Vejledning Kom Godt I Gang Med Opstart Af Forening

Vejledning Kom Godt I Gang Med Opstart Af Forening

DESCARGAR PDF


Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde
Kommune
Ny forening – hvordan gør I?
Hvordan bliver I en forening?
En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at
kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler.
Der er nogle ting, som I skal sørge for at få ordnet, inden I søger
kommunen om godkendelse:
*
I skal nedsætte en bestyrelse (vælge formand og kasserer)
*
I skal udarbejde et sæt vedtægter (se afsnit vedr. udarbejdelse af
vedtægter)
Vedtægterne skal godkendes/vedtages på foreningens generalforsamling.
Efterfølgende kan I indsende en skriftlig ansøgning til Kultur- og
Fritidsforvaltningen om godkendelse af jeres forening. Ansøgningen
skal indeholde en beskrivelse af foreningen og jeres aktiviteter.
Vedtægterne vedlægges ansøgningen.
Husk at meddele om I ønsker at få anvist offentlige lokaler, eller om
I har egne lokaler og ønsker lokaletilskud hertil.
Hvem godkender foreningen?
Det er Folkeoplysningsudvalget, der behandler jeres ansøgning om
godkendelse af foreningen.
Folkeoplysningsudvalget:
*
Definerer hvad der betragtes som folkeoplysende virksomhed i
Kerteminde Kommune.
*
Afgør om en forening kan godkendes som folkeoplysende forening i
henhold til folkeoplysningsloven.
En folkeoplysende forening skal:
*
Tilbyde folkeoplysende virksomhed.
*
Være åben for alle.
*
Være demokratisk opbygget og give deltagerne/medlemmerne mulighed
for medindflydelse.
*
Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig, dvs. at
foreningens formål skal have en værdi, der kommer fællesskabet til
gode, samt at der skal være tale om en virksomhed, der har faste,
planlagte aktiviteter, som primært forventes at forløbe over hele
året.
*
Have en bestyrelse.
For at kunne blive godkendt som forening i Kerteminde Kommune, skal
foreningen udarbejde et sæt vedtægter.
Vedtægterne beskriver foreningens virksomhed og retningslinierne
herfor.
Vedtægten skal indeholde oplysninger om:
*
Foreningens navn.
*
Foreningens hjemsted: skal være hjemmehørende i Kerteminde
Kommune.
*
Foreningens formål: hvorfor har I oprettet en forening, og hvad er
det I vil?
*
Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer.
*
Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor.
*
Betingelser for medlemskab.
*
Tegningsret for foreningen.
*
Procedure for vedtægtsændringer.
*
Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør.
Foreningens vedtægt skal vedtages på foreningens generalforsamling
inden den kan indsendes til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget.
Få vejledning hos forvaltningen.
Kontakt Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvis der opstår spørgsmål
undervejs. Vi er gerne behjælpelige med fortolkning af reglerne eller
vejledning i forbindelse med formuleringen af de enkelte punkter i
vedtægten.
Det foreslås, at I indsender jeres vedtægter til Kultur- og
Fritidsforvaltningen til gennemlæsning i god tid inden
generalforsamlingen.
Forvaltningen kan være behjælpelig med at påse, at jeres vedtægter
lever op til folkeoplysningslovens bestemmelser m.m.
I vil modtage vores kommentarer samt eventuelle ændringsforslag,
således at det er muligt for jer at tilrette vedtægterne inden
generalforsamlingen.
Læs nærmere om de bestemmelser, som foreningen skal leve op til,
jævnfør folkeoplysningsloven på næste side.
Krav til foreninger, der tilbyder
frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.
(Foreninger)
Hvilke aktiviteter tilbyder foreningen?
*
Idrætsaktiviteter
*
Hobbybetonede/idébestemte aktiviteter
*
Børne- og ungdomsaktiviteter
*
Samfundsengageret arbejde
Det der kendetegner foreningerne er, at de som oftest bygger på
frivilligt foreningsarbejde dvs. frivillige trænere, ledere,
instruktører m.m.
Hvem er foreningernes målgruppe?
Foreningens aktiviteter henvender sig til såvel voksne som børn.
Hvad kan foreninger få tilskud til?
*
Driftstilskud: Tilskud til aktiviteten til medlemmer under 25 år.
(Ydes 1 gang årligt. Beregnes ud fra foreningens medlemstal pr.
1/1).
*
Lokaletilskud: Tilskud til leje af private lokaler, hvis det ikke
er muligt at stille offentlige lokaler til rådighed. (ydes efter
ansøgning)
*
Træner- og instruktørtilskud: Tilskud til uddannelse af
foreningens trænere og instruktører. (ydes efter ansøgning)
Endvidere stilles egnede ledige offentlige lokaler til rådighed for
foreninger.
Betingelser for tilskud:
En forening, der ønsker at låne lokaler eller modtage tilskud, skal
opfylde nogle betingelser. En forening skal:
*
Have et formål.
Foreningen skal i vedtægterne beskrive formålet med foreningen - dvs.
en beskrivelse af den aktivitet, der tilbydes, hvordan den tilbydes,
og hvad formålet med aktiviteten er.
Formålet skal ligge inden for lovens overordnede formål på
foreningsområdet: ”formålet med det frivillige folkeoplysende
foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende
fællesskabet at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og
lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og
engageret i samfundslivet.”
*
Tilbyde folkeoplysende virksomhed i henhold til
folkeoplysningsloven.
*
Have en bestyrelse.
Der skal være demokratisk valg til bestyrelsen f.eks. på
generalforsamlingen.
*
Være demokratisk opbygget.
Medlemmerne skal have indflydelse på foreningens ledelse. Alle myndige
medlemmer skal have adgang, tale- og stemmeret på generalforsamlingen.
Børn kan repræsenteres ved deres forældre. Foreningen skal sikre, at
medlemmerne har en reel medindflydelse.
*
Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer.
Foreningen skal primært bygge på aktive medlemskaber, men det er
muligt, at en del af foreningens medlemmer er passive medlemmer. For
at blive godkendt som forening, skal foreningen tælle mindst 5
medlemmer. Det er et krav, at der opkræves deltagerbetaling/
kontingent hos medlemmerne. Foreningen fastsætter selv
beløbs-størrelsen.
*
Som udgangspunkt være åben for alle, der kan tilslutte sig
