TITOK – 2010 5 OSZTÁLY KÁLTI MÁRK VERSENY 1

TITOK – 2010 5 OSZTÁLY KÁLTI MÁRK VERSENY 1

DESCARGAR PDF

TITOK – 2010 5. OSZTÁLY
KÁLTI MÁRK VERSENY 1. FORDULÓ
Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit!
1. "A történelem tárgyi emlékeit akarom kutatni, ha nagy leszek ……
leszek."
(A) levéltáros (B) történelemtanár (C) múzeumőr (D) régész
2. Melyik szót nem ismerhette a zsákmányoló ember?
(A) gyűjteni (B) csiszolni (C) rajzolni (D) elosztani
3. "Edd meg a sóskát, mert nem kapsz ……!" – mondta a zsákmányoló a
fiának.
(A) sajtot (B) kását (C) lepényt (D) diót
4. Tedd igazzá! "Csak az ember tud ……"
(A) két lábon járni (B) vadászni (C) magot gyűjteni (D) tüzet gyújtani
5. Melyik neandervölgyi lelet hamis?
(A) patkó (B) nyílhegy (C) barlangrajz (D) prém
6. "Szedjük a ……!" – kiáltotta a vadász társainak.
(A) sátorfánkat (B) tojásokat (C) ostorainkat (D) fújtatónkat
7. Melyik felsorolásba került rossz elem?
(A) múmia, szfinx, saduf (B) rádzsa, kaszt, pária
(C) ékírás, zikkurat, cédrus (D) papír, selyem, porcelán
8. Hiába keresed a Közel-Kelet térképén ……
(A) Izraelt (B) Indiát (C) Föníciát (D) Palesztinát
9. Hány hiba van az állításban? "A zsidó népet Noé vezette át a Vörös
tengeren."
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
10. "Papiruszaratókat keresünk!" – hirdették ki ……
(A) a folyóközben (B) Kánaánban (C) a Nagy Falnál (D) a fáraó földjén
11. Melyik századból származik a fekete törvényoszlop?
(A) Kr.e. 18. (B) Kr.e. 17. (C) Kr.u. 19. (D) Kr.u. 18.
12. Melyik város nevét jegyezték fel először hangjelölő írással?
(A) Uruk (B) Théba (C) Jerikó (D) Türosz
13. Hogy nevezik a szent vésést?
(A) hieroglifa (B) Biblia (C) mágia (D) amulett
14. Hány valós személyt találsz a felsorolásban? Izisz, Gilgames,
Salamon, Buddha, Asóka, Siva, Anubisz, Sámuel, Tutankhamon, Dávid
(A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 9
15. Milyen sorrendben használta az ember a szerszámokat? 1-rézvéső
2-vasrúd
3-obszidián penge 4-bronzcsákány 5-csiszolt kőbalta
(A) 5 3 1 2 4 (B) 1 3 4 2 5 (C) 3 5 4 2 1 (D) 3 5 1 4 2
16. Honnan ismert BOCSKOP ERIK? (Állítsd sorba a betűket:SAM
PIRI=PIRAMIS)
(A) Ószövetségből (B) törvényoszlopról (C) Újszövetségből (D)
barlangrajzról
17. Ki tudott a legjobban számolni?
(A) a bíró (B) a hadvezér (C) az írnok (D) a földműves
18. Kr.e. 3000 körül lépett trónra az első ……
(A) fáraó (B) császár (C) maharadzsa (D) király
19. Mely folyók találhatók ugyanazon a földrészen?
(A) Duna (B) Jang-ce (C) Nílus (D) Tigris
20. Az ember elsőként …… készített.
(A) kereket (B) vályogtéglát (C) lándzsát (D) őrlőkövet
21. Mely fogalmak tartoznak Egyiptomhoz?
(A) öntözés (B) balzsamozás (C) Istar-kapu (D) Királyok Völgye
22. Ki "furakodott be" az egyiptomi közemberek közé?
(A) kőfaragó (B) halász (C) fazekas (D) pap
23. Melyik folyón úszhat a gyapotot szállító "kishajó"?
(A) Eufrátesz (B) Huang-ho (C) Indus (D) Nílus
24. Keresd meg az igaz állításokat!
(A) Felső-Egyiptom a Nílus deltavidékén helyezkedett el.
(B) Babilon városát elfoglalták a dravidák.
(C) Az előkelők a közembereket adózásra kényszerítették.
(D) Kína elnevezése az első császár nevéből származik.
25. Melyek a termelésre áttérés következményei?
(A) letelepedés (B) csoportos élet (C) varázslás (D) felesleg
26. Mennyit "ér" a GIZAI NAGY PIRAMIS? (pl. KÁLTI MÁRK = 1051)
(A) 1004 (B) 104 (C) 1002 (D) 54
27. Melyik a valódi reklám?
(A) babiloni bíbor (B) indiai iránytű (C) egyiptomi eper (D) kínai tea
28. IX. Ramszesz Kr.e. 1142 – 1123 között uralkodott. Hány éve lépett
trónra?
(A) 3152 (B) 3133 (C) 868 (D) 887
29. Hol található a Könnyek fala?
(A) Ázsiában (B) Afrikában (C) Európában (D) Közel-Keleten
30. Mely elnevezések jelölik ugyanazt a területet?
(A) Palesztina (B) Kánaán (C) Ígéret földje (D) Ararát
TITOK – 2010 6. OSZTÁLY
KÁLTI MÁRK VERSENY 1. FORDULÓ
Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit!
1. Melyik párosítás helyes?
(A) Anonymus – IV. Béla (B) Kálti Márk – Kun László
(C) Gellért püspök – Imre herceg (D) Kézai Simon – Károly Róbert
2. Melyek a jobbágytelek részei?
(A) halastó (B) ház (C) szántó (D) veteményes
3. Melyek lovagi erények?
(A) kódexírás (B) vallásosság (C) pénzverés (D) udvariasság
4. Melyik uralkodónk viselte a "vak" előnevet?
(A) I. Béla (B) II. Béla (C) III. László (D) IV. István
5. Melyik megállapítás nem illik a középkori városokra?
(A) egy összegben adóztak (B) lakói csak iparral foglalkozhattak
(C) forgalmas helyen alakultak (D) önkormányzatuk volt
6. Folytasd a sort! Előd, Tas, Töhötöm, ……
(A) Jenő (B) Huba (C) Megyer (D) Tarján
7. Melyik település kapta nevét I. István nagyapjáról?
(A) Árpádföld (B) Mátyásföld (C) Taksony (D) Gézaháza
8. Ki uralkodott MLXXVII és MXCV között?
(A) I. András (B) I. István (C) I. László (D) I. Géza
9. Mivel tartozott a hűbéres urának?
(A) földadomány (B) katonáskodás (C) robotmunka (D) ajándék
10. Tedd igazzá! "Első királyunk ……"
(A) behívta az első térítőpapokat. (B) vármegyéket szervezett.
(C) elrendelte a vámok fizetését. (D) létrehozta a kancelláriát.
11. Ki furakodott be a hűbéri lánc tagjai közé?
(A) kisbirtokos (B) király (C) kádár (D) középbirtokos
12. Melyik sorrend helyes? 1-Aba Sámuel 2-Nagy Károly 3-I.Ottó
4-V.István
5-Könyves Kálmán 6-IV. Béla
(A) 3 1 5 6 4 2 (B) 2 3 1 5 6 4 (C) 2 3 5 1 6 4 (D) 4 5 6 3 2 1
13. "Csak a mi múzeumunkban látható a honfoglalás kori magyar vitéz……"
(A) sisakrostélya (B) páncélinge (C) visszacsapó íja (D)
ezüstkeresztje
14. Ki volt I. András király híres vitéze?
(A) Botond (B) Bulcsú (C) Zotmund (D) Kötöny
15. A középkori utazók mindig megcsodálták a városokban ……
(A) a járdát (B) a cégért (C) a vízvezetéket (D) a majorságot
16. Hol olvasható: "feheruaru rea meneh hodo utu rea"?
(A) Halotti beszéd (B) tihanyi alapítólevél
(C) Gesta Hungarorum (D) Margit legenda
17. Ki a "legfiatalabb" (legkésőbbi személy)?
(A) Bölcs Leo (B) III. András (C) Batu kán (D) Jeanne d’Arc
18. Melyik nem szerepelhet tankönyvedben?
(A) István király Intelmei (B) Erdély vajdája
(C) Julianus csuhája (D) A kontár remeke
19. Keresd meg a helyes befejezéseket! "I. László király……"
(A) szentté avattatta I. Istvánt (B) harcolt a kunokkal
(C) meghódította Dalmáciát (D) megtiltotta a kóborlást
20. Mikor harcoltunk külső ellenséggel?
(A) CMXCVII (B) MXLVI (C) MCCXXXV (D) MCCXLI
21. Kiket védett ZSÓBRÍ OLGA? (Állítsd sorba a betűket: SAM
PIRI=PIRAMIS)
(A) polgárokat (B) köznemeseket (C) bárókat (D) papokat
22. Mai határainkon belül található ……
(A) a Nyulak szigete (B) az első magyar iskola
(C) Vajk születési helye (D) második királyunk szülővárosa
23. Ki mondhatta? "Két fiamat is királlyá koronázták."
(A) Vazul (B) Géza fejedelem (C) III. András (D) IV. László
24. Melyik fogalom nem tartozik a mohamedán valláshoz?
(A) Allah (B) Kába-kő (C) Mózes (D) Korán
25. Kik büszkélkedhettek királynéi méltósággal?
(A) Gizella (B) Emese (C) Gertrudis (D) Sarolt
26. Ki az, aki eltévedt?
(A) VII. Gergely – Canossa (B) Justinianus – Bizánc
(C) Nagy Károly – Aachen (D) III. Béla – Trau
27. Egészítsd ki! "Az eretnekek felett az …… bíráskodott."
(A) index (B) iniciálé (C) inkvizíció (D) iszlám
28. Milyen néven szerepelt a "szónoklattan" a középkori diák
órarendjében?
