UMOWA NR OG 35 39/18 Zawarta W Chorzowie W

UMOWA NR OG 35 39/18 Zawarta W Chorzowie W

DESCARGAR PDF

UMOWA NR OG 35-
39/18
zawarta w Chorzowie w dniu ………………... pomiędzy;
Skarbem Państwa – Sądem Rejonowym w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. dr
Józefa Rostka 2, NIP:627-22-04-010, Regon 000322034 reprezentowanym
przez:
1.
Dyrektora Sądu Rejonowego – mgr Zbigniew Szafert
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
firmą …………………… (adres) ……………………………. zarejestrowaną pod nr …………….. KRS
prowadzonego/ej przez …………………………. Krajowego Rejestru Sądowego,
wysokość kapitału zakładowego /wymagane wkłady na kapitał …………. (jeśli
dotyczy) NIP: ……………. REGON ……………………..
reprezentowaną przez:
1. ……………………………- ……………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§ 1.
1.
Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” /Dz. U. 2017 Nr 1579
z późn. zm/.
2.
Przedmiotem umowy jest wykonanie prac remontowych w budynku Sądu
Rejonowego w Chorzowie, na warunkach określonych niniejszą umową w
zakresie:
Przebudowy pomieszczeń Kancelarii Tajnej w budynku Sądu Rejonowego w
Chorzowie
przy ul. dr Józefa Rostka 2
dostosowanie do obowiązujących przepisów tj. Zarządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 23.01.2014 w sprawie doboru i zakresu
stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do
zabezpieczenia informacji niejawnych – Dz. Urz. MS. 2014.32.
3.
Integralną częścią niniejszej umowy jest:
– publiczne zaproszenie do złożenia oferty z dnia …………………
4.
Szczegółowy zakres robot objętych umową określony jest również:
- przedmiarem robót,
- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;
- projektem budowalno-wykonawczym.
5.
Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania robot zgodnie
z treścią niniejszej umowy, zgodnie z dokumentacją o której mowa w
pkt. 4 umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
należyta starannością oraz właściwymi przepisami prawa. Wykonawca
oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne kwalifikacje do wykonania
przedmiotu umowy.
6.
Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, i zobowiązuje się do
wykonania prac wchodzących w zakres umowy w taki sposób, aby nie
naruszać pozostałych elementów budynku. W przypadku nie
wywiązywania się ze zobowiązania ponosić będzie wszelką
odpowiedzialność prawną, w tym odszkodowawczą, z tytułu
uszkodzenia bądź zniszczenia elementów budynków.
7.
Zamawiający oświadcza, iż posiada aktualne zaświadczenie
Prezydenta Miasta Chorzów nr 278/2017 przyjęcia zgłoszenia zamiaru
budowy lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia
na budowę z dnia 27.12.2017r. w którym organ nie wnosi sprzeciwu
wobec zgłoszenia złożonego w dniu 20.12.2017r. wykonania robót
budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń kancelarii tajnej
w budynku Sądu Rejonowego położonego przy ul. Rostka 2 w
Chorzowie.
§ 2
1.
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie:
90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (tj. do dnia
…………………….), z tym że nie później niż do dnia 20 grudnia 2018r.
2.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w dniu ……………………….
3.
Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę ustala się w terminie do 2 dni
roboczych po przekazaniu terenu robót.
§ 3
1.
Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej miejsc objętych
zakresem zamówienia, celem rozeznania pełnego zakresu prac
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
2.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane
działalnością wynikłą z realizacji niniejszej umowy, powstałe u
Zamawiającego i osób trzecich.
3.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty remontowe w sposób jak
najmniej uciążliwy, gdyż wykonanie remontu realizowane będzie w
budynku czynnym. Za pracę w czynnym obiekcie Zamawiający nie
będzie ponosił dodatkowych nakładów i fakt ten Wykonawca przyjmuje
do wiadomości oraz uwzględnia przy kalkulacji ceny ofertowej.
4.
