UMOWA Nr …………………………………… Zawarta Dnia ……………………r W Warszawie Pomiędzy

UMOWA Nr …………………………………… Zawarta Dnia ……………………r W Warszawie Pomiędzy

DESCARGAR PDF


UMOWA nr ………………………..…………….
zawarta dnia ……………..……….r. w Warszawie, pomiędzy:
„PKP Intercity” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Alejach
Jerozolimskich 142 A, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego — Nr KRS: 00000296032, REGON 017258024,
NIP 526-25-44-258, kapitał zakładowy: 2 489 033 640,00 PLN,
w całości wpłacony, reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………………… - …………………………………………………………………………..……….
2. ……………………………………………………… - …………………………………………………………………………..……….
zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…….
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………… - ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………… - ………………………………………………………………………………..….
zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą
w dalszej części zwanych łącznie Stronami.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu
przeprowadzonym
w trybie Zapytania ofertowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia
na wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z wymianą sieci
trakcyjnej, linia nr 099 w stacji Zakopane Spyrkówka, została zawarta
Umowa o następującej treści:
§ 1
Przedmiot Umowy
1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie prac
budowlano-montażowych związanych
z wymianą sieci trakcyjnej, linia nr 099 w stacji Zakopane
Spyrkówka.
2.
Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa:
1.
załącznik nr 1 do Umowy – kosztorys ofertowy Wykonawcy,
2.
załącznik nr 2 do Umowy – harmonogram rzeczowo-finansowy.
3.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z
Umową, harmonogramem robót, obowiązującymi przepisami, normami
technicznymi, standardami zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej i obowiązującymi przepisami.
4.
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane
uprawnienia oraz potencjał niezbędny do wykonania robót
stanowiących Przedmiot Umowy.
5.
Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z
terenem realizacji robót (terenem budowy), infrastrukturą terenu
budowy i jej specyfikacją oraz dostępną dokumentacją urządzeń
podziemnych i ich lokalizacją i nie zgłasza do tego żadnych
zastrzeżeń. Wykonawca zapoznał się ponadto z miejscowymi warunkami
dostaw materiałów budowlanych na teren robót oraz odbiorem
materiałów pochodzących z rozbiórek i nie zgłasza do tego żadnych
zastrzeżeń. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu
budowy zgłoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogą być podstawą
do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz do
żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.
§ 2
Termin realizacji Umowy
1.
Przedmiot Umowy winien zostać zrealizowany w terminie do 90 dni
kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.
2.
Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi od dnia przekazania terenu
budowy zgodnie z § 4 ust. 19 Umowy. W momencie przekazania terenu
budowy podpisany zostanie przez Strony protokół przekazania
terenu, załącznik nr 3 do Umowy.
3.
Przedmiot Umowy, określony w § 1 Umowy realizowany będzie zgodnie
z harmonogramem rzeczowo–finansowym realizacji Przedmiotu Umowy,
stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy dostarczonym przez Wykonawcę
zgodnie z § 4 ust. 29Umowy i zatwierdzonym przez Zamawiającego.
4.
Za datę zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje się datę
podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót
budowlanych bez wad, na zasadach określonych w § 7 Umowy.
5.
W przypadku wystąpienia przestojów w realizacji Przedmiotu Umowy z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego termin, o którym mowa w
ust. 1 zostanie przesunięty o czas trwania przestojów.
W takim przypadku kary umowne za nieterminową realizację
Przedmiotu Umowy z w/w przyczyn nie będą naliczane.
6.
Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie przystąpi do wykonywania
robót lub opóźnia się
o więcej niż 14 dni kalendarzowych w stosunku do terminu
zakończenia robót objętych Przedmiotem Umowy lub terminów
wykonania etapów/elementów robót określonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym realizacji Przedmiotu Umowy, stanowiącym
załącznik nr 2 do Umowy, Zamawiający ma prawo powierzyć dalsze
wykonywanie Przedmiotu Umowy lub jego części innej osobie na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a różnica kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu
za wykonanie tych robót przez osobę trzecią i wynagrodzenia za te
roboty wynikającego z Umowy zostanie zapłacona przez Wykonawcę na
rzecz Zamawiającego, przy czym kwota ta może zostać potrącona z
wynagrodzenia Wykonawcy lub Zabezpieczenia.
7.
Przez „dni robocze” Strony rozumieją każdy dzień oprócz sobót,
niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z prawem
polskim.
§ 3
Wartość Przedmiotu Umowy
1.
Wynagrodzenie ryczałtowe za należytą realizację Przedmiotu Umowy
wynosi:
brutto …………….…..……….….………… PLN
(słownie:…………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……./100)
w tym podatek VAT ……………………………….. PLN (słownie:
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………/100)
netto …………………………….………….. PLN
(słownie:…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………/100).
2.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, jest
wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy oraz trwania Umowy.
3.
Strony zgodnie potwierdzają, że kosztorys ofertowy stanowiący
Załącznik nr 1 do Umowy ma charakter informacyjny i nie zmienia to
ryczałtowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy. Strony zgodnie
postanawiają, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia, chociażby okazało się, że
w momencie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rzeczywistego
rozmiaru kosztów prac. Wynagrodzenie Wykonawcy to obejmuje w
szczególności wszelkie koszty robocizny, materiałów
i urządzeń oraz wszelkie koszty niezbędne do prowadzenia prac, w
tym wynagrodzenie z tytułu autorskich praw majątkowych do
dokumentacji powykonawczej i ich przeniesienia, na wszystkich
wskazanych w Umowie polach eksploatacji, koszty transportu, koszty
udzielenia rękojmi i gwarancji, koszty opracowania dokumentów,
które zostaną przekazane w trakcie odbioru, zakładany zysk oraz
pozostałe składniki cenotwórcze.
4.
Jeżeli w toku realizacji robót, o których mowa w § 1 Umowy wystąpi
konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie można było
przewidzieć przy zawarciu Umowy, i które nie wchodzą
w zakres Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać te
roboty na podstawie dodatkowego zlecenia Zamawiającego, przy
jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów i
wskaźników cenotwórczych, co w zamówieniu podstawowym.
5.
Na roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 4 sporządzony zostanie
protokół konieczności.
6.
Łączna wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 20% wartości
zamówienia podstawowego.
7.
Dla ustalenia ceny na roboty dodatkowe przyjmuje się średnią
stawkę Sekocenbudu z ostatniego kwartału dla województwa
małopolskiego.
8.
W przypadku wykonania jakichkolwiek prac dodatkowych, o których
mowa w ust. 4, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
zawierającej w szczególności akceptację wynagrodzenia, uznaje się,
iż prace te zostały wykonane w ramach wynagrodzenia, o którym mowa
w ust. 1 powyżej.
9.
Ceny jednostkowe, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy,
obejmują wszelkie koszty realizacji Umowy, w tym robocizny,
urządzeń i materiałów, niezbędne do prawidłowego wykonania
Przedmiotu Umowy nawet, jeśli nie zostało to wyraźnie opisane.
Ceny jednostkowe uwzględniają wszelkie ryzyka.
10.
Do wynagrodzenia netto Wykonawcy ustalonego w ust. 1 powyżej
zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT), zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa.
11.
W przypadku zmiany podatku od towarów i usług, wynagrodzenie netto
nie ulega zmianie,
a jedynie kwota VAT i wynagrodzenie brutto.