(A) grammatica (B) retorika (C) teológia (D) aritmetika
29. Melyik város volt az Arab Birodalom európai központja?
(A) Mekka (B) Medina (C) Kordoba (D) Jeruzsálem
30. Hány hiba van az állításban? "II. Szilveszter pápa 1054-ben
meghirdette a keresztes háborúkat a Szentföld visszaszerzéséért."
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
TITOK – 2010 7. OSZTÁLY
KÁLTI MÁRK VERSENY 1. FORDULÓ
Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit!
1. Ki volt a felvilágosodás angol képviselője?
(A) Cromwell (B) Galilei (C) Voltaire (D) Locke
2. Nem a francia történelemhez kapcsolódik a …… elnevezés.
(A) Bastille (B) Bolivar (C) Bonaparte (D) Bourbon
3. A törvényhozás, bíráskodás, kormányzás …… hirdette Montesquieu.
(A) egyesítését (B) létrehozását (C) szétválasztását (D)
megszüntetését
4. Ki volt az első rend tagja Franciaországban?
(A) a király (B) a plébános (C) a kereskedő (D) a jogtudós
5. Melyik sorrend helyes? 1-Függetlenségi Nyilatkozat 2-állandó
hadsereg felállítása 3-népszámlálás 4-Úrbéri rendelet 5-Code Civile
6-Stádium
(A) 2 4 1 3 5 6 (B) 2 4 6 5 3 1 (C) 5 2 1 4 3 6 (D) 1 5 2 4 6 3
6. Hogy nevezték a francia nemzetgyűlést?
(A) koalíció (B) kongresszus (C) konvent (D) enciklopédia
7. Melyik fogalom illik a feudális és a tőkés társadalomra egyaránt?
(A) gyáripar (B) robotmunka (C) adózás (D) földesúr
8. Mi volt a reformkor célja?
(A) születési előjogok biztosítása (B) nemesi adómentesség fenntartása
(C) bérmunka eltörlése (D) törvény előtti egyenlőség
9. Kik tartoznak a XIX. század nevezetes személyiségei közé?
(A) Liszt Ferenc (B) Hajnóczy József (C) Barabás Miklós (D) Bolyai
János
10. Történelemkönyveinkben nem szerepel Nagy ……
(A) Károly (B) Péter (C) Frigyes (D) Ferdinánd
11. Melyik esemény történt a kalapos király uralkodása idején?
(A) labdaházi eskü (B)bostoni teadélután (C) Danton halála (D) Watt
gőzgépe
12. A francia jakobinusok elrendelték ……
(A) XVI. Lajos kivégzését (B) a köztársaság kikiáltását
(C) a kontinentális zárlatot (D) az általános hadkötelezettséget
13. Keresd meg a reformkori alkotásokat!
(A) Szózat (B) Himnusz (C) Káté (D) Balítéletek
14. Az Urbariom nem rendelkezett a/z ……
(A) igás robotról (B) terményadóról (C) tizedről (D) földbérről
15. Melyik találmány a legfiatalabb?
(A) repülő vetélő (B) távíró (C) gőzhajó (D) fonó Jenny
16. Ki kapott követutasítást a reformkorban?
(A) Deák Ferenc (B) Táncsics Mihály (C) Wesselényi M. (D) Batthyány
Lajos
17. Széchenyi Istvánnak köszönhető a …… létrejötte.
(A) Georgicon (B) Pesti Hírlap (C)Nemzeti Múzeum(D) Téli kikötő
18. Ki az, aki eltévedt?
(A) Széchenyi István – Monok (B) Napóleon – Győr
(C) Kazinczy Ferenc – Bányácska (D) Nelson – Trafalgar
19. Melyik helyszín tartozik az MDCCCXII-es évszámhoz?
(A) NOTSOB (B) ESCPIL (C) ONIYGOROB (D) ZTILRETSUA
20. A kettős vámrendeletet ugyanaz az uralkodó írta alá, aki a ……
rendeletet.
(A) Ratio Educationis (B) türelmi (C) jobbágy (D) pénzleértékelési
21. Melyik állítás igaz?
(A) A német nyelvet III. Károly unokája tette kötelezővé.
(B) 1783-ban az USA elismerte Anglia függetlenségét.
(C) V. Ferdinánd engedélyezte a Tudós Társaság megalakulását.
(D) Reguly Antal feltérképezte Tibetet.
22. Mire költhette zsebpénzét egy reformkori diák?
(A) vonatjegyre (B) hídpénzre (C) színházjegyre (D) újságra
23. Habár a haladásért harcolt, sikerült elkerülnie a börtönt. Kire
illik?
(A) Metternich (B) Lovassy (C) Kossuth (D) Vasvári
24. Mikor jelent meg? "Magyarország nem volt, hanem lesz!"
(A) MDCCCXXV (B) MDCCCXXX (C) MDCCCXLI (D) MDCCCXLIV
25. Mi mindenben értett egyet Széchenyi István és Kossuth Lajos?
(A) közteherviselés (B) függetlenség (C) főnemesi vezetés(D)
polgárosodás
26. Melyik jelző nem illik a reformkori országgyűlésekre?
(A) pozsonyi (B) évenkénti (C) kétkamarás (D) rendi
27. A Védegylet létrehozása elősegítette a/z ……
(A) érdekegyesítést (B) nyelvújítást (C) iparfejlődést (D)
örökváltságot
28. Adott országban élő, más nyelvet beszélő kisebbség a ……
(A) nemzet (B) nemzetség (C) nemzetiség (D) nacionalizmus
29. Kinek a törvénye gátolta a birtokosok hitelfelvételét?
(A) Károly Róbert (B) Nagy Lajos (C) Zsigmond (D) I. Ferenc
30. Hol született NEMEZ TILDA? (Állítsd sorba a betűket: SAM
PIRI=PIRAMIS)
(A) Pozsonyban (B) Budán (C) Pesten (D) Bécsben
TITOK – 2010 8. OSZTÁLY
KÁLTI MÁRK VERSENY 1. FORDULÓ
Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit!
1. Mi volt az I. világháború oka?
(A) szarajevói merénylet (B) gyarmatszerzési vágy
(C) flottaépítési verseny (D) árukivitel növekedése
2. Mely országok trónjai dőltek meg az I. világháború következtében?
(A) Ausztria (B) Lengyelország (C) Németország (D) Anglia
3. Mely városok tartoztak az orosz cár fennhatósága alá a háború
idején?
(A) Tallin (B) Helsinki (C) Bukarest (D) Riga
4. Mely országok részesültek Magyarország területéből a trianoni béke
szerint?
(A) Olaszország (B) Lengyelország (C) Románia (D) Oroszország
5. Ki foglalt helyet a "győztesek asztalánál" Versaillesban?
(A) Hindenburg (B) Bruszilov (C) Orlando (D) Hoover
6. Hol szavazhattak területi hovatartozásról?
(A) Pozsonyban (B) Sopronban (C) Ruhr-vidéken (D) Saar-vidéken
7. Melyik párosítás helyes?
(A) Locarno 1923 (B) Fekete csütörtök 1928
(C) Károlyi Mihály miniszterelnök 1918 (D) Müncheni sörpuccs 1922
8. Melyik szerepelhet egy történelmi lexikonban?
(A) társország – domínium (B) törvényes – illegális
(C) revízió – összefogás (D) statárium – közkegyelem
9. Keresd meg a hiányzó szavakat! "A Monarchia képviselői ……aláírták a
fegyverszünetet.
(A) Padovában (B) Belgrádban (C) MCMXVIII-ban (D) MCMXX-ban
10. Fejezd be a reklámot! "Megjelent a Nemzeti Munkaterv! Ára 3 ……"
(A) korona (B) forint (C) dénár (D) pengő
11. Kihez tartozik BÁTGAY ROBI? (Állítsd sorba a betűket: SAM
PIRI=PIRAMIS)
(A) Teller Ede (B) Matuska Sz. (C) Jászi Oszkár (D) Szamuely Tibor
12. A két világháború között hiába keresed a parlamentben a …… párt
képviselőit.
