TEKLİF ÇAĞRISI EACEA/16/10 GENÇLİK PROGRAMI EYLEM 46ORTAKLIK (2010/C 164/08)

TEKLİF ÇAĞRISI EACEA/16/10 GENÇLİK PROGRAMI EYLEM 46ORTAKLIK (2010/C 164/08)

DESCARGAR PDF

TEKLİF ÇAĞRISI- EACEA/16/10
GENÇLİK PROGRAMI
EYLEM 4.6-ORTAKLIK
(2010/C 164/08)
1-Amaçlar ve Tanım
Bu çağrı, Avrupa Komisyonu tarafından 7 Ekim 2009 tarihinde kabul
edilen Yıllık Çalışma Programında yer alan Gençlik Programı için
sağlanan hibe ve sözleşmeler ile uyumlu bir şekilde anılan programın
4.6 Ortaklık alt başlığı çerçevesinde yayınlanmıştır.
Bu çağrının temel amacı; yaygın öğrenim ve gençlik ile ilgili
alanlarda; Avrupa Komisyonu ile uzun dönemli eylem, strateji ve
programlarını geliştirmek ve güçlendirmek isteyen hedef bölgeler,
kurumlar ve Avrupa STK’ları arasında ortaklığı; Eğitim, Görsel-İşitsel
ve Kültür Yürütme Ajansı aracılığıyla desteklemektir.
1.1 Özel Amaç ve Öncelikler:
Bu teklif çağrısı aşağıda belirtilen özel amaçlar çerçevesinde
bölgesel ve yerel kuruluşlar arasında ortaklığın geliştirilmesini
amaçlamaktadır:
-Bölgesel ve yerel kuruluşları Avrupa Gençliğine ve yaygın (örgün
olmayan) eğitim etkinliklerine katılımı teşvik etmek,
-Gençlere ve genç işçilere yönelik yaygın eğitim imkanları sağlayan
kurumlara kapasite geliştirmelerinde destek olmak,
-Sürdürülebilir ağların geliştirilmesi ve iyi uygulamaların
değişiminin sağlanması ve yaygın eğitimlerin tanıtılması alanlarına
destek olmak.
Gençlik Programında yer alan ve aşağıda sıralanan nitelikleri en iyi
yansıtan projelere öncelik verilecektir.
-gençliğin katılımı
-kültürel çoğulculuk
-Avrupa vatandaşlığı
-kısıtlı imkanlara sahip gençleri kapsayan projeler.
Ayrıca uzun dönemli bir perspektifle hazırlanan, çarpan etkisi ve
sürdürülebilir etkilere sahip projelere öncelik verilecektir.
1.2 Ortaklığın Özellikleri
Bu teklif çağrısı, aşağıda belirtilen gençlik programlarından
esinlenen etkinliklerin bir veya daha fazlasının birleşimi olan bir
etkinlik programı geliştirilmesini desteklemeye yöneliktir:
-Ulus-ötesi Gençlik Değişimi
-Ulusal ve Ulus-ötesi Gençlik İnisiyatifi
- Avrupa Gönüllülük Hizmeti
- Eğitim ve Ağ Kurma
Projeler iki şekilde uygulanabilecektir:
-başvuru sahibi tarafından doğrudan (Prosedür A),
- projenin bütününün tasarımı ve uygulanmasına müdahil ve başvuru
esnasında belirtilen ortağıyla işbirliği içinde uygulanabilir.
(Prosedür B)
Projeler her iki durumda da (Prosedür A ve B) iştirakçi içerebilir.
İştirakçiler, ortakla aynı kapsam ve seviyede olmamakla beraber
projede önerilen faaliyetlerin uygulanmasında yer alabilirler.
2. Uygun Başvuru Sahipleri
Teklifte bulunabilecek başvuru sahipleri şunlardır:
-bölgesel veya yerel düzeydeki kamu kurumları
- Gençlik Programlarının uygulandığı en az 8 program ülkesinde üye
kuruluşa sahip, Avrupa’da gençlik alanında faaliyet gösteren ve kar
amacı gütmeyen kurumlar
Eğer projede etkinlik programlarının bir veya daha fazla ortak
(Prosedür B) tarafından birlikte yapılacağı belirtilmişse ortaklar şu
kuruluşlar olabilir:
-bölgesel veya yerel düzeydeki kamu kurumları
- kar amacı gütmeye STK’lar
- Gençlik Programlarının uygulandığı en az 8 program ülkesinde üye
kuruluşa sahip, Avrupa’da gençlik alanında faaliyet gösteren ve kar
amacı gütmeyen kurumlar
Başvuru sahipleri yasal statüye sahip ve tekliflerin sunulması için
verilen son gün itibariyle en az iki yıl süreyle programa katılan
ülkelerin birinde hukuken kayıtlı olmalıdır. Program ülkeleri
aşağıdaki gibidir;
-Başvuruda bulunabilcecek AB üyesi Ülkeler1; Almanya, Avusturya,
Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa,
Kıbrıs, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya,
Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya,
Slovenya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya.
-Avrupa Ekonomik Alanı anlaşmasına taraf olan EFTA üyesi ülkeler;
İzlanda, Lihtenştayn, Norveç
-AB programlarına katılım amacıyla imzalanan çerçeve anlaşmalarında da
belirtilen genel ilkeler, şartlar ve koşullar uyarınca katılım öncesi
strateji tesis edilmiş Aday ülkeler; Türkiye.
