Ulica Grada Vukovara 72/V Pp 974 10001 Zagreb Tel

Ulica Grada Vukovara 72/V Pp 974 10001 Zagreb Tel

DESCARGAR PDF

Ulica grada Vukovara 72/V., p.p. 974, 10001 Zagreb tel. 6009-422, fax
6154-041
e-mail: mirela.katalenac@ zagrebacka-zupanija.hr webpage:
http://www.zagrebacka-zupanija.hr


REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu
KLASA: 602-01/18-04/75
URBROJ: 238/1-12-01/2-19-2
Zagreb, 13. veljače 2019.
ŽUPAN
putem
STRUČNE SLUŽBE ŽUPANA
Predmet: Prijedlog Odluke o sufinanciranju međunarodne suradnje OŠ
„Josipa Badalića“ iz Graberja Ivaničkog i škole KTU Inžinerijos
Licejus iz Kaunasa u Litvi
==================================================================
U privitku dostavljamo na donošenje prijedlog Odluke o sufinanciranju
međunarodne suradnje OŠ „Josipa Badalića“ iz Graberja Ivaničkog i
škole KTU Inžinerijos Licejus iz Kaunasa u Litvi, koji je izrađen
sukladno pozitivnim zakonskim propisima i općim aktima Zagrebačke
županije, te planiranim sredstvima u proračunu Zagrebačke županije.
=====================================================================
S poštovanjem,
ZAMJENIK ŽUPANA
Hrvoje Frankić, mag.oec.
Pročelnica
Mirela Katalenac.dipl.oec.
Materijal pripremila
viša referentica za osnovno školstvo
Darinka Balen
Obrazloženje uz
Prijedlog Odluke o sufinanciranju međunarodne suradnje OŠ „Josipa
Badalića“ iz Graberja Ivaničkog i škole KTU Inžinerijos Licejus iz
Kaunasa u Litvi
==================================================================
PRAVNI TEMELJ
*
Članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
( „Narodne novine“ broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni
tekst,137/15 i 123/17),
*
Članak 40. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke
županije“ broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 5/18 i
14/18, 18/18 – pročišćeni tekst)
*
Članak 21. Poslovnika o radu župana Zagrebačke županije ( „Glasnik
Zagrebačke županije“ broj 26/09, 1/11, 31-II/13 i 20/17)
OBRAZLOŽENJE
OŠ „Josipa Badalića“ iz Graberja Ivaničkog već četvrtu godinu zaredom
ostvaruje suradnju s školom KTU Inžinerijos Licejus iz Kaunasa u
Litvi. Zajednički sudjeluju u eTwinning projektu „Blackout poetry“.
=====================================================================
eTwinning je zajednica škola u Europi koja nudi platformu za odgojno –
obrazovne djelatnike (učitelje, ravnatelje, knjižničare, itd), koji
rade u školama i dječjim vrtićima europskih država sudionica
eTwinninga. Putem ove platforme članovi mogu komunicirati, surađivati,
razvijati projekte, razmjenjivati znanja i iskustva te postati dijelom
najzanimljivije obrazovne zajednice u Europi.
======================================================================
U 2019. godini planiran je odlazak učenika i profesora OŠ „Josipa
Badalića“ iz Graberja Ivaničkog u Litvu.
Kroz navedeni projekt uz zadane teme razmjenjuju se i kulturno –
umjetnički sadržaji, upoznaju povijesne i prirodne baštine Hrvatske i
Litve, uči se novi jezik razvija osjećaj prihvaćanja, razumijevanja te
uvažavanja drugih kultura, jezika i običaja. Kroz navedenu suradnju
kod učenika se razvija međukulturni dijalog i osvješćivanje
vrijednosti kulture različitosti, ostvaruju se i njeguju
prijateljstva.
Zamolba OŠ „Josipa Badalića“ iz Graberja Ivaničkog odnosi se na
sufinanciranje troškova prijevoza učenika u iznosu od 15.000,00 kn.
Mišljenja smo da je navedeni projekt vrijedno sufinancirati.
SREDSTVA
Sredstva u iznosu od 15.000,00 kn ( petnaesttisuća kuna) osigurana su
u Proračunu Zagrebačke županije za 2019. godinu, pozicija R1267 –konto
3299, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a isplatit će se na račun
OŠ „Josipa Badalića “ iz Graberja Ivaničkog.
-PRIJEDLOG-
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ( „Narodne novine“ broj 33/01, 60/01- vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-
pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17 ), članka 40. Statuta Zagrebačke
županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13
– pročišćeni tekst, 5/18,14/18 i 18/18 – pročišćeni tekst), članka 21.
Poslovnika o radu župana Zagrebačke županije ( „Glasnik Zagrebačke
županije“ broj 26/09, 1/11, 31-II/13, i 20/17) Župan Zagrebačke
županije dana 20. veljače 2019. godine donosi
Odluku
======
o sufinanciranju međunarodne suradnje OŠ „Josipa Badalića“ iz Graberja
Ivanićkog i škole KTU Inžinerijos Licejus iz Kaunasa u Litvi
======================================================================
I.
Odobravaju se sredstva u iznosu od 15.000,00 (petnaesttisuća kuna) za
sufinanciranje međunarodne suradnje OŠ „Josipa Badalića“ iz Graberja
Ivaničkog i škole KTU Inžinerijos Licejus iz Kaunasa u Litvi .
=====================================================================
II.
Sredstva će se isplatiti OŠ „Josipa Badalića“ iz Graberja Ivanićkog na
račun IBAN:HR04234000911000462141, na teret pozicije R1267, konto
3299, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, Proračuna Zagrebačke
županije za 2019. godinu.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 022-01/19-01/11
URBROJ: 238/1-03-19-07
Zagreb, 20. veljače 2019.
ŽUPAN
mr. sc. Stjepan Kožić dipl. ing.