SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ

DESCARGAR PDF

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1- (1) Bu yönerge, Süleyman Demirel Üniversitesi enstitülerince
yürütülen lisansüstü eğitim programlarına başvuru, kabul ve kayıt ile
ilgili genel ve özel şartlara ait uygulama esaslarını düzenler.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu yönerge, Süleyman Demirel Üniversitesi Enstitülerince
yürütülen tezli, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik
programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği ile SDÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine
uygun olarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Genel Esaslar
Başvuru
MADDE 4- (1) Başvurular ilgili enstitünün lisansüstü programlara
başvuru koşulları ilan metninde yer alan tarih aralığında çevrimiçi
olarak Enstitüler Öğrenci Bilgi Sistemi adresinden yapılır.
(2) Anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü programlara aynı
yarıyılda aynı düzeyde birden fazla başvuru yapılamaz.
(3) Mezuniyet notu veya Ağırlıklı Genel Not Ortalaması 4’lük sistemde
olan aday başvuru sistemine sadece 4’lük not ortalamasını girmelidir.
Mezuniyet notu veya Ağırlıklı Genel Not Ortalaması sadece 100’lük
sistemde olan aday başvuru sistemine 100’lük not ortalamasını
girmelidir. 100’lük sistemde notunu giren adayın notları, sadece YÖK
dönüşüm tablosu esas alınarak sistem tarafından 4’lük not sistemine
çevrilir.
Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı ve başvurularının
değerlendirilmesi
MADDE 5- (1) Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik
programlarına yapılan başvuruları değerlendirmek üzere bilimsel
değerlendirme ve/veya mülakat sınavını yapacak en az üç asil ve iki
yedek öğretim üyesinden oluşan jüri, EABD/EASD kurulunun önerisi ve
EYK kararı ile oluşturulur.
(2) Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girecek aday,
fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya
pasaport), transkript ve ilgili enstitünün başvuru koşulları ilan
metninde belirtilen belgeleri yanında bulundurmak zorundadır, aksi
halde öğrenci sınava alınmaz.
(3) Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına girmeyen aday,
kayıt hakkı kazanamaz. Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat
sınavının mazeret sınavı yapılmaz.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 6- (1) Kayıt yaptırdığı yüksek lisans ve doktora/sanatta
yeterlik programından farklı bir programdan veya Üniversite dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin eksikliklerini
gidermek amacıyla ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı
ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
(2) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, ilgili lisansüstü
programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez,
ağırlıklı not ortalamasına katılmaz ve kredi yükünden sayılmaz. Ancak
bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık
derslerinin yanı sıra danışmanın teklifi, ilgili EABD/EASD
başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile lisansüstü programa yönelik
dersler alabilir.
(3) Bilimsel Hazırlık Programında geçirilen süre, lisansüstü ders
almamak kaydıyla bu yönerge de belirtilen yüksek lisans ve doktora
programı sürelerine dahil edilmez.
(4) Bilimsel hazırlık programı derslerini başarı ile tamamlayan ancak
lisansüstü programa yönelik alınan derslerden başarısız olan bilimsel
hazırlık programına kayıtlı öğrenci, bilimsel hazırlık programından
başarılı sayılır.
(5) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler, yüksek
lisans programları için lisans programlarından, doktora/sanatta
yeterlik programları için lisans ve/veya lisansüstü programlarından
alınmalıdır.
(6) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerde başarı notu yüksek
lisans öğrencileri için en az 2.00, doktora öğrencileri için ise en az
2.50 olmak zorundadır.
(7) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki
yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre, dönem
izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan
öğrencinin ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlık programında geçirilen
süre, yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
(8) Bilimsel hazırlık programı kapsamında, her yarıyılda en fazla dört
bilimsel hazırlık dersi alınabilir. Bilimsel hazırlık programı
derslerinin yanı sıra, kayıtlı olunan lisansüstü program kapsamında
iki yarıyılda en fazla üç ders alınabilir.
(9) Sağlık Bilimleri Enstitüsü bilimsel hazırlık programı kapsamında
öğrencinin alacağı bilimsel hazırlık ders sayısı, EABD başkanlığının
önerisi ve EYK kararı ile belirlenir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 7- (1) Tezsiz programlar hariç, bir yüksek lisans, doktora ya da
sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer
yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu
EABD/EASD dalı başkanlığının onayı ve EYK kararıyla ile özel öğrenci
olarak kabul edilebilir.
(2) Özel öğrenci kabul koşulları:
a) Özel öğrenci başvuruları, ilgili enstitünün akademik/iş takviminde
belirlenen tarih aralığında Özel Öğrenci Başvuru Formu ile birlikte
EABD/EASD başkanlığına yapılır.
b) Özel öğrenci olarak seminer ve uzmanlık alan dersi alınamaz. Özel
öğrencilikte sadece mevcut programdaki Lisansüstü öğrencilerin
seçtiği, o dönem için aktif olan dersler seçilebilir.
c) Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam, ders sınavları, ders
notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt
silme ve diğer esaslar hakkında öğrencinin ders aldığı EABD/EASD’na
ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanır.
ç) Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilerden tezli yüksek lisans
programı ve yüksek lisans derecesi ile doktora programına kayıt
olanlar en fazla iki dersi; doktora programına lisans derecesiyle
kayıt olanlar ise en fazla dört dersi diğer yükseköğretim
kurumlarından alabilirler.
d) Öğrencinin aldığı dersin öğrenim dili ile bu ders karşılığında
öğrencinin diploma programında sayılacak dersin öğrenim dili aynı
olmak zorundadır.
(3) Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak
aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibak/muafiyet işlemleri kayıtlı
olduğu EABD/EASD başkanlığı tarafından yürütülür.
(4) Özel öğrenci statüsünde ders alınan dönemler, öğrencinin öğrenim
süresine dâhildir.
(5) Özel öğrenciye diploma ya da derece verilmez, ancak ilgili enstitü
tarafından, izledikleri EABD/EASD’nda aldığı dersleri ve notlarını
gösterir bir belge verilir.
Yatay geçiş ve doğrudan geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 8- (1) Yatay geçiş
a) Üniversite içindeki başka bir EABD/EASD programında veya başka bir
yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı
tamamlamış, aldığı derslerden başarılı olan öğrenci, lisansüstü
programlara yatay geçiş yoluyla ilan edilen kontenjan sayısınca kabul
edilebilir. Tez aşamasında bulunan öğrenci, yatay geçiş yaptığı
programda tez danışmanı ve tez gerekçesi değişikliği talebi yok ise
öğrenim süresine kaldığı dönemden devam eder.
b) Lisansüstü programlara yatay geçiş başvuru koşulları, EABD/EASD
kurulunun önerisi, EK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
Başvurular ilgili enstitünün ilan metninde yer alan tarih aralığında
yapılır.
c) Öğrencinin kabul edildiği programdaki ders muafiyeti danışman
teklifi, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile yapılır.
ç) Yatay geçiş için öğrencilerin, ilgili programın öğrenci kabul
şartlarını taşıması ve geldikleri programda devam ettikleri derslerin
devamını almış ve tamamını başarmış olmaları ve bu derslerden başarı
not ortalamasının 4’lük not sistemi üzerinden yüksek lisans için en az
2.5 ve doktora için en az 3.0 veya eşdeğeri puan almış olmaları
gerekir.
d)Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları
üniversiteden alacakları yatay geçişine engel bir durum olmadığına
dair belgeyi ve güncel transkript belgesini yatay geçiş yapacakları
Enstitüye ibraz etmeleri gerekir.
e) Yatay geçiş yapacak adaylarda ALES ve yabancı dil belgesi süresi
aranmaz.
f) Yatay geçiş yapacak adayların başvurularının değerlendirilmesi, bu
yönergenin “Bilimsel Değerlendirme ve/veya Mülakat Sınav Jürilerinin
Belirlenmesi ve Başvuruların Değerlendirilmesi” uyarınca yapılır.
g) Üniversitemizde araştırma görevlisi kadrosuna atanıp, başka bir
yükseköğretim kurumunda öğrenim gören veya kadrosunun bulunduğu
programın açık olmaması durumunda başka bir programda öğrenim gören
araştırma görevlisi, kadrosunun bulunduğu lisansüstü programın
açılması ile birlikte başvuru yapması durumunda EYK kararı ile başka
bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanır.
ğ) Tezsiz yüksek lisans programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul
edilmez.
(2) Doğrudan geçiş
a) Sosyal Bilimler Enstitüsü tezsiz yüksek lisans programları hariç, tezsiz
yüksek lisans programlarına kayıtlı bir öğrenci, bu programda en az
bir yarıyıl tamamladıktan sonra aynı anabilim dalında tezli yüksek
lisans programına doğrudan geçiş için başvuru yapabilir. Başvuru
yapabilmesi için tezsiz yüksek lisans genel not ortalamasının en az
3.50 olması ve tezli yüksek lisans programına doğrudan geçiş için
başvuru yaptığı yarıyıldaki tezli yüksek lisans programı kabul
koşullarını sağlıyor olması gerekir. Öğrencinin tezli yüksek lisans
programına doğrudan geçişi EABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile
kesinleşir.
b) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrenci, bu programda en
az bir yarıyıl tamamladıktan sonra aynı anabilim dalında lisans
derecesi ile doktora programına doğrudan geçiş için başvuru yapabilir.
Başvuru yapabilmesi için tezli yüksek lisans genel not ortalamasının
en az 3.50 olması ve lisans derecesi ile doktora programına doğrudan
geçiş için başvuru yaptığı yarıyıldaki lisans derecesi ile doktora
programı kabul koşullarını sağlıyor olması gerekir. Öğrencinin lisans
derecesi ile doktora programına doğrudan geçişi EABD önerisi ve EYK
kararı ile kesinleşir.
c) Lisans derecesi ile doktora programına kayıtlı bir öğrenci, doktora
programında geçirmiş olduğu süre doğrudan geçiş yapmak istediği
programı tamamlamasına olanak sağlayacak kadar ise aynı anabilim
dalında tezli yüksek lisans programına doğrudan geçiş yapmak üzere
başvuru yapabilir. Öğrencinin tezli yüksek lisans programına doğrudan
geçişi EABD önerisi ve EYK kararı ile kesinleşir.
ç) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kayıtlı bir
öğrenci, sanatta yeterlik programında geçirmiş olduğu süre doğrudan
geçiş yapmak istediği programı tamamlamasına olanak sağlayacak kadar
ise aynı anasanat dalında tezli yüksek lisans programına doğrudan
geçiş yapmak üzere başvuru yapabilir. Öğrencinin tezli yüksek lisans
programına doğrudan geçişi EASD önerisi ve EYK kararı ile kesinleşir.
d) Doğrudan geçiş yapan öğrencinin önceki programında başarılı olduğu
dersler danışman teklifi, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı
ile sayılabilir.
Dereceye giren öğrenci kabulü
MADDE 9– (1) Öğrenim gördükleri lisans programını birinci, ikinci veya
üçüncülük derecesiyle bitiren Süleyman Demirel Üniversitesi mezunları
programın istediği ilan koşullarını sağlamaları halinde kontenjan
dâhilinde kabul edilebilir.