3. Uygun Eylem ve Teklifler:
Projeler; kar amacı gütmeyen bir faaliyet programını içermeli ve
gençlik ile ilgili yaygın eğitim alanlarında hazırlanmalıdır.Proje
kapsamında uygun olan faaliyetler şunlardır:
-Ulus-ötesi Gençlik Değişimi,
-Ulusal ve Ulus-ötesi Gençlik İnisiyatifi
- Avrupa Gönüllülük Hizmeti
- Eğitim ve Ağ Kurma
Başvuru sahipleri, uygun faaliyetler çerçevesinde bir eylem programı
sunmalıdır.
Ek olarak; eylem programı, proje koordinasyonu ve ortaklığın
görünürlüğünü sağlamayı amaçlayan eylemleri de içermektedir.
Proje faaliyeti 1 Nisan 2011-1 Eylül 2011 tarihleri arasında
başlamalıdır.
Proje faaliyeti en fazla 2 yıl (24 ay) sürebilir.
Sadece, AB dillerinden biriyle yazılmış ve son teslim tarihinde kadar
(8 Ekim 2010) eksiksiz doldurularak gönderilmiş resmi başvuru formları
dikkate alınacaktır. Başvuru formunun orijinali tek bir dosya
içersinde gönderilmelidir. Başvuru formunda tarih yer almalı ve
başvuran kurum adına yasal işlem yapma yetkisine sahip kişi tarafından
da imzalanmalıdır.
Başvuru sahibi kuruluşun mali ve işletim kapasitesini gösteren
belgeler ile kendisine atıf yapılan tüm diğer belgeler de başvuru
formuna eklenmelidir.
Başvuru sahipleri faaliyetler her birine uygulanabilen, fon
kurallarıyla uyumlu bir bütçe sunmalıdır. Bütçe; Avrupa Birliği’nin
sağlayabileceği maksimum tutarı (100.000 Avro) ve toplam harcamaların
% 50’sini geçmeyecek şekilde olmalıdır.
4- Seçim Kriteri
Uygun başvurular şu ölçütlere göre değerlendirilecektir:
Nesnel kriterler
Niteliksel kriterler değerlendirme sürecinin %80’ini oluşturmaktadır.
Göz önünde bulundurulacak niteliksel kriterler aşağıdaki gibidir:
-projenin çağrı amaç ve öncelikleriyle uyumluluğu ( %30)
-projenin kalitesi ve içerdiği çalışma metotları (%50)
Niceliksel Kriterler:
Niceliksel kriterler değerlendirme sürecinin % 20’sini
oluşturmaktadır.
-Katılımcıların sayısı ve profili (kısıtlı imkânlara sahip gruplar) ve
proje kapsamındaki ortaklar (%20)
5- Mevcut Bütçe
Bu teklif çağrısı altında değerlendirilecek projeler için ayrılan
toplam tahmini bütçe 1.200.000 Avro’dur.
Proje başına ayrılan en fazla hibe tutarı 100.000 Avro’yu geçemez.
Faydalanıcı; ortaklık çerçevesinde proje finansmanını Eğitim,
Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı’yla eşit bir şekilde
üstlenecektir.
Ajans; mevcut fonların tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar.
6- Başvuruların Kabul Edileceği Son Tarih
Başvurular en geç 8 Ekim 2010 tarihine kadar aşağıdaki adrese
gönderilmelidir:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
‘Youth in Action’ Programme – EACEA/16/10
BOUR, 4/029
Avenue du Bourget, 1
BE-1140 BRUSSELS
-postayla gönderilen başvurularda postalanma tarihi,
-kuryeyle gönderilen başvurularda kurye şirketi tarafından verilen
alındı makbuzunda belirtilen tarih esas alınır. (alındı makbuzunun
aslının bir kopyası başvuru formuna eklenmelidir.)
Faks veya elektronik postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
7- Ek Bilgiler
Başvuru sahipleri için ayrıntılı kılavuzlar ve başvuru formları
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2010/call_action_4_6_en.php
web adresinden ya da aşağıdaki posta adresinden mektup yoluyla temin
edilebilir:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
‘Youth in Action’ Programme – EACEA/16/10
BOUR, 4/029
Avenue du Bourget, 1
BE-1140 BRUSSELS
Hibe başvuruları bu amaç için özellikle hazırlanmış başvuru
formlarıyla yapılmalı ve bütün ekler ve istenilen bilgileri
içermelidir.
1 Denizaşırı ülkeler ve topraklarda bulunan kişiler ve eğer başvuru
niteliklerine haiz ise orada yerleşik bulunan kamu ve özel kuruluşlar
da, bağlı bulundukları üye devlet vasıtasıyla program kurallarına
bağlı olarak Gençlik Programına başvurabilirler. Bahse konu Denizaşırı
ülkeler ve toprakların listesi 27 Kasım 2001 tarihli 2001/822/EC
Konsey Kararında Ek 1A da sunulmuştur.Denizaşırı Ortaklık Kararı OJ
L314,30.11.2001:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:2001202:EN:PDF
5