(A) Egységes (B) Kisgazda (C)Szociáldemokrata(D) Kommunista
13. Melyik fogalom nem tartozik a Tanácsköztársasághoz?
(A) diktatúra (B) földosztás (C) államosítás (D) direktórium
14. Fejezd be! "1918-ban Jekatyerinburgban …… "
(A) kivégezték a cári családot. (B) megalakult a Szovjetunió.
(C) békét kötöttek Németországgal. (D) meghirdették a kolhozosítást.
15. Melyik névjegy hamis?
(A) Gandhi – a nagy lélek (B) Kemal – a törökök atyja
(C) Bethlen – a szürke eminenciás (D) Apponyi Albert – a földrajztudós
16. Biztos, hogy nincs kép a történelemkönyvekben ……
(A) Lindbergh pilótasapkájáról (B) Garbai Sándor őszirózsájáról
(C) Amundsen léghajójáról (D) Galamb T. József autójáról
17. Ki "ékeskedik idegen tollakkal"?
(A) "Mindent meggondoltam, mindent megfontoltam!" (Ferenc József)
(B) "Mire a falevelek lehullnak ..." (II. Vilmos)
(C) "Ezt a háborút elveszítettük …" (Károlyi Mihály)
(D) "Tetemre hívom a bűnös várost!" (Horthy Miklós)
18. Milyen nyelven fogalmazták meg a békeszerződést Neuilly-ben?
(A) törökül (B) bolgárul (C) németül (D) oroszul
19. Melyik város illik a felsorolásba: Pozsony, Nyitra, Érsekújvár, ……
?
(A) Eszék (B) Nagyvárad (C) Brassó (D) Kassa
20. Ki került tévedésből a diktátorok közé?
(A) Mussolini (B) Pilsudsky (C) Hitler (D) Sztálin
21. Hiába keresed a tankönyvedben …… szóló anyagot.
(A) az 1918-as berlini forradalomról (B) a Bajor Tanácsköztársaságról
(C) a zágrábi Nemzeti Tanácsról (D) a wilsoni New Deal politikáról
22. A "boldog húszas években" a győztes országokra nem jellemző ……
(A) a politikai váltógazdálkodás (B) az igazságos adórendszer
(C) az infláció (D) a társadalombiztosítás
23. Mi ellen irányult a népfrontpolitika?
(A) a kommunizmus (B) a sztálinizmus (C) a fasizmus (D) a liberalizmus
24. Mely területet szállta meg Hitler az 1930-as években?
(A) Felvidék (B) Memel-vidék (C) Abesszínia (D) Mandzsúria
25. Kelet-Közép-Európa legdemokratikusabb országa a két háború között
… volt.
(A) Ausztria (B) Csehszlovákia (C) Lengyelország (D) Törökország
26. Kik viseltek miniszterelnöki tisztséget?
(A) Kun Béla (B) Lloyd George (C) Horthy Miklós (D) Eduard Benes
27. 1918. november 16-án kihirdették a …… megalakulását.
(A) Nemzeti Tanács (B) tanácskormány (C) népköztársaság (D) KMP
28. Egészítsd ki! " …… törvényhozása nem fogadta el a trianoni békét."
(A) Anglia (B) Az USA (C) Franciaország (D) Olaszország
29. Melyik időrend helyes? 1-berlini olimpia 2-Reichstag felgyújtása
3-trianoni béke 4-Madrid eleste 5-kormányzóválasztás 6-Anschluss
(A) 5 3 1 2 4 6 (B) 5 3 2 1 6 4 (C) 6 4 5 3 1 2 (D) 3 2 5 6 4 1
30. Ki adott be idegen tárgyat a történelmi ruhatárba?
(A) Mussolini fekete inget (B) Horthy tengerész egyenruhát
(C) Klebelsberg Kunó tankönyvet (D) Roosevelt a Tanaka tervet
KÁLTI – 2010/1. KÓD
5. osztály
1D, 2B, 3D, 4D, 5A, 6A, 7C, 8B, 9B, 10D, 11A, 12D, 13A, 14C, 15D, 16A,
17C, 18A, 19BD, 20C, 21ABD, 22D, 23C, 24CD, 25AD, 26A, 27D, 28A, 29A,
30ABC
6. osztály
1C, 2CD, 3BD, 4B, 5B, 6B, 7C, 8C, 9B, 10B, 11C, 12B, 13C, 14C, 15B,
16B, 17D, 18D, 19ABD, 20D, 21B, 22ABC, 23A, 24C, 25AC, 26D, 27C, 28B,
29C, 30C
7. osztály
1D, 2B, 3C, 4B, 5A, 6C, 7C, 8D, 9ACD, 10D, 11A, 12D, 13AD, 14C, 15B,
16A, 17D, 18A, 19C, 20A, 21A, 22ACD, 23D, 24B, 25AD, 26B, 27AC, 28C,
29B, 30C
8. osztály
1B, 2AC, 3ABD, 4ABC, 5C, 6BD, 7C, 8A, 9AC, 10D, 11B, 12D, 13B, 14A,
15D, 16B, 17C, 18B, 19D, 20B, 21D, 22C, 23C, 24B, 25B, 26BD, 27C, 28B,
29B, 30D
TITOK – 2010 5. OSZTÁLY
KÁLTI MÁRK VERSENY 2. FORDULÓ
Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit!
1. "Nézd papa, bika!" – kiáltott oda apjának kisfia ………
(A) Willendorfban (B) Altamirában (C) Tanzániában (D)Vértesszőlősön
2. Mit lehet a "talált tárgyak" osztályán?
(A) Sámuel kapája (B) Árész kardja (C) Poszeidon lantja (D) Hádész
villáma
3. Kinek küldték jelentésüket a "király fülei"?
(A) Nagy Sándor (B) Xerxész (C) Periklész (D) Ménész
4. Döntsd el, hamis vagy igaz az állítás és indoklás (külön-külön), és
válaszolj!
"A Kr. előtti IV. században Miltiadész győzött Marathónnál, mert a
helóták visszaverték Dareiosz seregeit."
(A) igaz–igaz (B) hamis–hamis (C) igaz–hamis (D) hamis–igaz
5. Mit visz az Athénból induló kishajó?
(A) TÁROFMA (B) TÁIMÚM (C) TÁDOGAP (D) TÁDIVARD
6. Hol lakott DR BAGAZGAY ANNA? (Állítsd sorba a betűket!)
(A) Knósszosz (B) Mükéné (C) Théba (D) Karthágó
7. Minden ókori államban találhatsz …
(A) katonákat (B) bírókat (C) kasztokat (D) uralkodót
8. "Ügyelj jobban az ékek kialakítására!" – intette diákját a/z ………
tanító.
(A) egyiptomi (B) babiloni (C) föníciai (D) kínai
9. Az őskori ember tudott ……… készíteni.
(A) gátat (B) városfalat (C) cölöpházat (D) adótáblát
10. A Kék és a Sárga folyó közötti hajózható csatorna építését ………
rendelte el.
(A) Asóka (B) Gilgames (C) C’in Si Huang-ti (D) Salamon
11 Az emberiség legrégebbi történetét ……… ismerjük.
(A) oklevelekből (B) tankönyvekből (C) tárgyi emlékekből (D)
fényképekről
12. A "daedalon" nevű gyógyszer a/z ……… építőjéről kapta nevét.
(A) krétai labirintus (B) Akropolisz (C) trójai faló (D) delphoi jósda
13. Add össze a római számokat! "ASÓKA VOLT AZ ELSŐ INDIAI
MAHARADZSA."
(A) 1503 (B) 1158 (C) 2503 (D) 2108
14. Ki mutatkozik be helyesen? ………. vagyok.
(A) spártai ékszerész (B) uri cédrusfaragó (C) kínai pária (D) perzsa
íjász
15. Melyik párosítás kerülhet bele az idegen szavak szótárába?
(A) népgyűlés – demokrácia (B) köznép – arisztokrácia
(C) városállam – politika (D) hadvezér – sztratégosz
TÖR1025
16. Ugyanannak a földrésznek a térképén találhatod meg …
(A) Milétoszt (B) Gordiont (C) Perszepoliszt (D) Thermopülayt
17. Melyik város nevét jegyezték fel "madárláb" írással?
(A) Lojang (B) Uruk (C) Jerikó (D) Théba
18. Mely fogalmak szerepelhetnek görög katonai lexikonban?
(A) falanx (B) triérész (C) halhatatlan (D) bőrsisak
19. Csak a spártai gyerekek "órarendjében" szerepelt …
(A) lakonikus beszéd (B) testnevelés (C) fuvolajáték (D) versírás
20. Ki az, aki eltévedt?
(A) Olümposzi Zeusz (B) athéni Ariadné (C) spártai Heléna (D) trójai
Parisz
21. Kiről nevezhettek el tűzhelyet?
(A) Héra (B) Pallasz Athéné (C) Aphrodité (D) Küniszka
22. Athén és Spárta közül csak az egyik városállamban volt ………
(A) két király (B) vének tanácsa (C) agóra (D) népgyűlés
23. Keresd meg a poliszt!
(A) Olümposz (B) Délosz (C) Taigetosz (D) Minosz
24. Keresd meg az igaz állításokat!
(A) Az első feljegyzett olimpia és a szalamiszi csata között 286 év
telt el.