(2) Tezli yüksek lisans programları için dereceye giren öğrenci
kontenjanı her EABD/EASD için iki öğrenci ile sınırlıdır. Başvurular,
başvuru takviminde belirlenen süre içinde Dereceye Giren Öğrenci
Başvuru Formu ile ilgili enstitüye yapılır.
(3) Dereceye giren öğrenci kabulü ve adayların başarı notunun
hesaplanmasında; ALES puanının % 50’si, mezuniyet not ortalamasının
%40’ı ve yabancı dil sınav sonuç puanının %10’u dikkate alınır.
Adaylar, kontenjan sayısı dikkate alınarak yüksek puandan düşük puana
doğru sıralanır ve ilgili programa kayıt hakkı kazanır. Puan eşitliği
durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.
Derslerin açılması, ders ekleme/bırakma, ders saydırma ve ders
muafiyeti, diğer yükseköğretim kurumundan/enstitüden ders alma ve
uzaktan eğitim/II. öğretim programlarından ders alma
MADDE 10– (1) Derslerin açılması
a) Bir dersin bir yarıyılda açılabilmesi için o derse tezli/tezsiz
yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programında öğrenim gören en
az bir öğrencinin kayıtlı olması gerekir.
b) Açılan seminer, dönem projesi ve uzmanlık alan ders konularının
ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlerde danışman
tarafından Enstitüler Öğrenci Bilgi Sistemine girilmesi gerekir.
c) Doktora/Sanatta yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler
tarafından alınabilecek ‘Gelişim ve Öğrenme’ ile ‘Öğretimde Planlama
ve Değerlendirme’ derslerinin verilmesinde Eğitim Bilimleri Enstitüsü
sorumludur. ‘Gelişim ve Öğrenme’ ile ‘Öğretimde Planlama ve
Değerlendirme’ dersleri Tezli Yüksek Lisans programlarında seçmeli,
Doktora programlarında ise tez döneminde alınması zorunludur.
ç) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği
konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında ders
döneminde alınması zorunludur.
(2) Ders ekleme/bırakma
a) Ders ekleme/bırakma işlemleri ilgili enstitünün akademik takviminde
belirtilen tarihlerde Enstitüler Öğrenci Bilgi Sisteminden öğrenci
tarafından yapılarak danışmanı tarafından onaylanması gerekir.
b) Danışman, kendisine tanınan süre içerisinde onay işlemini
gerçekleştirmez ise öğrencinin seçmiş olduğu dersler kesinlik kazanır.
c) Enstitülerde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aynı
isim ve/veya aynı içerikle ders açılamaz.
ç) Lisansüstü öğrencilerin (Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrencileri
hariç) danışmanlarından alabileceği ders sayısı (uzmanlık alan,
seminer ve proje dersleri hariç) toplam 4’ü geçemez.
(3) Ders saydırma ve ders muafiyeti
a) Bir lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan veya yatay geçişle
gelen öğrencilerin, eğitim-öğretime başladıkları yarıyılın ilk iki
haftası içinde ilgili EABD/EASD başkanlığına muafiyet için dilekçeyle
başvurmaları gerekir. Öğrencilerin sonraki yarıyıl/yıllarda
yapacakları muafiyet talepleri kabul edilmez.
b) Daha önce lisansüstü öğrenci statüsünde ders almış ve kaydını
sildirmiş ve/veya kaydı silinen öğrenci, geçme notu 4’lük not sistemi
üzerinden yüksek lisans için en az 2.0 ve doktora/sanatta yeterlik
için en az 2.5 olan en fazla beş dersi (seminer dersi ve uzmanlık alan
dersi hariç) ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen
tarihlerde kabul edildiği lisansüstü programda alması gerekli olan
derslerin kredileri ve içeriklerinin uygun bulunması koşuluyla
danışman teklifi, EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile
saydırabilir.
c) Öğrenci bir yarıyılda, muafiyet/intibak işlemleri hariç olmak
üzere, en fazla 42 AKTS kredilik ders seçebilir.
ç) Bir lisans veya lisansüstü programından mezun olan öğrencinin
aldığı dersler (pedagojik formasyon ve bilimsel araştırma teknikleri
ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren dersler hariç) kayıtlı
olduğu yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı için
saydırılamaz. Pedagojik formasyon ve bilimsel araştırma teknikleri ile
araştırma ve yayın etiği konularını içeren dersleri daha önce almış ve
başarılı olmuş öğrenciler derslerin kredileri ve içeriklerinin uygun
bulunması koşuluyla başvuruda bulunmaları halinde danışman teklifi,
EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile muaf sayılabilir.
İlgili ders transkriptte muaf olarak gösterilir, kredi yüküne sayılmaz
ve ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.
d) Bir lisans veya lisansüstü programından mezun olan öğrencinin
aldığı dersler kayıtlı olduğu yüksek lisans veya doktora/sanatta
yeterlik programında tekrar alınamaz.
e) Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programından
ders saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları EABD/EASD
teklifi ve EYK kararı ile belirlenir.
(4) Diğer enstitüden /yükseköğretim kurumundan ders alma
a) Eğitim Bilimleri Enstitüsünden alınacak Pedagojik formasyon
dersleri hariç, öğrenci alacağı derslerin en fazla ikisini EABD/EASD
başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile diğer enstitü / yükseköğretim
kurumlarında verilmekte olan derslerden seçebilir.
(5) Uzaktan eğitim/II. öğretim programlarından ders alma
a) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programına kayıtlı
öğrenci, üniversite yönetim kurulunca tezsiz yüksek lisans programları
için belirlenen yarıyıl ücretini ödemek kaydıyla tezsiz yüksek lisans
programlarından en fazla 2 ders alabilir.
Derse devam ve kredi değeri, sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders
tekrarı, sınav notuna itiraz ve notlarda maddi hata
MADDE 11– (1) Derse devam ve kredi değeri
a) Öğrencinin teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuvar ve
uygulamaların ise en az % 80’ine devam etmesi gerekir. Öğrencinin
devam durumu, öğretim üyesi tarafından takip edilir ve
değerlendirilir.
b) Tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik
programlarında, zorunlu/seçmeli derslerin, uzmanlık alan derslerinin,
seminer derslerinin ve proje derslerinin yarıyıl AKTS kredi değeri
6’dır.
c) Doktora/sanatta yeterlik programlarında yeterlik sınavı AKTS kredi
değeri 40 ve tez önerisinin yarıyıl AKTS kredi değeri 30’dir.
(15/01/2021 tarihli ve 566/1 sayılı senato kararı ile değişik)
ç) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik tez çalışmasının
yarıyıl AKTS kredi değeri 36’dır. (15/01/2021 tarihli ve 566/1 sayılı
senato kararı ile değişik)
(2) Sınavdan başarılı sayılma koşulları
a) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavından
ibarettir.
b) Sınavlarda tam not 100 puandır. Sınavlar ödev, proje, yazılı not,
sözlü sunum, yazılı-uygulamalı veya sözlü-uygulamalı yapılabilir.
c) Bir ders için başarı notu, ara sınav notunun % 50’si ile yarıyıl
sonu sınav notunun % 50’sinin toplanması ile hesaplanarak dersi veren
öğretim üyesi tarafından Enstitüler Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir.
Bir dersten başarılı olabilmek için; ders notunun yüksek lisans için
en az 2.0, doktora için en az 2.5 olması gerekir.
ç) Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci ara sınav, yarıyıl sonu
sınavı ve bütünleme sınavına giremez.
d) Diğer yükseköğretim kurumlarından EYK kararı ile alınan derslere
ait başarı durumu ilgili enstitünün EYK kararı ile kesinleşir.
(3) Ders tekrarı
a) Öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrarlamak zorundadır.
b) Öğrenci, başarısız olduğu dersin açılmaması veya programdan
kaldırılması halinde, danışmanın önerisi, EABD/EASD başkanlığının
teklifi ve enstitü müdürlüğüne bildirmek koşulu ile ilgili dersin
yerine uzmanlık alan dersi hariç başka bir ders alabilir.
c) Öğrenci, ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla
başarılı olduğu dersi tekrar alabilir. Ders tekrarı başvurusu, ilgili
enstitünün akademik takviminde belirtilen ders kaydı ve ders kayıt
yenileme tarihlerinde öğrencinin dilekçesi, danışman onayı ve
EABD/EASD başkanlığının teklifi ile enstitü müdürlüğüne yapılır.
Öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında dersten
en son alınan başarı notu dikkate alınır.
(4) Sınav notuna itiraz
a) Öğrenci, lisansüstü dersten aldığı sınav notunun ilan edildiği
tarihten itibaren 7 iş günü içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak
sınav notuna maddi hata yönünden itiraz edebilir.
b) İlgili öğretim üyesi itiraz edilen sınavın evraklarını tekrar
inceleyerek, itirazın kendisine tebliğinden itibaren en geç 7 iş günü
içinde değerlendirir ve sonucu evraklarla birlikte enstitü müdürlüğüne
yazılı olarak bildirir. Öğretim üyesinin inceleme sonucunda maddi hata
bulması halinde not değişikliği, EYK kararı ile kesinleşir.
c) Sınav notuna ilişkin öğretim üyesi tarafından herhangi bir maddi
hatanın yapılmış olması halinde düzeltme işlemi, ilgili öğretim
üyesinin söz konusu sınav notunun ilan edildiği tarihten itibaren 7 iş
günü içinde gerekçe ve nedenlerini (Enstitüler Öğrenci Bilgi Sistemine
hatalı giriş, eksik ve/veya yanlış hesaplama vb.) belirten bir dilekçe
ve düzeltmeye esas olacak ekleri ile enstitü müdürlüğüne başvurusu
sonucu, EYK tarafından karara bağlanır.
Kayıt dondurma
MADDE 12– (1) Lisansüstü öğrencinin hastalığı ve/veya doğum yapması
durumunda, sağlık durumunun uygun olmadığını en az dört haftalık
sağlık raporu ile belgeleyen öğrencinin sağlık raporunun süresine
bağlı olarak EYK kararı ile kayıtları dondurulur. Öğrenci, raporun
başlama tarihinden itibaren, en geç yedi iş günü içinde durumunu
açıklayan dilekçe ve belgelerini enstitü müdürlüğüne bildirmek
zorundadır. Bu süre içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.
(2) Askerlik görevini yapmak üzere işlem yaptırdığını belgeleyen ve
bunu yazılı olarak enstitüye bildiren öğrenciye, askerlik süresine
karşılık gelen yarıyıllarda, EYK kararı ile kayıt dondurma hakkı
verilir.
(3) Eğitim ve öğretim için yurt dışında bulunma, birinci dereceden
yakınının hastalığı, refakat, doğal afet, öğrenci olduktan sonraki
tutukluluk ve mahkûmiyet halleri ve EYK’nın uygun göreceği öğrenimini
engelleyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı eğitimine devam
edemeyen öğrencilere, bu durumlarını belgelemek koşuluyla EYK
kararıyla kayıt dondurma hakkı verilir.
