SOMMERKURS 2012 1r ALEMANY Diari De Classe HA Hausaufgaben

SOMMERKURS 2012 1r ALEMANY Diari De Classe HA Hausaufgaben

DESCARGAR PDF

SOMMERKURS 2012  1r ALEMANY
Diari de classe
HA = Hausaufgaben (deures)
KB = Kursbuch (llibre de curs)
AB = Arbeitsbuch (llibre d’exercicis)
S = Seite (pàgina)
A = Aufgabe (exercici del llibre de text)
Ü = Übung (exercici)
F/AB = Fotokopie/Arbeitsblatt (fotocòpia/full de treball)
HV = Hörverständnis (comprensió oral)
LV = Leseverständnis (comprensió escrita)
SCH = Schreiben (escriure)
SP = Sprechen (parlar)
GR = Grammatik (gramàtica)
AF = Aufsatz (redacció)
Wh = Wiederholung (repetició)
sessió
mes
dia
data
Temes i continguts
Hausaufgaben
1
Juli
Montag
2
Inici de curs
Gruppen bilden und bekannte Wörter aufschreiben, dann im Plenum
vortragen (formar grups i anotar paraules conegudes en alemany,
després exposar-les a classe)
Kursanweisungen (informació curs): Dossier informació alumnes,
informació administrativa, avaluació etc.
Preguntar pel nom: wie heißt du? wie ist dein Name ? wie heißen Sie ?
buchstabiere, bitte
Fotokopie/Arbeitsblatt: F/AB = Artikel/Personalpronomen
F/AB= Verbkonjugation Präsens (conjugació dels verbs en present)
F/AB= Das deutsche Alphabet (Buchstaben –lletres- & buchstabieren
–lletrejar-) : explicació a classe : vocals, diftongs alemanys
HV (comprensió oral) (video): audició de l’alfabet alemany i exercici
oral per lletrejar el propi nom a classe:
Wie heißt du ? Buchstabiere, bitte!
KB (Kursbuch) Seiten (pàgines) 7, 8, 9 Aufgaben (exercici del llibre
de text) 1, 2, 3
F/AB= Landeskunde (formes d’ús social i informació cultural) (Begrüßung–
Verabschiedung – wie geht’s)
Video: Begrüßung – Verabschiedung – nach dem Befinden fragen (wie
geht’s / wie geht es Ihnen) (www.aufdemturm.wordpress.com)
HA : Hausaufgaben (deures)
Per corregir demà 03.07.12:
Fotokopie/Arbeitsblatt: F/AB= conjugació present dels verbs : leben,
machen, warten, lernen, studieren, spielen, hören, kaufen, baden
HV(comprensió oral):
Escoltar i anotar els cognoms (www.aufdemturm.wordpress.com)
F/AB= fotocòpia del llibre d’exercicis (AB) exercicis 1, 2, 3, 4, 5
2
Juli
Dienstag
3
AH-Korrektur (correcció de deures): conjugació en present dels verbs;
HV: escoltar i anotar els cognos; exercicis del AB 1, 2, 3, 4, 5
F/AB= Das deutsche Alphabet : explicació a classe : consonants
alemanyes
F/AB= du oder Sie? / guten Tag, guten Abend, …
F/AB= die Zahlen (les xifres) : expliació i pronunciació del números
cardinals: 21-99: primer s’expressa la unitat i després la desena: einundzwanzig,
zweiundzwanzig, ... (preguntar per l’edat: wie alt bist du? / wie alt
sind Sie?)
Escoltar els números de 0-100, 0-1000
Escoltar una adreça de correu electrònic: E-Mail-Adressen
Wie ist deine E-Mail-Adresse?
@= at
. = Punkt
- = minus
_ = Unterstrich
Wie ist deine Handynummer?
En grups de 2 en classe: preguntar pel número de mòbil i l’adeça de
correu electronic.
KB, Seite 12 Aufgabe 9: Wer ist da, bitte? Pràctica oral en parelles
dels numerals. Situació comunicativa: al telèfon. Respondre al
telèfon. Expressar i respondre a un núm. de telèfon equivocat. Demanar
disculpes i respondre (Entschuldigung! – Macht nichts)
Preguntes en classe:
-wie heißt du? / wie heißen Sie?
-ich heiße ...
-mein Name ist ...
-buchstabiere, bitte! / buchstabieren Sie, bitte!
- ... ... ...
-wo wohnst du? / wo wohnen Sie?
-ich wohne in ...
-wie alt bist du? / wie alt sind Sie?
-ich bin ... (Jahre alt)
-wie ist deine Telefonnummer? / wie ist Ihre Telefonnummer?
-meine Telefonnummer ist ...
-woher kommst du? / woher kommen Sie?
-ich komme aus (Katalonien, Barcelona, ...)
HA : Hausaufgaben (deures):
haben & sein
practicar els numerals publicats al bloc.
Practicar l’alfabet alemany publicat al bloc.
