Príloha Č 7 K Vyhláške Č 25/2004 Z

Príloha Č 7 K Vyhláške Č 25/2004 Z

DESCARGAR PDF

Príloha č. 7
============
k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Miesto na nalepenie kolkovej známky
NÁVRH NA ZÁPIS SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM DO OBCHODNÉHO REGISTRA
Obchodný register
Okresný súd
Ulica  
Číslo  
Obec  
PSČ  
NAVRHOVATEĽ
titul pred MENOM
meno
priezvisko
Titul za MENOM
BydliskO
Názov ulice/
verejného priestranstva
Orientačné/
súpisné číslo
Názov obce
PSČ
Štát
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na základe § 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene
a doplnení niektorých zákonov navrhujem (navrhujeme) zápis týchto
údajov:
Zapisovaný údaj
Zápis
 
I
Obchodné meno
 
II
Sídlo
a) Názov ulice / verejného priestranstva
 
b) Orientačné / súpisné číslo
 
c) Názov obce
 
d) PSČ
 
III
IČO
 
IV
Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
V
Predmet podnikania
(činnosti)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovaný údaj
Zápis
 
VI
Štatutárny orgán
Konateľ/konatelia
Konateľ
1.Titul pred menom
 
2. Meno
 
3. Priezvisko
 
4.Titul za menom
 
5. Bydlisko
a) Názov ulice / verejného priestranstva
 
b) Orientačné / súpisné číslo
 
c) Názov obce
 
d) PSČ
 
e) Štát
 
6. Dátum narodenia
 
7. Rodné číslo
 
8. Deň vzniku funkcie
 
9. Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti
 
Zapisovaný údaj
Zápis
 
VII
Typ organizácie
A. Odštepný závod
B. Iná organizačná zložka podniku
1. Označenie
 