12.
Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, określona w ust. 1, obejmuje
należność za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do
kompleksowej realizacji Przedmiotu Umowy, a w tym m.in. odbiory,
atesty, próby, opłaty urzędowe, koszt sporządzenia tymczasowego
regulaminu prowadzenia robót budowlanych na infrastrukturze
kolejowej (regulamin sporządza miejscowy zarządca infrastruktury
kolejowej), koszt sporządzenia i uzgadniania regulaminu wyłączenia
sieci trakcyjnej w rejonie, opłaty za media, wywóz odpadów,
doprowadzenie do odbiorów częściowych oraz do odbioru końcowego,
koszty dokumentacji powykonawczej, koszty ewentualnych przestojów
(w tym koszty mobilizacji
i demobilizacji) koszt dostaw materiałów budowlanych na teren
budowy oraz koszt odbioru materiałów pochodzących z rozbiórki z
terenu budowy, koszt zezwoleń do wstępu na teren kolejowy a także
innych czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca.
Wynagrodzenie obejmuje również koszty przeszkolenia personelu
Zamawiającego, użytkownika w obsłudze i konserwacji urządzeń
dostarczonych lub zamontowanych przez Wykonawcę.
13.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi jedynie za zrealizowanie Przedmiotu
Umowy i faktycznie wykonane
i odebrane prace.
14.
Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenosić na
osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności lub zobowiązań
wynikających z Umowy.
§ 4
Postanowienia szczegółowe
1.
Wykonawca oświadcza, że szczegółowy zakres prac jest bezsporny i
że ustalił ten zakres na podstawie przedmiaru robót oraz własnej
weryfikacji zakresu rzeczowego.
2.
Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji Przedmiotu Umowy przy
utrzymaniu ciągłości pracy pracowników Zamawiającego z
ograniczeniem do minimum uciążliwości wynikających z realizacji
Przedmiotu Umowy. Zamawiający dopuszcza prowadzenie robót w cyklu
24 godzinnym.
3.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania
Zamawiającemu wszelkich informacji na temat ciążących na
Zamawiającym obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego
oraz norm branżowych, dotyczących Przedmiotu Umowy.
4.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z
warunkami Umowy, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych
robót oraz za ich zgodność z dokumentacją, o której mowa w § 1
Umowy.
5.
Wszelkie materiały, niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy,
nabyte zostaną z własnych środków finansowych i we własnym
zakresie przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy materiały i
zrealizuje Przedmiot Umowy przy użyciu własnych lub wypożyczonych
we własnym zakresie, na własny koszt, narzędzi i środków
transportu.
6.
Wszelkie materiały, urządzenia i zastosowane technologie muszą być
zgodne z dokumentacją projektową, obowiązującym prawem, normami i
wymaganiami producentów zastosowanych materiałów i urządzeń.
7.
Użyte do realizacji Przedmiotu Umowy materiały i urządzenia winny
spełniać obowiązujące normy
i posiadać stosowne atesty. Zastosowane materiały muszą spełniać
wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zmianami).
8.
Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i
urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na
zastosowanie/wbudowanie (atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje
zgodności, świadectwa jakości). Na każde żądanie Zamawiającego
Wykonawca niezwłocznie przekaże te dokumenty Zamawiającemu.
9.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie
materiały i narzędzia używane do robót od dnia przekazania terenu
budowy do dnia likwidacji terenu budowy i zaplecza techniczno -
socjalnego.
10.
Wykonawca, we własnym zakresie i na własny koszt zapewni właściwą
organizację pracy oraz zorganizuje teren budowy w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
11.
Wykonawca zorganizuje teren budowy, w tym wykona drogi i
komunikację, ogrodzenia, instalację, zabudowania prowizoryczne i
wszystkie inne czynności niezbędne do właściwego wykonania robót
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
12.
Wykonawca w myśl przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o
odpadach (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1897 ze zmianami) jest wytwórcą
odpadów i zgodnie z przepisami jest obowiązany do gospodarowania
wytworzonymi przez siebie odpadami. Gospodarkę odpadami należy
prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz
środowiska, w tym zgodnie z ww. ustawą oraz innymi przepisami
prawa.
13.
Wykonawca, od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy
zgodnie z ust. 19 odpowiada za utrzymanie ładu i porządku,
usuwanie na swój koszt wszelkich śmieci, odpadów, opakowań
i innych pozostałości po zużytych materiałach. W przypadku
zaniechania, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez
Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
14.
Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenia i oznakowania
prowadzonych robót oraz dbania
o stan techniczny i prawidłowość ich oznakowania przez cały okres
trwania realizacji Przedmiotu Umowy.
15.
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności także do:
1.
przystąpienia przed rozpoczęciem prac wraz z pracownikami
Wykonawcy wykonującymi Przedmiot Umowy lub świadczącymi usługi
zgodnie z Umową na rzecz Zamawiającego do obowiązkowego
przeszkolenia, którego zasadniczym celem jest poinformowanie
pracowników Wykonawcy
o zagrożeniach bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac
na terenie jednostki organizacyjnej Zamawiającego. Przeszkolenie
odbywa się zgodnie z „Wytycznymi informowania pracownika innego
pracodawcy o zagrożeniach bezpieczeństwa i zdrowia podczas
wykonywania prac na terenie „PKP Intercity” S.A.”. Zgodnie z
art. 207 § 2 oraz art. 304 Kodeksu Pracy, szkolenie to jest
obowiązkowe, a przeprowadza je Zamawiający. Koszty
przeprowadzanych szkoleń ponosi Wykonawca. Osobą upoważnioną do
przeszkolenia w zakresie, o którym mowa jest kompetentny
pracownik nadzoru, kontroli lub służby bhp,
2.
koordynacji, zgodnie z § 11 Umowy, prac realizowanych przez
podwykonawców,
3.
rozpoczęcia prac przygotowawczych w dniu następującym po
przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy,
4.
do zapoznania się przed rozpoczęciem prac z wymogami ochrony
środowiska, które obowiązują na terenie Zamawiającego,
5.
likwidacji terenu budowy i zaplecza socjalno – technicznego
bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż w
terminie 10 dni kalendarzowych od daty dokonania ostatecznego
odbioru końcowego,
6.
naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego własnym
staraniem i na własny koszt zniszczonego lub uszkodzonego
majątku Zamawiającego, zniszczonego lub uszkodzonego
z winy Wykonawcy,
7.
ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za szkody odniesione
przez osoby trzecie w wyniku realizacji robót będących
Przedmiotem Umowy,
8.
zapewnienia swoim pracownikom właściwej odzieży roboczej,
środków ochrony indywidualnej oraz narzędzi,
9.
protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie 5 dni
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy z zastrzeżeniem
postanowień § 4 ust. 19 Umowy,
10.
odsunięcia od wykonywania pracy każdej osoby, która przez swój
brak kwalifikacji lub z innego powodu, zagraża w jakikolwiek
sposób należytemu wykonaniu Przedmiotu Umowy,
11.
założenia i zarejestrowania dziennika budowy w terminie 3 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy,
12.
uzyskania, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejscowej
jednostce Straży Ochrony Kolei zezwolenia do wejścia na teren
kolejowy dla pracowników wykonujących przedmiot Umowy na rzecz
Zamawiającego.
16.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska
naturalnego i BHP.
17.