3
Juli
Mittwoch
4
AH-Korrektur (correcció de deures): haben & sein
SP/SCH: treball comunicatiu oral en parelles: wie heißen die Länder in
Europa? Preguntar pels noms de països i lletrejar les lletres,
expressions comunicatives per: dir que no s’enten una cosa (wie bitte?),
demanar repetir i més a poc a poc (noch einmal, bitte langsam!),
demanar com s’escriu això (wier schreibt man das?)
KB, Seite 11 Postleitzahlen (codis postals): exercici oral en
parelles. Pràctica oral dels númerals cardinals: wie ist die
Postleitzahl von Täferrot? Die Postleitzahl ist 73-52-7.
HV (exercici de comprensió auditiva): escoltar adreces i números de
carrer i codis postals; escoltar anuncis per megafonia a l’aeroport -
números de vol, i porta d’embarcament- i números de telèfon. Escoltar
i anotar xifres.
HV: (escoltar diàleg i anotar informació) KB Seite 10 Aufgabe 4 : Noch
einmal, bitte langsam! => interview en parellas, preguntar per:
Familienmane (cognom): wie ist dein / Ihr Familienname, Vorname (nom):
wie ist dein / Ihr Vorname, Wohnort (lloc de residència): wo wohnst du
/ wo wohnen Sie, Adresse: wie ist deine / Ihre Adresse, Telefonnummer:
wie ist deine / Ihre Telefonnummer, Alter (edat): wie alt bist du /
wie alt sind Sie. Anotar les informacions sobre el company/companya i
presentar-lo/la a la classe utilitzant els pronoms possessius.
GR (gramàtica): explicació i utilització dels pronoms possessius en
1ra persona: mein (el meu) Name, meine (la meva) Adresse
2na persona: dein (el teu) / Ihr (el seu de vostè) Name,
deine (la teva) / Ihre (la seva de vostè) Adresse
3ª persona: sein Name (el seu d’ell) / ihr (el seu d’ella) Name; seine
(la seva d’ell) Adresse / ihre (la seva d’ella) Adresse
SP/SCH: treball comunicatiu oral en parelles: Über Wohnort (lloc de
residència), Herkunft (procedència), Arbeitsplatz (lloc de treball),
Beruf (professió) und Alter (edat) sprechen:
Preguntar pel lloc de residència d’una persona (wo wohnt er / sie),
pel seu lloc de treball (wo arbeitet er / sie), la seva procedència
(woher kommt er / sie) i l’edat (wie alt ist er / sie), expressions
comunicatives per: dir que no s’enten una cosa, demanar repetir i més
a poc a poc.
Sprechen SP: Wie spricht man das aus? (pronunciació de noms i marques
alemanyes)
HA :
Gabi & Frank: video (HV): Wer ist das? Sie ist Stundentin. Er wohnt in
München, Männer unter sich
LV (Leseverstehen= comprensió oral):
Namen zu den Berufen
Personen und Hobbys
4
Juli
Donnerstag
5
AH-Korrektur Gabi & Frank: video (HV): Wer ist das?; LV Namen zu den
Berufen, Personen und Hobbys
SP/SCH: treball oral en parelles: Geld auf der Bank wechseln: treball
interactiu per preguntar sobre el canvi de moneda: treballar i
repassar els numerals cardinals. Preguntar i respondre quan no s’entén
alguna cosa, tornar a repetir, etc.
Alphabet Wiederholung: repetició i repàs alfabet alemany, consonants:
ch, sch, g, b / w / v , r / -r, z, st, sp, s, ss, ß, vocals amb
“Umlaut”: ä, ö, ü i diftongs: ei, eu/äu
Diferenciar paraules amb sons similars: Kirche - Kirsche
F/AB= Mit dem Wörterbuch arbeiten: treball amb el diccionari alemany.
Aprendre a trobar informació sobre la pronunciació d’una paraula
alemanya (on recau l’accent tònic), saber si una vocal és curta o
llarga, el gènere i la terminació en plural del substantiu.
KB Seite 14 Aufgabe 14: Leute, Leute: LV :exercici de comprensió
lectora . Anotar informació sobre professió (Beruf), lloc de
residència (Wohnort), (Hobbys), estat civil (Familienstand), fills
(Kinder) i edat (Alter).
SP/SCH: treball oral en parelles: Leute, Leute: preguntar i donar
informació sobre sobre la gent amb les mateixes informacions que en
l’exercici de LV (comprensió lectora) anterior:
Was ist Katja von Beruf?
Wo wohnt sie?
Was ist das Hobby von Katja?
Ist sie ledig oder verheiratet?
Hat sie Kinder?
Wie alt ist sie?
