Pitanja Sa Elektronskog Testa Od Prethodne Godine 1 Da

Pitanja Sa Elektronskog Testa Od Prethodne Godine 1 Da

DESCARGAR PDF

Pitanja sa elektronskog testa od prethodne godine
1. Da se prepozna u Moivre-Laplace-ovoj teoremi (integralnoj) formula
cemu je jednak limes. .
2. Pitanje u vezi koeficijenta korelacije.
3. Da se prepozna formula funkcije gustine Koshijeve raspodele.
(ovo cesto dolazi, iako nije u delu za ucenje!)
4. Pitanje sa aritmetickom sredinom.
5. Koji je interval koeficijenta korelacije?
-1 <= ro <= 1
6. Koje vrednosti moze uzeti varijansa (koji je interval)?
Trebalo bi da je [0, +beskonacno).
7. Koliko iznosi koeficijent korelacije za potpuno zavisne slucajne
promenljive?
Ili je 1 ili -1 (zavisi od a kod funkcije Y=ax+b, ako je a>0 onda je
Ro=1, ako je a<0, Ro=-1)
8. Da se prepozna formula za prosecnu stopu promene (PSP).

9. Ako su date verovantoce polaganja ispita studenata A,B,C,D,
izracunati verovatnocu da ce poloziti samo jedan.
Znaci, ili je polozio 1. ili 2. ili 3. ili 4. Sabiraju se sve te
verovatnoce.
10. Cemu je jednak nulti obican momenat? Jedinici.
11. Cemu je jednak prvi centralni momenat? Nuli.
12. Koja raspodela nije simetricna? (mislim da su ponudjene bile
normalna,studentova,hi-kvadrat i jos neka)
Simetricne raspodele su: Normalna, Studentova, Uniformna i specijalni
slucaj Binomne kada je p=q=0.5.
13. Formula za nezavisne sl. promenljive nepredidnog tipa.
14. Varijansa definisana na 2 podskupa N1 i N2.
15. Definicija harmonijske sredine.
Harmonijska sredina niza brojeva je reciprocna vrednost aritmeticke
sredine reciprocnih vrednosti clanova tog niza.
16. Sta je modus.
17. Cemu je jednako E(a1X + a2X)?
18. Ako je raspodela asimetricna u levo to znaci da je kakav je odnos
izmedju aritmeticke sredine i medijane? Aritmeticka sredina ima vecu
vrednost.
19. Formula binomne raspodele.
20. Uslovi zakona verovatnoce. Da je f(x)>0 i integral f(x)dx=1
21. Osobine verovatnoce sl. dogadjaja.
Nenegativnost,normiranost,aditivnost
22.Ako obelezje X ima varijansu Sx^2, a Y Sy^2, i ako postoji linerana
veza Y = aX+b, tada je :
a) Sy^2 = a^2Sx^2
23. 4 studenta polazu ispit pri cemu su A, B , C, D verovatnoce da su
polozili, respektivno. Koja je verovatnoca da je polozio najvise
jedan? P= nijedan+ samo a + samo b + samo c + samo d.
24. Proizvod A ima defekt I vrste, proizvod B defekt II vreste. Sta je
unija ova dva dogadjaja?
a)proizvod ima defekt
b)proizvod nema defekt
c) proizvod ima defekt I vrste
25.Raspodela je simetricna ako je koeficijent beta1 jednak :
a) 0
26. Modus i medijana su :
a)parametri centralne tendencije
b)mere varijabiliteta
27. Data je definicija iz koje treba prepoznati da je odogovor
“ekperimenti”.
28. Momenat mozemo izraziti i preko :
a)f-je generatrise
29. Cemu su jednaki centralni i obicni momenti 0-tog i prvog reda - da
se prepoznaju formule.
30. Kosijeva teorema. H 31. Bazni index je kolicnik vrednosti obelzeja X i cega?
32. Formula za mat. ocekivanje neprekidnih sl.pr.
33. Ako su A i B nezavisne sl. pr. onda je P(AB)=?
34. Sta pokazuje Bajesova formula?
Sluzhi za odredjivanje uslovne verovatnoce izvesnih dogadjaja koji su
prethodili realizaciji jednog sluchajnog dogadjaja
35. Ako je p=q=o.5 , i p+q=1 to je koja raspodela? Binomna (i to
simetricna).
36. Nesto oko ar. sred i medijane, ako ar. sr. tezi nekim velikim
frekv, da li medijana tezi brze, sporije, ...? Medija tezi „brze” delu
sa vecim vrekvencijama za razliku od ar. sr. jer samo od njih i
zavisi.
37. Ako je np<10 i onda binomnu raspodelu aproksimiramo kojom
raspodelom? Puasonovom.
38. Data je X, normalno rasporedjena slucajna promenljiva, sa srednjom
vrednoscu 15 i varijansom 9, tada je P ( x<18 ) :
a) 0.8413
b) 0.9400
c) 0.3413
d) 0.4177
39. Pitanje u vezi sa Gama raspodelom. (ponekad dodje ovakvo pitanje,
iz onih delova koji se ne trabaju uciti, ali su takva pitanja retka,
možda jedno od 25 pitanja)
40. Formula za matematicko ocekivanje neprekidnih promenljivih.