Wszystkie prace wykonywane będą po godzinach urzędowania Sądu (w
pon. od godz. 18:00, od wt. do pt. od godziny 15:30 oraz w soboty
i niedziele po uzgodnieniu z Zamawiającym).
5.
Przed rozpoczęciem wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest
przygotować pomieszczenia: zdjąć szafki wiszące, odsunąć od ścian
meble oraz każdorazowo zabezpieczyć folią meble, krzesła i
wszelkie urządzenia oraz podłogi znajdujące się w pomieszczeniu, w
którym odbywać się będą prace, przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem.
6.
Przed rozpoczęciem wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest -
z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem - przekazać Zamawiającemu
wykaz osób, które będą wykonywały roboty i przebywały na terenie
Sądu. W wypadku zmiany osób wcześniej zgłoszonych lub dodania
nowych osób należy zaktualizować wykaz osób i przekazać go
najpóźniej do godziny 08.00 w dniu, w którym osoby te będą
wykonywać prace. Wykaz powinien zawierać: nazwiska i imiona
pracowników skierowanych do realizacji robót.
7.
Po zakończeniu prac Wykonawca doprowadzi pomieszczenia, w których
były wykonywane prace, do stanu poprzedniego (tj. do stanu sprzed
rozpoczęcia wykonywania prac).
8.
Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków zapewni sprzęt
i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy oraz właściwą
organizację robot zgodnie z przepisami bhp i p.poż., oraz ponosi
odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i p.poż.
9.
Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi w zakresie BHP zgłaszane
przez inspektora BHP Zamawiającego.
10.
Zamawiający przyjmuje na siebie obowiązki nieodpłatnego
zapewnienia Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej, w
ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.
11.
Podstawą odbioru końcowego jest wykonanie pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy w dniu odbioru
końcowego komplet atestów oraz gwarancji dla użytych materiałów.
12.
Wykonawca celem przeprowadzenia czynności odbioru końcowego,
zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego z 2-dniowym terminem
wyprzedzającym fakt gotowości do odbioru. Zamawiający zobowiązany
jest wyznaczyć termin odbioru, nie później niż w 3 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia.
13.
Z czynności odbioru strony spiszą protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych
wadach przedmiotu zamówienia lub odmowie dokonania odbioru oraz
podpisy uczestników odbioru.
14.
Jeżeli w toku czynności związanych z odbiorem przedmiotu umowy
zostaną stwierdzone wady, fakt ten zapisuje się w protokole, a
Zamawiającemu przysługiwać będą poniżej wymienione uprawnienia:
1) jeżeli stwierdzone wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może
odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia, to:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.
15.
Wykonawca usunie wady w terminie do 7 dni od daty podpisania
protokołu ze zgłoszonymi wadami i zawiadomi Zamawiającego o
gotowości do ponownego odbioru. Postanowienia ust. 13-14 stosuje
się odpowiednio.
16.
Zamawiający wyznaczy termin ostatecznego odbioru pogwarancyjnego
nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji
ustalonego w niniejszej umowie, a nie później niż na 7 dni przed
upływem terminu gwarancji.
§ 4
1.
Nadzór nad pracami objętymi umową pełnić będą ze strony
Zamawiającego:
- Dorota Krauze tel. 32 34 99 413
- Zbigniew Basak tel. 32 34 99 486
- Zbigniew Szafert tel. 32 34 99 417
2.
Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej jest …. (imię
i nazwisko_- nr uprawnień …. Wykonawca przed podpisaniem umowy
przedstawił dokumenty potwierdzające posiadanie przez ww osobę
stosownych uprawień.
3.
Zmiana osoby wymienionej w pkt. 2 może nastąpić wyłącznie za
wyraźną pisemną zgodą Zamawiającego, po uprzednim wykazaniu przez
Wykonawcę (właściwymi dokumentami), że proponowana osoba spełnia
warunki minimalne określone warunkami udziału w postępowaniu.
Zmiana osoby wymienionej w pkt. 2 nie wymaga sporządzenia aneksu
do umowy.
4.
Zamawiający zastrzega możliwość powołania dodatkowych osób do
odbioru końcowego.