(B) A fekete törvényoszlop régebbi, mint a Könnyek fala.
(C) A főpapok kürtszavától leomlottak Jeruzsálem falai.
(D) Nagy Sándor hadserege három földrészen diadalmaskodott.
25. Ha Alexandriában jársz, okvetlenül látogasd meg a …
(A) kolosszust (B) könyvtárat (C) világítótornyot (D) függőkertet
26. Állítsd helyes időrendbe a görög-perzsa háborúkhoz kapcsolódó
helyszíneket! 1-Szalamisz 2-Helleszpontosz 3-Marathón
4-Thermopülay5-Milétosz
(A) 2 4 5 3 1 (B) 5 3 2 4 1 (C) 3 2 4 1 5 (D) 5 3 4 1 2
27.Az athéni népgyűlésen sorsolással döntöttek a …
(A) hadüzenetről (B) száműzésről (C) hadvezérről (D) hivatalnokról
28. A szent olajfa ágából font koszorúval büszkélkedhetett a/z …
(A) athéni rúdugró (B)babiloni pankrátor(C) trójai íjász (D)spártai
birkózó
29.Tedd hamissá az állítást! "Athénban a rabszolgákat … "
(A) piacon vehették (B) felszabadíthatták (C) megölhették (D)
dolgoztatták
30. Miről találhatsz képet egy történelemkönyvben?
(A) Pheidiasz Diszkoszvető szobráról (B) Dareiosz hídjáról
(C) A Királyok Völgyében lévő piramisról (D) Hippokratész orvosi
táskájáról
TITOK – 2010 6. OSZTÁLY
KÁLTI MÁRK VERSENY 2. FORDULÓ
Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit!
1. Melyik szó került be legutoljára nyelvünkbe?
(A) önellátás (B) csere (C) szügyhám (D) terményadó
2. Ki viselt fejedelmi címet?
(A) Koppány (B) Géza (C) Vazul (D) Vata
3. Szent László ……… évében lépett trónra.
(A) a Canossa-járás (B) az egyházszakadás
(C) a verduni szerződés (D) az első keresztes hadjárat
4. Honfoglalás kori törzs nevét őrzi …
(A) Taksony (B) Tiszakürt (C) Szabadbattyán (D) Tas
5. Hol csatáztunk MCDLVI-ban?
(A) Sajó mellett (B) a Csele pataknál (C) a Száva mellett (D) a
Marosnál
6. Mi LUDEZFI SAMU (állítsd sorba a betűket!) "hivatalos" elnevezése?
(A) lakótorony (B) hűbériség (C) földadomány (D) hűbérbirtok
7. Ruhatárukban csuha is fellelhető!
(A) Justinianus (B) Julianus (C) Rogerius (D) Anonymus
8. Melyik mester díszítette cégérét bőrrel?
(A) molnár (B) kádár (C) takács (D) varga
9. Vegyes-házi királyaink címereiben szerepel …
(A) liliom (B) kétfejű sas (C) holló (D) turul
10. Melyik állítás hamis?
(A) Az Arab Birodalom a mai Spanyolország déli vidékére is kiterjedt.
(B) A százéves háború kitörésekor Anjou uralkodó ült Magyarország
trónján.
(C) MCDLIII-ban elesett a Bizánci Birodalom utolsó városa.
(D) Kijev elfoglalása után Dzsingisz kán Magyarország ellen indította
seregeit.
11. Kik fizették a kapuadót?
(A) a városba lépők (B) a kereskedők (C) a bányászok (D) a jobbágyok
12. Egészítsd ki! "Hunyadi Mátyást az ………. évben ……….. koronázták
meg."
(A) MCDLVIII. (B) MCDLXIV. (C) Székesfehérváron (D) Budán
13. Kik birtokolták a cseh királyi címet (is)?
(A) V. László (B) Mátyás (C) Zsigmond (D) Nagy Lajos
14. Mai határainkon kívül …
(A) vesztett csatát IV. Béla (B) halt meg II. Lajos
(C) szenvedett vereséget Dózsa (D) működött az ország első iskolája
15. Ki hívja imára a mohamedán híveket?
(A) a minaret (B) a müezzin (C) a dzsámi (D) a mecset
TÖR1026
16. Ha "felszáll a fehér füst", akkor …
(A) ellenség támad az országra (B) járvány tört ki
(C) megválasztották az új pápát (D) megszületett a trónörökös
17. Válaszd ki a közös használatú földterületet!
(A) malom (B) majorság (C) legelő (D) veteményes
18. Állítsd sorrendbe az uralkodókat "ragadványnevük" alapján!
1-Dobzse
2-Igazságos 3-Vak 4-Könyves 5-Kun 6-Utolsó aranyágacska
(A) 3 4 5 6 2 1 (B) 4 3 6 5 1 2 (C) 1 3 5 6 4 2 (D) 4 3 5 6 2 1
19. Melyik helyszín kapcsolódik az MDXXI-es évszámhoz?
(A) Nikápoly (B) Mohács (C) Nándorfehérvár (D) Nagylak
20. Melyik középkori elnevezés téves?
(A) székesfehérvári törvénynapok (B) tihanyi magyar mondattöredék
(C) pécsi egyetem (D) esztergomi református bazilika
21. Mikor került sor keresztes háborúk meghirdetésére?
(A) 1095 (B) 1456 (C) 1514 (D) 1526
22. Hogyan nevezik a főpapok gyűlését?
(A) zsolozsma (B) zsellér (C) alamizsna (D) zsinat
23. Melyik "első" igaz?
(A) állami adót I. István rendelte el (B) Habsburg uralkodónk V.
László
(C) nemesfémpénzt Károly Róbert adta ki (D) kancellárt III. Béla
nevezte ki
24. Hány "tenger mosta" Nagy Lajos birodalmát uralkodásának végén?
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
25. Nándorfehérvári hős emlékét őrzi Budán a ……… tér.
(A) Kamonyai Simon (B) Szapolyai János (C) Kapisztrán János (D) Vitéz
János
26. Hiába keresed ………
(A) Bulcsút Augsburgban (B) Zsigmondot Tatán
(C) Csezmiczei Jánost Pécsett (D) Hunyadi Lászlót Prágában
27. Jagelló-házi uralkodó ült a magyar trónon, amikor …
(A) trónra lépett I. Szulejmán (B) ülésezett a konstanzi zsinat
(C) kimondták az örökös röghöz kötést (D) Kálti Márk alkotott
28. Akit pellengérre állítottak, azt …
(A) megdicsérték (B) kardélre hányták (C) megbüntették (D) kitüntették
29. Melyik – Károly Róbertre vonatkozó – állítás hamis?
(A) két lányunokája volt (B) háromszor koronázták
(C) két uralkodót hívott Visegrádra (D) három trónkövetelővel küzdött
30. Ki hallhatott a fekete sereg győzelmeiről?
(A) Vlad Tepes (B) Jeanne d’Arc (C) Husz János (D) Toldi Miklós
TITOK – 2010 7. OSZTÁLY
KÁLTI MÁRK VERSENY 2. FORDULÓ
Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit!
1. "Csak hírből" ismerte SAKLONGI MÁTYÁS KÁROLY-t … (Tedd sorba!)
(A) az USA (B) Franciaország (C) Anglia (D) Magyarország
2. Miről találhatsz képet tankönyvedben?
(A) a "megvesztegethetetlen"vonatjegye (B) a kalapos király távírója
(C) a széphalmi remete gyufásdoboza (D) a kis korzikai a piramisok
előtt
3. Mai határainkon belül látogatható …...... helyszíne.
(A) az 1848.IX.30-ai csata (B) Napóleon 1809-es csatájának
(C) az Akadémia alapításának (D) Lahner György kivégzésének
4. A waterlooi csata évében …
(A) trónra lépett I. Ferenc. (B) létrejött a Nemzeti Múzeum.
(C) megalakult a Szent Szövetség. (D) elfogadták az USA alkotmányát.
5. Keresd meg III. Károly családtagjait!
(A) Mária Terézia (B) II. József (C) II. Lipót (D) Károly Róbert
6. Mikor ünnepelték a "népek tavasza" centenáriumát?
(A) MDCCCXLVIII (B) MCMXLVIII (C) MDCCCXXV (D) MCMXCVIII
7. Milyen jelkép illik Reguly Antal kezébe?
(A) kotta (B) festőállvány (C) térkép (D) orvosi táska
8. Az első óvoda a Hitel megjelenése előtt 2 évvel nyílt meg. Ki
járhatott oda?
