TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ………………………………Anabilim Dalı

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ………………………………Anabilim Dalı

DESCARGAR PDF

T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
………………………………...Anabilim Dalı Başkanlığına
.........................................................
Anabilim/Bilim Dalı ………………….. numaralı doktora öğrencisi
................................................................................................’nın
201.... yılı Ocak-Haziran/ Temmuz-Aralık dönemine ait doktora tez
raporunu komitemiz değerlendirmiş olup; komite kararı ve doktora tez
raporu ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim. ........./ ...../ ……..
.................................................
Tez İzleme Komitesi Başkanı
T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Doktora Tez Raporu Değerlendirme Tutanağı
=========================================
.........................................................................................................
Anabilim/Bilim Dalı …………….. numaralı Doktora öğrencisi
.........................................................’nın, 201....
yılı Ocak-Haziran / Temmuz-Aralık dönemine ait Doktora Tez Çalışması
Raporu’nu ...................... tarihinde komitemiz üyelerine
sunmuştur. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 48. maddesi gereği
komitemiz raporu, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ile tez
önerisindeki amaçlar yönünden değerlendirerek tez çalışmasının
başarılı / başarısız olduğuna oy birliği / oy çokluğu ile karar
vermiştir.
....../...../…….
................................................
Tez İzleme Komitesi Başkanı
................................................
................................................
Üye Üye
İzleme Komitesi Görüşleri *
* 1- Tez İzleme Komitesi’nin izleyen dönem için öğrenciye önerileri bu
bölümde belirtilmelidir.
2- Tez raporunun başarısız bulunması halinde gerekçeleri bu bölümde
belirtilmelidir.
3- Bu bölüm uzunluğuna bağlı olarak ayrı bir veya birkaç sayfa halinde
hazırlanabilir.
----------------------------------------------------------------------
T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
..................................................................
Anabilim/Bilim Dalı Doktora Tez İzleme Formu
Öğrencinin Adı ve Soyadı :
Anabilim /Bilim Dalı :
Tezin Adı :
Danışmanın Adı ve Soyadı :
Teze Başlama Tarihi :
Rapor Dönemi : 201.... yılı Ocak-Haziran/ Temmuz-Aralık
TİK Rapor Sayısı :
Kalan Süre (Yarıyıl Olarak) :
DOKTORA TEZ RAPORU
1-      Ön Bilgi
Bu bölümde rapor döneminde yapılan çalışmalara ilişkin teorik bilgiler
ve kaynaklar kısaca özetlenir.
2-      Yapılan Çalışmalar ve Bulgular
Bu bölümde, tezin başlangıcından itibaren, raporun hazırlanış tarihine
kadar yapılan çalışmalar ve elde edilen bulgular en az bir sayfa
halinde özetlenir. Özellikle rapor döneminde yapılan çalışmalar
belirtilir.
3-
a) Dönemsel Çalışma Planının Değerlendirilmesi
Bu bölümde bir önceki raporda belirtilen çalışma planının
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin değerlendirilmesi gerekçeleri
ile birlikte yapılır.
b) Tez İzleme Komitesi Dönemsel Önerilerinin Değerlendirilmesi
Bu bölümde tez izleme komitesi önerilerinin gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediğinin değerlendirilmesi gerekçeleri ile birlikte
yapılır.
4- Yarıyıl Çalışma Planı
Bu bölümde, rapor dönemini izleyen dönemde yapılması düşünülen
çalışmalar açık olarak belirtilir.
5- Kaynaklar
İmza İmza
(Öğrenci) (Danışman)
MADDE 48
(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi,
Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere
yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir
ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana
kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak
çalışma planı belirtilir. Öğrenci hazırladığı raporu sözlü olarak
komite üyelerine sunar. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından
başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste
iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin
yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın iki kez
girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.