Vzdělávací Oblast Člověk A Zdraví Vzdělávací Obor Tělesná

Vzdělávací Oblast Člověk A Zdraví Vzdělávací Obor Tělesná

DESCARGAR PDF

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví
=================================
Vzdělávací obor Tělesná výchova
Vyučovací předmět Tělesná výchova
Ročník 1.
=========
učivo
očekávané výstupy
žák
průřezová témata, mezipředmětové vztahy
poznámky
příprava ke sportovnímu výkonu
rytmické a kondiční formy cvičení
tělocvičné pojmy
komunikace v tělesné výchově
bezpečnost při sportování
základy sportovních her
míčové hry a pohybové hry organizace her při tělesné výchově
pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností-her a soutěží
zásady jednání a chování
základy atletiky
rychlý běh
skok do dálky
hod míčkem
rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti
koordinace pohybu
základy gymnastiky
cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti
průpravná cvičení a úpoly
základní plavecká výuka (doporučující)
hygiena plavání
adaptace na vodní prostředí
*
zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou,
*
používá protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a
uvolnění,
*
je schopen každodenní pohybové činnosti,
*
dbá na správné držení těla a správné dýchání,
*
seznámí se s kompenzačními a relaxačními cviky,
*
zná základní tělocvičné pojmy - názvy pohybových činností,
tělocvičného nářadí a náčiní,
*
zná pojmy z pravidel sportů a soutěží,
*
dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny při
sportování,
*
používá vhodné sportovní oblečení a obuv,
*
jedná v duchu fair-play,
*
umí přihrávku trčením obouruč,
*
umí driblink,
*
dodržuje základní pravidla her,
*
je schopen soutěžit v družstvu,
*
umí techniku hodu kriketovým míčkem,
*
umí nízký start,
*
chápe princip štafetového běhu,
*
umí skákat do dálky,
*
umí kotoul vpřed,
*
umí stoj na lopatkách,
*
provádí jednoduchá cvičení na žebřinách,
*
dovede skákat přes švihadlo,
*
dovede podbíhat dlouhého lana,
*
zvládá cvičení na lavičkách,
*
seznámí se s nácvikem kotoulu vzad
*
seznámí se s hygienou plavání,
*
postupně si zvyká na vodní prostředí
výchova demokratického občana
občanská společnost a škola - rozvoj smyslu pro spravedlnost a
odpovědnost,
environmentální výchova
vztah člověka k prostředí