Wykonawca ma obowiązek stosowania się do zaleceń i uwag
Zamawiającego oraz ustanowionego przez niego inspektora nadzoru
związanych z realizowanymi pracami.
18.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń nad, na i
podziemnych zlokalizowanych
w obszarze robót (wraz z transportem i składowaniem). Wszelkie
uszkodzenia Wykonawca usunie niezwłocznie i na własny koszt.
19.
Zamawiający zobowiązany jest do protokolarnego przekazania terenu
budowy w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.
Nie zgłoszenie się Wykonawcy na przekazanie terenu budowy w
wyznaczonym powyżej terminie, nie zwalnia z wykonania robót w
terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. Nieobecność Wykonawcy
na przekazaniu terenu budowy uznaje się za przyjęcie przez
Wykonawcę terenu budowy, w rozumieniu art. 652 kodeksu cywilnego i
nie wstrzymuje sporządzenia przez Zamawiającego protokołu
przekazania terenu budowy, który zostanie podpisany jednostronnie
przez Zamawiającego.
20.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i przedstawi do
akceptacji Zamawiającemu (nie później jednak niż na 5 dni
kalendarzowych przed ich rozpoczęciem):
1.
projekt zagospodarowania terenu budowy, który powinien składać się
z części opisowej
i graficznej,
2.
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
3.
projekt organizacji budowy,
4.
oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku
kierowania budową, a także zaświadczenie, o którym mowa
w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane.
21.
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości robót i
stosowanych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem
i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
22.
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia i
kompletowania następujących dokumentów budowy:
1.
protokołów przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2.
protokołów odbioru robót,
3.
protokołów z narad i polecenia Zamawiającego,
4.
korespondencji prowadzonej pomiędzy Stronami.
23.
Dokumentacja robót, o której mowa w ust. 22 będzie przechowywana
na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
24.
Wszelkie dokumenty robót będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego lub
ustanowionego przez niego Inspektora nadzoru.
25.
W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wymagane
prawem decyzje administracyjne, jest zobowiązany do niezwłocznego
przekazywania Zamawiającemu pełnej i kompletnej kopii wszelkich
wymienianych dokumentów lub korespondencji w sprawie z danym
organem administracji. Wykonawca jest również zobowiązany do
udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, pełnomocnictwa do
przeglądania akt sprawy, robienia z nich notatek oraz kopiowania.
26.
W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wymagane
prawem decyzje administracyjne oraz, jeżeli przepisy obowiązujące
w chwili występowania o wydanie takich decyzji administracyjnych
dopuszczają wystąpienie o ich wydanie wyłącznie przez
Zamawiającego, postanowienia Umowy należy interpretować jako
zobowiązanie Wykonawcy do działania przed odpowiednim organem
administracji w imieniu Zamawiającego.
27.
W przypadku wskazanym w ust. 26, Wykonawca będzie zobowiązany do
wezwania Zamawiającego do sporządzenia i/lub przekazania
właściwych pełnomocnictw dla Wykonawcy i innych dokumentów
niezbędnych dla umożliwienia Wykonawcy występowania w sprawie w
imieniu Zamawiającego. Wzywając Zamawiającego, Wykonawca będzie
zobowiązany przedstawić jednocześnie w formie elektronicznej
projekty pełnomocnictw oraz innych dokumentów, które powinny
zostać przekazane Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do
działania, o którym mowa w tym paragrafie,
z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby Wykonawca był w stanie
uzyskać daną decyzję administracyjną w terminie, umożliwiającym mu
wykonanie w terminie, innych zobowiązań przewidzianych Umową.
28.
Niezależnie od powyższych postanowień, w każdym przypadku,
Zamawiający będzie miał prawo poinformować Wykonawcę w każdym
czasie, że będzie samodzielnie występował o wydanie decyzji
administracyjnej. W takim wypadku Wykonawca będzie zobowiązany
przekazać Zamawiającemu, na jego żądanie, wszelkie dokumenty,
materiały i informacje konieczne dla uzyskania danej decyzji
administracyjnej przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 14 dni kalendarzowych.
29.
Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji Przedmiotu Umowy
stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmiany harmonogramu realizacji Przedmiotu Umowy bez konieczności
zmiany Umowy, na co Strony niniejszym wyrażają zgodę. Zmiana, o
której mowa powyżej, może być zgłoszona przez przedstawiciela
Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy
i odbywać się będzie w formie pisemnej (dopuszcza się formę faxu
lub formę elektroniczną (e-mail) na numery i adres wskazany w § 5
ust. 5 Umowy, na co najmniej 24 godziny przed przewidywanym
udostępnieniem frontu robót (rozpoczęciem etapu/elementu robót,
którego zmiana będzie dotyczyć).
§ 5
Przedstawiciele Stron
1.
Przedstawicielem Zamawiającego będzie: (imię, nazwisko,
stanowisko)
1) ……………………………..……………………. - …………………………………….
2.
Przedstawicielem Wykonawcy będzie: (imię, nazwisko, stanowisko)
1.
…………………………………………………. - ……………………………………
3.
Nadzór w imieniu Zamawiającego nad robotami przewidzianymi Umową
prowadzić będzie:
1) ……………………………………………….. tel. .……………….……………….………,
4.
Nadzór w imieniu Wykonawcy nad robotami przewidzianymi Umową
prowadzić będzie:
1.
…………………………….………….……...................., nr posiadanych uprawnień
…………………………………..……, tel. ……………………………….………., e-mail:
……………………………………………………………………
5.
Wzajemna korespondencja pisemna Stron (z wyłączeniem wykonywania
uprawnień z tytułu gwarancji jakości i rękojmi) dokonywana będzie
za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną (e-mail), na następujące
numery i adresy e-mail:
a.
dla Zamawiającego:
e-mail: …………………………………………………………………………….
b.
dla Wykonawcy:
e-mail: ………………………………………………………………..……..……
6.
Zmiana osób określonych w ust. 1 i 2 powyżej powinna być uprzednia
i wyraźna, a nadto wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej,
przy czym uznaje się także przesłanie informacji o zmianie na
adres e-mail drugiej strony wskazany w ust. 5.
§ 6
Rozliczenia
1.
Za należytą realizację Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, obliczone według zasad i w
wysokości wskazanych w § 3 ust.1 Umowy.
2.
Rozliczenie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę odpowiednio po odbiorze Przedmiotu
Umowy na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego i po podpisaniu
końcowego protokołu odbioru prac budowlanych.
3.
Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest zarejestrowany jako
czynny/zwolniony podatnik podatku od towarów i usług.
4.
Jeżeli Umowa nie stanowi wyraźnie inaczej, wszystkie wartości
wynagrodzenia w niej przewidziane określone są w kwotach netto.
5.
Wynagrodzenie netto zostanie powiększone o podatek od towarów i
usług zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa (VAT).
6.
Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać nr Umowy. Gdy
faktura nie będzie zawierała nr Umowy, bieg terminu płatności
rozpoczyna się najwcześniej z dniem doręczenia Zamawiającemu, na
adres, na który dostarczane są faktury, pisemnej informacji o
numerze umowy, której dotyczy faktura.
7.
Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w terminie
przewidzianym Umową, nie później jednak niż wymagają tego właściwe
przepisy podatkowe.
8.