(A) Bem szárnysegédje (B) A tibeti-angol szótár összeállítója
(C) A Nemzeti Múzeum tervezője (D) Az árvízi hajós
9. Hová kell menned, hogy Dérynével "találkozhass" ?
(A) könyvtárba (B) lapkiadóba (C) színházba (D) múzeumba
10. Mi minden számított a népképviseleti választásokon?
(A) vagyoni helyzet (B) életkor (C) vallás (D) végzettség
11. Melyik volt a reformkorban elfogadott első törvény?
(A) hivatalos magyar nyelv (B) nem nemesek hivatalviselési joga
(C) kötelező örökváltság (D) ősiség eltörlése
12. Sorsdöntő esemény helyszíne volt MDCCCXLIX áprilisában …
(A) TSEP (B) YNOSZOP (C) NECERBED (D) ZTÜMLO
13. Kik harcoltak a magyar szabadságért?
(A) Schlick (B) Schweidel (C) Dessewffy (D) Götz
14. A szabadságharc idején Vácott és Szolnokon is volt …
(A) győztes csata (B) kormányszékhely (C) vasútállomás (D)
országgyűlés
15. Tedd időrendbe! 1-pesti országgyűlés 2-türelmi rendelet
3-leányági trónöröklés 4-úrbéri rendelet 5-háziadó 6-Honvédelmi
Bizottmány
(A) 3 4 5 2 6 1 (B) 5 6 4 1 2 3 (C) 3 4 1 6 5 2 (D) 3 4 2 5 1 6
TÖR1027
16. A török kiűzése óta a magyar trónon ugyanannak a ......… tagjai
ültek.
(A) diplomáciának (B) dinasztiának (C) dimenziónak (D) diktátumnak
17. Ki az, aki jó helyen jár?
(A) Klapka–Kápolna (B) Bem–Nagysalló (C) Perczel–Mór (D) Görgei–Piski
18. Milyen díjat kaphat egy matematikus?
(A) Barabás Miklós (B) Bolyai János (C) Lovassy László (D) Gábor Áron
19. Kik szerepelnek a ma is használatos papírpénzeken?
(A) a legnagyobb magyar (B) a haza bölcse
(C) hazánk második kormányzója (D) az ónodi trónfosztó
20. 1848 áprilisában a ......… ülésező ......… országgyűlés 31
törvényt hozott.
(A) Pesten (B) Pozsonyban (C) népképviseleti (D) rendi
21. Milyen aláírásokkal vált hitelessé a harmadik vasútvonal építése?
(A) Batthyány Lajos (B) V. Ferdinánd (C) Széchenyi István (D) I.
Ferenc
22. Mit követelt Kossuth Lajos 1848. március 3-án?
(A) magyar királyt (B) köztársaságot (C) alkotmányt (D)magyar nádort
23. Hol tartózkodott a leendő miniszterelnök Táncsics
kiszabadításakor?
(A) NABYNOSZOP (B) NEBSCÉB (C) NETSEP (D) NÁDUB
24. Melyik fogalom jelentése tér el másik háromtól?
(A) konvent (B) diéta (C) parlament (D) charta
25. Heves vitákra került sor az 1832. évi követválasztó megyegyűlésen

(A) Kolozsvárott (B) Brassóban (C) Segesvárott (D) Szegeden
26. A bécsi kongresszusra nem hívták meg a/z …
(A) orosz cárt (B) osztrák császárt (C) francia császárt (D) porosz
királyt
27. "Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a ......… "
(A) lőszere (B) pénze (C) hadserege (D) türelme
28. Milyen sorrendben uralkodtak? 1-XVI.Lajos 2-V.Ferdinánd 3-I.Károly
4-I.Miklós 5-III.Károly 6-I.Sándor
(A) 3 5 1 6 2 4 (B) 3 1 6 5 2 4 (C) 3 5 6 1 4 2 (D) 2 4 6 5 3 1
29. Melyik igaz?
(A) A Habsburg Birodalom első forradalma 1848-ban Párizsban robbant
ki.
(B) Kossuth és Széchenyi az ország függetlenségéért harcoltak.
(C) A földdel felszabadított jobbágyok földesurakká váltak.
(D) 1849.III.4-én Ferenc József Magyarországot tartománnyá
nyilvánította.
30. Tedd igazzá! "Csak a tőkés államban … "
(A) nő az analfabéták száma (B) vásárolnak gépeket a jobbágyok
(C) alakulnak szakszervezetek (D) van munkamegosztás
TITOK – 2010 8. OSZTÁLY
KÁLTI MÁRK VERSENY 2. FORDULÓ
Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit!
1. Valóban járt …
(A) Horthy Miklós Klessheimben (B) Sztójai Döme Berlinben
(C) Roosevelt Potsdamban (D) Eisenhower Normandiában
2. Melyeket írták cirill betűkkel?
(A) NEP (B) GPU (C) GULAG (D) GESTAPO
3. Melyik falragasz volt a legelső?
(A) Nem, nem soha! (B) Mindenkihez!
(C) Igazságot Magyarországnak! (D) Mindent vissza!
4. Horthy Miklósnaknak joga volt …
(A) törvényt hozni (B) vitézzé avatni (C) megkegyelmezni (D)
kitüntetni
5. Ha valakit korábbi jogaiba visszahelyeznek, akkor …
(A) rehabilitálják (B) importálják (C) kollektivizálják (D)
deportálják
6. Milyen hírek jelenhettek meg a locarnói szerződés évtizedében?
(A) Tőzsdekrach New Yorkban! (B) Sörpuccs Münchenben!
(C) Magyarország a Népszövetség tagja!(D) Horthy bevonult Budapestre!
7. Tedd igazzá! "Károlyi Mihály, Magyarország első köztársasági
elnökeként ..."
(A) Belgrádban tárgyalt (B) földet osztott Kápolnán
(C) létrehozta a Nemzeti Tanácsot (D) aláírta az I. számú
néphatározatot
8. Hol "lakott" PÁVÁL ANDOR? (Állítsd sorba a betűket!)
(A) Kárpátok (B) Alpok (C) Ardennek (D) Appeninek
9. Hová vonultak be német csapatok a győri program évében?
(A) Rajna-vidék (B) Felvidék (C) Délvidék (D) Szudéta-vidék
10. Mely események történtek júniusban?
(A) a második front megnyitása (B) Rahó bombázása
(C) a Szovjetunió megtámadása (D) Pearl Harbor elpusztítása
11. Kik harcoltak a tengelyhatalmak oldalán?
(A) Paulus (B) Wallenberg (C) Montgomery (D) Hirohito
12. Az évszázadok során Buda várát megszállták a/z …
(A) törökök (B) tatárok (C) németek (D) osztrákok
13. Melyik szerepel Európa térképén?
(A) a nagy pulykalövészet (B) csiga-offenzíva
(C) a Fáklya hadműveletet (D) a békaugrás hadművelet
14. Skorzeny a ......… hadművelettel szabadította ki Mussolinit a
fogságból.
(A) sivatagi róka (B) Fat Man (C) tölgy (D) D-day
15. A politikai váltógazdaságban "helyet cserél" a …
(A) maradi és a konzervatív párt (B) liberális és a szabadelvű párt
(C) kormánypárt és az ellenzék (D) felsőház és az alsóház
TÖR1028
16. Melyik állítás igaz?
(A) 1941 decemberében Magyarország hadat üzent az USA-nak.
(B) Az első bécsi döntés 43000 km2-rel növelte hazánk területét.
(C) A két háború között egypártrendszer volt hazánkban.
(D) A győri program évi 1 milliárd pengőt szánt hadi kiadásokra.
17. Utolsó Habsburg uralkodónk IV. Károly volt. Az első?
(A) V. László (B) Albert (C) I. Lipót (D) III. Károly
18. Az angliai légi csata évében zajlott a .......… háború
(A) furcsa (B) Belgium elleni (C) szovjet-japán (D) el-alameini
19. Távolítsd el a hamis tárgyat Teleki Pál múzeumi tárlójából!
(A) két miniszterelnöki kinevezés (B) Horthyhoz intézett búcsúlevél
(C) munkáskamarák tervezete (D) örök barátsági szerződés
20. Milyen sorrendben kerültek a fasiszták kezére a városok? 1-Berlin
2-Prága
3-Bécs 4-Varsó 5-Róma 6-Madrid 7-Athén 8-Párizs
(A) 5 1 3 6 7 8 4 2 (B) 1 5 2 6 3 7 8 4 (C) 6 5 1 3 2 4 7 8 (D) 5 1 6
3 2 4 8 7
21. 1940-ben újra magyar zászló lenghetett ......… városában
(A) Losonczi György várának (B) Török Ignác halálának
(C) az 1538-as békekötésnek (D) a reformkori országgyűlések
22. Az első világháborúban ellenünk, a másodikban mellettünk harcolt
(A) Németország (B) Románia (C) Jugoszlávia (D) Ukrajna
23. Horthy Miklós kormányzósága idején ….
(A) a szovjetek bekerítették a fővárost (B) a németek bevonultak
hazánkba
(C) a románok bevonultak Budapestre (D) Szálasi kormányt alakított
24. A második világháború kitöréséig Magyarországon három …......
volt.