41. Cemu su jednaki parametri rapodela (ocekivanje i varijansa) kod
Hi-kvadrat, Puasonove, Studentove... raspodele (vise ovakvih
razlicitih pitanja)
42. Osodine varijanse.
43. Razmak varijacije
44. Unija dva nezavisna dogadjaja, neki odnos njih i sigurnog
dogadjaja, tako neshto.
45. Razmak varijacije je najbolji:
a) gde se granice razlikuju mnogo
b) gde se granice razlikuju malo
46. Poseban slucaj Paskalove raspodele kad je k=1 je koja raspodela?
Geometrijska raspodela.
47. Srednje kvadratne regresione prave ce se poklopiti onda kada je
koef. korelacije jednak cemu?
48. Geometrijska sredina.
49. Lancani indeksi.
50. Ako je a(3,4) i b(1,2), da li je moguca jednacina f(x)= 1/b-a ; za
a A i ako se misli na Uniformu raspodelu, nije ispunjen uslov za
parametre:

51. Nesto kod Binomne raspodele (n,p), kada je n>=100 i kada je
ocekivanje 5, pa treba da se izracuna da li je p>0.05, p<0.005...?
Radi se iz odnosa m=np kod Binomne.
52. Funkcija raspodele - kada x ne uzima vrednost vecu od z .
53. Prepoznati funkciju raspodele ako su clanovi 2 i 4, a srednja
vrednost 3,25 ???
54. U kojem slucaju se iskljucuju skupovi A i B?
55. Date su mere varijabiliteta. Treba da se prepozna ona koja se ne
belezi istim jedinicama kao i ostale? Ovo bi trebalo da je koeficijent
varijacije.
56. integral -a*10 na-5*e na-a*nesto... treba da se odredi interval za
a.
U sustini, ovo se radi tako da odredish a takvo da funkcija gustine ne
moze biti negativna vrednost. (napomena: e na minus beskonacno je 0, a
e na o je 1)
57. Kod Normalne raspodele, kada je m1=m2 u kom odnosu su S1 i S2?
(ponudjeno: <,>,=,...)
Za ovo mislim da je trebala postojati slika ovog tipa:

Kao sto se vidi, ocekivanja su ista (=0), a varijanse se razlikuju.
Sto je raspodela vise spljostena, veca je varijansa (standardna
devijacija), i obrnuto. Tj. varijansa i pokazuje koliko je “rashirena”
raspodela na slici. Sto je „rashirenija” raspodela, veca je varijansa.
Na slici je SA < Sb.
58. Dat je zakon raspodele sl. pr X. Odrediti P(x<=E(x)). Prvo se
sracuna E(x) iz podataka, pa je P suma svih P u raspodeli do E(x).
59. Dat je grafik funkcije gustine podeljen od 0 do a , i od a do b.
F(a) = 0.48, pa treba da se odredi u kom je intervalu Me. Medijana ce
biti u intervalu od a do b, poshto je F(Me)=0.5
Pitanja sa obichnog testa od ove godine
1. Sta pokazuje kovarijansa?
Trebalo bi da pokazuje nezavisnot sl. promenljivih. Ako je ona = 0, i
koef. korelacije = 0 (kada je ro=0 => nezaviste sl.pr.)
2. U kom intervalu su a i b kod Uniformne raspodele?
(izvor: Wiki)
3. Da li je razmak varijacije dobar pokazatelj za cene kuca u
Beogradu? Nije.
4. Otvoreno: Da se napise formula kumulativnih frekvencija za i-ti
grupni interval.
5. Otvoreno: Da se napisu nejednacine preko kojih odredjujemo s za
donji kvartil.
6. Otvoreno: Dat je niz brojeva, tipa 2 4 8 6 2 2 5 3. Napisati koliko
iznosi medijana.
7. Osobina niza apsolutnih odstupanja. (56 .str. - knjiga)
8. Otvoreno: Graficki prikazati A/B U B/A .
9. Kod nezavisnih dogadjaja cemu je jednako P(A/B)?
10. U kojoj tacki Gauss-ova kriva ima maximum? U x=0.
11. Bernoulli-jeva teorema - da se zaokruzi cemu je limes jednak.
Jedinici.