Fakturę należy doręczyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej
wystawienia. Fakturę
w wersji papierowej należy doręczyć na adres: „PKP Intercity”
Spółka Akcyjna Kancelaria Ogólna,
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. Dopuszczalność
przesyłania faktury w formie elektronicznej zależna jest o
podpisania dodatkowego porozumienia w tej sprawie. Wzór
porozumienia stanowi Załącznik nr 9 do Umowy. Fakturę w wersji
elektronicznej (format PDF) należy przesłać na adres e-mail:
e[email protected]. W przypadku zmiany w/w adresów Zamawiający
poinformuje Wykonawcę pisemnie w formie papierowej lub
elektronicznej.
9.
Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, w drodze
przelewu na rachunek bankowy wskazany
w „Oświadczeniu Wykonawcy o rachunku bankowym”, stanowiącym
Załącznik nr 8 do Umowy.
W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca jest
zobowiązany niezwłocznie złożyć Zamawiającemu zaktualizowane
oświadczenie. Do czasu doręczenia Zamawiającemu oświadczenia
wskazującego nowy numer rachunku zapłata przez Zamawiającego na
dotychczasowy numer rachunku uznawana będzie za skuteczne
wykonanie obowiązku płatniczego Zamawiającego. W sytuacji kiedy
Wykonawca wskazał w powyższy sposób więcej niż jeden numer
rachunku bankowego Zamawiający uprawniony jest do dokonywania
zapłat z Umowy na dowolny z wskazanych przez Wykonawcę rachunków.
10.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
11.
Wykonawca oświadcza, że z tytułu transakcji będących przedmiotem
umowy wykona prawidłowo zobowiązania podatkowe, w szczególności
prawidłowo określi stawki podatku od towarów i usług oraz wpłaci
na rachunek urzędu skarbowego kwotę podatku od towarów i usług
przypadającą na te transakcje. W przypadku uznania przez
administrację podatkową, że z tytułu przedmiotowych transakcji
Wykonawca/PKP IC nie wykonał prawidłowo zobowiązań podatkowych,
Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na
PKP IC przez administrację podatkową.
12.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem
nieważności, przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę
trzecią (Kodeks Cywilny art. 509 § 1).
§ 7
Odbiory
1.
Strony Umowy ustalają następujące rodzaje odbioru robót
budowlanych będących jej przedmiotem:
1.
odbiór końcowy,
2.
odbiór po okresie gwarancji,
3.
odbiór ostateczny.
2.
Po wykonaniu prac określonych w harmonogramie rzeczowo –
finansowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy Wykonawca zgłasza
Zamawiającemu na piśmie gotowość do końcowego odbioru robót
zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy.
3.
Ze strony Zamawiającego odbiorów dokonuje Przedstawiciel
Zamawiającego, przy udziale Inspektorów Nadzoru.
4.
Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca dołączy
następujące dokumenty Przedmiotu Umowy:
1.
kosztorys powykonawczy zawierający niezbędne aprobaty
techniczne,
1.
świadectwa jakości użytych materiałów, dokumentację techniczno –
ruchową zabudowanych urządzeń,
2.
atesty wbudowanych materiałów i świadectwa bezpieczeństwa
zabudowanych urządzeń,
3.
karty gwarancyjne użytych materiałów i urządzeń,
4.
dokumentację umożliwiającą rejestrację urządzeń w Transportowym
Dozorze Technicznym, dotyczy urządzeń objętych obowiązkiem takiej
rejestracji,
5.
prowadzony przez Wykonawcę dziennik budowy,
6.
oświadczenia podwykonawców o braku wymagalnych wierzytelności w
stosunku do Wykonawcy według stanu na dzień odbioru.
7.
Brak złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4 stanowi podstawę
do odmowy dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego.
8.
Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który
zawierać będzie wszystkie ustalenia oraz zalecenia poczynione w
trakcie odbioru. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
9.
Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że
Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie
zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający
przerwie czynności odbiorowe z winy Wykonawcy obciążając go
kosztami dotychczasowych czynności.
10.
W przypadku odmowy przyjęcia robót przez Zamawiającego (w razie
stwierdzenia wystąpienia jakichkolwiek wad lub wykonania
przedmiotu odbioru niezgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami
Umowy), zostanie określony w protokole powód nie odebrania robót i
termin ponownego przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru.
11.
W przypadku przeprowadzenia odbioru z wynikiem negatywnym
Zamawiający określi w protokole zakres wad uniemożliwiających
dokonanie odbioru oraz ustala odpowiedni termin ich usunięcia
przez Wykonawcę.
12.
Po usunięciu wad Wykonawca ponownie zgłasza gotowość do odbioru
końcowego, zgodnie z ust. 2 powyżej.
13.
W przypadku warunkowego przyjęcia robót (które zależy od uznania
Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieistotnych wad), protokół
będzie zawierał wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót, listę
wad oraz ustalony przez Zamawiającego termin ich usunięcia.
14.
Odbiór robót jest dokonany z chwilą terminowego usunięcia wad,
zgodnie z terminem określonym przez Zamawiającego w protokole
odbioru warunkowego; w takim przypadku za datę zakończenia
realizacji robót uważana będzie data podpisania protokołu odbioru
końcowego bez wad, po usunięciu wad i usterek.
15.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:
1.
nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia
wad wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takiej sytuacji
będzie termin usunięcia wad określony we właściwym protokole ich
usunięcia,
w przypadku nie usunięcia wad w terminie określonym w protokole
warunkowego odbioru, Zamawiający ma prawo do dokonania zastępczego
wykonania usunięcia wad i usterek na koszt
i ryzyko Wykonawcy,
2.
nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może wedle swojego
wyboru:
a.
jeżeli wady uniemożliwiają używanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
b.
jeżeli wady uniemożliwiają używanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem – zażądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz
drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia, zachowując prawo do
naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na
zasadach określonych w § 8 Umowy. Niezależnie od tego, Zamawiający
może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy.
13.
Odbiór po okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 powyżej
będzie dokonany przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie
protokolarnej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do
Umowy. Przedmiotowy odbiór ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawcę zobowiązań wynikających z udzielonej, zgodnie z § 9
Umowy, gwarancji. Jeśli w jego trakcie zostaną ujawnione wady
Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie ustalonym
pomiędzy Stronami. Odbiór pogwarancyjny nastąpi nie później niż w
terminie 7 dni kalendarzowych od upływu terminu,
o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy. Wzór protokołu stanowi Załącznik
nr 5 do Umowy.
14.
Odbiór ostateczny, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4 powyżej będzie
dokonany przez Zamawiającego
i Wykonawcę w formie protokolarnej. Przedmiotowy odbiór nastąpi po
usunięciu wszystkich wad ujawnionych podczas odbioru
pogwarancyjnego. Dokonanie przedmiotowego odbioru zwalnia
Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy
dotyczących usuwania ujawnionych wad. Wzór protokołu stanowi
Załącznik nr 5 do Umowy.
§ 8
Kary umowne
1.
W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy,
Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych.
2.
Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane notą
obciążeniową Zamawiającego doręczoną Wykonawcy. Zamawiającemu
przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania
podstawy ich naliczenia.
3.
Z zastrzeżeniem ust. 2, kary umowne płatne będą w terminie 7 dni
od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego.
4.