(A) revíziós siker (B) trónfosztás (C) felelős kormány (D) kormányzó
25. Melyik legelső igaz?
(A) államosítás – 1918 (B) antant jegyzék – Clemenceau
(C) női választójog – Tanácsköztársaság (D) barátsági szerződés –
Olaszország
26. A német megszállás következtében …
(A) frontra indult a II. magyar hadsereg (B) elkezdődött a főváros
bombázása
(C) megkezdődött a hintapolitika (D) kihirdették az első zsidótörvényt
27. Milyen harci eszközök küzdöttek London felett?
(A) Tigris – Sermann (B) Messerschmitt – Spifire
(C) B29 – Jak9 (D) T34 – BF 109
28. A háború utáni gyakorlati teendőkről és a határkérdésekről
döntöttek …
(A) San Franciscóban (B) Potsdamban (C) Jaltában (D) Teheránban
29. Agresszió áldozatává váltak 1940-ben …
(A) Litvánia (B) Dánia (C) Etiópia (D) Albánia
30. Partizánmozgalmának köszönheti szabadságát …
(A) Jugoszlávia (B) Csehszlovákia (C) Bulgária (D) Románia
KÁLTI MÁRK 2010 – 2. FORDULÓ
5. osztály
1
B
16
A
B
C
2
B
17
A
3
B
18
A
B
4
B
19
A
5
A
20
B
6
B
21
A
7
A
B
22
A
8
B
23
B
9
A
B
C
24
B
D
10
C
25
B
C
11
C
26
B
12
A
27
D
13
D
28
D
14
D
29
C
15
D
30
D
KÁLTI MÁRK 2010 – 2. FORDULÓ
6. osztály
1
C
16
C
2
B
17
C
3
A
18
D
4
B
19
C
5
C
20
D
6
B
21
A
B
C
7
B
C
D
22
D
8
D
23
D
9
A
B
C
24
C
10
D
25
C
11
D
26
D
12
B
C
27
A
C
13
A
B
C
28
C
14
C
29
D
15
B
30
A
KÁLTI MÁRK 2010 – 2. FORDULÓ
7. osztály
1
A
16
B
2
D
17
C
3
B
18
B
4
C
19
A
B
D
5
A
B
C
20
B
D
6
B
21
B
C
7
C
22
C
8
A
23
B
9
C
24
D
10
A
B
D
25
D
11
vagy A
vagy B
26
C
12
C
27
C
13
B
C
28
A
14
A
C
29
D
15
D
30
C
KÁLTI MÁRK 2010 – 2. FORDULÓ
8. osztály
1
A
B
D
16
A
2
A
B
C
17
B
3
B
18
B
4
B
C
D
19
C
5
A
20
6
A
B
C
21
C
7
B
22
B
8
A
23
B
9
D
24
B
10
A
B
C
25
D
11
A
D
26
B
12
A
C
D
27
B
13
B
28
B
14
C
29
A
B
15
C
30
A
TITOK – 2010 5. OSZTÁLY
KÁLTI MÁRK VERSENY 3. FORDULÓ
Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit!
1. Milyen képek szerepelhetnek tankönyvedben?
(A) pun csapóhíd (B) Sámuel raktára (C) makedón falanx (D) római limes
2. Az őskor végét az első ......… megjelenésétől számítjuk.
(A) emberek (B) államok (C) vezetők (D) hiedelmek
3. Melyik a legkisebb római szám?
(A) MII (B) CMXXXIV (C) CCCV (D) DL
4. Mi mindent találhatsz a történelmi talált tárgyak osztályán?
(A) Caesar naptárát (B) Periklész tógáját (C) Mürón szobrát (D) Néró
verseit
5. Mit jelent az "evangélium" szó?
(A) könyvecskék (B) jó hír (C) Ószövetség (D) Megváltó
6. Ki veszített csatát Kr.e. 202-ben?
(A) Nagy Sándor (B) Hannibál (C) Leónidasz (D) Scipio
7. Keresd meg a helyes befejezéseket! "Róma ....…"
(A) hatalma három földrészre terjedt ki. (B) három pun háborút vívott.
(C) három évszázadig állt fenn. (D) a III. században kettészakadt.
8. Állítsd időrendi sorrendbe a személyeket! 1-Attila 2-Caesar
3-Hammurapi
4-Hannibál 5-Ménész 6-Nagy Sándor
(A) 5 6 4 1 2 3 (B) 5 3 6 4 2 1 (C) 3 5 6 4 1 2 (D) 1 3 5 4 2 6
9. Melyik ókori tárgyi emlék származik hazánk területéről?
(A) tarkócsont (B) háromlyukú síp (C) a Selyemút kövei (D) bronzorgona
10. Kit űztek el a rómaiak Kr.e. 510-ben?
(A) Remust (B) Horatius Coclest
(C) Tarquinius Superbust (D) Brutust
11. Ki mit találhatott asztalán?
(A) Pheidiasz olajbogyót (B) Leónidasz fekete levest
(C) Kheopsz teát (D) Csin Si Huang-ti epret
12. Az athéni és a római köztársaságban is …
(A) cserépszavazást tartottak (B) napidíjat fizettek
(C) megölhették a rabszolgákat (D) az állam vezetőit választották
13. Háború után a győztesek …... követeltek a vesztesektől.
(A) zsoldot (B) hadisarcot (C) földet és vizet (D) rabszolgát
14. Kit neveztek "Africanus"-nak?
(A) Mózest (B) Hannibált (C) Scipiót (D) Tutanhamont
15. Ha Ázsiába utazol, okvetlenül keresd fel a/z …
(A) ókor leghíresebb könyvtárát (B) a Királyok Völgyét
(C) gordiuszi csomó elvágásának helyét (D) a helóták lakta
városállamot
16. A "jólépültfalú" városban és a katonaállamban is volt egykor ...
(A) konzul (B) király (C) néptribunus (D) triérész
17. Melyik mai ország területén állt a híres fekete törvényoszlop?
(A) Görögország (B) Irak (C) Olaszország (D) Egyiptom
18. A rabszolgák lehettek ...
(A) gladiátorok (B) szakácsok (C) színészek (D) szenátorok
19. A Kr.u. I. században ...
(A) megölték Caesart (B) elpusztult Pompeji városa
(C) engedélyezték a keresztény vallást (D) leverték Spartacus
felkelését
20. A párban álló istenek közül kiknek volt azonos a "munkája"?
(A) Juno-Janus (B) Venus-Neptunus (C) Hádész-Hermész (D) Árész-Mars
21. A történelmi állatkertben nem láthatsz …
(A) indiai harci elefántot (B) milétoszi oroszlánt
(C) krétai bikát (D) római farkast
22. Kik voltak ellenfelek?
(A) Ízisz és Ozirisz (B) Spartacus és Augustus
(C) Miltiadész és Dareiosz (D) Themisztoklész és Xerxész
23. Melyik hónapot nevezték el Octavianusról?
(A) február (B) május (C) augusztus (D) október
24. Római uralom alá került …
(A) Perszepolisz (B) Türosz (C) Tác (D) Mükéné
25. Melyik mondás "szerzője" volt Caesar?
(A) Oszd meg és uralkodj! (B) Minden út Rómába vezet.
(C) Legalább árnyékban harcolunk … (D) A kocka el van vetve.
26. Melyik párosítás szerepelhet az idegen szavak szótárában?
(A) plebejus - földbirtokos (B) vétó – kiszolgált katona
(C) amfóra – kör alakú színház (D) ekklészia - népgyűlés
27. Ki volt Livius görög "párja"?
(A) Hippokratész (B) Vergilius (C) Hérodotosz (D) Tacitus
28. Hol szervezték meg a rómaiak Achaia provinciát?
(A) a Balkánon (B) Afrikában (C) Kis-Ázsiában (D) Britanniában
29. Melyik könyvet vásárolhatod meg?
(A) Az egyiptomi tíz csapás (B) A Tigris-parti páriák élete
(C) A bübloszi labirintus rejtélye (D) A római Parthenón építése
30. Csecsemőkorukban folyóból mentették ki ...
(A) M. Scaevolát (B) Romulust (C) Mózest (D) Constantinust
TITOK – 2010 6. OSZTÁLY
KÁLTI MÁRK VERSENY 3. FORDULÓ
Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit!
