geçerli olacağından bu
hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.
KONTROL LİSTESİ
Tezler YÖK Tez Merkezine iletilmeden önce aşağıdakilerin tümünün aynı
zarf içinde olduğu kontrol edilmelidir:
1- Tez ve özet sayfalarını pdf dosyası olarak içeren kompakt disk,
2- Tez onay sayfası,
3- Doldurulup imzalanmış, üzerinde referans numarası olan Tez Veri
Giriş Formu,
4- Doldurulup imzalanmış İzin Belgesi
a) Telif hakkı tez yazarına ait olan tezler için
veya
b) Telif hakkı yükseköğretim kurumuna ait olan tezler için.
Bu Kılavuz http://www.yok.gov.tr/tez/tez_teslim_kilavuz.pdf adresli
İnternet sayfasından temin edilebilir.
  
  
Formun Üstü
T.C YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TEZ MERKEZİ
Ref No: .
Tez No: .................
(Tez merkezi tarafından
doldurulacaktır.)
TEZ VERİ GİRİŞ FORMU
(Tez yazarı tarafından bilgisayarda doldurulduktan sonra basılarak
imzalanmalıdır.)
Yazar Adı / Soyadı :

(Tezde kullandığınız tüm adlarınızı açık olarak yazınız.Kısaltma
kullanmayınız.)
T.C. Kimlik No                  :

E-Posta Adresi                  :

Tezin Özgün Dili              :
(Tezin ana bölümünün dili)
Tezin Adı :
(Tezin özgün dildeki adı.
Yandaki alana en fazla
200 karakter yazılabilir.)
 
Tezin Türkçe Adı :
 
(Tezin özgün dili Türkçe
değilse burayı doldurunuz.
Yandaki alana en fazla
200 karakter yazılabilir.)
Tezin Yabancı Dildeki Adı :
 
(Tezin özgün dili Türkçe ise
yabancı dildeki çeviri adını
buraya yazınız.Yandaki alana
en fazla 200 karakter yazılabilir.)
Tezin Konu Başlığı :
1.
2.
3.
 
Tezin Yapıldığı Yer :
Üniversite                               
Enstitü  (Bu alana veri girebilmek için üsttteki "üniversite" alanının
doldurulmuş olması gerekir.)
 
İnternet tarayıcınızda pop-up'lar (istek dışı açılan pencereler)
engellenmiş ise,veri giriş alanının açılması için engeli geçici olarak
kaldırınız .)
Fakülte                                 

Hastane                                

ABD/Bölüm                          

Tez Türü                           :
Tez Yılı :
(yyyy)
Sayfa Sayıları :
(Toplam)
Giriş Sayfaları :
(Romen rakamlarıyla numaralandırılmış bölüm)

  Ana Bölüm :

Ekler:

(Ana bölümden farklı numaralandırılmış ise )
Tez Danışmanları :
Ünvanı
Adı
Soyadı
1.Danışman :


2.Danışman :


3.Danışman


Dizin Terimleri:
(Dizin terimleri listelerinden seçiniz. İmleci dizin terimini girmek
istediğiniz kutucuğa getiriniz.Kutucuğun yanındaki linke
tıklayınız. Gelen alfabetik listeden uygun harfi seçiniz. Aradığınız
terimi listede tarayıp bulduğunuzda tıklayınız. Terim uygun kutucuğa
yerleşecektir.
Türkçe Dizin Terimleri
İngilizce Dizin Terimleri
Türkçe
İngilizce
Türkçe
İngilizce
Türkçe
İngilizce
Türkçe
İngilizce
Türkçe
İngilizce
Önerilen Dizin Terimleri:(YÖK Dizin terimleri listelerinde bulamayıp
önerdiğiniz terimler)
Türkçe
İngilizce


 
Tezin Metin Formatı Dışındaki Ekleri : (Aynı türden 1'den çok dosyanız
varsa ilgili kutuda dosya adlarını noktalı virgül (;) ile ayırınız.)_
Resim:

Dosya adı:

Harita:

Dosya adı:

Görüntü:

Dosya adı:

Ses:

Dosya adı:

Program:

Dosya adı:

Diğer:

Lütfen Belirtiniz:
 
Dosya adı:
Kısıtlama :
Bitiş Tarihi: (gg/aa/yyyy)
Proje desteği aldıysa Proje no:

 
 
 
 
 
Tarih:
......................................................
 
 
 
 
 
 
 
İmza
........................................................
   Bu belgenin İnternet Adresi :
http://www.yok.gov.tr/YokTezSrv?PAGE=YOKSRV__S__52&OPER=EKLE
 
Formun Altı