Umowa O Dzieło Nr Zawarta W Warszawie Dnia

Umowa O Dzieło Nr Zawarta W Warszawie Dnia

DESCARGAR PDF

Umowa o dzieło nr _____________
Zawarta w Warszawie, dnia __________20__, pomiędzy:
Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej
Akademii Nauk im. Stanisława Leszczyckiego – IGiPZ PAN z siedzibą w
Warszawie przy ul.Twardej 51/55, działającym na podstawie wpisu do
Rejestru Instytutów Naukowych nr RIN-VII-23/98 z dnia 7 stycznia 2008
roku, reprezentowanym przez:
1.
________________________- _____________________
2.
________________________- _____________________
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
__________________________________________ zam. w
________________________, przy ul. __________________________________,
legitymującą/ym się dowodem osobistym numer _____ seria __________,
zatrudninym w ________________________. zwanym dalej „Wykonawcą”.
Przedmiot umowy
§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące
dzieło:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
dalej „Dzieło”.
Oświadczenia Wykonawcy
§ 2
1.
Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i
umiejętności niezbędne dla prawidłowego wykonania Dzieła.
2.
Wykonawca oświadcza, że wykona Dzieło w sposób staranny i
sumienny, zgodnie ze specyfiką Dzieła oraz informacjami i
wytycznymi ze strony Zamawiającego lub podmiotu trzeciego, na
którego rzecz Dzieło jest wykonywane.
3.
Wykonawca oświadcza, że Dzieło będzie wolne od wad fizycznych oraz
prawnych, a w szczególności, że nie będzie naruszać praw osób
trzecich.
Wykonywanie Dzieła
§ 3
1.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Dzieła osobiście.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania Dzieła osobie trzeciej bez
pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający może zastrzec, że
Wykonawca w celu stworzenia Dzieła będzie zobowiązany do
porozumienia się lub współpracy z innymi wykonawcami.
2.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu dostęp do
wykonywanego Dzieła na każdym etapie jego wykonywania.
3.
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do
przedstawienia informacji dotyczących postępu prac nad Dziełem.
Niezależnie od tego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania Zamawiającego, jeżeli zachodzą jakiekolwiek
okoliczności mogące mieć wpływ na terminowe wykonanie Dzieła.
4.
Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy materiały,
opracowania, dokumenty oraz _______________________________
niezbędne dla wykonania Dzieła.
5.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Dzieła Zamawiającemu w
formie elektronicznej (na płycie CD w formacie ___/w wersji
papierowej w __ egzemplarzach).
Termin wykonania Dzieła
§ 4
1.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dzieła i przekazania go
Zamawiającemu nie później niż do dnia ___ _______________20__
roku.
2.
Zamawiający może zastrzec, że wykonywanie Dzieła lub jego
przekazywanie będzie odbywało się etapami, zgodnie z ustalonym
przez Zamawiającego harmonogramem.
3.
Jeżeli Wykonawca nie przekazał Dzieła w terminie wskazanym w ust.
1 lub 2 powyżej, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary
umownej w wysokości ___% wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1
poniżej, za każdy dzień opóźnienia. Niezależnie od tego,
Zamawiający uprawniony jest również do odstąpienia od niniejszej
umowy oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
4.
W terminie __ dni od dnia przekazania Dzieła, Zamawiający może
zażądać od Wykonawcy nieodpłatnego wprowadzenia zmian, modyfikacji
lub uzupełnień, jeżeli Dzieło mu wydane zostało wykonane w sposób
nieprawidłowy lub niepełny, wskazując jednocześnie termin na ich
dokonanie.
5.
Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawcę o zastrzeżeniach,
co do otrzymanego Dzieła. Jeżeli Zamawiający nie poinformuje
Wykonawcy o zastrzeżeniach w terminie ____ dni od dnia otrzymania
Dzieła, uznaje się, że Dzieło zostało wykonane bez zastrzeżeń.
Wynagrodzenie
§ 5
1.
Z tytuły wykonania niniejszej umowy, Zamawiający wypłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ___________(słownie:
________________________) złotych, pomniejszone o należne
obciążenia publicznoprawne wynikające z obowiązujących przepisów
prawa.
2.
Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie __ dni od dnia
przyjęcia Dzieła przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Wynagrodzenie
płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionego i dostarczonego
Zamawiającemu rachunku, przelewem na konto wskazane w rachunku.
Postanowienia końcowe
§ 6
1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
przepisy obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
2.
Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozpoznawane
będą przez odpowiedni sąd powszechny właściwy ze względu na
siedzibę Zamawiającego.
3.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4.
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
Umowa pokryta ze środków ………………………………………………………………….
1. ____________________                       
                         