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w
następujących wypadkach
i wysokościach:
1.
za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn
zależnych od Wykonawcy
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1
Umowy,
2.
za niedotrzymanie terminu zakończenia robót objętych Przedmiotem
Umowy lub terminów wykonania etapów/elementów robót określonych w
harmonogramie rzeczowo - finansowym realizacji Przedmiotu Umowy –
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §
3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
3.
za opóźnienie w usunięciu ujawnionych wad lub usterek
stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji / rękojmi - w wysokości 0,7% wynagrodzenia
umownego brutto,
o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad
lub usterek,
4.
za naruszenie przez Wykonawcę innych obowiązków wynikających z
Umowy lub
z obowiązujących przepisów prawa - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto,
o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek
naruszenia.
5.
Jeżeli rzeczywista szkoda wynikła z niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy przewyższa wysokość naliczonej
kary umownej wówczas Zamawiający może żądać odszkodowania
przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach
ogólnych.
6.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego opóźnienia w
wykonaniu Przedmiotu Umowy przekraczającego 14 dni
kalendarzowych i/lub niewłaściwego wykonywania robót,
Zamawiający upoważniony będzie do zastępczego wykonania robót na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez niewłaściwe wykonanie robót
Strony rozumieją prace wykonywane niezgodnie ze sztuką budowlaną
lub specyfikacją robót lub projektem technicznym lub
obowiązującymi przepisami prawa i/lub niewykonanie w 30 %
wartości robót w terminie 1/3 okresu przewidzianego aktualnym
harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji Przedmiotu Umowy,
na wykonanie powyższych robót.
7.
Za niedotrzymanie terminu określonego w § 10 ust. 9 - 10 Umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 Umowy,
za każdy dzień opóźnienia.
8.
Strony zgodnie potwierdzają, że Zamawiający jest upoważniony do
potrącania wierzytelności wynikających z tytułu naliczonych kar
umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy, na zasadach określonych w
kodeksie cywilnym. Nie uchybia to innym uprawnieniom
Zamawiającego.
9.
Zapłata lub potrącenie kar umownych nie zwalnia żadnej ze Stron
z obowiązku kontynuowania zobowiązań wynikających z Umowy.
10.
Kary umowne mogą być dochodzone alternatywnie lub kumulatywnie,
według wyłącznego wyboru Zamawiającego.
§ 9
Warunki gwarancji
1.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu
gwarancji i rękojmi, jeżeli wykonane roboty mają wady albo
zostały wykonane niezgodnie z Umową.
2.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany
Przedmiot Umowy na okres:
a.
36 miesięcy na wykonane roboty,
b.
na zastosowane materiały i urządzenia według gwarancji producenta,
nie mniej jednak niż na okres 36 miesięcy ,
liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót
budowlanych bez wad, o którym mowa w § 7 ust. 8 Umowy.
3.
W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad lub usterek w
Przedmiocie Umowy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę (faksem lub
pisemnie lub e-mailem) o powstałych wadach lub usterkach
a Wykonawca zobowiązuje się do ich bezwzględnego usunięcia w
terminie 5 dni roboczych.
4.
W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust.
3 Zamawiający może zlecić jego realizację osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe nie powoduje utraty
gwarancji.
5.
Okres gwarancji na całość zadania zostanie wydłużony o czas od
zgłoszenia wady lub usterki
do jej usunięcia, a dla robót i materiałów wykonywanych i
zastosowanych w ramach napraw gwarancyjnych, okres gwarancji
rozpoczyna się od ich zakończenia potwierdzonego odbiorem, bez
zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
6.
Wykonawca może nie uznać reklamacji wyłącznie wtedy, gdy
udowodni Zamawiającemu,
że wady powstały z wyłącznej winy Zamawiającego bądź, gdy
powstały wyłącznie w wyniku działania siły wyższej.
7.
Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 w zw. z ust. 5
komisja powołana przez Zamawiającego
z udziałem Wykonawcy dokona odbioru pogwarancyjnego.
8.
Na okoliczność, o której mowa w ust. 7 Strony sporządzą
protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Umowy.
9.
Do uprawnień z tytułu rękojmi zastosowanie znajdą właściwe
przepisy Kodeksu Cywilnego.
10.
Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po
upływie terminu określonego
w ust. 2, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego
upływem.
11.
Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów
i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja
udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji
w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. Jeżeli warunki
gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń
przewidują krótszy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez
Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji udzielony przez
Wykonawcę.
12.
Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu
cywilnego.
13.
Okres i bieg rękojmi jest równy okresowi i biegowi gwarancji.
§ 10
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1.
Wykonawca przed zawarciem Umowy wnosi zabezpieczenie należytego
wykonania Umowy
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1
Umowy, co stanowi kwotę …………………………….…….. złotych
(słownie:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……..………. zł) w
formie ……………………..…………..………………………….…..
2.
Zabezpieczenie wnoszone w innych formach niż pieniądz, Wykonawca
wnosi poprzez złożenie oryginału dokumentu.
3.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego, z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz roszczeń z
tytułu rękojmi i gwarancji. Wykonawca ustanawia na rzecz
Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości jak w ust.1 powyżej
wynagrodzenia Wykonawcy brutto (dalej „Zabezpieczenie”).
4.
Zwrot Zabezpieczenia nastąpi według poniższych zasad:
1.
kwota w wysokości 60% wartości Zabezpieczenia zostanie zwrócona
Wykonawcy po protokolarnym odbiorze Przedmiotu Umowy i usunięciu
wad stwierdzonych w czasie odbioru,
w terminie, o którym mowa w ust. 5,
2.
kwota w wysokości 40% wartości Zabezpieczenia będzie stanowiła
zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy w okresie rękojmi za
wady i gwarancji jakości i zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie
okresu rękojmi i gwarancji jakości oraz po stwierdzeniu usunięcia
wad
i usterek stwierdzonych w tym czasie (w protokole pogwarancyjnym),
w terminie, o którym mowa w ust.5.
5.
Zwrot odpowiedniej kwoty Zabezpieczenia Wykonawcy nastąpi w
terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
Zamawiającego dokumentów potwierdzających odpowiednio wypełnienie
okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1) lub 2) powyżej.
6.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie
pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku
bankowego (o ile taki rachunek będzie oprocentowany), na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew środków na rachunek bankowy
Wykonawcy.
7.
Zwrot odpowiedniej kwoty Zabezpieczenia będzie dokonany na pisemny
wniosek Wykonawcy zawierający: pełną nazwę oraz aktualny adres
siedziby Wykonawcy, numer NIP, aktualny numer rachunku bankowego,
na który ma być przelana zatrzymana kwota, oznaczenie budowy wraz
z jej nazwą, której Zabezpieczenie dotyczy. Do wniosku Wykonawca
ma obowiązek dołączyć odpowiednio – w przypadku, o którym mowa w
ust. 4 pkt 1) – kopię protokołu odbioru końcowego bez wad oraz
podpisany przez Wykonawcę dokument gwarancji jakości na wykonane
roboty, bądź – w przypadku,
o którym mowa w ust. 4 pkt 2) – kopię protokołu stwierdzającego
usunięcie wad po okresie rękojmi
i gwarancji (protokół pogwarancyjny).
8.
Zabezpieczenie złożone w formie innej niż gotówkowa – Zamawiający
zwróci poprzez przekazanie Wykonawcy oryginału dokumentu
potwierdzającego złożenie zabezpieczenia ust. 7 stosuje się
odpowiednio.
9.
W przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót objętych
Przedmiotem Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania
przedłużenia terminu ważności Zabezpieczenia o analogiczny okres,
o który przedłużony został termin zakończenia robót i zobowiązany
będzie do dostarczenia tak przedłużonego Zabezpieczenia
Zamawiającemu w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania
aneksu przedłużającego termin zakończenia robót (lub wcześniej,
ale w każdym razie przed upływem ważności istniejącego
Zabezpieczenia).
10.
W przypadku przedłużenia terminu gwarancji zgodnie z § 9 ust. 5
Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania przedłużenia
terminu ważności Zabezpieczenia o analogiczny okres,
o który przedłużony został termin gwarancji i zobowiązany będzie
do dostarczenia tak przedłużonego Zabezpieczenia Zamawiającemu
przed upływem ważności istniejącego Zabezpieczenia.
11.
W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w terminie wskazanym w
ust. 9 powyżej, Zamawiający uprawniony będzie do zatrzymania z
należności Wykonawcy kwoty równej wartości niedostarczonego
Zabezpieczenia. Zatrzymana kwota będzie potrącona z pierwszej
płatności na rzecz Wykonawcy (lub także z kolejnych płatności,
jeśli wysokość pierwszej należności nie będzie wystarczająca).
Zatrzymana kwota będzie zwrócona po przedłożeniu przez Wykonawcę
wymaganego Zabezpieczenia bądź po upływie okresu, na jaki miało
być wystawione Zabezpieczenia, o ile Zamawiający nie zaspokoi z
niej przysługujących mu roszczeń.
§ 11
Podwykonawcy
1.
Wykonawca oświadcza, że zrealizuje Przedmiot Umowy samodzielnie
bez korzystania
z podwykonawców/przy udziale podwykonawców zgodnie z załącznikiem
nr 6 do Umowy.
2.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu
Umowy lub jego części podwykonawcy, Wykonawca w terminie do 14 dni
kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem robót przez
podwykonawcę jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie
Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności wraz z
przedłożeniem mu projektu umowy z podwykonawcą z częścią
dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie.
Zamawiający ma prawo zgłosić sprzeciw w trybie art. 6471 kodeksu
cywilnego lub uzasadnione zastrzeżenia do projektu umowy,
szczególnie jeśli realizacja umownych obowiązków przez
podwykonawców mogłaby grozić naruszeniem zasad bhp bądź terminowej
realizacji Przedmiotu Umowy.
3.
Z umowy z Podwykonawcą lub jego projektu musi wynikać szczegółowy
zakres oraz wartość robót powierzanych do wykonania przez
Podwykonawcę.
4.
Jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni kalendarzowych od
przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą nie zgłosi
Wykonawcy i Podwykonawcy na piśmie, pod rygorem nieważności
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie
umowy.
5.
Wykonawca w umowie z podwykonawcą zobowiązuje się zawrzeć zapisy
wskazujące Inwestora inwestycji oraz nazwę inwestycji, a także
zapis, iż okres gwarancji i rękojmi będzie odpowiadał okresowi
gwarancji i rękojmi udzielanej Zamawiającemu przez Wykonawcę.
Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o
Podwykonawstwo nie może być krótszy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconych robót.
6.
Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać zapis zobowiązujący
Podwykonawcę do powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez
Wykonawcę zapłaty za zrealizowane przez Podwykonawcę roboty
w terminie trzech dni od daty wpływu należności na rachunek
bankowy Podwykonawcy. Wzór oświadczenia Podwykonawcy stanowi
załącznik nr 7 do niniejszej Umowy.
7.
Wykonawca odpowiada za działania albo zaniechania podwykonawców
jak za działania i zaniechania własne zgodnie z art. 474 Kodeksu
cywilnego. Wykonawca pełni rolę Koordynatora prac wszystkich
ewentualnych Podwykonawców Wykonawcy.
8.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy
wynikająca z braku działań Podwykonawcy, zaniechania przez niego
wykonywania Przedmiotu Umowy lub innego rodzaju opóźnień, będzie
traktowana jako przerwa (opóźnienie) powstałe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany
terminu zakończenia robót.
9.
W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca
nie zapłacił podwykonawcy nie zapłacił Podwykonawcy za wykonanie
prac, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania się
z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej
okoliczności.
10.
W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo, zastosowanie ma
procedura określona w ust. 2-5 powyżej.
11.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień
art. 647(1) kc. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się
zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
12.
W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy,
Wykonawca powinien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz
szczegółowo je umotywować. W przypadku nie dopełnienia tego
obowiązku, Zamawiający uprawniony jest obniżyć kwotę płatności
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcy,
zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń
Podwykonawcy.
13.
Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego
wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania
robót lub dotrzymania terminów, Zamawiający ma prawo żądać od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.
14.
Realizacja robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności wynikających
z Umowy oraz z obowiązujących przepisów prawa.
§ 12
Siła wyższa
1.
Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w
stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie Siły
Wyższej, ulegają zawieszeniu.
2.
Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym
z Umowy ze względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na
utratę zabezpieczenia wykonania Umowy lub zapłatę kar umownych
naliczanych z powodu niedopełnienia obowiązków umownych.
3.
Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego
wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one
zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności:
wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie,
ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki
i strajki, które uniemożliwiają wykonywanie zamówienia.
Zastrzeżenie to nie dotyczy strajku w przedsiębiorstwie Wykonawcy
lub któregokolwiek podwykonawcy.
4.
Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia
drugiej ze Stron o zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze
Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała
zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków
wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to
praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie
alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, których
podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej.
5.
W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią
do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy.
§ 13
Materiały i urządzenia
1.
Wykonawca użyje do wykonania Przedmiotu Umowy własne materiały i
urządzenia, zwane dalej wyrobami. Wykonawca ma obowiązek
przedstawienia do akceptacji Zamawiającego (nie później jednak niż
na 3 dni kalendarzowe przed rozpoczęciem robót) wyroby
przeznaczone do wbudowania oraz listę proponowanych dostawców
głównych wyrobów.
2.
Wykonawca może zastosować tylko te wyroby, które nadają się do
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 1570 ze zmianami).
Dopuszcza się do stosowania:
1.
Wyroby posiadające znak CE,
2.
Wyroby, które nie posiadają znaku CE pod warunkiem, że:
a.
wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski w zgodzie z Polską
Normą, a producent załączył deklarację zgodności z tą Polską
Normą,
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy w stosunku do
jej wymagań, wyrób jest zgodny z uzyskaną Aprobatą Techniczną, a
producent załączył deklarację zgodności z tą Aprobatą Techniczną,
- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą lub
Aprobatą Techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o
wyrobie.
b.
wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono
mu Aprobaty Technicznej, a producent załączył deklarację zgodności
z tą Aprobatą Techniczną,
c.
jest to wyrób umieszczony w określonym przez Komisję Europejską
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z
uznanymi regułami sztuki budowlanej.
3.
Wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zmianami)
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność
wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami prawa.
Akceptacja Zamawiającego, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania
niewłaściwych wyrobów, nie spełniających wymogów Umowy oraz
odpowiednich przepisów, o których mowa w ust. 2.
3.
