T C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Doktora

T C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Doktora

DESCARGAR PDF

T .C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Doktora / sanatta yeterlik
yeterlik Sınavı JÜRİSİ ATAMA TEKLİFİ
Öğrencinin
Adı Soyadı:
Numarası :
Anabilim / Anasanat / Bilim Dalı:
Y eterlilik Sınavı 1 Yeterlilik Sınavı 2
Danışmanı olduğum ............................................
Anabilim Dalı .......................... no’lu Doktora/Sanatta
Yeterlik öğrencisi
...................................................................
zorunlu ders, kredi ve seminerlerini başarı ile tamamlamıştır.
Danışmanı
Adı Soyadı, İmzası
Sınav Tarihi : ……./……./201... Saat : …..…… Sınav Yeri:……………………….
Önerilen Jüri Üyeleri
Adı SOYADI : Üniversite Adresi
1- Danışman Üye…………………………………… …………………………………………
2- Başka bir Yüksek Öğretim Kurumundan Üye… ………………………………………….
T.C. No:…………………………………….. e-mail:……………………………………
Cep Tel No: ……………………………………..
3- Başka bir Yüksek Öğretim Kurumundan Üye… ………………………………………….
T.C. No: …………………………………….. e-mail:……………………………………
Cep Tel No: ……………………………………..
4- Üye……………………………………………… ………………………………………….
5- Üye……………………………………………… …………………………………………..
Yedek Jüri Üyeleri
1- Başka bir Yüksek Öğretim Kurumundan Yedek Üye ……………………………………………
2- Yedek Üye……………………………………… …………………………………………..
Doktora Yeterlik Komitesi’nin …./…./…. tarihli toplantısı ile adayın
Doktora Yeterlilik Sınavını yapmak üzere yukarıdaki öğretim üyeleri
sınav jüri üyesi olarak önerilmektedir. Gereğini bilgilerinize arz
ederim.
Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı
Adı Soyadı, İmzası
Tarih : …../…../201…. Sayı : …..
Ek: 1- Yabancı dil sınav sonuç belgesi veya fotokopisi
2- Doktora Yeterlik Komitesi toplantı tutanağı
MADDE 47 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel
konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel
araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
(2) Doktora için gerekli olan yabancı dil puan koşulunu ve 45 inci ve
46 ncı maddelerinde belirtilen koşulları sağlaması durumunda yeterlik
sınavına girmek isteyen öğrenci, kayıt yenileme dönemlerinde bu
isteğini yazılı olarak ilgili EABD başkanlığına bildirir.
(3) Doktora yeterlik sınavı yılda iki kez yapılır ve sınav tarihleri
EYK tarafından belirlenir.
(4) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci
en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en
geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek
zorundadır. Aksi halde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(5) Doktora yeterlik sınavı, her anabilim dalı için EABD kurulunun
görüşüne istinaden EABD başkanlığınca önerilen ve EYK tarafından
onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan beş kişilik doktora yeterlik
komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki
sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla her bir
öğrenci için en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak
üzere, danışmanı dâhil beş öğretim üyesinden doktora yeterlik sınav
jürilerini oluşturur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK
karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim
üyesinden oluşur. Yeterlik sınavının sözlü bölümleri dinleyicilerin
(öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanları)
katılımına açık olarak yapılır.
(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde
yapılır. Doktora yeterlik sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü
sınavını ayrı ayrı değerlendirir. Yazılı ve sözlü sınav notlarının en
az 70 olması gerekir. Yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava
alınmaz. Sınav jürileri öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar EABD başkanlığınca yeterlik
sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(7) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki
yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(8) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin,
ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini
geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.
Öğrenci, ilgili EYK kararıyla belirlenecek dersleri başarmak
zorundadır.