2. ____________________  ________________________
Zamawiający Wykonawca
Wyszczególnienie
proszę zaznaczyć odpowiednią pozycję
posiadam tytuł naukowy profesora
 
Osoby ze stopniem naukowym
jestem doktorem habilitowanym
 
jestem doktorem
 
Pozostałe osoby z wykształceniem wyższym
posiadam tytuł magistra lub równorzędny
 
posiadam tytuł licencjata lub równorzędny
 
jestem absolwentem kolegiów
 
wykształcenie pozostałe**
 
** zaznaczają osoby nie posiadające stopnia naukowego lub
wykształcenia wyższego
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUTU
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych („RODO”) informujemy, iż:
1.
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
(pieczęć instytutu)
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia oraz
wszelkich czynności kadrowo-płacowych z tym związanych wymaganych
przez obecnie obowiązujące przepisy prawa, na podstawie art. 6 ust. 1
pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”);
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony
ustawowo, po zakończeniu stosunku pracy, zgodnie z art. 51u ust 1
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.), a także zgodnie z art.
125a ust 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.z 2017 r., poz.1383);
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu;
5) w celu uzyskania dostępu do treści swoich danych oraz wykonania
swoich praw względem danych osobowych, prosimy wysłać zgłoszenie na
adres email [email protected] , bądź listownie na adres siedziby
administratora, bądź również złożyć wniosek osobiście w ADO;
6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe i
niezbędne w celu wykonania praw i obowiązków z tytułu zawarcia
stosunku pracy;
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w
tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie
dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
________________________________
(Data i podpis pracownika)
UPOWAŻNIENIE
do przetwarzania danych osobowych
Z dniem _________________ upoważniam Panią/Pana
_____________________________
podać imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do przetwarzania danych osobowych, administrowanych lub/i powierzonych
do przetwarzania Administratorowi, w postaci papierowej oraz w ramach
nadanych dostępów do systemów informatycznych, zgodnie z zajmowanym
stanowiskiem.
Jednocześnie, wraz z nadanym upoważnieniem, zobowiązuję Panią/Pana do
przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz
wprowadzonych i wdrożonych do stosowania przez Administratora Polityki
Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania.
Niniejsze upoważnienie traci moc:
najpóźniej z dniem odwołania albo rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o
prace, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej
łączącej Pana/Panią z Administratorem.
___________________ ……….………...............................
----------------------------------------------------------
Miejscowość, data (z upoważnienia Administratora)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż zostałam/em zapoznana/y z przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych,
w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135), wydanych na jej podstawie aktów
wykonawczych oraz wprowadzonych i wdrożonych do stosowania przez
Administratora Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania.
Zobowiązuję się do:
*
zachowania w tajemnicy danych osobowych jak również innych
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tj. Dz. U. z 2009 r Nr 201, poz. 1540), do których
mam lub będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem zadań
służbowych lub obowiązków pracowniczych,
*
niewykorzystywania danych osobowych oraz innych informacji w
celach pozasłużbowych o ile nie są one jawne,
*
zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych
oraz innych informacji o ile nie są one jawne,
*
korzystania ze sprzętu IT oraz oprogramowania wyłącznie w związku
z wykonywaniem obowiązków,
*
wykorzystywania jedynie legalnego oprogramowania pochodzącego od
Administratora,
*
należytej dbałości o sprzęt i oprogramowanie zgodnie z
dokumentacją przetwarzania danych osobowych,
*
korzystania z komputerów przenośnych zgodnie z dokumentacją
przetwarzania danych osobowych,
*
nieudostępniania sprzętu służbowego, w szczególności urządzeń
mobilnych, osobom trzecim.
Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi
zobowiązaniami, może być uznane przez Pracodawcę za ciężkie naruszenie
obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu Pracy
lub za naruszenie przepisów karnych ww. ustawy o ochronie danych
osobowych lub ciężkie naruszenie obowiązków umownych w przypadku umowy
cywilnoprawnej.
..............……………..…………….
podpis osoby upoważnionej
6