5.
Każda ze Stron oświadcza, iż osoby reprezentujące je podczas
realizacji budowy nie są umocowane do zaciągania zobowiązań
majątkowych w imieniu danej strony.
§ 5
1.
Zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców nie mogą przekroczyć
łącznie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust.
1.
2.
Zamawiający nie zaakceptuje umowy o podwykonawstwo przewidującej
zatrzymanie choćby części wynagrodzenia podwykonawcy dla
zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy.
3.
Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych
podwykonawcy/-om. Podwykonawcy wykonywać będą następujące części
zamówienia (wskazanie podmiotu i części zamówienia, którą wykona
ten podmiot):
…………………………………………………………
4.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie
podwykonawcy jak za działanie lub zaniechanie własne. Niewykonanie
lub nienależyte wykonanie przez podwykonawców zobowiązań
związanych z realizacją przedmiotu Umowy będzie traktowane jako
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z
realizacją Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5.
Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji umowy będą dokonywane
wyłącznie z Wykonawcą. Podwykonawcom nie przysługuje żadne
roszczenie z tego tytułu przeciwko Zamawiającemu.
6.
Wykonawca zobowiązany jest poinformować podwykonawców o zasadach i
o warunkach wykonania przedmiotu umowy w tym o wyłączeniu
odpowiedzialności Zamawiającego względem podwykonawców.
Poświadczenie z wykonania tego obowiązku Wykonawca musi dostarczyć
Zamawiającemu na jeden dzień roboczy przed przystąpieniem do
realizacji umowy przez podwykonawcę.
7.
Ograniczenie, zmiana, wyłączenie lub zniesienie odpowiedzialności
Wykonawcy względem Zamawiającego w drodze zawartej umowy Wykonawcy
z podwykonawcą jest niedopuszczalne i nie wywołuje żadnych skutków
prawnych w stosunku do Zamawiającego.
8.
W razie zaistnienia w czasie realizacji Umowy uzasadnionej
okolicznościami faktycznymi lub prawnymi potrzeby zmiany
podwykonawcy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia
takiej potrzeby Zamawiającemu. Jednocześnie Wykonawca wskaże
Zamawiającemu nowego podwykonawcę. Zgłoszenie dokonane będzie w
formie pisemnej.
9.
W przypadku, gdy Wykonawca polegał będzie na zdolności technicznej
i/lub zawodowej innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest
do wykonywania zamówienia z udziałem tych podmiotów. Podmioty te
wykonywać będą następujące części zamówienia (wskazanie podmiotu i
części zamówienia, którą wykona ten podmiot):…………………
10.
W przypadku zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 9 lub
rezygnacji z wykonywania przez te podmioty części zamówienia,
Wykonawca wykaże, że nowe podmioty lub sam Wykonawca posiadają
zdolności techniczne i/lub zawodowe w zakresie nie mniejszym niż
określone w warunkach udziału w postępowaniu. Wykaz ww. podmiotów
oraz części zamówienia, które wykonają, zostanie wprowadzony do
Umowy aneksem.
§ 6
1.
Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości brutto: …………………………. (słownie:
…………………………….), w tym netto ….. + …% VAT tj. … zł.
2.
Do wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w ust. 1 stosuje się
art. 632 kodeksu cywilnego.
3.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji, w
szczególności z tytułu:
- zmiany wskaźnika wzrostu cen towarów i usług
- zmiany kursów walut.
4.
Kwota wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1 obejmuje
wszystkie koszty, narzuty i upusty związane z realizacją
przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji oraz inne nie
ujęte w tej dokumentacji, a niezbędne do wykonania umowy.
5.
Zamawiający zastrzega sobie prawy do uszczegółowienia i wyboru
kolorów materiałów, w trakcie prowadzenia prac, co nie może być
podstawą zmiany wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1.
§7
1.
Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy
odbędzie się jednorazowo.
2.
Wykonawca ma prawo wystawić fakturę, po skutecznym odbiorze
przedmiotu umowy. Wykonawca wystawi fakturę w terminie do 7 dni od
daty podpisania protokołu odbioru robót.