HA :
W-Fragen: formular preguntes amb els interrrogatius i llistat de les
W-Fragen aparegudes fins el moment
5
Juli
Freitag
6
AH-Korrektur: W-Fragen
KB Seite 16 Aufgabe 15 3 Kurztexte schreiben: escriure tres textos
curts amb les conjucions (Konnektoren) und i/o aber, característiques
d’aquestes dues conjucions (und: economia del llenguatge: no repetició
del subjecte si és el mateix en les dues frases unides amb und;
Posició del verb en frases amb aber: aber + Subjecte+ Verb)
KB Seite 16 Aufgabe 16 Hörverständnis (wer spricht hier? Qui parla en
aquests diàlegs)
Treball oral a classe: preguntar i dir l’any de naixement (nova
W-Frage): Wann bist du / sind Sie geboren? (recordatori: geboren és un
participi al igual que verheiratet i ha d’anar al final de la frase)
Ich bin 1985 (neunzehnhundertfünfundachtzig) geboren (els anys 19…,
18…, s’expressen: neunzehnhunert…, achtzehnhunert..., etc.)
KB, Seite 16, Aufgabe 17: Und jetzt Sie: Wer sind Sie? Completar
informació sobre un materix i preguntar al company/companya per
aquesta informació: Beruf (was bist du von Beruf?), Familienstand
(bist du ledig oder verheiratet?), Alter (wie alt bist du?), Wohnort
(wo wohnst du?), Kinder (hast du Kinder? wie viele Kinder hast du?),
Hobbys (was ist dein Hobby? was sind deine Hobbys?), Land (woher
kommst du?) i fer després la presentació oral en classe: Das ist...;
er/sie ist Student/Ingenierin von Beruf; ....
KB Seite 13 Lesetext: “Düsseldorf ist international” Woher kommen die
Kinder?
F/AB= Nationalitäten: regularitats en la formació dels gentilicis de
nacionalitats: der/die Spanier/in – der/die Katalane/Katalanin;
Idiomes: preguntar i respondre donant informació sobre els idiomes que
es parlen: welche Sprache sprichst du ? – Ich spreche ….Diferenciar
entre idioma matern: die Muttersprache, i l’idioma estranger: die
Fremdsprache; meine Muttersprache ist… und ich spreche die
Fremdsprachen …
HV: Lied (cançó): ich bin Ausländer…
HV: Lied: der Tag wie geht’s-Rap (vegeu bloc)
F/AB= Lesen Sie das Formular. Stellen Sie die richtige Frage (formular
la pregunta corresponent segons un formulari): Wie ist Ihr Vorname,
woher comen Sie?, ...
HA :
SCH: Ich schreibe über mich. Escriure una redacció (Aufsatz 1) sobre
un mateix amb el títol: “ ich über mich” amb informació sobre Name,
Herkunft, Beruf, Familienstand, Alter, Kinder, Hobbys.
W-Fragen: Interview mit Iris und Martin Nightingale. Exercici pregunta
i resposta utilitzant totes les W-Fragen que hem vist fins ara.
Anja, Oliver, ... (haben und sein)
6
Juli
Montag
9
AH-Korrektur: Interview mit Iris und Martin Nightingale. Exercici
pregunta i resposta utilitzant totes les W-Fragen que hem vist fins
ara:
Name: Wie heiβt du? / Wie heiβen Sie?
Land: Woher kommst du? / Woher kommen Sie?
Wohnort: Wo wohnst du? / Wo wohnen Sie?
Beruf: Was bist du von Beruf? / Was sind Sie von Beruf?
Alter: Wie alt bist du? / Wie alt sind Sie?
Geburtsjahr: Wann bist du geboren? / Wann sind Sie geboren?
ich bin neunzehnhundertfünfundfünfzig geboren
Hobbys: Was sind deine Hobbys ? / Was sind Ihre Hobbys?
(Reisen & Fuβball spielen=) ich reise gern und spiele gern Fuβball
Familienstand: Bist du ledig oder verheiratet? / Sind Sie ledig oder
verheiratet ?
Kinder: Hast du Kinder ? / Haben Sie Kinder? Wie viele Kinder hast du
/ haben Sie? Ja, ich habe 2 Kinder
Sprachkenntnisse: Welche Sprachen sprichst du ? Welche Sprachen
sprechen Sie? ich spreche …;
Anja, Oliver, ... (haben und sein); Aufsatz: ich über mich
AB Seite 16, Ü 9, 10, Seite 15 Ü 8, 6, 7, Seite 19 Ü 19, Seite 20 Ü
21, Ü 22
Treball interactiu a classe (erste Kontakte: persönliche Angaben).
Treball en grups per formular preguntes sobre una persona i respondre
a aquestes preguntes (vegeu preguntes i respostes més a dalt)
B Seite 17 Dialog in der Kantine: “Guten Tag ist hier noch frei?”
Escoltar el diàleg del llibre, amb repetició oral en parelles.
SP/SCH: Treball en parelles per escrit primer i oral després amb el
diàleg del llibre segons esquema en alemany (Rollplay).