1. Mit találhatott az utazó egy középkori városban?
(A) járdát (B) kalodát (C) ugart (D) kontárcégért
2. Melyik tud úszni?
(A) kipu (B) naszád (C) muskéta (D) miniatúra
3. Milyen képek szerepelhetnek tankönyvedben?
(A) Mátyás hollója (B) Anjou-liliom
(C) I. István aranydénárja (D) Luxemburgi Zsigmond börtöne
4. Máglyán lelte halálát …
(A) Galilei (B) Gutenberg (C) Husz János (D) Drake
5. Melyik nemzeti ereklyénk származik I. István korából?
(A) Szent Korona (B) palást (C) országalma (D) jogar
6. Mi minden lelhető fel egy múzeumban?
(A) Comenius tankönyve (B) Bulcsú számszeríja
(C) Tomori Pál csuhája (D) Loyolai Ignác páncélja
7. A Csendes-óceánon birkóztak a viharokkal ...… hajói.
(A) Kolumbusz K. (B) A. Vespucci (C) Vasco da Gama (D) Magellán
8. MCCCLV-ben Magyarországon a földesurak jobbágyaiktól … szedtek.
(A) kilencedet (B) tizedet (C) kapuadót (D) füstadót
9. Egészítsd ki Zrínyi híres művének címét! " Az ...… áfium ellen való
orvosság"
(A) ortodox (B) barbár (C) török (D) idegen
10. Kik voltak házastársak?
(A) Izabella – János Zsigmond (B) Sarolt – I. István
(C) Szilágyi Erzsébet – Hunyadi László (D) Beatrix – Hunyadi Mátyás
11. Mely évszámok kerülhettek "fekete betűkkel" Temesvár krónikájába?
(A) 1240 (B) 1514 (C) 1552 (D) 1684
12. Keresd meg a helyes befejezéseket! "1649-ben Angliában…"
(A) kitört a polgárháború (B) kivégezték I. Károlyt
(C) megalakult az anglikán egyház (D) létrejött a köztársaság
13. Valóban járt…
(A) VII. Gergely Canossa várában (B) Hedvig Krakkóban
(C) Luther Wartburgban (D) Hódító Mohamed Budán
14. Kik voltak a "megtisztítók"?
(A) az unitáriusok (B) a puritánok (C) a reformátusok (D) a kalózok
15. Kik voltak ellenfelek?
(A) Hunyadi János – Szkander bég (B) Zách Felicián – Vlad Tepes
(C) IV. Béla – Dzsingisz kán (D) Orseolo Péter – Aba Sámuel
16. Magyarország mai határain belül…
(A) égette fel Zrínyi az eszéki hidat. (B) készült a Károli Biblia.
(C) volt Pázmány Péter érseki székhelye. (D) halt meg Fráter György.
17. Kik harcoltak Habsburgok ellen?
(A) Bethlen Gábor (B) Bocskai István (C) Szapolyai János (D) Csák Máté
18. "A parasztnak halászni, vadászni tilos!" – rendelte el MDIV-ben …
(A) I. Ulászló (B) II. Ulászló (C) I. Lajos (D) II. Lajos
19. "Mézet, rezet, sót, vasat csak a fejedelem megbízottjai vihetnek
ki Erdélyből" – rendelte el …
(A)Taksony fejedelem (B) Géza fejedelem (C) Károly Róbert (D)Bethlen
Gábor
20. Melyik új találmány segítette a felfedezőket?
(A) árboc (B) evező (C) vitorla (D) kormánylapát
21. Ki volt a "győri hős"?
(A) Jurisics Miklós (B) Dobó István (C) Pálffy Miklós (D) Zrínyi
Miklós
22. Keresd meg a hamis állítást!
(A) I. Péter a Napkirály kortársa volt. (B) Sárospatak volt a
kálvinista Róma.
(C) Kőszeg ostromakor két királyunk volt (D) Luther németre fordította
a Bibliát
23. Melyik igaz?" Az Erdélyi Fejedelemségben és a Királyi
Magyarországon is ..."
(A) adóztak a szultánnak (B) manufaktúrákban ágyút öntöttek
(C) országgyűléseket tartottak (D) nádort választottak
24. Melyik hamis? "Magyarország első …"
(A) egyetemét Nagy Lajos alapította (B) nyomdája Mátyás idején
működött.
(C) erdélyi fejedelme Szapolyai János. (D) iskoláját bencések
alapították.
25. Mely békéken szerepelt török aláírás (is)?
(A) bécsi (B) váradi (C) vasvári (D) zsitvatoroki
26. Mi volt a felfedezések egyik kiváltó oka?
(A) bekerítések (B) manufaktúrák (C)világkereskedelem(D) aranyéhség
27. Melyik hármas helyes?
(A) Aranybulla-II.András-12.század (B) Téli hadjárat-Thököly-17.század
(C) Erdély aranykora-Bocskai-17.század
(D)Vallásszabadság-Erdély-16.század
28. Ki számolt be Buda visszafoglalásáról?
(A) Kálti Márk (B) Bél Mátyás (C) Balassi Bálint (D) Bonfini
29. Mit visz az Újvilágba igyekvő kishajó?
(A) pulykát (B) kávét (C) kakaót (D) paprikát
30. Kik fogtak fegyvert Buda visszafoglalásáért 1686-ban?
(A) Abdurrahman pasa (B) XI. Ince pápa
(C) Lotaringiai Károly (D) Savoyai Jenő
TITOK – 2010 7. OSZTÁLY
KÁLTI MÁRK VERSENY 3. FORDULÓ
Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit!
1. Mely évszámok kerülhettek "fekete betűkkel" Temesvár krónikájába?
(A) MDXIV (B) MCCXL (C) MDLII (D) MDCCCXLIX
2. Melyik párosítás helyes?
(A) I. Ferenc – olmützi alkotmány (B) V. Ferdinánd – kettős
vámrendelet
(C) Wesselényi Miklós – Balítéletekről (D) Széchényi Ferenc – A
lovakrul
3. Valóban találkozhattál volna …
(A) Kossuth Lajossal Olaszországban (B) I. Vilmossal Franciaországban
(C) Bem Józseffel Törökországban (D) Napóleonnal Angliában
4. Melyek a polgári állam jellemzői?
(A) egységes jogrend (B) csökkenő átlagéletkor
(C) alkotmány (D) születési előjogok biztosítása
5. Mely fogalmak illenek a mondatba? "A dualista államnak két ...…
van."
(A) fővárosa (B) hivatalos nyelve (C) parlamentje (D) uralkodója
6. Melyik felsorolásban van hibás elem?
(A) Lipcse, Borogyino, Waterloo (B) Puchner, Schlick, Windischgrätz
(C) Hitel, Világ, Stádium (D) évenkénti, pozsonyi, népképviseleti
7. Mi volt hazánk hivatalos nyelve az USA polgárháborújának
kezdetekor?
(A) latin (B) német (C) magyar (D) francia
8. Melyik szigetről tért vissza 100 napra Napóleon?
(A) Szent Ilona (B) Korzika (C) Szicília (D) Elba
9. A Code Civil Napóleon ......… volt.
(A) titkársága (B) könyvtára (C) törvénykönyve (D) haditerve
10. Melyik törvényt fogadták el legkorábban a reformkorban?
(A) gyáralapítás (B) magyar nyelv (C) sajtószabadság (D) türelmi
11. Mi volt az indóház?
(A) kórház (B) pályaudvar (C) óvoda (D) zeneterem
12. Hány hiba van az állításban? "A jobbágyfelszabadítás szabad
munkaerővel, a kiegyezés tőkebeáramlással segítette a feudális
gazdálkodás kialakulását."