(4) Kayıt dondurma süresi en çok iki yarıyıldır ve eğitim süresinden
sayılmaz.
Kayıt silme
MADDE 13– (1) Öğrencinin, kendi isteği ile kaydını sildirmek
istediğini yazılı olarak beyan etmesi, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası alması, ders/tez dönemlerinde başarısız olması veya azami
süreler içerisinde programı tamamlayamaması durumunda, EYK kararıyla
kaydı silinir. Ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim ücretleri iade
edilmez.
(2) Kaydı silinen öğrencinin durumu, ilgili birim ve kurumlara
bildirilir.
İntihal raporunun alınmasına ilişkin hususlar
MADDE 14- (1) Tez Çalışması İntihal Raporu, Üniversitemiz Kütüphane
Dokümantasyon Merkezi tarafından kullanıma sunulan, İntihal Tespit
Programı üzerinden alınır.
(2) İntihal programları sadece akademik personelin kullanımına
açıktır. Bu nedenle, tez çalışması ile ilgili raporu öğrenci, tez
danışmanı ile birlikte hazırlamalıdır.
(3) Yazılım programında filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde
ayarlanır;
a) Kaynakçalar hariç,
b) Alıntılar dahil,
c) 10 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç.
Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya
dâhil edilmez.
(4) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra rapor elektronik olarak
öğrenci adı ve soyadı ile kaydedilir. Tez Çalışması İntihal Raporu
oluşturulur. Raporun tez çalışmasının toplam “% benzerlik oranını” ve
raporun alındığı tarihi gösteren ilk sayfanın çıktısı alınır. Bu sayfa
danışman ve öğrenci tarafından imzalanır.
(5) Tez Savunma sınavına girecek olan öğrenciler, Tez Savunma Sınavı
Öncesi, Tez Teslim Tutanağı ile birlikte intihal raporunun sadece
imzalanmış ilk sayfasını, diğer belgelerle birlikte enstitüye elden
teslim eder. Tez Çalışması İntihal Raporu’nun tamamı ise tez savunma
jüri üyelerinin yer aldığı üst yazıya ek yapılarak elektronik (ebys)
olarak Enstitüye iletilir. Enstitü Yönetim Kurulu gerekli incelemeleri
yaptıktan sonra tezin savunulabilirliğini onaylayarak, tez ile
birlikte “İntihal Programı Raporu Beyan Belgesi”ni ve jüri onay
kararlarını, danışmana ve jüri üyelerine gönderir.
(6) Tez intihal raporunda benzerlik oranının alıntılar dahil %25’in
altında olması
gerekmektedir. Tez intihal raporunda benzerlik oranının alıntılar
dahil %25’in altında olması, tek başına tezde intihal olmadığı
anlamına gelmez. Benzerlik oranı bu oranların altında olsa
bile bilimsel atıf ve alıntı usullerine uyulması gerekmektedir. Bu
kurallara uyulmaması
halinde bundan doğacak sorumluluk öğrenciye aittir.
(7) Benzerlik oranının %25’i geçmesi durumunda, tez sınav jürisi
atanmaz ve öğrenciden bu oranı geçmeyecek şekilde düzeltme yapılması
istenir.
(8) Benzerlik oranında ve benzer olan kısımların düzeltilmesi
konusunda tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
(9) Tezin savunma sonrası uzatma alması ve/veya kapsamlı değişiklik
içermesi durumunda intihal raporunun yeniden oluşturularak Enstitüye
aynı şekilde iletilmesi gereklidir.
Lisansüstü tezlerin erişime açılmasının ertelenmesi talebi
MADDE 15- (1) Lisansüstü tezle ilgili patent başvurusu yapılması veya
patent alma sürecinin devam etmesi durumunda, tez danışmanının önerisi
ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte
yönetim kurulu iki yıl süre ile tezin erişime açılmasının
ertelenmesine karar verebilir.
(2) Yeni teknik, materyal ve metotların kullanıldığı, henüz makaleye
dönüşmemiş veya patent gibi yöntemlerle korunmamış ve internetten
paylaşılması durumunda 3. şahıslara veya kurumlara haksız kazanç
imkanı oluşturabilecek bilgi ve bulguları içeren tezler hakkında tez
danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine
enstitü yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile altı ayı aşmamak üzere
tezin erişime açılması engellenebilir.
(3) Gizlilik dereceli tezler: Ulusal çıkarları veya güvenliği
ilgilendiren, emniyet, istihbarat, savunma ve güvenlik, sağlık vb.
konulara ilişkin lisansüstü tezlerle ilgili gizlilik kararı, tezin
yapıldığı kurum tarafından verilir. Kurum ve kuruluşlarla yapılan
işbirliği protokolü çerçevesinde hazırlanan lisansüstü tezlere ilişkin
gizlilik kararı ise, ilgili kurum ve kuruluşun önerisi ile enstitünün
uygun görüşü üzerine, üniversite yönetim kurulu tarafından verilir.
Gizlilik kararı verilen tezler Yükseköğretim Kurulu’na bildirilir.
Gizlilik kararı verilen tezler gizlilik süresince enstitü tarafından
gizlilik kuralları çerçevesinde muhafaza edilir, gizlilik kararının
kaldırılması halinde Tez Otomasyon Sistemine yüklenir.
Öğretim üyelerine ilişkin genel hususlar
MADDE 16– (1) Lisansüstü programlarında öğretim üyesi başına düşen tez
danışmanlık sayısı YÖK’ün belirlediği sınırlar dahilinde olup, bu
sayının altına düşene kadar öğretim üyelerine yeni danışmanlık
verilmez.
(2) İki adet ikinci danışmalığı olan öğretim üyesi, bir adet
danışmanlığa sahip sayılır.
(3) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim
dalları hariç olmak üzere, doktora programlarında öğretim üyelerinin
tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans
tezi yönetmiş olması gerekir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve
veteriner fakültelerinde ise öğretim üyelerinin doktora programlarında
danışman olabilmesi için 4 yarıyıl lisans veya 2 yarıyıl lisansüstü
programlarda ders vermiş olması gerekmektedir.
(4) Uzmanlık alan dersi ve danışmanlık dersi; eğitim-öğretimin
başladığı tarihte başlamak üzere güz yarıyılında kaydolan öğrenci için
bahar yarıyılı kayıt yenileme tarihi başlangıcına kadar, bahar
yarıyılında kaydolan öğrenci için güz yarıyılı kayıt yenileme tarihi
başlangıcına kadar yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir.
(5) Danışmanlık dersi haftada 1 saat uygulama ve uzmanlık alan dersi
haftada 4 saat teorik olarak yapılır.
(6) Lisansüstü programlarda her yarıyıl için öğretim üyelerinin
açabileceği ders sayısı, seminer ve uzmanlık alan dersleri hariç bütün
enstitü tezli lisansüstü programlarında toplam en fazla 3 ve bütün
enstitü tezsiz lisansüstü programlarında toplam en fazla 3’tür.
(7) Uzmanlık alan dersi haftalık ders programı, ders yükü ve ücrete
esas ders saati cetvelinde gösterilir. Bir yarıyılda en fazla 2
uzmanlık alan dersi ücretlendirilir. Uzmanlık alan dersi sınav yüküne
dâhil değildir. Yabancı dilde eğitim veren lisansüstü programlarda,
ayrıca yabancı dilde açılan uzmanlık alan dersi ücreti ödenmez.
(8) Danışmanlık dersi ücreti, öğretim üyesinin danışmanlık yaptığı
ilgili yarıyılda kayıt yaptıran en fazla 10 öğrenci için ödenir.
(9) Seminer dersi haftalık ders programı, ders yükü ve ücrete esas
ders saati cetvelinde gösterilmez. Seminer dersi her tezli yüksek
lisans ve doktora/sanatta yeterlik programı için güz ve bahar
yarıyıllarında ayrı ayrı açılabilir.
(10) Yükseköğretim Kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve
emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları
(tezsiz yüksek lisans programları hariç) süreç tamamlayıncaya kadar
devam eder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans
Adaylarda aranacak koşullar
MADDE 17– (1) Adayın yüksek lisans programına başvurabilmesi için
ilgili EABD/EASD tarafından önerilen ve EK tarafından kabul edilen
lisans program/programlarından mezun veya başvuru tarihlerinin
bulunduğu dönem sonunda lisans mezunu olabilecek durumda olması
gerekir.
(2) Tezsiz yüksek lisans ve EASD tezli yüksek lisans programına
başvuran adayda ALES ve yabancı dil koşulu aranmaz.
Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı ve başvuruların
değerlendirilmesi
MADDE 18 – (1)Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayın
sadece mezuniyet not ortalaması veya Ağırlıklı Genel Not Ortalaması
dikkate alınır ve adaya bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı
yapılmaz.
Danışman atanması ve ikinci danışmanlık
MADDE 19– (1) Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı her öğrenci için
EABD/EASD Kurulu, öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak
istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak üniversite
öğretim üyeleri arasından öğrencinin danışmanını ilgili enstitüye
önerir. Danışman, EYK onayı ile ilgili enstitünün akademik takviminde
belirtilen tarihlerde öğrencinin kayıt yaptırdığı yarıyıl
başlangıcından önce atanır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programında ikinci danışman ataması yapılmaz.
Ders ve dönem projesi
MADDE 20– (1) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi
sırasında alınmamış olması koşuluyla, danışman öğretim üyesinin
teklifi ve EYK kararı ile lisans derslerinden seçilebilir.
(2) Öğrencinin lisansta almış olduğu dersler tezsiz yüksek lisans ders
yüküne ve kredisine sayılmaz.
(3) Dönem projesi dersi kredisiz olup, danışman tarafından başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir.
Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değiştirilmesi
MADDE 21– (1) Öğrenci proje konusunu, dönem projesi dersini seçtiği
yarıyılın başladığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde enstitüye
bildirir.
(2) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje
dersine tekrar kayıt olmak koşuluyla proje konusu değişikliği
talebinde bulunabilir.
Proje dersinin sonuçlanması
MADDE 22– (1) Öğrenci, en erken ikinci yarıyılda proje dersini alır.
Proje çalışmasında elde edilen veriler, Senato tarafından belirlenen
Tez/Proje, Yazım Kılavuzuna uygun olarak yazılır.
(2) Dönem projesinin, danışman tarafından ilgili enstitünün akademik
takviminde belirtilen tarihlerde Enstitüler Öğrenci İşleri Bilgi
Sistemine yüklenmesi gerekir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans
Adaylarda aranacak koşullar
MADDE 23- (1) Adayın yüksek lisans programına başvurabilmesi için
ilgili EABD/EASD tarafından önerilen ve EK tarafından kabul edilen
lisans program/programlarından mezun veya başvuru tarihlerinin
bulunduğu dönem sonunda lisans mezunu olabilecek durumda olması
gerekir.
