VZI APP ” Nacionālais Botāniskais Dārzs” Iepirkuma ” Būvprojekta

VZI APP ” Nacionālais Botāniskais Dārzs” Iepirkuma ” Būvprojekta

DESCARGAR PDF

VZI APP ” Nacionālais botāniskais dārzs”
iepirkuma ” Būvprojekta “Ēku nr.004, 009, 010 pārbūves par Vides
izglītības centru būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” ekspertīze”
(id.Nr.NBD2018/10)
Salaspilī, VZI APP ”Nacionālais botāniskais dārzs”
IEPIRKUMA KOMISIJAS LĒMUMS
2018. gada 04. decembrī
1.
Pasūtītāja nosaukums: VZI APP „Nacionālais botāniskais dārzs”
2.
Adrese: Miera iela 1, Salaspils, Salaspils novads, LV – 2169
3.
Identifikācijas numurs: NBD 2018/10
4.
Iepirkuma procedūras veids: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
9. pantu
5.
Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta “Ēku nr.004, 009, 010 pārbūves
par Vides izglītības centru būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība” ekspertīze
6.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena
7.
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
8. Pretendentu piedāvājumu atvēršana: 2018.gada 03.decembrī
plkst.9:00, Miera ielā 1, Salaspilī, Salaspils novadā, LV - 2169
9.
Pretendentu nosaukumi, kuri iesnieguši savus piedāvājumus
(iesniegšanas secībā), kā arī piedāvātās cenas:
Nr.p.k.
Pretendenta nosaukums
Piedāvātā cena EUR (bez PVN)
1.
SIA “JaunRīga ECO”
13 830,00
2.
SIA “CMB”
17 500,00
3.
SIA “LBS - Konsultants”
21 052,63
4.
SIA “Livland Group”
11 428,00
9.
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums,
līgumcena:
SIA „ Livland Group” (reģ.Nr. 40103754794). Piedāvātā cena: 11 428,00
(bez PVN).
9.
Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli:
Nav.
9.
Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu izbeigt
iepirkumu:
Nav.
9.
Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt
iepirkumu:
Nav.
9.
Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis
piedāvājumu par nepamatoti lētu:
Nav.
Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts pretendents SIA „ Livland Group”,
jo tā piedāvājums ir laicīgi iesniegts, atbilst visām iepirkuma
Nolikuma prasībām, ir viszemākā cena, un uz to neattiecas Publiskā
iepirkumu likuma 9. panta 8.daļā minētie izslēgšanas apstākļi.
Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas
Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir
aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir
tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Administratīvās
rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās
tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā darbību.
Lēmuma pieņemšanas datums: 04.12.2018.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs A.Vītiņš
Iepirkumu komisijas sekretāre I.Dāle
2