12. Otvoreno: Sta odredjuje Cebishevljeva teorema?
13. Zadatak - Koja je verovatnoca da padne 5 na kockici posle 5.
pokusaja? (5/6)^4*(1/6)
14. Kada su X i Y potpuno (funkcionalno) zavisne sl. pr. onda je
f(x,y)=f1(x)=f2(y). da/ne
15. Da li za Kosijevu raspodelu postoji funkcija generatrisa? Ne
postoji.
16. Imas grafik, pa da napises da li je veca medijana ili ocekivana
vrednost.
Ovo se isto radi iz onog uslova - ako je f-ja asimetricna u levo Xbar
> Me, ako je asimetricna u desno Xbar < Me.
17. Imas niz od 6 brojeva (-3,-3,-3,3, 3, 3). Pa kom intervalu pripada
varijansa od ponudjenih. Odokativno mislim da je varijansa = 9.
18. Imas grafik pa treba da napises u kom je intervalu medijana.
Ako je podeljen na dva dela interval, u onom delu gde su vece
frekvencije (u koju stranu je simetrican, tamo je i Me)
19. Da li je dobro pri kupovini nekretnina, da je rasprsenost velika
(ima slicno pitanje i za plate)? Nije.
20. Bernulijeva teorema.
21. Sta pokazuje funkcija raspodele?
22. Bilo je nekoliko pitanja gde ti ja data tipa Studentova ili neka
druga raspodela pa treba da uporedis varijansu sa nekom drugom i
napises da li je veca/manja/jednaka. Mislim da se ovo radi na istu
foru kao 57. pitanje iz I dela.
23. Imas dat zakon verovatnoca (funkciju gustine), pa treba napraviti
funkciju raspodele.
24. Zadatak - Imash vrednost integrala i jednu granicu, pa treba da
odredish vrednost druge granice.
25. Imas 2 funkcije nacrtane, jedna je iznad druge, pa treba odrediti
da li je beta1 (1) <>= od beta1(2) (koja je „asimetricnija”
raspodela).
26. Otvoreno: Da se nacrtaju grafici stvari tipa presek/unija
dogadjaja.
27. Za kvartilnu devijaciju da se napisu one formule za odredjivanje X0.25
i X0.75.
28. Dato je N(6,60) i Hi2 rasspodela sa recimo 40 stepeni slobode, pa
treba da im uporedis varijanse.
Za ovaj primer je veca varijansa za Hi2 , jer je = 2n.
29. Cemu je jednako P(m-3sigma < X < m+3sigma)?
Tri sigme se pominju kod objashnjenja Chebisevljeve teoreme. Kaze da
je P{ m -3sigma < x <= m + 3signa} >= 0.8889. Oduzmes svuda m -->
P(3sigma P(3 je u stvari P (3 30. Dato jeN(4; 0,4). Cemu je jednako P(X=3)?
Potrebno je prvo standardizovati ovo, pa iscitati iz tabele za N
(0,1).
31. Data je slika sa m1=m2, pa treba da uporedis prve Pirsonove
koeficijente.
Gledas koja vise vuce i na koju stranu (zbog znaka).
32. Da li je aritmeticka sredina dobar pokazatelj kada je
varijabilitet veliki?
33. Ako je f1(x)=f2(x), koliki je koef. korelacije?
34. Srednje kvadratne regresione prave se seku ako i samo ako je koef.
korelacije = cemu?
35. Pitanje tipa - ako je data Puasonova raspodela sa m=nesto i
sigma^2=nesto, da li postoji neka druga raspodela sa istom varijansom?
Odgovor jea da ili ne. Ovo bi trebalo da se radi preko parametara
mislim nekako.
36. Kako ide formula za matematicko ocekivanje kod jednodimenzionih
neprekidnih, a koliko kod dvodimenzionih neprekidnih?