(2) T.C. ve/veya yabancı uyrukluların, yurt dışında bulunup
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanınan Bir Yükseköğretim
Kurumundaki öğrenimlerinin ardından, Üniversitemiz Lisansüstü
Enstitülerinde öğrenim görme talebinde bulunmaları durumunda; “Klinik
uygulaması olan sağlık alanları” haricinde kendilerinde daha önce
kurumların tanınıp tanınmadığına dair yükseköğretim kurumlarından
alınan tanınma belgesine (mülteciler hariç) sahip olması, klinik
uygulaması olan sağlık alanları için diploma denklik belgesine sahip
olması gerekir.
(3) Adayın EABD tezli yüksek lisans programında başvurduğu programın
ilan edilen ALES puan türünden en az 55 puan veya ilgili EABD/EASD
tarafından istenen puanı sağlaması gerekir. Ancak güzel sanatlar
fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
(4) Uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT puanları ALES
eşdeğeri olarak kullanılabilir. GRE ve GMAT puanlarının ALES puanına
dönüşümü Senato tarafından kabul edilen not dönüşüm tablosu
kullanılarak yapılır.
(5) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayın, Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya
ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından birine girmesi ve varsa ilgili EABD/EASD
başkanlıklarının belirlediği dil şartını sağlaması gerekir.
(6) Bilim alanı yabancı dil (Batı Dilleri Edebiyatı ABD, İngiliz Dili
Eğitimi ABD vb…) olan yüksek lisans programlarına başvuran adayın
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil
sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından bilim alanı dışında bir dil ile ilgili
EABD/EASD başkanlıklarının belirlediği dil şartını sağlaması gerekir.
(7) Eğitim-öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlara
başvuran adayın, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan şartını sağlaması
gerekir.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 24- (1) Tezli yüksek lisans programına başvuran adayın başarı
notunun hesaplanmasında; ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet not
ortalamasının veya Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının %25’i, bilimsel
değerlendirme ve/veya mülakat sınav notunun %15’i ve yabancı dil sınav
sonuç puanının %10’u dikkate alınır.
(2) Sağlık Bilimleri Enstitüsü tezli yüksek lisans programlarına
başvuran adayın başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının % 50’si,
lisans mezuniyet not ortalamasının veya Ağırlıklı Genel Not
Ortalamasının %15’i, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınav
notunun %20’si ve yabancı dil sınav sonuç puanının %15’i dikkate
alınır.
(3) Başarı notu, tezli yüksek lisans programları için en az 60 puan
olan adaylar, kontenjan sayısı dikkate alınarak yüksek puandan düşük
puana doğru sıralanır ve ilgili programa kayıt hakkı kazanır. Puan
eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Hem
bilimsel değerlendirme hem de mülakat sınavının yapılması halinde
katkıları eşittir.
(4) Güzel Sanatlar Enstitüsü yüksek lisans başvurusunda, alanla ilgili
bilgilerin ölçülmesinin amaçlandığı yazılı sınav uygulamasının %50’si;
dosya inceleme ve/veya uygulamalı sınavının %25’i; mülakat sınavının
%25’inden oluşan başarı puanının yüksek puandan düşük puana doğru
sıralanması ile öğrenci alır. Öğrenci alımında 60 başarı puanı esas
olarak kabul edilir. 60’ın altında puan alan öğrenciler başarısız
olarak tanımlanır. Sınavlardan herhangi birine girmeyen öğrencinin
başvurusu geçersiz sayılır.
Kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 25– (1) Kayıt
a) Kesin kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adaylar Enstitüler Öğrenci
Bilgi Sistemi adresinde ve/veya ilgili enstitü internet sayfasında
ilan edilir.
b) Yüksek lisans programlarına kesin kayıt hakkı kazanan aday, istenen
belgelerle birlikte ilgili enstitüye başvurarak kesin kaydını şahsen
yapmak veya noter onaylı vekâlet verdiği kişi tarafından yaptırmak
zorundadır.
c) Belirlenen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt
hakkını kaybeder. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine, yedek
adaylardan başarı puanına göre boş kalan kontenjan sayısı kadar aday
kayıt hakkı kazanır.
ç) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya üniversite/noter tarafından
onaylı örneği kabul edilir. e-devlet üzerinden alınan tüm belgeler
onaylı kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın dilekçe
ile başvurusu üzerine işlem yapılır.
d) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı
kazanmış adayın, tespiti halinde kaydı yapılmaz; yapılmış ise
bulunduğu yarıyıla bakılmaksızın kaydı silinir. Kendisine verilmiş
olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve hakkında yasal
işlem başlatılır.
e) Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciye, öğrenci kimlik belgesi
düzenlenir. Kimlik belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.
f) Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenci, ilgili enstitünün akademik
takviminde belirtilen tarihlerde ders kaydını yapmak zorundadır.
g) İkinci öğretim yüksek lisans öğrencileri birinci öğretime geçiş
yapabilirler. Bu öğrenciler ikinci öğretim harcı öder.
(2) Kayıt yenileme
a) Öğrencinin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı yarıyıldan
itibaren geçirdiği tüm yarıyıllar kayıt yenileyip yenilemediğine
bakılmaksızın öğrenim süresine dahil edilir.
b) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci her yarıyıl ilgili
enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlerde kayıtlı olduğu
programın öğrenim sürelerini aşması durumunda katkı payı ve/veya
öğrenim ücretini ödemek zorundadır.
c) Kayıt yenileyecek öğrenci, ilgili enstitünün akademik takviminde
belirtilen tarihlerde ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi,
yeterlik sınavı, proje dersi ve tez kayıt işlemini yapmak zorundadır.
ç) Tezli yüksek lisans programındaki öğrencinin tez aşamasına
geçebilmesi için EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik
derslerden başarılı olmasının yanı sıra, zorunlu seminer ve seçilmesi
halinde uzmanlık alan dersi ile birlikte toplam en az 60 AKTS kredilik
dersten başarılı olması gerekir.
d) Öğrenci, kayıtlı olduğu enstitü bünyesindeki diğer
anabilim/anasanat dallarından ders seçebilir.
e) Danışman öğretim üyesi, ilgili enstitünün akademik takviminde
belirtilen tarihlerde, öğrencinin seçmiş olduğu dersleri onaylar.
Gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin seçmiş olduğu dersleri
değiştirebilir.
f) Danışman, kendisine tanınan süre içerisinde onay işlemini
gerçekleştirmez ise öğrencinin seçmiş olduğu dersler onaylanmış
sayılır.
g) Öğrencinin kayıt yenilemesi için akademik takvimde belirtilen
tarihlerde katkı payı veya öğrenim ücretini yatırması ve Enstitüler
Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders seçimi yapması gerekir.
ğ) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans öğrenimi
sırasında alınmamış olması koşuluyla, danışman onayı ve EYK kararı ile
lisans derslerinden seçilebilir. Öğrencinin lisans programında almış
olduğu dersler yüksek lisans ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
h) Süresi içerisinde kayıt yenileyemeyen öğrenci, mazeret başvurusunu
akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili enstitüye yapar.
Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve EYK tarafından kabul
edilebilecek diğer nedenlerle özel durumunu belgeleyen öğrencinin
mazereti EYK tarafından karara bağlanır. Süresi dışında yapılan ve
belgelendirilemeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz.
ı) Kayıt yenilemeyen öğrenci, kayıt yenilemediği yarıyılda öğrencilik
haklarından yararlanamaz. Ancak kayıt yenilemediği yarıyıl, öğrenim
süresine dahil edilir.
i) Kayıt yenilemeyen tezli yüksek lisans öğrencisi kayıt yenilemediği
yarıyılda tez önerisi veremez, tez savunma sınavına giremez ve yarıyıl
sonunda tezini teslim edemez.
j) Öğrenci, kayıt yenilemediği yarıyılda tez savunma sınavına giremez.
k) Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında
düzeltme kararı verilen yüksek lisans öğrencilerine verilecek en fazla
3 (üç) aylık süre azami süreye dahil edilmez ve tez teslim süreleri
sonraki yarıyıla sarkan öğrenciler ders/tez dersi seçimi yapmazlar.
Ancak ilgili öğrencilerden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Cari Hizmet
Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim
Ücretlerinin Tespitine Dair Karar gereğince katkı payı/öğrenim ücreti
alınır.
Danışman atanması, ikinci danışman atama ve danışman değişikliği
MADDE 26– (1) Danışman atanması
a) Tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı her öğrenci için
EABD/EASD Kurulu, öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak
istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak üniversite
öğretim üyeleri arasından, öğrencinin danışmanını ilgili enstitüye
önerir. Danışman, EYK onayı ile ilgili enstitünün akademik takviminde
belirtilen tarihlerde öğrencinin kayıt yaptırdığı yarıyıl
başlangıcından önce atanır.
b) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez
çalışmaları danışmanı tarafından yürütülür. Danışman, lisansüstü
programda açılması kararlaştırılan dersler arasından, öğrencinin
alacağı derslerin uygunluğuna karar verir ve her yarıyıl ilgili
enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihler arasında Enstitüler
Öğrenci Bilgi Sisteminden onaylar. Danışman atanıncaya kadar bu görevi
EABD/EASD başkanı yürütür.
c) Yükseköğretim Kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren veya
emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları
öğrenci mezun olana kadar devam eder.
(2) İkinci danışman atama
a) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı
gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, tez konusu ile
ilgili üniversite kadrosu içinden veya üniversite kadrosu dışından en
az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.
İkinci tez danışmanı, danışmanın teklifi, EABD/EASD kurulunun önerisi
ve EYK kararı ile kesinleşir.
b) İkinci danışman ataması tez gerekçesi kabul edildikten sonra
yapılır.
c) Öğrenciye ikinci danışman atanması durumunda, geçerli olan tarihten
itibaren öğrencinin bütün EABD/EASD başkanlığı ile gerçekleştireceği
işlemlerde ikinci danışmanın da imzası veya parafının olması
zorunludur.
ç) İkinci danışmanın ilgili EABD/EASD başkanlığına veya enstitüye
başvurması halinde EYK kararı ile ikinci danışmanlığı sonlandırılır.
(3) Danışman değişikliği
a) Öğrencinin danışman değişiklik talebi veya öğretim üyesinin
danışmanlığı bırakma talebi ilgili enstitünün danışman değişiklik
formu kullanılarak EABD/EASD başkanlığına yapılır. Danışman
değişikliği EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kesinleşir.
b) Danışman değişikliği öğretim üyelerinin tez danışmanlık sayısı
dikkate alınarak yapılır.
c) Tez gerekçesi kabul edildikten sonra danışman değişikliği talebinde
bulunan öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar tarihini takip eden,
yüksek lisans için en az bir tam yarıyıldan önce, doktora/sanatta
yeterlik için tez önerisi değişikliği yapıldıysa en az dört başarılı
bulunan tez izleme sınavından önce tezini teslim edemez.
Uzmanlık alan dersi
MADDE 27– (1) Yüksek lisans için her yarıyıla ait farklı kodlu
Uzmanlık Alan dersi bulunmaktadır.
(2) Danışman, lisansüstü öğrencilerinin öğrenimleri süresince tüm
diğer akademik, idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi
açabilir.