2. Adresa umiestnenia
a) Názov ulice / verejného priestranstva
 
b) Orientačné / súpisné číslo
 
c) Názov obce
 
d) PSČ
 
3. Predmet podnikania
(činnosti)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Vedúci
a) Titul pred menom
 
b) Meno
 
c) Priezvisko
 
d) Titul za menom
 
e) Bydlisko
e1) Názov ulice / verejného priestranstva
 
e2) Orientačné / súpisné číslo
 
e3) Názov obce
 
e4) PSČ
 
e5) Štát
 
f) Dátum narodenia
 
g) Rodné číslo
 
h) Deň vzniku funkcie
 
Zapisovaný údaj
Zápis
 
VIII
Prokúra
Prokurista
1. Titul pred menom
 
2. Meno
 
3. Priezvisko
 
4. Titul za menom
 
5. Bydlisko
a) Názov ulice / verejného priestranstva
 
b) Orientačné / súpisné číslo
 
c) Názov obce
 
d) PSČ
 
e) Štát
 
6. Dátum narodenia
 
7. Rodné číslo
 
8. Deň vzniku funkcie
 
9. Spôsob konania prokuristu (prokuristov) za podnikateľa
 
Zapisovaný údaj
Zápis
 
IX
Spoločníci
Spoločník
Fyzická osoba
1. Titul pred menom
 
2. Meno
 
3. Priezvisko
 
4. Titul za menom
 
5. Bydlisko
a) Názov ulice / verejného priestranstva
 
b) Orientačné / súpisné číslo
 
c) Názov obce
 
d) PSČ
 
e) Štát
 
6. Výška vkladu
 
7. Rozsah splatenia vkladu
 
1. Titul pred menom
 
2. Meno
 
3. Priezvisko
 
4. Titul za menom
 
5. Bydlisko
a) Názov ulice / verejného priestranstva
 
b) Orientačné / súpisné číslo
 
c) Názov obce
 
d) PSČ
 
e) Štát
 
6. Výška vkladu
 
7. Rozsah splatenia vkladu
 
1. Titul pred menom
 
2. Meno
 
3. Priezvisko
 
4. Titul za menom
 
5. Bydlisko
a) Názov ulice / verejného priestranstva
 
b) Orientačné / súpisné číslo
 
c) Názov obce
 
d) PSČ
 
e) Štát
 
6. Výška vkladu
 
7. Rozsah splatenia vkladu
 
Zapisovaný údaj
Zápis
 
IX
Spoločníci
Spoločník
Právnická osoba
1. Obchodné meno /názov
 
2. Sídlo
a) Názov ulice / verejného priestranstva
 
b) Orientačné / súpisné číslo
 
c) Názov obce
 
d) PSČ
 
e) Štát
 
3. Výška vkladu
 
4. Rozsah splatenia vkladu
 
1. Obchodné meno /názov
 
2. Sídlo
a) Názov ulice / verejného priestranstva
 
b) Orientačné / súpisné číslo
 
c) Názov obce
 
d) PSČ
 
e) Štát
 
3. Výška vkladu
 
4. Rozsah splatenia vkladu
 
1. Obchodné meno /názov
 
2. Sídlo
a) Názov ulice / verejného priestranstva
 
b) Orientačné / súpisné číslo
 
c) Názov obce
 
d) PSČ
 
e) Štát
 
3. Výška vkladu
 
4. Rozsah splatenia vkladu
 
Zapisovaný údaj
Zápis
 
X
Spoluvlastníctvo obchodného podielu
Spoločný obchodný podiel
1. Výška vkladu
 
2. Rozsah splatenia vkladu
 
Spoločný zástupca
Fyzická osoba
1. Titul pred menom
 
2. Meno
 
3. Priezvisko
 
4. Titul za menom
 
5. Bydlisko
a) Názov ulice / verejného priestranstva
 
b) Orientačné / súpisné číslo
 
c) Názov obce
 
d) PSČ
 
e) Štát
 
Spoločný zástupca
Právnická osoba
1. Obchodné meno / názov
 
2. Sídlo
a) Názov ulice / verejného priestranstva
 
b) Orientačné / súpisné číslo
 
c) Názov obce
 
d) PSČ
 
e) Štát
 
Spoluvlastníci – Fyzické osoby
Spoluvlastník
1. Titul pred menom
 
2. Meno
 
3. Priezvisko
 
4. Titul za menom
 
5. Bydlisko
a) Názov ulice / verejného priestranstva
 
b) Orientačné / súpisné číslo
 
c) Názov obce
 
d) PSČ
 
e) Štát
 
Spoluvlastník
1. Titul pred menom
 
2. Meno
 
3. Priezvisko
 
4. Titul za menom
 
5. Bydlisko
a) Názov ulice / verejného priestranstva
 
b) Orientačné / súpisné číslo
 
c) Názov obce
 
d) PSČ
 
e) Štát
 
Spoluvlastníci – Právnické osoby
Spoluvlastník
1. Obchodné meno / názov
 
2. Sídlo
a) Názov ulice / verejného priestranstva
 
b) Orientačné / súpisné číslo
 
c) Názov obce
 
d) PSČ
 
e) Štát
 
Spoluvlastník
1. Obchodné meno / názov
 
2. Sídlo
a) Názov ulice / verejného priestranstva
 
b) Orientačné / súpisné číslo
 
c) Názov obce
 
d) PSČ
 
e) Štát
 
Zapisovaný údaj
Zápis
 
XI
Dozorná rada
Člen dozornej rady
1. Titul pred menom
 
2. Meno
 
3. Priezvisko
 
4.Titul za menom
 
5. Bydlisko
a) Názov ulice / verejného priestranstva
 
b) Orientačné / súpisné číslo
 
c) Názov obce
 
d) PSČ
 
e) Štát
 
6. Dátum narodenia
 
7. Rodné číslo
 
8. Deň vzniku funkcie
 
1. Titul pred menom
 
2. Meno
 
3. Priezvisko
 
4.Titul za menom
 
5. Bydlisko
a) Názov ulice / verejného priestranstva
 
b) Orientačné / súpisné číslo
 
c) Názov obce
 
d) PSČ
 
e) Štát
 
6. Dátum narodenia
 
7. Rodné číslo
 