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne zgody i potwierdzenia
oraz wykonać wszystkie niezbędne badania i próby, a wyniki
przekazać Zamawiającemu przed wbudowaniem wyrobów
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym łącznie z atestami,
certyfikatami lub deklaracjami zgodności oraz innymi niezbędnymi
dokumentami wymaganymi przez prawo budowlane. Wyniki badań
wytrzymałościowych na betony konstrukcyjne Wykonawca zobowiązany
jest przekazać Zamawiającemu w uzgodnionym przez Strony terminie
pod rygorem odrzucenia protokołu odbioru danego elementu robót.
4.
Zastosowane przez Wykonawcę do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby
powinny być zgodne
z Umową oraz odpowiednimi przepisami, o których mowa w ust. 2,
warunkami technicznymi
i obowiązującymi przepisami, co powinno zostać potwierdzone przez
odpowiednie atesty i wyniki badań.
5.
W przypadku nie spełniania wymagań wyszczególnionych w ust. 2,
Wykonawca może zastosować, za pisemną zgodą Zamawiającego, inne
wyroby spełniające te wymagania.
6.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, poprzez stosowane oznaczenia
i zapisy pełną identyfikację wyrobów zastosowanych do realizacji
Umowy.
7.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki
przechowywania i zabezpieczenia wyrobów zapobiegające uszkodzeniu
lub utracie ich pierwotnych właściwości i parametrów technicznych.
§ 14
Prawa autorskie
1.
Wykonawca oświadcza, że w chwili przekazywania Zamawiającemu
Przedmiotu Umowy
lub którejkolwiek jego części dysponuje wszelkimi majątkowymi
prawami autorskimi do prac (utworów) wchodzących w skład
Przedmiotu umowy, w tym do dokumentacji projektowej.
2.
Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy (lub jego
części) Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego w ramach
wynagrodzenia, o który mowa w § 3 ust. 1 Umowy, bez konieczności
składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, autorskie
prawa majątkowe do prac (utworów) wchodzących w skład Przedmiotu
Umowy wraz z wyłącznym prawem do wykonywania
i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu. Z chwilą
nabycia autorskich praw majątkowych Zamawiający nabywa własność
egzemplarzy, na których utrwalono utwory, co do, których następuje
nabycie tych praw oraz prawo do wykonywania oraz zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów.
3.
Przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa powyżej dotyczy
utrwalania, zwielokrotniania dowolnymi technikami, w tym
drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi,
cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
ręczne i odmianami tych technik, wykorzystywanie wielokrotne
utworu do realizacji inwestycji i do remontów lub odbudowy
inwestycji sporządzonych z wykorzystaniem utworów, sporządzanie
makiety inwestycji, wprowadzanie do pamięci komputera; w dowolnym
miejscu i czasie w dowolnej liczbie; udostępnianie wykonawcom,
w tym także wykonanych kopii, a także ekspozycja, publikowanie
części lub całości, opracowania, zmiany, modyfikacje.
4.
Strony ustalają, że rozpowszechnianie na polach wymienionych
powyżej może następować
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z
dziełami innych podmiotów,
w tym, jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i papierowej, po dokonaniu opracowań, przystosowań,
uzupełnień lub innych modyfikacji.
5.
Postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do zmian
w utworach wchodzących
w skład Przedmiotu Umowy, dokonanych w ramach nadzoru autorskiego
z tym, że prawa majątkowe autorskie do zmienionych utworów
zamawiający nabywa z chwilą wprowadzenia tych zmian w trakcie
wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego.
Wynagrodzenie należne wykonawcy i określone w § 3 ust. 1 Umowy
obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich
majątkowych do utworów i przeniesienie prawa do zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów na wszystkich
polach eksploatacji wskazanych w tej Umowie, w tym do wszelkich
nośników lub egzemplarzy, na których utrwalono utwór.
§ 15
Postanowienia końcowe
1.
Zmiany treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania
formy pisemnej, o ile postanowienia Umowy nie stanowią inaczej.
2.
Zamawiający w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy może odstąpić
od Umowy, jeżeli:
1.
zostanie zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy,
2.
zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy,
3.
Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie
realizuje ich przez okres 10 dni kalendarzowych niezależnie od
przysługującego Zamawiającemu prawa do naliczania kar umownych,
4.
Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie z
postanowieniami Umowy,
5.
Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy wykonanie prac lub ich
części Podwykonawcy.
3.
Zamawiający może odstąpić od Umowy także w przypadku, gdy
Wykonawca jest w opóźnieniu
w stosunku do terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w
§ 2 ust. 1 Umowy lub jest
w zwłoce przez okres przekraczający 10 dni kalendarzowych, w
stosunku do któregokolwiek
z terminów określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym
realizacji Przedmiotu Umowy.
4.
W przypadkach wymienionych w ust. 2 i 3, Zamawiający może po
uprzedzeniu Wykonawcy wkroczyć na teren budowy celem przejęcia i
zabezpieczenia oraz zinwentaryzowania istniejącego stanu robót,
nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z
warunków i postanowień Umowy i powierzyć realizację robót osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy.
5.
Spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6.
W sprawach nieunormowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z
2016 r., poz. 380 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994
roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r poz.290 ze zmianami).
7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
8.
Integralną część Umowy stanowią Załączniki:
1.
Załącznik nr 1 – kosztorys ofertowy Wykonawcy
2.
Załącznik nr 2 - harmonogram rzeczowo - finansowy
3.
Załącznik nr 3 - protokół przekazania terenu – wzór
4.
Załącznik nr 4 - protokół odbioru robót budowlanych – wzór
5.
Załącznik nr 5 – protokół odbioru pogwarancyjnego/ ostatecznego po
odbiorze pogwarancyjnym – wzór
6.
Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia w sprawie udziału podwykonawców
7.
Załącznik nr 7 - wzór oświadczenia Podwykonawcy,
8.
Załącznik nr 8 – oświadczenie o rachunku bankowym,
9.
Załącznik nr 9 - Porozumienie do przesyłania faktur w formie
elektronicznej
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
.………………………………………….. ..............................................
.………………………………………….. ..............................................
Załącznik nr 1 do Umowy
nr …………………………………….. z dn. ……………………..
Kosztorys ofertowy Wykonawcy
Załącznik nr 2 do Umowy
nr …………………………………….. z dn. ……………………..
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik nr 3 do Umowy
nr …………………………………….. z dn. ……………………..
Protokół z przekazania terenu
W dniu ………………………………………….. po zapoznaniu się w terenie:
1.
Zamawiający
………………………………………………….................................................................................
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….
Udostępnia
2.
Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
teren budowy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
zgodnie z
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Termin rozpoczęcia robót : ………………………….
Termin zakończenia robót ustala się na dzień : ………………..…………….
Zamawiający: Wykonawca:
………..…………………………………. .. …..…………………………………………
/miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej/ /miejscowość, data,
podpis osoby uprawnionej
Załącznik nr 4 do Umowy
nr …………………………………….. z dn. ……………………..
Protokół odbioru robót budowlanych
W dniu ................................. Komisja w składzie:
1. Wykonawca
..........................................................................................................................................
2. Zamawiający
........................................................................................................................................
przy współudziale inspektora nadzoru:
...................................................................................................................................................................
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy z dnia …………………………………………………. dokonała
odbioru robót:
...................................................................................................................................................................
(przedmiot robót)
realizowanych na podstawie Umowy Nr
.................................................. z dnia
.....................................
Roboty zostały rozpoczęte w dniu
............................................ zgodnie/ niezgodnie z
Umową.