(3) Öğrenci, uzmanlık alan dersini birinci danışmanından alır.
(4) Lisansüstü öğrencileri uzmanlık alan dersini danışmanın isteğine
bağlı olarak almak ve devam sağlamak zorundadır. Uzmanlık alan dersi
sıralı şekilde alınmak zorundadır.
(5) Danışman, öğrencinin başarı durumunu bir sonraki dönem başlamadan
önce Enstitüler Öğrenci Bilgi Sistemine, G (Başarılı) veya K
(Başarısız) olarak girer.
(6) Uzmanlık alan dersi öğrencinin ders yükü kredisine dahil edilir.
Bu dersi alan öğrenci başarısız olması durumunda, başarılı oluncaya
kadar dersi tekrar eder.
(7) Danışman, her bir öğrenci için ayrı ayrı ya da tez konuları benzer
olduğunda ortak olarak uzmanlık alan dersi açıp yürütebilir. Uzmanlık
alan dersinin ortak açılması durumunda söz konusu dersin
ücretlendirilmesi tek ders olarak değerlendirilir.
(8) İlgili öğretim üyesi yarıyıl başında uzmanlık alan dersine ilişkin
bilgileri Enstitüler Öğrenci Bilgi Sistemine kaydeder.
(9) Öğrenci, toplamda en fazla dört yarıyıl olmak üzere, ders
aşamasında en fazla 2 ve her yarıyıl en fazla bir uzmanlık alan dersi
alabilir. (15/01/2021 tarihli ve 566/1 sayılı senato kararı ile
değişik)
Seminer dersi
MADDE 28– (1) Yüksek lisans programında öğrenci seminer dersini ders
aşamasında alır.
(2) İlgili öğretim üyesi yarıyıl başında seminer dersine ilişkin
bilgileri Enstitüler Öğrenci Bilgi Sistemine kaydeder.
(3) Öğrenci Seminer Ders Konusu Formunu danışmanının da onayını alarak
ilgili enstitüye seminer dersini aldığı dönemin Ekle-Sil tarihi sonuna
kadar teslim etmelidir. Seminer konusu girişi Enstitüler Öğrenci Bilgi
Sistemine danışman tarafından yapılmalı ve öğrenci ile danışman
tarafından aynı sistem üzerinden onaylanmalıdır.
(4) Öğrenci seminerini enstitüler akademik iş takviminde belirtilen
tarih aralığında sözlü olarak sunar.
(5) Danışman, öğrencinin başarı durumunu bir sonraki dönem başlamadan
önce Enstitüler Öğrenci Bilgi Sistemine, G (Başarılı) veya K
(Başarısız) olarak girer.
Tez konusu belirleme
MADDE 29– (1) Öğrenci yüksek lisans tez önerisini, kredili dersler ile
seminer çalışmasını başarıyla tamamlamasından sonra gerekçesi ile
birlikte en geç bir sonraki dönemin Ekle-Sil tarihinin bitimine kadar
ilgili enstitüye teslim etmelidir. EABD/EASD kurul kararı ile ilgili
enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir. Tez önerisi
kabul edilen öğrenci, en geç 1 (bir) ay içinde Tez Otomasyon Sistemine
üye girişi yaparak Tez Veri Giriş Formunu doldurur.
(2) Tezli yüksek lisans öğrencisi, tez konusunun kesinleştiği yarıyıl
dahil en az iki yarıyıl tez olmak üzere en erken üç yarıyılda mezun
olabilir.
(3) Tezde yapılacak olan çalışmada etik kurul onayının gerekmesi
durumunda danışman, üniversitemiz web sayfasından (http://etikkurul.sdu.edu.tr/tr)
istenen form ve belgeleri doldurarak EABD/EASD’na başvuruda bulunur.
EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile Etik Kurul Onayına
başvuruda bulunulur.
(4) Tez konusu, danışmanın teklifi, EABD/EASD başkanlığının önerisi ve
EYK kararı ile değiştirilebilir.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 30–  (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;
a) Tezini Senato tarafından belirlenen ilgili enstitünün Lisansüstü
Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunar.
b) Tezin savunulabilir olduğuna ilişkin danışmanı tarafından
doldurulan Tez Ön İnceleme Formu ile birlikte tezi enstitüye teslim
eder.
c) Danışmanı tarafından teklif edilen Tez Savunma Jürisi Teklif
Formunu EABD/EASD kurul kararı ile ilgili enstitüye önerir ve EYK
tarafından karara bağlanır.
ç) Senatonun belirlediği esaslara göre yüksek lisans yayın, proje
ve/veya sergi, koşullarını sağlar.
d) Tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
Tez savunma jürisi
MADDE 31– (1) Jüri, danışmanın önerisi, ilgili EABD/EASD kurulunun
teklifi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,
en az biri de üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim
üyesinden oluşur.
(2) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda EABD/EASD başkanlığı, Tez Ön
İnceleme Formu ile biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de
üniversite dışından olmak üzere üç asil, biri üniversite dışından
olmak üzere iki yedek, toplam beş öğretim üyesini enstitüye önerir. Üç
kişiden oluşan jürilerde ikinci danışman jüride görev alamaz.
(3) İkinci danışmanın jüride yer alması durumunda EABD/EASD başkanlığı
enstitüye, Tez Ön İnceleme Formu ile biri öğrencinin tez danışmanı, en
az biri de üniversite dışından olmak üzere beş asil, biri üniversite
dışından olmak üzere iki yedek, toplam yedi öğretim üyesi önerir.
(4) Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez
konusunun uyumlu olması gerekir.
(5) İlgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan
tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.
Tez savunma sınavı
MADDE 32– (1) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı
raporunu alarak danışman ve jüri üyelerine gönderir.
(2) Danışman ve jüri üyeleri, rapordaki verilerde gerçek bir intihalin
tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tezi
enstitü yönetim kuruluna gönderir.
(3) Jüri üyeleri, EYK kararı alındığı tarihten itibaren en geç bir ay
içerisinde, belirlenen tarih ve yerde toplanarak öğrenciyi tez savunma
sınavına alır.
(4) Zorunlu nedenlerle tez savunma sınavına katılamayacak jüri üyesi,
katılamama gerekçesini tez savunma sınav tarihinden önce ABD/ASD
başkanlığına ve/veya enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.
(5) Tez savunma sınavı, EYK tarafından belirlenen salon, tarih ve
saatte öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
EYK tarafından belirlenen salon, tarih ve saatte yapılmayan sınav
tekrarlanır.
(6) Tez savunma sınavı danışmanın talebi durumunda, EYK kararı ile
belirlenen tarih ve yerde interaktif sistem üzerinden yapılabilir.
(7) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen
soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri
üyeleri soru sorabilir.
(8) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri,
dinleyicilere kapalı olarak, tez çalışmasını salt çoğunlukla kabul,
ret veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Bu karar EABD/EASD
başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç iş günü
içerisinde ilgili enstitüye yazılı tutanakla bildirilir. Tez savunma
sınavının interaktif sistem üzerinden yapılması durumunda; jüri
üyesi/üyelerinin yurtiçinde bulunması durumunda karar EABD/EASD
başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen yedi iş günü, jüri
üyesi/üyelerinin yurtdışında bulunması durumunda karar EABD/EASD
başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen on beş iş günü
içerisinde ilgili enstitüye yazılı tutanakla bildirilir.
(9) Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(10) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için
öğrenciye en fazla üç ay süre tanınır. Öğrenci, danışman önerisi,
ilgili EABD/EASD kurulunun teklifi ve EYK kararı ile belirlenen
düzeltme sınavı tarihinde aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.
(11) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma
sınavına katılmayan veya tez savunma sınavı sonunda tezi reddedilen
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(12) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz
yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri
gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek
lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans programına geçen
öğrencinin tezsiz yüksek lisans programını tamamlaması için 1 yarıyıl
ek süre verilir.
Mezuniyet için gerekli yayın, proje ve/veya sergi koşulları
MADDE 33– (1) Tezli Yüksek Lisans mezuniyetinin gerçekleşmesi için
öğrencinin tez danışmanı ile birlikte tezden veya ilgili bilim
alanından üretilmiş bilimsel çalışmasının aşağıdaki şartlardan en az
birini sağlaması gereklidir.
a) Ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde sözlü/poster olarak
sunulmuş ve bildiri kitapçığında basılmış olması,
b) Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına
kabul edilmiş en az bir makalesinin olması,
c) Ulusal/uluslararası başarı ile bitirilmiş hakemli bir projede yer
alması ya da projeyi finanse eden kurum tarafından başarılı olarak
kabul edilmiş ara rapor olması,
ç) Kabul edilmiş patent/faydalı model/endüstriyel tasarımı belgelemiş
olması,
d) Güzel Sanatlar Enstitüsü öğrencisinin özgün sanat eserleri,
tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile ulusal veya uluslararası jürili
karma sanat/tasarım etkinliklerine katılmış olması ve katılım
belgesinin olması.
Öğrencinin bu şartlardan en az birini sağladığını gösterir
belge/belgeleri Tez Savunma Jürisi Teklif Formu ile birlikte ilgili
enstitüye teslim etmesi gerekir.
(2) Yayın şartını sağlamayan öğrenci tez savunma sınavına giremez.
(3) Yayınlarda danışman ve öğrencinin adres kısmında Süleyman Demirel
Üniversitesinin adının geçmesi zorunludur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora/Sanatta Yeterlik
Adaylarda aranacak koşullar
MADDE 34- (1) Adayın doktora/sanatta yeterlik programına
başvurabilmesi için ilgili EABD/EASD tarafından önerilen ve EK
tarafından kabul edilen tezli yüksek lisans veya lisans programından
mezun olması veya başvuru tarihlerinin bulunduğu dönem sonunda lisans
mezunu olabilecek durumda olması gerekir.
(2) T.C. ve/veya yabancı uyrukluların, yurt dışında bulunup
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanınan Bir Yükseköğretim
Kurumundaki öğrenimlerinin ardından Üniversitemiz Lisansüstü
Enstitülerinde öğrenim görme talebinde bulunmaları durumunda; “Klinik
uygulaması olan sağlık alanları” haricinde kendilerinde daha önce
kurumların tanınıp tanınmadığına dair yükseköğretim kurumlarından
alınan tanınma belgesine (mülteciler hariç) sahip olması, klinik
uygulaması olan sağlık alanları için diploma denklik belgesine sahip
olması gerekir. Bu öğrenciler için kullanılacak olan not dönüşüm
tabloları S.D.Ü. Lisansüstü Yönerge EK-1’de belirlenmiştir.
(3) Adayın EABD doktora ve sanatta yeterlik programlarında başvurduğu
programın ilan edilen ALES puan türünden en az 55 puan veya ilgili
EABD/EASD tarafından istenen puanı sağlaması gerekir. Ancak güzel
sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve
anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
(4) Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvuran
adayın lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya
muadili bir not olması ve başvurduğu programın ALES puan türünde en az
80 puan veya ilgili EABD/EASD tarafından istenen puanı sağlaması
gerekir.