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
13. Melyik építmény az első világkiállítás jelképe?
(A) Eiffel-torony (B) Standard Oil (C) Kristálypalota (D) Hotel Ritz
14. Mit vihetett ajándékba 1820-ban Széchenyi angliai barátainak?
(A) a Hitel díszkiadását (B) tibeti-angol szótárt
(C) a Georgicon alaprajzát (D) az Akadémia alapítólevelét
15. Mit ünnepelt Magyarország MDCCCXCVI-ban?
(A) a honfoglalás centenáriumát (B) az államalapítás millenniumát
(C) Budapest 25. születésnapját (D) Hajós Alfréd győzelmét
16. Kiket fosztottak meg trónjuktól történelmünk során?
(A) I. Józsefet (B) II. Józsefet (C) Ferenc Józsefet (D) II. Lipótot
17. Ki ismerte legjobban Afrikát?
(A) Semmelweis I. (B) Eötvös Lóránd (C) Magyar László (D)Kandó Kálmán
18. Kik fejlesztették tovább Zeppelin "ötletét"?
(A)Lumière testvérek(B) Wright testvérek (C) Marconi–Popov (D) Déri –
Bláthy
19. Népjogokat biztosító alkotmányt követeltek a/z …
(A) anarchisták (B) utópisták (C) nacionalisták (D) chartisták
20. Mely újságcikkek jelenhettek meg ugyanabban az évtizedben?
(A) Megszületett a horvát kiegyezés (B) Ferenc József császár lett
(C) Összeült a berlini kongresszus (D) Könniggrätznél vívják a csatát
21. Mikor került sor hazánkban koronázásra?
(A) 1722 (B) 1780 (C) 1790 (D) 1848
22. Melyik helyszín található Sedannal azonos földrészen?
(A) Richmond (B) Delhi (C) Boston (D) Solferino
23. 1849. október 6-án Aradon vesztette életét …
(A) a Honvédelmi Bizottmány elnöke (B) az első magyar miniszterelnök
(C) a "generális" (D) a vörössipkások parancsnoka
24. Hol zajlott az ópiumháború?
(A) Japánban (B) Indiában (C) Bolíviában (D) Kínában
25. A dualizmus korában Magyarország önállóan dönthetett …
(A) a választójogról (B) malomépítésről (C) követküldésről (D)
hadikiadásról
26. Először a Monarchia kori fiatalok előtt nyílt meg a … pálya.
(A) távírászi (B) mozdonyvezetői (C) újságárusi (D) villanyszerelői
27. Mit szabályozott a Ratio Educationis?
(A) bábaképzést (B) jobbágyterheket (C) oktatást (D) vámokat
28. Válaszd ki a XVIII. századi történelmi személyeket!
(A) Ausztrália felfedezője (B) a francia Enciklopédia szerzői
(C) a vörösingesek parancsnoka (D) az USA fővárosának névadója
29. Kik voltak ellenfelek?
(A) Marx és Engels (B) Metternich és Latour
(C) Haynau és Puchner (D) Ferenc József és I. Vilmos
30. Melyik jellemző a Bach-korszakra?
(A) az országot 10 kerületre osztották (B) Erdélyt külön kormányozták
(C) visszaállították a rendi országgyűlést (D) vésztörvényszékek
ítélkeztek
TITOK – 2010 8. OSZTÁLY
KÁLTI MÁRK VERSENY 3. FORDULÓ
Néhány feladatnak több megoldása van! Keresd meg valamennyit!
1. Nem szerepelt a Nemzeti Tanács követelései között…
(A) a háború befejezése (B) a demokratikus szabadságjogok
(C) a szociális problémák rendezése (D) Ferenc József lemondatása
2. A II. világháború után utoljára ....… kötöttek békét a győztesek.
(A) Romániával (B) Japánnal (C) Olaszországgal (D) Finnországgal
3. A müncheni konferencia évében került vissza…
(A) Szabadka (B) Eszék (C) Ungvár (D) Kolozsvár
4. Mi volt a nagy gazdasági világválság előzménye?
(A) politikai válság (B) infláció (C) munkanélküliség (D) túltermelés
5. Kárpátalja visszacsatolásának évében a titkos záradék döntött ....…
sorsáról.
(A) Prága (B) Varsó (C) Belgrád (D) Kassa
6. Melyik pártot alapították a népi írók?
(A) Nemzeti Parasztpárt (B) Szociáldemokrata Párt
(C) Kisgazdapárt (D) Magyar Kommunista Párt
7. Melyik a legkorábbi fogalom?
(A) levente (B) cserkész (C) vöröskeresztes (D) iskolaorvos
8. 1848-ban és 1918-ban is jártak tüntetők …
(A) a Várban (B) a Vérmezőn (C) a Lánchídon (D) az Astoriánál
9. Melyik béke engedélyezett 100 000 fős hadsereget?
(A) saint-germaini (B) neuilly-i (C) versailles-i (D) trianoni
10. Milyen sorrendben kerültek a fasiszták kezére a városok?
1-Nürnberg
2-Varsó 3-Madrid 4-Róma 5-Bécs 6-Brüsszel 7-Kijev 8-Belgrád
(A) 4 1 3 5 6 7 8 2 (B) 4 1 5 3 2 6 8 7 (C) 1 4 2 7 3 6 8 5 (D) 3 1 4
5 8 6 7 2
11. Az első világháború döntötte meg … trónját.
(A) I. Vilmos (B) I. Miklós (C) IV. Mohamed (D) IV. Károly
12. Keresd meg a helyes befejezéseket! "A világháborúkat lezáró magyar
békéket ...… kötötték."
(A) a háborúk befejezése után 2 évvel (B) Franciaországban
(C) a határok módosításával (D) etnikai elvek alapján
13. Keresd meg a helyes II. világháborús csoportokat!
(A) Kurszk, Leningrád, Kijev (B) Svájc, Svédország, Hollandia
(C) Dachau, Mauthausen, Auschwitz (D) Bárdossy, Sztójai, Lakatos
14. Melyik dokumentumon szerepel Miklós Béla aláírása?
(A) forint bevezetése (B) fegyverszünet
(C) egyházi iskolák államosítása (D) Szálasi kinevezése
15. 1919-ben és 1945-ben is sor került …
(A) trónfosztásra (B) szalámi-taktikára
(C) idegen megszállásra (D) köztársaság kikiáltása
16. Teleki Pál miniszterelnökségei idején…
(A) a románok kivonultak Budapestről (B) kölcsönt adott a Népszövetség
(C) megfékezték a fehérterrort (D) Anglia hadat üzent a németeknek
17. Fejezd be a mondatot! "MCMXLI decemberében …"
(A) a németek körülzárták Sztálingrádot (B) Mussolini elfoglalta
Athént
(C)németellenes Népszava szám készült (D) az USA megtámadta Pearl
Harbort
18. Valóban járt …
(A) Roosevelt Potsdamban (B) Horthy Miklós Klessheimben
(C) Eisenhower Normandiában (D) Churchill Fultonban
19. Mi a közös a városokban: Kassa – Marosvásárhely – Kolozsvár?
(A) 1940-ben csatolták vissza (B) tankcsaták színhelyei voltak
(C) provokatív bombázás áldozatai lettek (D) gyűjtőtáborok működtek
20. A háború után a mindennapi élet újjászervezője a/z ...… volt.
(A) igazolóbizottság (B) nemzeti bizottság (C)nemzeti tanács (D)
népbíróság
21. Debrecen az ország fővárosaként működött …
(A) MCMXLIV-ben (B) MDXLI-ben (C)MDCCCXLIX-ben (D) MCMXIX-ben
22. Melyik bizonyítja a "vasfüggöny" létezését?
(A) atlanti fal (B) forró drót (C) lengyel korridor (D) berlini fal
23. Keresd meg a helyes párosításokat!
(A) 1919.XI.16. a köztársaság kikiáltása (B) 1945.VI.6. a II. front
megnyitása
(C) 1944.III.19. a német megszállás (D) 1945.IX.2. a II. világháború
vége
24. Milyen képek szerepelhetnek tankönyvedben?
(A) Arad visszacsatolásának emlékműve (B) az angol Fat Man
(C) Tildy Z. köztársasági elnöki irodája (D) Raoul Wallenberg
Budapesten
25. Melyik helyes? "Az évek során a magyar történelemben ...…
tanultunk."
(A) egy trónfosztásról (B) két kommunista hatalomátvételről
(C) három magyar kormányzóról (D) négy dinasztiáról
26. Melyik az ENSZ szervezete?
(A) SZEB (B) FAO (C) AVO (D) NATO
27. Ha valakit a vádak alól mentesítve korábbi jogaiba
visszahelyeznek, …
(A) integrálják (B) deportálják (C) rehabilitálják (D) internálják
28. Magyarországon még folytak a harcok, amikor sor került …
(A) az első választásokra (B) az MDP megalakulására
(C) az első államosításokra (D) a földreformra
29. Melyik készült más nyelven, mint a másik három?
(A) Truman-doktrína (B) Tennessee-terv (C) Marshall-terv (D)
Tanaka-terv
30. Kik harcoltak a nácizmus ellen?
(A) De Gaulle (B) Tito (C) Variházi Oszkár (D) Veesenmayer
KÁLTI MÁRK 2010 – DÖNTŐ
5. osztály
1
C
D
16
B
2
B
17
B
3
C
18
A
B
C
4
A
C
D
19
B
5
B
20
D
6
B
21
B
7
A
B
22
C
D
8
B
23
C
9
D
24
B
C
D
10
C
25
D
11
A
B
D
26
D
12
D
27
C
13
B
28
A
14
C
29
A
15
C
30
B
C
KÁLTI MÁRK 2010 – DÖNTŐ
6. osztály
1
B
16
B
2
B
17
A
B
C
3
A
B
D
18
B
4
C
19
D
5
B
20
D
6
A
C
D
21
C
7
D
22
B
8
A
23
C
9
C
24
C
10
D
25
C
D
11
B
C
26
D
12
B
D
27
D
13
A
B
C
28
B
14
B
29
B
15
D
30
C
D
KÁLTI MÁRK 2010 – DÖNTŐ
7. osztály
1
A
C
D
16
A
C
2
C
17
C
3
A
B
C
18
B
4
A
C
19
D
5
A
B
C
20
A
D
6
D
21
C
7
B
22
D
8
D
23
D
9
C
24
D
10
A
25
A
B
11
B
26
D
12
B
27
C
13
C
28
A
B
D
14
C
29
D
15
D
30
B
KÁLTI MÁRK 2010 – DÖNTŐ
8. osztály
1
D
16
C
D
2
B
17
C
3
C
18
B
C
D
4
D
19
D
5
B
20
B
6
A
21
A
C
7
C
22
D
8
A
23
C
D
9
C
24
C
D
10
B
25
B
11
D
26
B
12
A
B
C
27
C
13
A
C
D
28
D
14
B
29
D
15
C
30
A
B
C