3.
Faktura będzie płatna na konto Wykonawcy określone na fakturze
VAT. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od dnia
wystawienia faktury.
4.
W przypadku nieterminowej płatności faktury Wykonawca może
naliczyć odsetki w wysokości ustawowej w stosunku rocznym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami w momencie ich naliczania.
5.
Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich,
przysługującej mu wierzytelności z tytułu zapłaty wynagrodzenia.
6.
Wykonawca na każde żądane Zamawiającego przedłoży do wglądu
faktury/rachunki na zakupione materiały.
7.
Rozliczenie umowy w przypadku Podwykonawców - płatność faktury
nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę pisemnych oświadczeń
Podwykonawców, skierowanych do Zamawiającego o dokonaniu na ich
rzecz przez Wykonawcę zapłaty pełnej kwoty należności, wynikającej
z zakresu robót objętych protokołem odbioru, który był podstawą
wystawienia tej faktury wraz ze zrzeczeniem się roszczeń
Podwykonawcy z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego. W
przypadku niemożliwości uzyskania tego oświadczenia Zamawiający
dopuszcza inne, uznane przez niego za wiarygodne, dowody dokonania
tej zapłaty. Rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcą winno nastąpić
przed wystawieniem faktury. Wykonawca winien dołączyć do Protokołu
odbioru oświadczenie Podwykonawcy, skierowane do Zamawiającego, o
otrzymaniu przez niego zapłaty za cały zakres robót objętych
łączącą ich umową, w wysokości wynikającej z tej umowy wraz ze
zrzeczeniem się Podwykonawcy roszczeń z tego tytułu w stosunku do
Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie na żądanie
Zamawiającego dokumentów źródłowych dotyczących rozliczeń z
Podwykonawcami.
*tylko w przypadku gdy stroną umowy są Wykonawcy, którzy wspólnie
ubiegali się o udzieleni zamówienia (np. w ramach konsorcjum)
wprowadzony zostanie zapis:
8.
* W przypadku, gdy stroną umowy są Wykonawcy, którym zamówienie
zostało udzielone wspólnie (np. w ramach konsorcjum), z chwila
uregulowania należności przez Zamawiającego względem ich
pełnomocnika, pozostali wykonawcy, którym zamówienie zostało
udzielone wspólnie, nie będą rościć względem Zamawiającego żadnych
praw do zapłaty za realizację przedmiotu umowy.
§8
1.
Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzonej działalności obejmującą działalność w zakresie
przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej
ochrony ubezpieczeniowej prowadzonej działalności przez cały czas
trwania umowy, na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie.
2.
W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca
zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy do dnia ustalonego
przez Strony, w aneksie do niniejszej umowy.
§9
Zamawiający zobowiązuje się do:
a.
wskazania punktów poboru energii elektrycznej i wody,
b.
zapewnienia nadzoru,
c.
potwierdzenia odbioru wykonanych robot,
d.
informowania na bieżąco Wykonawcy o wszelkich zmianach i
sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.
§10
Wykonawca zobowiązuje się do:
a.
przejęcia terenu budowy/robót w dniu ………
b.
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją obowiązującymi
przepisami prawa, normami zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami
wiedzy i technicznej i sztuką budowlaną,
c.
wykonania przedmiotu umowy przy użyciu materiałów własnych
wskazanych w kosztorysie, o jakości zatwierdzonej przez
upoważnione osoby Zamawiającego. Zastosowane materiały muszą być
oznaczone zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570) oraz zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z poźn. zm.),
d.
zorganizowania zaplecza budowy, stosownie do potrzeb budowy.
e.
prowadzenia robot w sposób nie powodujący szkód, w tym
zagrożenia bezpieczeństwa, ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy
w wyniku niewłaściwego prowadzenia robot przez Wykonawcę nastąpi
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej,
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną
własność, względnie będzie zobowiązany do zapłaty stosownego
odszkodowania,
f.