(5) Adayın Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner, Eczacılık Fakülteleri ile
hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli lisans diplomasına
veya Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması ve başvurduğu
programın ALES puan türünde en az 55 puana sahip olması gerekir.
(6) Uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT puanları ALES
eşdeğeri olarak kullanılabilir. GRE ve GMAT puanlarının ALES puanına
dönüşümü Senato tarafından kabul edilen not dönüşüm tablosu
kullanılarak yapılır.
(7) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adayın
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil
sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından en az 55 puan olmak kaydıyla varsa ilgili
EABD/EASD başkanlıklarının belirlediği dil şartını sağlaması gerekir.
(8) Bilim alanı yabancı dil (Batı Dilleri Edebiyatı ABD, İngiliz Dili
Eğitimi ABD vb…) olan doktora programlarına başvuran adayın
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil
sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından bilim alanı dışında bir dil ile ilgili
EABD/EASD başkanlıklarının belirlediği dil şartını sağlaması gerekir.
(9) Eğitim-öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlara
başvuran adayın, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan şartını sağlaması
gerekir.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 35- (1) Doktora programlarına başvuran adayın başarı notunun
hesaplanmasında; ALES puanının % 50’si, yüksek lisans mezuniyet not
ortalamasının %25’i (lisans derecesi ile doktora programına başvuran
adayda lisans mezuniyet not ortalaması veya Ağırlıklı Genel Not
Ortalaması dikkate alınır), bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat
sınav notunun %15’i ve yabancı dil sınav sonuç puanının %10’u dikkate
alınır.
(2) Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programlarına başvuran adayın
başarı notunun hesaplanmasında; TUS, DUS veya ALES puanının % 50’si,
mezuniyet not ortalamasının %15’i (doktora programına başvuran adayda
yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, lisans derecesi ile doktora
programına başvuran adayda ise lisans mezuniyet not ortalaması veya
Ağırlıklı Genel Not Ortalaması dikkate alınır), bilimsel değerlendirme
ve/veya mülakat sınav notunun %20’si ve yabancı dil sınav sonuç
puanının %15’i dikkate alınır.
(3) Başarı notu, doktora/sanatta yeterlik programları için en az 65
puan olan adaylar, kontenjan sayısı dikkate alınarak yüksek puandan
düşük puana doğru sıralanır ve ilgili programa kayıt hakkı kazanır.
Puan eşitliği durumunda doktora programlarında ALES puanı, sanatta
yeterlik programlarında yazılı sınav notu yüksek olan aday tercih
edilir. Hem bilimsel değerlendirme hem de mülakat sınavının yapılması
halinde katkıları eşittir.
(4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için
tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak
koşuluyla senato kararı ile belirlenecek TUS Sınavından alınmış temel
tıp puanına, DUS puanına veya ALES sayısal puan türünde 55 puandan az
olmamak koşuluyla senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip
olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans
diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının
lisans derecesine) ve ALES sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak
koşuluyla senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olması
gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel
tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7;
klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile
çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci
kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans
ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya
mülakat sonucu değerlendirilir. Bu değerlendirmede referans mektubu,
neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar ve benzeri belgeler de istenebilir. Ancak temel tıp
bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil
sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından en az 55 puan alınması zorunlu olup, bu
asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse
yükseltilmesine EABD başkanlığı önerisi ve EK kararı ile belirlenir.
Temel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne
kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı senato tarafından
belirlenir. Yükseköğretim kurumu yalnız temel tıp puanı veya ALES
puanı ile de öğrenci kabul edebilir.
(5) Güzel Sanatlar Enstitüsü sanatta yeterlik başvurusunda alanla
ilgili bilgilerin ölçülmesinin amaçlandığı yazılı sınav uygulamasının
%50’si; dosya inceleme ve/veya uygulamalı sınavın %25’i; mülakat
sınavının %15’i; yabancı dil sınav puanının %10’undan oluşan başarı
puanının yüksek puandan düşük puana doğru sıralanması ile öğrenci
alınır. Öğrenci alımında 65 başarı puanı esas olarak kabul edilir.
65’in altında puan alan öğrenciler başarısız olarak tanımlanır.
Mülakat sınavına girmeyen öğrencinin başvurusu geçersiz sayılır.
Kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 36– (1) Kayıt
a) Kesin kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adaylar Enstitüler Öğrenci
Bilgi Sistemi adresinde ve/veya ilgili enstitü internet sayfasında
ilan edilir.
b) Doktora/sanatta yeterlik programlarına kesin kayıt hakkı kazanan
aday, istenen belgelerle birlikte ilgili enstitüye başvurarak kesin
kaydını şahsen yapmak veya noter onaylı vekâlet verdiği kişi
tarafından yaptırmak zorundadır.
c) Belirlenen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt
hakkını kaybeder. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek
adaylardan, başarı puanına göre boş kalan kontenjan sayısı kadar aday,
kayıt hakkı kazanır.
ç) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya üniversite/noter tarafından
onaylı örneği kabul edilir. e-devlet üzerinden alınan tüm belgeler
onaylı kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın dilekçe
ile başvurusu üzerine işlem yapılır.
d) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı
kazanmış adayın, tespiti halinde kaydı yapılmaz, yapılmış ise
bulunduğu yarıyıla bakılmaksızın kaydı silinir. Kendisine verilmiş
olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve hakkında yasal
işlem başlatılır.
e) Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciye, öğrenci kimlik belgesi
düzenlenir. Kimlik belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.
f) Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenci, ilgili enstitünün akademik
takviminde belirtilen tarihlerde ders kaydını yapmak zorundadır.
(2) Kayıt yenileme
a) Öğrencinin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı yarıyıldan
itibaren geçirdiği tüm yarıyıllar kayıt yenileyip yenilemediğine
bakılmaksızın öğrenim süresine dahil edilir.
b) Doktora/sanatta yeterlik programındaki öğrenci her yarıyıl ilgili
enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlerde, kayıtlı olduğu
programın öğrenim sürelerini aşması durumunda katkı payı ve/veya
öğrenim ücretini ödemek zorundadır.
c) Kayıt yenileyecek öğrenci, ilgili enstitünün akademik takviminde
belirtilen tarihlerde ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi,
yeterlik sınavı, proje dersi ve tez kayıt işlemini yapmak zorundadır.
ç) Doktora/sanatta yeterlik programındaki öğrencinin yeterlik
aşamasına geçebilmesi için EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu
ve seçimlik derslerden başarılı olmasının yanı sıra, zorunlu seminer
ve seçilmesi halinde uzmanlık alan dersi ile birlikte toplam en az 60
AKTS kredilik dersten, lisans derecesi ile kabul edilmiş ise bir
seminer dersi dahil en az 120 AKTS kredilik dersten başarılı olması
gerekir.
d) Öğrenci, kayıtlı olduğu enstitü bünyesindeki diğer
anabilim/anasanat dallarından ders seçebilir.
e) Danışman öğretim üyesi, ilgili enstitünün akademik takviminde
belirtilen tarihlerde, öğrencinin seçmiş olduğu dersleri onaylar.
Gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin seçmiş olduğu dersleri
değiştirebilir.
f) Danışman, kendisine tanınan süre içerisinde onay işlemini
gerçekleştirmez ise öğrencinin seçmiş olduğu dersler onaylanmış
sayılır.
g) Öğrencinin lisans ve yüksek lisansta almış olduğu dersler, doktora
ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
ğ) Öğrencinin kayıt yenilemesi için akademik takvimde belirtilen
tarihlerde katkı payı veya öğrenim ücretini yatırması ve Enstitüler
Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders seçimi yapması gerekir.
h) Süresi içerisinde kayıt yenileyemeyen öğrenci, mazeret başvurusunu
akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili enstitüye yapar.
Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve EYK tarafından kabul
edilebilecek diğer nedenlerle özel durumunu belgeleyen öğrencinin
mazereti EYK tarafından karara bağlanır. Süresi dışında yapılan ve
belgelendirilemeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz.
ı) Kayıt yenilemeyen öğrenci kayıt yenilemediği yarıyılda öğrencilik
haklarından yararlanamaz, ancak kayıt yenilemediği yarıyıl, öğrenim
süresine dahil edilir.
i) Öğrenci, kayıt yenilemediği yarıyılda tez savunma sınavına giremez.
j) Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında
düzeltme kararı verilen doktora öğrencilerine verilecek 6 (altı) )
aylık süre azami süreye dahil edilmez ve tez teslim süreleri sonraki
yarıyıla sarkan öğrenciler ders/tez dersi seçimi yapamazlar. Ancak
ilgili öğrencilerden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Cari Hizmet
Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim
Ücretlerinin Tespitine Dair Karar gereğince katkı payı/öğrenim ücreti
alınır.
Danışman atanması, ikinci danışman atama ve danışman değişikliği
MADDE 37– (1) Danışman atanması
a) Doktora/sanatta yeterlik programlarına kayıtlı her öğrenci için
EABD/EASD Kurulu, öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak
istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak üniversite
öğretim üyeleri arasından, öğrencinin danışmanını ilgili enstitüye
önerir. Danışman, EYK onayı ile ilgili enstitünün akademik takviminde
belirtilen tarihlerde öğrencinin kayıt yaptırdığı yarıyıl
başlangıcından önce atanır.
b) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez
çalışmaları danışmanı tarafından yürütülür. Danışman, lisansüstü
programda açılması kararlaştırılan dersler arasından, öğrencinin
alacağı derslerin uygunluğuna karar verir ve her yarıyıl ilgili
enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihler arasında Enstitüler
Öğrenci Bilgi Sisteminden onaylar. Danışman atanıncaya kadar bu görevi
EABD/EASD başkanı yürütür.
c) Yükseköğretim Kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren veya
emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları
öğrenci mezun olana kadar devam edebilir.
(2) İkinci danışman atama
a) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı
gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, tez konusu ile
ilgili üniversite kadrosu içinden veya üniversite kadrosu dışından en
az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.
İkinci tez danışmanı, danışmanın teklifi, EABD/EASD kurulunun önerisi
ve EYK kararı ile kesinleşir.
b) İkinci danışman ataması tez gerekçesi kabul edildikten sonra
yapılır.
c) Öğrenciye ikinci danışman atanması durumunda, geçerli olan tarihten
itibaren öğrencinin bütün EABD/EASD başkanlığı ile gerçekleştireceği
işlemlerde ikinci danışmanın da imzası veya parafının olması
zorunludur.
ç) İkinci danışmanın ilgili EABD/EASD başkanlığına veya enstitüye
başvurması halinde EYK kararı ile ikinci danışmanlığı sonlandırılır.
(3) Danışman değişikliği
a) Öğrencinin danışman değişiklik talebi veya öğretim üyesinin
danışmanlığı bırakma talebi, ilgili enstitünün danışman değişiklik
formu kullanılarak EABD/EASD başkanlığına yapılır. Danışman
değişikliği EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kesinleşir.
b) Danışman değişikliği, öğretim üyelerinin tez danışmanlık sayısı
dikkate alınarak yapılır.
c) Tez gerekçesi kabul edildikten sonra danışman değişikliği talebinde
bulunan öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar tarihini takip eden,
yüksek lisans için en az bir tam yarıyıldan önce, doktora/sanatta
yeterlik için en az dört başarılı bulunan tez izleme sınavından önce
tez savunma sınavına giremez.