Rollplay A / B exercici interactiu amb treball de vocabulari i
gramàtica treballat a la lliçó i al diàleg del KB. Vocabulari: hora e
Stunde/n; dia r Tag/e; setmana e Woche/n; mes r Monat/e; any s Jahr/e;
cap de setmana s Wochenende. Expressions: Sie sprechen aber schon gut
Deutsch!; danke; na ja, es geht; übrigens; ach so.
Els adverbis erst (només, tan sols) / schon (ja): ich arbeite erst 3
Tage hier (fa només tres dies que treballo aqui) / ich arbeite schon 2
Jahre hier (ja fa dos anys que treballo aquí)
AB Seite 21 Ü 25 erst/schon; AB Seite 11 (erst/schon); AB Seite 10
traduce
KB Seite 18: Diàleg: Habt ihr Feuer?
AB Seite 23 Ü 30 (möchten: verb modal per expressar “voldria”), vegeu
KB Seite 139 (conjugació del verb “möchten”)
HA : F/AB= GR/ Wortschatz (gramàtica i vocabulari) traducció: frases
amb vocabulari i gramàtica treballada en aquesta lliçó
7
Juli
Dienstag
10
AH-Korrektur: F/AB= GR/ Wortschatz (gramàtica i vocabulari) traducció:
correcció de frases amb vocabulari i gramàtica treballada en aquesta
lliçó.
Correcció de les redaccions (Fehlerkorrektur: correcció d’erros de la
redacció: ich schreibe über mich). Anàlisi dels erros més freqüents
apareguts a les redaccions: el verb ha d’anar sempre en segon lloc.
L’expressió per dir els “hobbys” s’ha de fer correctament: mein Hobby
ist Musik hören o bé: ich höre gern Musik; per expressar la professió:
ich arbeite als Informatiker (vegeu les professions, publicat al
bloc).
Explicació de les preposicions que s’utilitzen amb les preguntes
(W-Fragen). Vegeu AB Seite 9 (4.Las indicaciones de lugar y de
dirección)
W-Frage
Antwort
wo?
wo wohnst du?
ich wohne
in Paris / Frankreich
woher?
Woher kommst du?
ich komme
aus Berlin / Deutschland
wohin?
Wohin fährst du?
ich fahre
*nach Berlin / Deutschland
**in die Schweiz
*Ciutats i països=> fahren => ich fahre nach
**Països amb article: (die Schweiz, die Türkei, die Slowakei, die
Niederlande)
=> ich fahre in die Schweiz, in die Türkei, in die Slowakei,…
F/AB= Grammatik (GR): Satzstrukturen (Syntax): estructura bàsica de
l’oració alemanya en diferents tipus de frases: Aussagesatz (frase
enunciativa), Fragesatz W-Frage (frase interrogativa amb pronom
interrogatiu), Interrogativsatz (frase interrogativa amb resposta sí o
no), Imperativsatz (frase imperativa) i poscició del verb; posició del
subjecte i dels complements: Vorfeld, Verb, Subjekt, Angabe,
obligatorische Ergänzung.
En les frases enunciatives el verb ha d’anar sempre en la posició II
Angaben (ordre complements circumstancials): T+L (temporal+lokal).
Vegeu també AB Seite 10 (5. La colocación en la frase)
Lektion 2 : Gegenstände im Haus und Haushalt (objectes en la casa i la
llar)
KB Seite 22/23 Aufgabe 1 Was passt zusammen? Aufgabe 2 Worträtsel (Wortschatz:
vocabulari)
AB Seite Seite 31 Ü 2 (vocabulari: substantius amb l’article)
Alguna regularitat en el gènere dels substantius: moltes paraules
acabades en -e tenen l’article femení: die Lampe/-n, die Glühbirne/-n,
die Mine/-n i fan el plural acabat en –en (hi ha però excepcions: der
Name).
Paraules compostes per dos substantius:
das Wasser + der Hahn => der Wasserhahn
Paraules compostes per verb i substantiu:
waschen + das Becken => das Waschbecken
KB Seite 24/25 Aufgabe 3
AB Seite Seite 31 Ü 3 (vocabulari: substantius amb l’article); AB
Seite 32 Ü 4 (pronoms personals: er, sie, es, sie)
Video: Sie heiBt Emma. Er heiBt Walter
HA : F/AB= HV Versteigerung HV Themen KB Seite 27 (PDF publicat al
bloc :exercic de comprensió auditiva del llibre de text; escoltar una
subhasta i anotar les ofertes; per corregir demà)
8
Juli
Mittwoch
11
AH-Korrektur: HV Versteigerung
F/AB= Die Negation: nein, nicht, kein- explicació de les tres formes
de negació en alemany (Vegeu també AB Seite 28: la negación con kein y
con nicht):
-nein: com a resposta negativa tota una frase:
-Sind Sie verheiratet? -Nein
-nicht: quan la negació es refereix a:
adjectiu/adverbi: der Stuhl ist nicht bequem / er spricht nicht gut
Deutsch
verb: ich arbeite nicht
possessiu: das ist nicht mein Buch
substantiu acompanyat d’article determinat: -kaufst du das Buch? –ich
kaufe nicht das Buch
-kein...: per negar substantius acompanyats d’article indeterminat o
substantius sense article (en la pràctica casi sempre es nega un
substantiu amb kein...):
ich habe ein Auto / ich habe kein Auto
ich habe Kinder / ich habe keine Kinder
F/AB= Negiere alles! (negar frases)
AB Seite 35, Ü 10 (was ist da nicht?)
F/AB= Treball oral en parelles i correcció oral a classe. Practicar la
negació amb treball de vocabulari (identificar objectes de la llar):
ist das ein Stuhl? – Nein, das ist kein Stuhl, das ist ein Schrank.
Afirmació: ja, doch (per afirmar una pregunta formulada en forma
negativa: hast du keine Kinder? -Doch, ich habe 2 Kinder) Vegeu AB
Seite 47 6. ja ,nein doch (exemples del llibre AB)
F/AB= Ergänzen Sie dei Negation (negació i afirmació)
Negar frases:
studierst du noch? –Nein, ich studiere nicht mehr
trinkst du etwas? –Nein, ich trinke nichts
KB Seite 36 zwei Personen – zwei Küchen & F/AB= zwei Personen – zwei
Küchen: was ist in Küche 1? – da ist eine Uhr, ... / was ist in Küche
2 nicht? – da ist aber keine Mikrowelle, auch kein Geschirrspüler, ...
SP: breu descripció oral: Was ist in deiner Küche? – Da ist ein/ eine…
, aber da ist kein/keine… (estructura: ist+Nominativ)
Was gibt es in der Küche? –Da gibt es einen Kühlschrank (estructura:
es gibt+Akkusativ)
Primera introducció de l’acusatiu (complement directe): ich esse einen
Hambuger (subjecte - verb – acusatiu)
AB Seite 35, Ü 10 (exercici fet un altra vegada però amb el verb “es
gibt”: Was gibt es da nicht?)
F/AB= Artikel: Nominativ und Akkusativ (Verben mit Nominativ und mit
Nominativ und Akkusativ) amb traducció de frases:
Aquest és el meu germà: Das ist mein Bruder
Tinc un germà i una germana: Ich habe einen Bruder
HA : HV: Anna sucht ein Zimmer (exercici de comprensió oral publicat
al bloc)
Vocabulari (Wortschatz): Im Kurs (publicat al bloc)
9
Juli
Donnerstag
11
AH-Korrektur: HV: Anna sucht ein Zimmer; Vocabulari (Wortschatz): Im
Kurs
SP/SCH: treball interactiu oral i escrit en parelles: tenir o no
tenir; practicar la negació: nicht-kein (hat Jürgen Zeit? –nein, er
hat keine Zeit? / hat Jürgen viel Zeit? –nein, er hat nicht viel Zeit)
F/AB= Setze die richtigen Buchstaben ein (meine Familie) (completar
les lletres majúscules d’un text sobre una breu descripció de la
familia)
F/AB= der Stammbaum (vocabulari sobre la familia: presentació del
vocabulari sobre la familia)
F/AB= die Familie von Margarette (treball oral interactiu: pregunta i
resposta sobre un arbre genealògic amb el vocabulari sobre la familia)
Video: das ist meine Familie (exercici de comprensió oral)
F/AB= Pesonalpronomen und Possessivartikel (exposició I explicació de
tots els possessius; correspondència entre el pronom personal I el
possessiu: ich = mein-, du= dein-, Sie= Ihr-, er= sein-, sie= ihr-,
wir= unser-, ihr= euer-, Sie= Ihr-, sie= ihr-)
F/AB= Ergänzen Sie: mein, meine, dein, deine,... /unser, euer,…
Possessivartikel
KB Seite 29 Aufgabe 8 ; KB Seite 30 Aufgabe 10
HA : GR: Possessivartiel;
unsere Familie
10
Juli
Freitag
13
AH-Korrektur: GR: Possessivartiel; unsere Familie
Lektion 3 Essen und Trinken
KB Seite 33 Einstiegsseite (wie heiβt ;;formatge” auf Deutsch?)
KB Seite 34 F/AB= Was essen und trinken Franz Kaiser, Clara Mai und
Thomas Martens? SCH (schreiben): descriure el que pren la gent al
llarga del dia (zum Frühstück, zum Mittagessen, nachmittags, zum
Abendessen)
F/AB= Herr Meinen, Frau Zirbel, Herr Kunze: was essen und trinken
diese Personen? SCH (schreiben): descriure el que pren la gent al
llarga del dia (zum Frühstück, mittags, ...)
F/AB= Satzstellung (ordre dels elements en la frase)
HA : Aufsatz (redacció): meine Familie
GR: Akkusativ / Nominativ (exercici de pràctica de l’acusatiu o
nominatiu amb els articles determinats i indeterminats
Lesen: Spezialitäten D-A-CH
Lesen: Das Frühstück in Deutschland
Video: Vocabulari fruites, verdures, …
11
Juli
Montag
16
AH-Korrektur: Akkusativ / Nominativ (exercici de pràctica de
l’acusatiu o nominatiu amb els articles determinats i indeterminats i
amb el pronoms personals (ex. Ich esse den Kuchen. Möchtest du ihn
essen?)
AB, Seite 49 Ü 2, Seite 51 Ü 6
KB Seite 36 Aufgabe 4 “Essen Sie gerne Fisch?”
Ich mag keinen Fisch, ich esse lieber Fleisch (expressió agrat,
desagrat (ich esse gern, ich mag / ich esse nicht gern, ich mag
kein...) I preferència ( ich esse lieber…).
KB Seite 36 Aufgabe 3 “Wer mag keinen Fisch?” Hörverständnis: 3
Interviews hören und die Antworten markieren: was mögen diese Personen
nicht?
AB, Seite 50 Ü 3: was essen und trinken Franz, Clara und Thomaas gern?
Was mögen sie nicht?
AB, Seite 52 Ü 5: ordnen Sie die Adverbien (els adverbis temporals de
freqüència: nie (mai), selten (ocasionalment), machmal ( a vegades),
oft (sovint), meistens (quasi sempre, la mojr part de les vagades),
immer (sempre). Expressions similars: jeden Tag (cada dia), 1x mal pro
Woche ( un cop a la setmana), fast immer ( quasi sempre).
F/AB= Wie oft isst / trinkst / nimmst du ....? (exercici oral en
parelles: repetició dels adverbis de freqüència, amb expressions
sinònimes (manchmal= ab und zu; selten= fast nie; meistens = fas immer;
oft= normalerweise)
F/AB= das Frühstück: Wortschatz (pregunta i resposta: Was isst du
normalerweise zum Frühstück? Resposta amb ajuda del vocabulari del
,,Arbeitsblatt”: das Früstück)
F/AB= Essen: Wortschatz (vocabulari en alemany, català i castellà:
fruites, verdures, carns, peix i marisc)
Video: Emma und Walter gehen in den Biergarten
HA :
GR: Akkusativübung 1
HV: Dialog im Restaurant & Diktat
12
Juli
Dienstag
17
AH-Korrektur: Correcció Aufsatz: meine Familie: anàlisi de la
tipologia d’errors més freqüents comesos en la redacció i que
apareixen més sovint en aquest moment de l’aprenentatge de la llengua,
amb correcció conjunta a classe i explicació de les correccions fetes.
Problemes més freqüents : Artikel, Nominativ/Akkusativ, Possessiu,
Negation, Syntax (posició del verb en la frase, conjuncions USADO,
..), Präpositionen mit/von, Verbkonjugation, Adjektiv : correcció i
comentari a classe. Explicació de l’ús de les proposiciones mit i von
amb datiu (fa que l’article o el pronom a continuació de la preposició
es transformi en datiu, és a dir aquestes preposicions regeixen el cas
de dartiu). Exposició dels articles en el cas de datiu i comparació
amb el cas de nominatiu i acusatiu.
F/AB=GR: les conjuncions und, sondern, aber, denn, oder, significat i
ús d’aquestes conjuncions. Característiques sintàctiques: amb aquestes
conjuncions el verb queda en la frase en la posició III (conjuncions
USADO). Per tant són l’excepció a la regla segons la qual el verb
sempre ha d’estar en la posició II. Treball amb aquestes conjuncions
amb frases a tall d’exemple.
Activitat cultural: ,,die Deutschen und das Essen”
HA : tornar a escriure i entregar la redacció corregida a classe.
GR: meine Küche
13
Juli
Mittwoch
18
AH-Korrektur: GR: Akkusativübung 1, HV: Dialog im Restaurant & Diktat,
GR: meine Küche
KB Seite 37: Gasthof Niehoff: kalte Gerichte, Suppen, Hauptgerichte,
Dessert und Kuchen, Getränke
F/AB= die Speisekarte: vocabulari i estructura d’una carta de menú en
alemany (die Vorspeise, das Hauptgericht, das Dessert, die Getränke,...).
Ordenar els plats de menú segons categories (plats freds: kalte
Gerichte; plat principal: Hauptgericht; begudes: Getränke, ...)
SP: treball oral en grups: representar un diàleg al restaurant entre
el cambrer (Kellner/in) i el client (Gast) per demanar la carta i
servir al client; demanar el primer plat, el segon, el postre i la
beguda i representar oralment el diàleg a classe. Treball amb
expressions freqüents en aquestes situacions comunicatives (Herr Ober;
bitte schön; was möchten Sie als Vorspeise?; bringen Sie bitte die
Speisekarte, einen Moment, ich komme sofort, ...).
KB Seite 38: im Restaurant bestellen: diàleg del llibre representat i
escoltat a classe amb explicació del vocabulari nou (wir möchten gern
bestellen).
KB Seite 38 Aufgabe 7: Hören Sie die Gespräche: escoltar 3 diàlegs i
anotar el que demanen els clients en el restaurant.
KB Seite 39: im Restaurant: bezahlen: diàleg del llibre representat i
escoltat a classe amb explicació del vocabulari nou (wir möchten bitte
bezahlen; zusammen oder getrennt; stimmt so!,...).
KB Seite 39 Aufgabe 10: Dialogarbeit: escriure en parelles els diàlegs
corresponents al moment de pagar al restaurant. Finalment comparar els
diàlegs representats amb els escoltats del CD del llibre.
HA :
Hörverstehen: KB, Seite 39 Aufgabe 13: Hören Sie die Gespräche.
Ergänzen Sie die Preise.
Hörverstehen: KB, Seite 40 Aufgabe 15: kommst du zum Abendessen?
Escoltar el diàleg del CD del llibre i anotar expressions que surten
al diàleg: Prost; auf dein Wohl; danke, gleichfalls; ...
Hörverstehen: Essen und Trinken
14
Juli
Donnerstag
19
AH-Korrektur: Hörverstehen: KB, Seite 39 Aufgabe 13; Hörverstehen: KB,
Seite 40 Aufgabe 15, Hörverstehen: Essen und Trinken
AB Seite 54 Ü 11, Seite 54 Ü 14
SP/SCH: Treball en parelles per escrit primer i després oral: diàleg
‘’im Restaurant’’ : Rollenspiel A / B exercici interactiu amb treball
de vocabulari i gramàtica treballat a la lliçó i als diàlegs del KB.
Vocabulari: e Vorspeise, s Hauptgericht, s Dessert; empfehlen, e
Rechnung. Expressions: Was möchten Sie als Vorspeise?; Was können Sie
als Hauptgericht empfehlen?; Ich möchte lieber Gemüse, geht das?;
Bringen Sie bitte die Speisekarte!; Hat’s geschmeckt?; bitte schön;
wir möchten gern bezahlen;...
AB Seite 46/47 = el imperativo (formació, ús i pràctica de l’imperatiu
i el seu ús amb les partícules modals: doch, doch mal, mal, bitte)
KB Seite 40, Aufgabe 14: schmeckt der Fisch? (diàleg del llibre amb
expressions: ich bin satt; nein, danke, ich habe genug; der Fisch
schmeckt ausgezeichnet; Exhortar i animar a fer alguna cosa, amb l’ús
de l’imperatiu: nehmen Sie doch noch etwas Fisch!)
KB Seite 49 Aufgabe 16 (adjectius: sauer, bitter, warm, süß, salzig,
scharf, …)
F/AB= Interview: Lieblingsessen (was isst du gern; was magst du nicht;
was isst du am liebsten; ...)
AB Seite 58, Ü 24; AB Seite 43 “Pesos y medidas” i traducció de
frases, pàg. 43 i 44.
KB Seite 41 Aufgabe 17: Lesen Sie die Anzeige und hören Sie dann den
Text (escoltar ofertas en el supermercat)
HA : GR: Konjugation der unregelmässigen Verben
GR & Wortschatz: traducció de frases
15
Juli
Freitag
20
AH-Korrektur: GR: Konjugation der unregelmässigen Verben; GR &
Wortschatz: traducció de frases
Lektion 4 Freizeit
KB Seite 47, Aufgaben 1, 2, 3, 4
jemand= algú : wo macht jemand ein Foto ? (vegeu AB Seite 65: man /
jemand)
AB Seite 67 Ü 2
Les hores (Uhrzeiten): explicació i pràctica de les hores en alemany.
Preguntar per l’hora: wie spät ist es? / wie viel Uhr ist es? -Es
ist...
AB Seite 65 l’hora (Uhrzeit): explicació AB i KB Seite 136 / 137
HV (comprensió oral): escoltar les hores: wie spät ist es?
Pràctica oral en classe:
-wann beginnt der Deutschunterricht? / -wann ist er zu Ende?
–der Deutschunterricht beginnt um 16.00 Uhr / -er ist um 20.00 Uhr zu
Ende
AB Seite 73, Ü 17: preguntar per les hores:
-Ist es 5 nach 7? –Nein, es ist Viertel vor acht
KB Seiten 50-51 ,,Freizeit ... und Arbeit”: was macht Illona Zöllner
um 6 Uhr? (pregunta i resposta sobre les activitats que fan les
persones i descripció del que fan al llarg del dia.
AB Seite 63: Explicació: “los verbos separables”, prefixes separables
(l’accent recau al prefixe ‘auf-räumen, ‘an-fangen) i prefixes no
separables (l’accent recau al verb ver-‘stehen, be-‘stellen). Els
prefixes no separables més freqüents són: ver- (verstehen), be- (bezahlen),
er- (erklären).
F/AB= trennbare Verben: auf/stehen, an/fangen, nach/sprechen,
ein/kaufen
Würfelspiel (joc de taula en grups amb daus i fitxes: respondre a
preguntes sobre situacions i expressions estudiades i treballades a
classe com a repàs del que s’ha estudiat, p.ex: preguntes al teu profe
com es diu això en alemany: wie sagt man auf Deutsdch?)
HA : Aufsatz (redacció):
meine Essgewohnheiten
16
Juli
Montag
23
AH-Korrektur: entrega Aufsatz: meine Essgewohnhieten
AB Seite 69 Ü 5 (vegeu també AB Seite 64 4. verbos con cambio de vocal
F/AB= Thomas Koch Tagesablauf Descriure la jornada d’una persona amb
les activitats que es fan al llarg del dia. Per aquesta descripció
s’utilitzen les activitats que apareixen a l’exercici. Introducció
dels connectors temporals o marcadors del discurs zuerst, dann,
danach, später... zuletzt / zum Schluss que serveixen per estructurar
el discurs i contingut del text amb una ordenació lògica de les idees
descrites i una seqüenciació temporal dels fets descrits. Introducció
i explicació del pronom reflexiu amb l’exemple de dos verbs reflexius:
sich waschen (rentar-se) , sich anziehen (vestir-se):
sich waschen
ich wasche mich
du wäscht dich
sie/er wäscht sich
wir waschen uns
ihr wascht euch
sie waschen sich
sich an/ziehen
ich ziehe mich an
du ziehst dich an
sie/er zieht sich an
wir ziehen uns an
ihr zieht euch an
sie ziehen sich an
F/AB= SCH: ein Tagesablauf: descriure una jornada en primera persona
segons un model en català i correcció posterior a classe. Utilització
de connectors i expressions com: Freunde treffen, zur Schule fahren,
eineinhalb Stunden schlafen, die U-Bahn nehmen, ...
F/AB= der Gebrauch der Modalverben (ús i conjugació dels verbs modals
können, müssen, dürfen, mögen (möchten), wollen, vegeu també AB, Seite
62; KB, Seite 139 die Modalverben): explicació de l’ús d’aquests verbs
modals alemanys.
F/AB= Ergänzt das richtige Modalverb / Modalverben: übersetzt die
Sätze (exercicis amb els verbs modals i traducció de frases amb verbs
modals)
Amb el projector: treball amb els verbs modals: senyals de trànsit
(Verkehrszeichen) i trànsit en la ciutat (Verkehr in der Stadt).
AB, Seite 68 Ü 3, Seite 76 Ü 25 (Modalverben)
HA : HV: Uhrzeiten notieren: aufstehen, schlafen gehen, Arbeitszeit
-------------------------------------------------------------------
17
Juli
Dienstag
24
F/AB= trennabre Verben (exercici de vocabualri: els verbs separables)
F/AB= Übersetzt bitte folgende Sätze und benutzt dabei trennabare
Verben. Traducció de frases amb verbs separables.
AH-Korrektur: Correcció Aufsatz: ,,meine Essgewohnheiten”: anàlisi de
la tipologia d’errors més freqüents fets en la redacció (Syntax,
Verbposition II, Konjunktionen USADO, Angaben (T,K,M,L), errors
sistemàtics en la posició incorrecta del verb en la frase, ús
incorrecte de les conjuncions “USADO”, ordre incorrecte dels adverbis
de temps i lloc; Artikel, Nominativ-Akkusativ: error en el gènere de
la paraula o bé error en confondre acusatiu / nominatiu; Negation: ús
de la doble negació, inexistent en alemany i error nicht/kein;
Nachmittags / nachmittags: expressió adverbial “per les tardes”:
nachmittags; Substantiv ohne Artikel: no discriminació entre el que és
concret, allò que volem concretament, amb article, i el que ens agrada
menjar en general, sense article; möchten / mögen: no discriminació
entre els dos verbs: Amb möchten expressem allò que volem prendre, amb
mögen allò que ens agrada prendre; Präpositionen: ús de la preposició
mit sense posar l’article a continuació en datiu, expressió zu Hause
(estar a casa) / nach Hause (anar a casa), ins Restaurant gehen / im
Restaurant essen, correcció a classe, comentari dels problemes que
indueixen als erros més habituals i breu exposició de l’ús de la
preposició “in” quan porta l’article en acusatiu o datiu.
KB Seite 52 Aufgabe 16: Wann?... Wie lange? (Veranstaltungskalender):
Wann finden die Freizietaktivitäten statt?
F/AB= Was kann man auf dem Schiff MS Astor machen?
Video: Wie lange noch?
Activitat cultural: narració de contes del germans Girmm (Märchen der
Brüder Grimm erzählen)
HA :
----
Leservestehen (LV):
-------------------
Der Tagesablauf von Frau Bosch
------------------------------
Antwortet auf die Frage: richtig oder falsch (Stundenplan: horari)
------------------------------------------------------------------