foreningens formål .
Der må ikke diskrimineres pga. etnisk baggrund, religion, politisk
tilhørsforhold eller lignende. Der er dog mulighed for, hvor særlige
forhold gør sig gældende, at oprette kønsopdelte foreninger eller
afvise nye medlemmer i en periode pga. almindeligt stop for tilgang og
lignende.
*
Være hjemmehørende i tilskudskommunen.
Folkeoplysningsudvalget kan dispensere fra kravet om, at foreningen
skal være hjemmehørende i kommunen, såfremt det vurderes, at
foreningen har en særlig tilknytning til kommunen.
*
Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig
Foreningens formål skal have en værdi, der kommer fællesskabet til
gode, og der skal være tale om en virksomhed, der har faste, planlagte
aktiviteter, som primært forventes at forløbe over hele året. Det er
ikke muligt at godkende en forening, der f.eks. kun har et årligt
arrangement. Der må ikke være kommercielle interesser involveret i
foreningen.
Få vejledning hos forvaltningen.
Kontakt Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvis der opstår spørgsmål
undervejs. Vi er gerne behjælpelige med fortolkning af reglerne eller
vejledning i forbindelse med formuleringen af de enkelte punkter i
vedtægten.
Retningslinier for folkeoplysningsområdet kan ses på:
www.kerteminde.dk.
Inspiration til arbejdet med udformning af
foreningens egne vedtægter.
Dette er et sæt standardvedtægter, som foreningen kan bruge til
inspiration ved udarbejdelsen af egne vedtægter.
Disse standardvedtægter er vejledende, dvs. at det står foreningen
frit for, hvordan den vælger at udarbejde egne vedtægter, blot disse
opfylder kravene.
VEDTÆGTER FOR (foreningens navn)
§ 1. Navn
Foreningens navn er…….
§ 2. Hjemsted
Foreningen er hjemmehørende i Kerteminde Kommune.
§ 3. Formål
Foreningens formål er, …………….
§ 4. Medlemskab
Foreningen er åben for alle der kan tilslutte sig foreningens formål
og medlemsbetingelser.
Fuld medlemsret indtræder ved indbetaling af årskontingent. Kvittering
for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.
Generalforsamlingen (eller bestyrelsen) kan ekskludere et medlem, hvis
medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne. Eksklusionen er gyldig
hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende på generalforsamlingen (i
bestyrelsen) kan stemme for eksklusionen.
§ 5. Kontingent
Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den årlige
generalforsamling.
§ 6. Generalforsamling
Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling
holdes en gang årligt inden udgangen af (XXXXX) måned.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel (1
måneds varsel) ved opslag (offentliggørelse i lokalpresse eller
skriftlig udsendelse til medlemmerne). Indkaldelsen skal indeholde
angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for
generalforsamlingen.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingen.
Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde
følgende punkter:
*
Valg af dirigent.
*
Formandens beretning.
*
Godkendelse af regnskab.
*
Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
*
Valg til bestyrelsen.
*
Valg af suppleanter til bestyrelsen.
*
Valg af revisor.
*
Behandling af indkomne forslag.
*
Eventuelt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte
medlemmer (når mindst 1/3 eller 1/2 eller 2/3 af medlemmerne er mødt
frem).
Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede og kan
opstille til tillidsposter.
Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer
jfr. dog §8. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et
medlem begærer skriftlig afstemning.
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til
ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden til
ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i §6. Afstemninger
følger ligeledes reglerne i §6 og §8.
§ 8. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære
generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter
vedtagelsen.
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage (1 måned) før generalforsamlingen.
Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de
fremmødte (blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer) på den
ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling.
§ 9. Bestyrelsen
I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 5 (eller andet
antal) personer. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har
overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens
daglige drift.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I ulige
år vælges formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. I lige år vælges
næstformand og kasserer. Genvalg kan finde sted. Der vælges mindst 2
suppleanter til bestyrelsen.
På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret
årsregnskab jfr. §10, samt et forslag til budget for kommende års
aktiviteter.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  
Bestyrelsen holder møde når formanden eller 2 øvrige
bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til
bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal.
Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem
begærer skriftlig afstemning.
§ 10. Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på
baggrund af den daglige bogføring.
Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af
revisor. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante
oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og
beholdninger.
§ 11. Tegningsret
Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil.
§ 12. Opløsning af foreningen
Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.
Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer (2/3 af de fremmødte) stemmer for
forslaget på de to generalforsamlinger.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, når
enhver er svaret sit, en forening i Kerteminde Kommune med et lignende
formål og aktivitet (eller en almennyttig forening).
Således vedtaget på den på generalforsamlingen den __________________
Underskrifter (den samlede bestyrelse)
8