Roboty zostały zakończone w dniu
........................................... zgodnie/ niezgodnie z
Umową.
Roboty zostały zgłoszone do odbioru w dniu
...........................................................................................
Komisja stwierdza:
1.
Roboty zostały wykonane zgodnie/ niezgodnie z umową i zasadami
sztuki budowlanej.
2.
Jakość wykonanych robót
....................................................................................................................
3.
Zauważone wady i usterki
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.
Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki, o których mowa w
pkt. 3 do dnia ................................................
5.
Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokładnej kontroli
Komisja uznaje roboty za odebrane/nieodebrane z uwagi na
…………………………………………………………………………………………………
..….........................................................................................................................................................
6.
Wartość odebranych robót według zawartej Umowy, wynosi
….........................................................
Uwagi:
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Podpisy Członków Komisji:
1.
................................................................................................
2.
................................................................................................
3.
................................................................................................
Załącznik nr 5 do Umowy
nr …………………………………….. z dn. ……………………..
Protokół odbioru pogwarancyjnego/ ostatecznego po odbiorze
pogwarancyjnym
Spisany w dniu …………………………. na podstawie Umowy nr ………………………….……. z dnia
………….…………
Skład Komisji:
1.
………………………………………..………
2.
……………………………………..…………
3.
……………………………………..…………
4.
………………………………………..………
5.
…………………………………………………
Ustalenia Komisji dotyczące odbioru pogwarancyjnego:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Zgłoszone w trakcie obowiązywania Umowy usterki zostały/ nie zostały
usunięte.
Komisja na podstawie posiadanych dokumentów oraz przeglądu robót
uznaje odbiór pogwarancyjny za dokonany / nie dokonany.
Uwagi:
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Podpisy Członków Komisji:
1.
................................................................
2.
................................................................
3.
................................................................
4.
……………………………………………………………
5.
……………………………………………………………
Załącznik nr 6 do Umowy
nr …………………………………….. z dn. ……………………..
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Oświadczenie w sprawie udziału podwykonawców
Oświadczamy, że przy wykonywaniu zamówienia na:
„„Budowa stanowiska diagnostycznego do prób elektrycznych wagonów w
Hali Napraw Elektrycznych na terenie bocznicy kolejowej Warszawa
Grochów”
a.
nie będziemy korzystali z podwykonawców;*
b.
będziemy korzystali z podwykonawców*. W związku z powyższym
przedstawiamy dane podmiotu/podmiotów*, przy którego/których*
pomocy będziemy wykonywali przedmiotowe zamówienie i opis zakresu
prac mu powierzonych:
Lp.
Nazwa Podwykonawcy (ulica, numer domu, miejscowość, numer telefonu,
e-mail)
Opis zakresu i rodzaj powierzonych robót
Wartość robót (netto)
1.
2.
3.
*niepotrzebne skreślić


Miejscowość i data Podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy, pieczątka
Załącznik nr 7 do Umowy
nr …………………………………….. z dn. ……………………..
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Działając w imieniu …………………………………….….……………………………… z siedzibą w
……………………………….…..…. (dalej: „Podwykonawca”) potwierdzamy, że
wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu robót
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. wykonanych w
ramach Umowy Nr ……………………………………… z dnia …………...……, objętych fakturą
………………….……………. z dnia ……………………………..…… zostało zapłacone w całości.
……………………………………………….
…………………………….………………….
Data i Podpis osób upoważnionych do działania w imieniu
Podwykonawcy
Załącznik nr 8 do Umowy
nr …………………………………….. z dn. ……………………..
……………………………………………………
(pieczątka wykonawcy)
Oświadczenie
============
Wykonawcy o rachunku bankowym
=============================
Niniejszym oświadczam, że wskazany rachunek bankowy o nr:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. jest
właściwym w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.
W przypadku jego zmiany zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić „PKP
Intercity” S.A. i wskazać nowy nr rachunku w formie pisemnego
oświadczenia.
……........................... dn. .......................
……………………………………………………
(podpis wykonawcy)
Załącznik nr 9 do Umowy
nr …………………………………….. z dn. ……………………..
POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
z dnia …………………………… zawarte pomiędzy:
Spółką PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-305),
Aleje Jerozolimskie 142 A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000296032, posiadającą nr identyfikacyjny NIP 526-254-42-58,
z kapitałem zakładowym 2.489.033.640,00 PLN
w całości wpłaconym, reprezentowaną przez:
1.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
2.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwaną dalej Odbiorcą,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowana przez:
1.
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
2.
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………….
zwaną dalej Wystawcą.
1.
Działając na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004r. o
podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.
710 ze zm., dalej: ustawa o VAT) niniejszym Odbiorca akceptuje
faktury wystawiane i przesyłane przez Wystawcę w formie
elektronicznej.
2.
E-faktury, korekty e-faktur oraz duplikaty e-faktur będą
wystawiane i przesyłane pocztą elektroniczną (e-mail) w formacie
PDF z adresu:
…………………………… Jedynie dokumenty przesłane z ww. adresu będą stanowiły
faktury, o których mowa w ustawie o VAT.
3.
Wystawca faktury zapewnia autentyczność pochodzenia i integralność
treści faktur.
4.
Pliki PDF nie mogą być zabezpieczone hasłem ani podpisane cyfrowo.
5.
Faktury przesyłane w innym formacie niż PDF, nie są akceptowane i
będą traktowane jako niedostarczone.
6.
W jednym pliku PDF może znajdować się jedna faktura lub faktura
wraz z załącznikami.
7.
W przypadku PDF archiwizowanego – konieczne jest osadzenie w pliku
PDF wszystkich czcionek. Brak czcionek może powodować problem z
ich odczytaniem.
8.
Odbiorca oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania
faktur jest:
[email protected]
9.
Dokumenty, o których mowa w pkt 2 niniejszego porozumienia będą
przyjmowane pod powyższym adresem e-mail i tylko dokumenty
przesłane na ten adres będą traktowane jako oryginały:
- e-faktury (pierwotne)
- korekty e-faktur
- duplikaty e-faktur.
10.
Za datę otrzymania faktury przez Odbiorcę uznaje się datę
odnotowanego faktu wpływu faktury w formacie PDF do skrzynki
odbiorczej poczty elektronicznej Odbiorcy wskazanej powyżej.
11.
W razie zmiany adresu e-mail z którego będą wysyłane e-faktury,
korekty e-faktur lub duplikaty
e- faktur, Wystawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia
Odbiorcy o nowym adresie.
12.
Wiadomości e-mail zawierające poszczególne typy dokumentów będą
zawierały w temacie e- mail słowo „Faktura”. Odbiorca i Wystawca
faktur zobowiązują się przechowywać faktury elektroniczne do
upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
13.
W przypadku, gdyby przeszkody formalne lub techniczne
uniemożliwiły wystawienie i przesłanie faktur w formie
elektronicznej (w szczególności w przypadku cofnięcia niniejszej
akceptacji), wówczas zostaną przesłane w formie papierowej.
14.
Niniejsza akceptacja może zostać cofnięta. Wówczas Wystawca faktur
traci prawo do wystawiania
i przesyłania faktur w formie elektronicznej od następnego dnia po
otrzymaniu zawiadomienia o cofnięciu akceptacji.
Odbiorca Wystawca
……..…………………………………. …………………………………………
/miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej/ /miejscowość, data,
podpis osoby uprawnionej/
26