zapewnienia, że wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawcę do
realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje
oraz przeszkolenie i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
g.
utrzymania terenu robot w należytym porządku (również utrzymanie
w czystości ciągów komunikacyjnych itp. po każdym dniu pracy), a
po zakończeniu prac uporządkowanie i przekazanie go
Zamawiającemu przed odbiorem robot,
h.
niezwłocznego informowania w formie pisemnej Zamawiającego o
okolicznościach wskazujących na konieczność wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych przed podjęciem jakichkolwiek
działań. Decyzję o konieczności wykonania tych robot podejmuje
Zamawiający,
i.
zapewnienia na własny koszt odbiorów technicznych w trakcie
prowadzenia robot i po ich wykonaniu,
j.
zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia
poprzez upełnomocnionych przedstawicieli w czynnościach odbioru
i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad,
k.
zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia terminu na odbiór robot zakwalifikowanych uprzednio
jako wadliwe,
l.
do bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu na
terenie Sądu Rejonowego w Chorzowie,
m.
przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy (p.poż., ochrony znajdującego się na placu budowy
mienia) i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za pracowników w
przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robot, a w
czasie wykonywania prac, do przestrzegania warunków bhp i p.
poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
w tym z uregulowaniami obowiązującymi w obiektach Sądu
Rejonowego w Chorzowie (również w zakresie zabezpieczenia
miejsca wykonywania tych prac w podręczny sprzęt pożarowy,
zgodnie z wymogami określonymi w protokole zabezpieczenia prac
niebezpiecznych pod względem pożarowym).
§ 11
1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane
roboty będące przedmiotem umowy na okres ……………… miesięcy, zgodnie
z oświadczeniem złożonym w ofercie, licząc od dnia protokolarnego
odbioru przedmiotu umowy.
2.
Strony ustalają okres rękojmi równy okresowi gwarancji.
3.
Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne Zamawiającemu z dniem
odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4.
W przypadku ujawnienia się wad w okresie gwarancji i rękojmi
Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia nie później
niż w 7–ym dniu od ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.
5.
Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14
dni, licząc od dnia pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego,
chyba że strony w oparciu o stosowny protokół konieczności
wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy.
6.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek.
7.
W przypadku nie przystąpienia, w terminie określonym w ust. 4, do
usunięcia wad, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobom
trzecim na koszt Wykonawcy.
§ 12
1.
Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary
umowne.
2.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a.
w wysokości 0,3 % łącznego wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 6
ust.1), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu
umowy. Termin do naliczania kary umownej rozpoczyna się od dnia
następnego po umownym terminie zakończenia robot, o którym mowa w
§ 2 ust. 1 i biegnie nieprzerwanie do dnia skutecznego zgłoszenia
przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, o ile ten odbiór
nastąpi,
b.
w wysokości 0,3 % łącznego wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 6
ust. 1), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym albo w okresie
gwarancji lub rękojmi za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po upływie
terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek do dnia odbioru
wolnych od wad i usterek wykonanych robot,
c.
za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 200 zł za każda
nieprzedłożona kipie umowy lub jej zmiany;
d.
za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych
przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany
przez Zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami określonymi umową- w wysokości 3% wynagrodzenia
umownego brutto.
e.
w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 6
ust.1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście
poniesionej i udokumentowanej szkody.
4.
Podstawa naliczania kar umownych określona w § 6 ust. 1 umowy jest
stała i niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy.
5.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z
faktury przesłanej do zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy na
podstawie noty obciążeniowej.
§13
1.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:
a.
zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
b.
nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c.
zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d.
Wykonawca nie rozpoczął robot w ciągu 2 dni od dnia przekazania
placu budowy lub ich nie kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn,
pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego;
odstąpienie od umowy może nastąpić wówczas po upływie 7 dni od
dnia wezwania do rozpoczęcia lub kontynuacji robot,
e.
Wykonawca przerwał realizację robot i przerwa ta trwa dłużej niż 7
dni,
f.
Wykonawca nie zapewnia właściwej jakości robot,
3.