8. Deň vzniku funkcie
 
1. Titul pred menom
 
2. Meno
 
3. Priezvisko
 
4.Titul za menom
 
5. Bydlisko
a) Názov ulice / verejného priestranstva
 
b) Orientačné / súpisné číslo
 
c) Názov obce
 
d) PSČ
 
e) Štát
 
6. Dátum narodenia
 
7. Rodné číslo
 
8. Deň vzniku funkcie
 
Zapisovaný údaj
Zápis
 
XII
Konečný užívateľ výhod
1. Titul pred menom
 
2. Meno
 
3. Priezvisko
 
4. Titul za menom
 
5. Adresa trvalého pobytu/iného pobytu
a) Názov ulice/verejného priestranstva
 
b) Orientačné/súpisné číslo
 
c) Názov obce
 
d) PSČ
 
e) Štát
 
6. Rodné číslo, ak bolo pridelené
 
7. Dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené
 
8. Štátna príslušnosť
 
9. Doklad totožnosti
a) Druh dokladu totožnosti
 
b) Číslo dokladu totožnosti
 
10. Údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod
a) Skutočné ovládanie alebo kontrolovanie právnickej osoby alebo
získavanie prospechu z činnosti alebo z obchodu právnickej osoby
Áno
Nie
a1) Priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej
osobe alebo súčtu týchto podielov v právnickej osobe v rozsahu
najmenej 25 % (percentuálnych bodov)
Áno
Nie
a2) Priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní právnickej osoby
alebo súčtu týchto podielov na základnom imaní právnickej osoby
vrátane akcií na doručiteľa v rozsahu najmenej 25 % (percentuálnych
bodov)
Áno
Nie
a3) Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán,
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe
alebo akéhokoľvek ich člena
Áno
Nie
a4) Iný spôsob ovládania právnickej osoby
Áno
Nie
a5) Právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo
z inej jej činnosti v rozsahu najmenej 25 % (percentuálnych bodov)
Áno
Nie
a6) Splnenie aspoň niektorého z kritérií podľa písm. a1) až a5)
spoločne s inou osobou konajúcou v zhode s konečným užívateľom výhod
alebo ich spoločným postupom
Áno
Nie
b) Konečný užívateľ výhod – vrcholový manažment
Áno
Nie
Zapisovaný údaj
Zápis
 
XIII
Základné imanie
 
XIV
Rozsah splatenia základného imania
 
Zapisovaný údaj
Zápis
 
XV
Splynutie, rozdelenie
Spoločnosť vznikla
v dôsledku
splynutia
rozdelenia
Zanikajúca spoločnosť
(spoločnosti)
slovenská zanikajúca spoločnosť (spoločnosti)
zahraničná zanikajúca spoločnosť (spoločnosti)
1. Obchodné meno
 
2. Sídlo
a) Názov ulice / verejného priestranstva
 
b) Orientačné / súpisné číslo
 
c) Názov obce
 
d) PSČ
 
e) Štát
 
3. IČO
 
1. Obchodné meno
 
2. Sídlo
a) Názov ulice / verejného priestranstva
 
b) Orientačné / súpisné číslo
 
c) Názov obce
 
d) PSČ
 
e) Štát
 
3. IČO
 
1. Obchodné meno
 
2. Sídlo
a) Názov ulice / verejného priestranstva
 
b) Orientačné / súpisné číslo
 
c) Názov obce
 
d) PSČ
 
e) Štát
 
3. IČO
 
1. Obchodné meno
 
2. Sídlo
a) Názov ulice / verejného priestranstva
 
b) Orientačné / súpisné číslo
 
c) Názov obce
 
d) PSČ
 
e) Štát
 
3. IČO
 
Údaje obsiahnuté v tomto návrhu na zápis spoločnosti s ručením
obmedzeným do obchodného registra navrhujem (navrhujeme) zapísať k  
.   .   .
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM DO
OBCHODNÉHO REGISTRA:
Poradové
číslo
Názov prílohy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počet listov, z ktorých pozostáva návrh na zápis spoločnosti s ručením
obmedzeným do obchodného registra (vrátane doplnkových listov):
    
Počet príloh (listín) priložených k návrhu na zápis spoločnosti s
ručením obmedzeným do obchodného registra:
    
Vyhlasujem (vyhlasujeme), že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na
zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra a všetky
prílohy priložené k návrhu
na zápis sú správne a úplné.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Titul pred menom
Meno
Priezvisko
Titul za menom
Podpis
Osvedčenie podpisu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V
 
dňa
 
 
 
Požiadavka na osobné prevzatie/doručovanie písomností
Po vykonaní zápisu/odmietnutí vykonania zápisu:
-----------------------------------------------
I. žiadam o doručenie potvrdenia o zápise/výpisu/oznámenia o
odmietnutí vykonania zápisu poštou
II. potvrdenie o zápise/výpis/oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu
si prídem vyzdvihnúť na súd
P7/1