Uzmanlık alan dersi
MADDE 38– (1) Doktora/sanatta yeterlik için her yarıyıla ait farklı
kodlu Uzmanlık Alan dersi bulunmaktadır.
(2) Danışman, lisansüstü öğrencilerinin öğrenimleri süresince tüm
diğer akademik, idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi
açabilir.
(3) Lisansüstü öğrencileri uzmanlık alan dersini danışmanın isteğine
bağlı olarak almak ve devam sağlamak zorundadır. Uzmanlık alan dersi
sıralı şekilde alınmak zorundadır.
(4) Öğrenci, toplamda en fazla sekiz yarıyıl olmak üzere, ders
aşamasında en fazla 4 ve her yarıyıl en fazla bir uzmanlık alan dersi
alabilir. (15/01/2021 tarihli ve 566/1 sayılı senato kararı ile
değişik)
(5) Danışman, öğrencinin başarı durumunu bir sonraki dönem başlamadan
önce Enstitüler Öğrenci Bilgi Sistemine, G (Başarılı) veya K
(Başarısız) olarak girer.
(6) Uzmanlık alan dersi öğrencinin ders yükü kredisine dahil edilir.
Bu dersi alan öğrenci başarısız olması durumunda, başarılı oluncaya
kadar dersi tekrar eder.
(7) Danışman, her bir öğrenci için ayrı ayrı ya da tez konuları benzer
olduğunda ortak olarak uzmanlık alan dersi açıp yürütebilir. Uzmanlık
alan dersinin ortak açılması durumunda söz konusu dersin
ücretlendirilmesi tek ders olarak değerlendirilir.
(8) İlgili öğretim üyesi yarıyıl başında uzmanlık alan dersi ve
seminer dersine ilişkin bilgileri Enstitüler Öğrenci Bilgi Sistemine
kaydeder.
Seminer dersi
MADDE 39– (1) Doktora/sanatta yeterlik programında olan öğrenci; biri
ders, biri de tez aşamasında olmak üzere iki seminer dersi alır.
(2) İlgili öğretim üyesi yarıyıl başında seminer dersine ilişkin
bilgileri Enstitüler Öğrenci Bilgi Sistemine kaydeder.
(3) Öğrenci Seminer Ders Konusu Formunu danışmanının da onayını alarak
ilgili enstitüye seminer dersini aldığı dönemin Ekle-Sil tarihi sonuna
kadar teslim etmelidir. Seminer konusu girişi Enstitüler Öğrenci Bilgi
Sistemine danışman tarafından yapılmalı ve öğrenci ile danışman
tarafından aynı sistem üzerinden onaylanmalıdır.
(4) Öğrenci seminerini enstitüler akademik iş takviminde belirtilen
tarih aralığında sözlü olarak sunar.
(5) Danışman, öğrencinin başarı durumunu bir sonraki dönem başlamadan
önce Enstitüler Öğrenci Bilgi Sistemine, G (Başarılı) veya K
(Başarısız) olarak girer.
Yeterlik sınavı
MADDE 40– (1) Doktora/sanatta yeterlik sınavı, derslerini ve
seminerini başarıyla tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve
kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup olmadığını ölçmek amacıyla yapılır.
(2) Doktora/sanatta yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, akademik
takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili
enstitüye yapar. Belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmaz.
(3) Doktora/sanatta yeterlik sınavı, EABD/EASD başkanlığı tarafından
ilgili EABD/EASD programında görev yapan öğretim üyeleri arasından,
ilgili EABD/EASD programında yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmaması
durumunda yakın EABD/EASD programlarında bulunan öğretim üyeleri
arasından önerilen ve EYK kararıyla onaylanan beş kişilik doktora
yeterlik komitesince düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi
iki yıldır.
(4) Doktora/sanatta yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak
ve değerlendirmek amacıyla, tamamı ilgili alandan olmak üzere biri
öğrencinin tez danışmanı (yurt dışında görevlendirilmiş olması
durumunda bu şart aranmaz), en az ikisi de üniversite dışından olmak
üzere beş asil, biri üniversite dışından olmak üzere iki yedek toplam
yedi öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik jürisini doktora
yeterlik sınav jürisi teklif formu ile EABD/EASD başkanlığına önerir.
Doktora/sanatta yeterlik sınav jürisi teklif formu EABD/EASD
tarafından enstitüye gönderilir ve EYK tarafından karara bağlanır.
(5) Doktora/sanatta yeterlik sınavı, EYK tarafından belirlenen salon,
tarih ve saatte öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
EYK tarafından belirlenen salon, tarih ve saatte yapılmayan sınav
tekrarlanır.
(6) Doktora/sanatta yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm
halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava
alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100
üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.
(7) Sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı
durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca
yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içerisinde ilgili enstitüye
yazılı tutanakla bildirilir.
(8) Doktora/sanatta yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci,
başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü bölümden bir sonraki yarıyılda,
aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan
veya sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine
bakılmaksızın enstitü ile ilişiği kesilir.
(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi
dersini başarı ile tamamlayan öğrenci, tezli yüksek lisans programına
geçebilir. Tezli yüksek lisans programına geçişte Senato tarafından
belirlenen esaslar uygulanır.
(10) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üye, katılamama
gerekçesini yeterlik sınav tarihinden önce EABD/EASD başkanlığına
ve/veya enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.
(11) Doktora/sanatta yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran
öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının
üçte birini geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler almasını
isteyebilir. Öğrenci, EYK kararıyla belirlenecek dersleri tez savunma
tarihine kadar başarmak zorundadır.
(12) Kayıt yenilemeyen doktora/sanatta yeterlik öğrencisi yeterlik
sınavına katılamaz ve beşinci yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına
girmeyen öğrenci başarısız sayılır.
(13) Doktora/sanatta yeterlik sınavı, danışmanın talebi durumunda, EYK
kararı ile belirlenen tarih ve yerde interaktif sistem üzerinden
yapılabilir. Doktora/sanatta yeterlik sınavının interaktif sistem
üzerinden yapılması durumunda; jüri üyesi/üyelerinin yurtiçinde
bulunması durumunda karar EABD/EASD başkanlığı tarafından yeterlik
sınavını izleyen yedi iş günü, jüri üyesi/üyelerinin yurtdışında
bulunması durumunda karar EABD/EASD başkanlığı tarafından yeterlik
sınavını izleyen on beş iş günü içerisinde ilgili enstitüye yazılı
tutanakla bildirilir.
Tez izleme komitesi
MADDE 41– (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için
danışmanın talebi, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK
kararı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içerisinde tez izleme
komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi, biri öğrencinin tez danışmanı, biri EABD/EASD
içinden ve biri dışından (farklı bir EABD/EASD veya farklı bir
yükseköğretim kurumundan) olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur.
(15/01/2021 tarihli ve 566/1 sayılı senato kararı ile değişik)
(3) Tez önerisi savunma sınavı ve takip eden tez izleme sınavları tez
izleme komitesi tarafından yapılır. İkinci danışman tez izleme
komitesi üyesi olamaz, ancak dilerse komite toplantılarına
katılabilir.
(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde,
danışmanın doktora tez izleme komitesi değişiklik formu ile başvurması
halinde, EABD/EASD kurulunun teklifi ve EYK kararı ile üyelerde
değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunma sınavı
MADDE 42– (1) Doktora/sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan
öğrenci, sınav tarihini takip eden altı ay içerisinde, yapacağı
araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez
önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan
en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
(3) Tez önerisi savunma sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde
yapılır.
(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye
süresi içerisinde rapor sunmayan veya sınava girmeyen öğrencinin tez
önerisi reddedilmiş sayılır.
(5) Öğrenci kayıt yenilemediği yarıyılda tez önerisi savunma sınavına
giremez ve tez önerisi reddedilir.
(6) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya
reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından
sınavı izleyen üç iş günü içerisinde doktora tez önerisi savunma
tutanak formu ve ekleri ile ilgili enstitüye bildirilir.
(7) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile
onaylanır. Tez önerisi kabul edilen öğrenci, en geç 1 (bir) ay içinde
Tez Otomasyon Sistemine üye girişi yaparak Tez Veri Giriş Formunu
doldurur.
(8) Tezde yapılacak olan çalışmada etik kurul onayının gerekmesi
durumunda danışman, üniversitemiz web sayfasından (http://etikkurul.sdu.edu.tr/tr)
istenen form ve belgeleri doldurarak EABD/EASD’na başvuruda bulunur.
EABD/EASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile Etik Kurul Onayına
başvuruda bulunulur.
(9) Tez önerisi savunma sınavı danışmanın talebi durumunda, EYK kararı
ile belirlenen tarih ve yerde interaktif sistem üzerinden yapılabilir.
Tez önerisi savunma sınavının interaktif sistem üzerinden yapılması
durumunda; jüri üyesi/üyelerinin yurtiçinde bulunması durumunda karar
EABD/EASD başkanlığı tarafından tez önerisi savunma sınavını izleyen
yedi iş günü; jüri üyesi/üyelerinin yurtdışında bulunması durumunda
karar EABD/EASD başkanlığı tarafından tez önerisi savunma sınavını
izleyen on beş iş günü içerisinde ilgili enstitüye yazılı tutanakla
bildirilir.
(10) Tez önerisi reddedilmiş öğrenci programa aynı danışmanla devam
etmek isterse en geç üç ay içerisinde; farklı bir danışman ile devam
etmek isterse en geç altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunma
sınavına girebilir. Tez önerisi savunma sınavına girmeyen öğrencinin
tez önerisi reddedilmiş sayılır.
(11) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.
Tez izleme sınavları
MADDE 43– (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme
komitesi, Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak
üzere yılda iki kez ilgili enstitü tarafından belirlenen akademik
takvime uygun olarak toplanır.
(2) Tez önerisi Ocak-Haziran ayları arasında kabul edilen öğrenci
birinci tez izleme sınavına Temmuz-Aralık ayları arasında, tez önerisi
Temmuz-Aralık ayları arasında kabul edilen öğrenci ise birinci tez
izleme sınavına Ocak-Haziran ayları arasında ilgili enstitünün
akademik takviminde belirtilen tarihlerde girer.
(3) Öğrenci son altı ayda tezinde yapmış olduğu çalışmaları, en az iki
hafta önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı olarak akabinde de
sözlü olarak sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti
ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme
komitesi üyelerinin imzaladığı sonuç raporu EABD/EASD aracılığı ile
Enstitüye üç iş günü içerisinde gönderilir.
(4) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme
komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(5) Öğrenci her yarıyıl tez izleme komitesi sınavına girmek
zorundadır.
(6) Tez izleme sınavları danışmanın talebi durumunda, EYK kararı ile
belirlenen tarih ve yerde interaktif sistem üzerinden yapılabilir. Tez
izleme sınavının interaktif sistem üzerinden yapılması durumunda; jüri
üyesi/üyelerinin yurtiçinde bulunması durumunda karar EABD/EASD
başkanlığı tarafından tez izleme sınavını izleyen yedi iş günü; jüri
üyesi/üyelerinin yurtdışında bulunması durumunda karar EABD/EASD
başkanlığı tarafından tez izleme sınavını izleyen on beş iş günü
içerisinde ilgili enstitüye yazılı tutanakla bildirilir.
(7) En az 3 (üç) tez izleme komitesi sınavından başarılı olan öğrenci
tez savunma sınavına girebilir. (15/01/2021 tarihli ve 566/1 sayılı
senato kararı ile değişik)
(8) Kayıt yenilemeyen öğrenci ilgili yarıyılda tez izleme komitesi
sınavına giremez ve bu tez izleme komitesi sınavından başarısız
sayılır.
(9) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye
süresi içerisinde rapor sunmayan veya sınava girmeyen öğrencinin tez
izleme sınavı başarısız sayılır.
(10) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme
sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez
başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(11) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen,
ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu
değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir
rapor hazırlar ve enstitüye sunar. EYK tarafından incelenen rapor
uygun görüldüğü takdirde EYK kararından itibaren en geç altı ay
içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.
(12) Tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci
yeni bir tez önerisi vermek ve 3 (üç) tez izleme sınavına girmek ve
başarılı olmak zorundadır. (15/01/2021 tarihli ve 566/1 sayılı senato
kararı ile değişik)
Doktora/sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması
MADDE 44– (1) Öğrenci, tezini Senato tarafından belirlenen ilgili
enstitünün Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazarak
danışmanına sunar.
(2) Öğrenci, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin danışmanı tarafından
doldurulan Tez Ön İnceleme Formu ile birlikte tezi, enstitüye teslim
eder.
(3) Öğrencinin, doktora tez savunma sınavına kadar yapılması gereken
tez izleme komitesi raporlarını enstitüye sunmuş olması gerekir.
(4) Danışmanı tarafından teklif edilen Tez Savunma Jürisi Teklif
Formu, EABD/EASD kurul kararı ile ilgili enstitüye önerilir ve EYK
tarafından karara bağlanır.
(5) Öğrencinin Senatonun belirlediği esaslara göre doktora/sanatta
yeterlik yayın, proje ve/veya sergi koşullarını sağlaması gerekir.
(6) Öğrenci tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
Tez/Sanatta yeterlik savunma jürisi
MADDE 45– (1) Jüri, danışmanın önerisi, ilgili EABD/EASD kurulunun
teklifi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme
komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi
yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim
üyesinden oluşur.
(2) EABD/EASD başkanlığı, Tez Ön İnceleme Formu ile üçü öğrencinin tez
izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi
yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş asil,
biri üniversite dışından olmak üzere iki yedek toplam yedi öğretim
üyesini enstitüye önerir.
(3) Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez
konusunun uyumlu olması gerekir.
(4) İkinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
(5) Enstitülerin tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan
tezlerin, EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.
Tez/sanatta yeterlik savunma sınavı
MADDE 46– (1) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı
raporunu danışmandan alarak jüri üyelerine gönderir.
(2) Danışman ve jüri üyeleri rapordaki verilerde gerçek bir intihalin
tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tezi
enstitü yönetim kuruluna gönderir.
(3) Jüri üyeleri, EYK kararının alındığı tarihten itibaren en geç otuz
gün içerisinde EYK tarafından belirlenen tarih ve yerde toplanarak
öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
(4) Zorunlu nedenlerle tez savunma sınavına katılamayacak jüri üyesi,
katılamama gerekçesini tez savunma sınav tarihinden önce EABD/EASD
başkanlığına ve/veya enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.
(5) Tez savunma sınavı, EYK tarafından belirlenen salon, tarih ve
saatte öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
EYK tarafından belirlenen salon, tarih ve saatte yapılmayan sınav
tekrarlanır.
(6) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen
soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri
üyeleri soru sorabilir.
(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri,
dinleyicilere kapalı olarak, tez çalışmasını salt çoğunlukla kabul,
ret veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Bu karar, danışman
tarafından tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içerisinde ilgili
enstitüye yazılı tutanakla bildirilir.
(8) Tez savunma sınavı danışmanın talebi durumunda, EYK kararı ile
belirlenen tarih ve yerde interaktif sistem üzerinden yapılabilir. Tez
savunma sınavının interaktif sistem üzerinden yapılması durumunda;
jüri üyesi/üyelerinin yurtiçinde bulunması durumunda karar EABD/EASD
başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen yedi iş günü; jüri
üyesi/üyelerinin yurtdışında bulunması durumunda karar, EABD/EASD
başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen on beş iş günü
içerisinde ilgili enstitüye yazılı tutanakla bildirilir.
(9) Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(10) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için
öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci, danışman önerisi,
ilgili EABD kurulunun teklifi ve EYK kararı ile belirlenen düzeltme
sınavı tarihinde aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.
(11) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma
sınavına katılmayan veya tez savunma sınavı sonunda tezi reddedilen
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Doktora/sanatta yeterlik yayın, proje ve/veya sergi koşulları
MADDE 47– (1) Doktora/Sanatta Yeterlik mezuniyetinin gerçekleşmesi
için öğrencinin tez danışmanı ile birlikte tezden veya ilgili bilim
alanından üretilmiş bilimsel çalışmasının aşağıdaki şartlardan en az
birini sağlaması gereklidir.
a) Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına
kabul edilmiş en az bir makalesinin olması,
b) Kabul edilmiş patent/faydalı model/endüstriyel tasarımı belgelemiş
olması,
c) SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index),
AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan
dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a
takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makalesinin olması,
ç) Güzel Sanatlar Enstitüsü öğrencisinin özgün sanat eserleri,
tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile uluslararası jürili yurt dışı
karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmesi (Festival, sergi,
Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.).
Öğrencinin bu şartlardan en az birini sağladığını gösterir
belge/belgeleri Tez Savunma Jürisi Teklif Formu ile birlikte ilgili
enstitüye teslim etmesi gerekir.
(2) Yayın şartını sağlamayan öğrenci tez savunma sınavına giremez.
(3) Yayınlarda danışman ve öğrencinin adres kısmında Süleyman Demirel
Üniversitesinin adının geçmesi zorunludur.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1– Mülga: (15/01/2021 tarihli ve 566/1 sayılı Senato
Kararı)
EK MADDE 1 – (1) Doğal afet, salgın ve olağanüstü durumlarda
başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili kriterler Senato tarafından
belirlenir.
GEÇİCİ MADDE 2– Mülga: (15/01/2021 tarihli ve 566/1 sayılı Senato
Kararı)
GEÇİCİ MADDE 3– Mülga: (15/01/2021 tarihli ve 566/1 sayılı Senato
Kararı)
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu yönergenin değiştirilen 27. Maddesinin (9)
bendi, 41. Maddesinin (2) bendi, 38. Maddesinin (4) bendi, 43.
Maddesinin (7) ve (12) bendleri ile 11. Maddesinin (1) bendinin c ve ç
fıkra hükümleri 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından
itibaren uygulanmaya başlar. (15/01/2021 tarihli ve 566/1 sayılı
Senato Kararı ile eklendi.)
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 48– (1) 12/03/2019 tarihli ve 504/1 sayılı Senato kararı ile
yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönergesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 49- (1) Bu yönerge SDÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğine bağlı olarak Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 50- (1) Bu yönerge hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi
Rektörü yürütür.
Yönergede Yapılan Değişiklikler ile ilgili Senato tarihi ve karar
sayısı;
1. 12/03/2019 tarihli ve 504/1 sayılı Senato Kararı yürürlüğe
girmiştir.
2. 23/05/2019 tarihli ve 511/6 sayılı Senato Kararı ile değişiklik
yapıldı.
3. 26/12/2019 tarihli ve 526/18 sayılı Senato Kararı ile değişiklik
yapıldı.
4. 13/07/2020 tarihli ve 547/4 sayılı Senato Kararı ile değişiklik
yapıldı.
5. 15/01/2021 tarihli ve 566/1 sayılı Senato Kararı ile değişiklik
yapıldı.
EK 1- YURTDIŞINDA KULLANILAN NOT SİSTEMLERİNİN 4'LÜK SİSTEMDEKİ KARŞILIKLARI
1.
İNGİLTERE
Lisansüstü Derecesi
Lisans Derecesi
Transkriptte Yer Alan Not Ortalaması
4’lük Harf Sistemindeki Karşılığı
4’lük Sistemdeki Not Karşılığı
Distinction
First Class Honours
70+
A
4
Merit
Second Class Honours, Upper Division
65-69
A-
3,7
60-64
B+
3,3
Pass
Second Class Honours, Lower Division
50-59
B
3
Pass (PGDip ve PGCert)
Third Class Honours
45-49
C+
2,3
40-44
C
2
2.
ECTS (European Credit Transfer System)
ECTS Notu
4’lük Harf Sistemindeki Karşılığı
4’lük Sistemdeki Not Karşılığı
A
A
4
B
B+
3,3
C
B
3
D
C+
2,3
E
C
2
FX
F
0
F
F
0
3.
ALMANYA
Almanya Notu
4’lük Sistemdeki Not Karşılığı
1
4,00
1,1
3,93
1,2
3,87
1,3
3,80
1,4
3,73
1,5
3,67
1,6
3,60
1,7
3,53
1,8
3,47
1,9
3,70
2
3,33
2,1
3,27
2,2
3,20
2,3
3,13
2,4
3,07
2,5
3,00
2,6
2,93
2,7
2,87
2,8
2,80
2,9
2,73
3
2,67
4
2,00
4.
İSVİÇRE
İsviçre Notu
4’lük Sistemdeki Not Karşılığı
6
4
5,5
3,5
5,2
3,2
5
3
4,5
2,5
4
2
5.
FRANSA
Fransa Notu
4’lük Sistemdeki Not Karşılığı
20
4
19
3,8
18
3,6
17
3,4
16
3,2
15
3
14
2,8
13
2,6
12
2,4
11
2,2
10
2
6.
İTALYA
İtalya Notu
4’lük Sistemdeki Not Karşılığı
110
4,00
109
3,95
108
3,91
107
3,86
106
3,82
105
3,77
104
3,73
103
3,68
102
3,64
101
3,59
100
3,55
99
3,50
98
3,45
97
3,41
96
3,36
95
3,32
94
3,27
93
3,23
92
3,18
91
3,14
90
3,09
89
3,05
88
3,00
87
2,95
86
2,91
85
2,86
84
2,82
83
2,77
82
2,73
81
2,68
80
2,64
79
2,59
78
2,55
77
2,50
76
2,45
75
2,41
74
2,36
73
2,32
72
2,27
71
2,23
70
2,18
69
2,14
68
2,09
67
2,05
66
2,00
Sayfa 29 | 29