Powyższe przyczyny upoważniają Zamawiającego do wystąpienia z
roszczeniem o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 2
pkt e umowy.
4.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli
Zamawiający:
a.
nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 60 dni po
terminie zapłaty mimo pisemnego wezwania wystosowanego przez
Wykonawcę,
b.
odmawia przez 10 dni, bez wskazania uzasadnionej przyczyny,
odbioru robot lub odmawia podpisania protokołu odbioru końcowego,
mimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę na piśmie,
c.
zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,
- w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i zawierać uzasadnienie.
6. W wypadku odstąpienia od umowy:
a.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół
inwentaryzacji wykonanych (przerwanych) robot według stanu na
dzień odstąpienia,
b.
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, której działanie lub zaniechanie
legło u podstaw odstąpienia od umowy,
c.
Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń,
które miały służyć do realizacji niniejszej umowy i nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robot nie
objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło
z przyczyn niezależnych od niego,
d.
Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczających w terminie 14 dni od
dnia odstąpienia od umowy,
e.
Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia
odstąpienia od umowy, usunie z terenu robot urządzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,
f.
Zamawiający przejmie teren robot (front robot) od Wykonawcy pod
swój dozór.
7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
a.
dokonania odbioru robot przerwanych,
b.
dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia,
c.
odkupienia materiałów, urządzeń, konstrukcji na podstawie wykazu
(ust. 6 pkt. c),
d.
przejęcia terenu budowy od Wykonawcy pod swój dozór.
§14
1.
Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy
na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2.
Wykonawca nie może powierzyć bez zgody Zamawiającego realizacji
umowy innemu wykonawcy ani też przelać na niego swoich praw
wynikających z umowy.
3.
W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1
i ust. 2 Zamawiający może niezwłocznie rozwiązać umowę. Przepis §
13 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4.
Wykonawca i jego pracownicy zobowiązani są do zachowania w
tajemnicy wszystkich informacji i faktów, z którymi zapoznali się
w związku z wykonywaniem czynności wynikających z niniejszej
umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie
poufnego charakteru wszelkich informacji, do których uzyskał dostęp
w trakcie świadczenia usług i wykonywania robót budowlanych przez
osoby świadczące pracę na jego rzecz, w jakiejkolwiek formie. Za
informacje poufne rozumie się wszelki informacji i/lub materiały
dotyczące Zamawiającego, które nie są znane lub nie powinny być
znane publicznie, powzięte/otrzymane przez Wykonawcę, w związku z
wykonywaniem lub przy okazji wykonywania umowy, a w szczególności
informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, w tym informacje
chronione na podstawie obowiązujących ustaw: o ochronie danych
osobowych oraz o ochronie informacji niejawnych. Obowiązek ochrony
informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezależnie od formy och
przekazania przez Zamawiającego ( w tym w formie przekazu ustnego,
dokumentu lub zapisu na komputerowym nośniku informacji itp.)
5.
Zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji i faktów obowiązywać
będzie również po upływie okresu trwania niniejszej umowy w
stosunku do Wykonawcy i jego pracowników oraz w stosunku do jego
pracowników w razie wcześniejszego rozwiązania umowy
cywilnoprawnej bądź umowy o pracę.
6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego, jeżeli
przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych” nie stanowią inaczej.
7.
Wszelkie zmiany postanowień i uzupełnienia niniejszej umowy
wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
8.
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej
zmianie danych i stanu faktycznego mających wpływ na realizację
umowy.
9.
Wykonawca będzie archiwizował wszelką dokumentację związaną z
realizacją umowy przez okres 2 lat od dnia podpisania umowy, w
sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.
10.
Zamawiający będzie miał prawo wglądu do dokumentów wykonawcy
związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym dokumentów
finansowych.
11.
Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, a w przypadku,
gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spor będzie poddany
rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
12.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
§ 15
Integralną częścią umowy są załączniki:
2) Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia ……………………. r.;
4) Załącznik nr 2 - Protokół końcowego odbioru robot,
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA