Sjekkliste For Søknadsbehandling Av Spillemiddelsøknader I Kommunene Sjekkpunkter Ja

Sjekkliste For Søknadsbehandling Av Spillemiddelsøknader I Kommunene Sjekkpunkter Ja

DESCARGAR PDF

Sjekkliste for søknadsbehandling av spillemiddelsøknader i kommunene
Sjekkpunkter
Ja
Nei
Ikke relevant
Merknad/kommentar
Anlegget er registrert i kommune(del)plan
Anlegget er søknadsberettiget i henhold til bestemmelsene for
spillemidler
Søker er søknadsberettiget i henhold til bestemmelsene for
spillemidler. Eventuelle vedtekter er godkjent av KUD
Søknaden er knyttet til riktig anleggsenhet, søknadsgruppe og
søknadstype
Oppgitte kartkoordinater stemmer med plassering i kart
Prosjektet vil kreve kommunal garanti (og dokumentasjon på at dette er
gitt ligger vedlagt søknaden)
Er det tidligere gitt spillemidler til anlegget som kan få innvirkning
på søknadssummen?
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er gitt av kommunen eller KUD
Detaljert kostnadsoverslag ligger vedlagt søknaden
Arbeid som skal gjøres på dugnad er kostnadsberegnet og tallfestet.
Dugnad, gaver og rabatter i kostnadsoverslaget samsvarer med
finansieringsplanen
Egenkapital er dokumentert med kontoutskrift fra bank., evt. med
budsjettvedtak for kommuner og fylkeskommuner
Kommunale og fylkeskommunale tilskudd er bekreftet med utskrift fra
vedtaket eller tildelingsbrev
Private tilskudd / gaver / rabatter er bekreftet med gavebrev eller
tilsagnsbrev. Det er ikke beregnet mva på rabatter
Dugnadsverdi (eks mva) er bekreftet med innhentet tilbud fra
leverandør/entreprenør, eller bekreftet av kvalifisert fagperson.
Lån er bekreftet med kopi av lånetilsagn.
Ved fornyet søknad er kostnadsoverslaget og finansieringsplanen lik
som fjorårets søknad. Eventuelle endringer er dokumentert
Plan for bruk med budsjetterte inntekter og utgifter er dokumentert i
søknaden
FDVU-plan er vedlagt søknaden (gjelder kun for haller)
Eiendomsforhold er dokumentert med bekreftet tinglyst eiendomsrett
(grunnboksutskrift) eller bekreftet tinglyst bruks-/leie-/festerett på
henholdsvis 30 år (ordinære anlegg)
eller 20 år (nærmiljøanlegg).