Opis Modułu Kształcenia PODSTAWY TŁUMACZENIA PISEMNEGO NIEMIECKOPOLSKIEGO I Informacje

Opis Modułu Kształcenia PODSTAWY TŁUMACZENIA PISEMNEGO NIEMIECKOPOLSKIEGO I Informacje

DESCARGAR PDF

Opis modułu kształcenia: PODSTAWY TŁUMACZENIA PISEMNEGO
NIEMIECKO-POLSKIEGO
I.
Informacje ogólne
1.
Nazwa modułu kształcenia: PODSTAWY TŁUMACZENIA PISEMNEGO
NIEMIECKO-POLSKIEGO
2.
Kod modułu kształcenia: 09-PTPNPL-11
3.
Rodzaj modułu kształcenia: Obowiązkowy
4.
Kierunek studiów: Filologia (filologia rosyjska z lingwistyką
stosowaną)
5.
Poziom studiów: I stopień
6.
Rok studiów: II rok
7.
Semestr: letni
8.
Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30h ćw.
9.
Liczba punktów ECTS: 2
10.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail
wykładowcy/prowadzących zajęcia:
dr Magdalena Jurewicz ([email protected])
11.
Język wykładowy: niemiecki i polski
II.
Informacje szczegółowe
1.
Cele modułu kształcenia:
C1
Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu lingwistyki tekstu
(gatunki i typologia tekstów, wzorce tekstów w języku niemieckim
i w języku polskim, pisemna produkcja tekstów, produkcja tekstu
a jego kontekst, intertekstualność, kryteria tekstualności,
struktura tematu i rematu, wskaźniki w różnych typach tekstów
pisanych).
C2
Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu tłumaczeń pisemnych
(typy tłumaczenia pisemnego i ustnego, kodowanie i dekodowanie
tekstu, wierność i autentyczność przekładu, typy ekwiwalencji
tłumaczeniowej, problemy z tekstem źródłowym, problemy językowe,
przypadki nieprzetłumaczalności).
C3
Rozwinięcie umiejętności tłumaczenia prostych tekstów użytkowych
z języka niemieckiego na język polski (różne typy pisemnej
korespondencji służbowej, instrukcje obsługi, tłumaczenie haseł
reklamowych/tytułów filmów/artykułów, tablice i szyldy w języku
niemieckim i polskim, tłumaczenie ulotek informacyjnych i
reklamowych, ogłoszenia drobne w języku niemieckim i polskim,
jadłospisy, zamówienia towarów i usług, formy grzecznościowe w
różnych typach korespondencji oficjalnej i nieoficjalnej w obu
językach).
C4
Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie
(tłumaczenia w małych grupach studenckich).
C5
Wyrobienie umiejętności krytycznej analizy błędów w
tłumaczeniach pisemnych.
2.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji
społecznych (jeśli obowiązują):
*
wymagania wstępne w zakresie wiedzy: podstawowa wiedza
językoznawcza (wstęp do językoznawstwa) oraz z zakresu gramatyki
opisowej języka niemieckiego;
*
wymagania wstępne w zakresie umiejętności: znajomość języka
niemieckiego na poziomie A2/B1;
*
wymagania wstępne w zakresie kompetencji społecznych: umiejętność
współpracy w grupie.
3.
Efekty kształcenia:
Symbol
efektów kształcenia
Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów
kształcenia student
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów
09-PTPNPL-11-11_01
Prawidłowo rozróżnia typy i gatunki tekstów w języku niemieckim i
polskim.
K_W02, K_W03
09-PTPNPL-11-11_02
Potrafi scharakteryzować wybrane gatunki tekstów w obu językach i
wskazać na ewentualne trudności wynikające z ich tłumaczenia (różnice
na poziomie leksykalnym, gramatycznym czy składniowym).
K_W03, K_U03
09-PTPNPL-11-11_03
Potrafi scharakteryzować typy tłumaczenia pisemnego oraz ekwiwalencji
tłumaczeniowej.
K_W03
09-PTPNPL-11-11_04
Potrafi przetłumaczyć wybrany krótki tekst pisany z języka
niemieckiego na polski korzystając ze słowników jedno- i
dwujęzycznych.
K_U14, K_U13
09-PTPNPL-11-11_05
Potrafi sprawnie weryfikować błędy w prostym tłumaczeniu tekstu
pisanego oraz postrzega różnice między tekstem źródłowym i docelowym
(na poziomie gramatyki, słownictwa i składni).
K_U04, K_U06, K_U08
09-PTPNPL-11-11_06
Potrafi kreatywnie działać w grupie studenckiej (jest otwarty na różne
pomysły; potrafi podzielić się pracą z innymi członkami grupy dbając
jednocześnie o efekt końcowy).
K_K04, K_K05
4.
Treści kształcenia
Nazwa modułu kształcenia: Podstawy tłumaczenia pisemnego
niemiecko-polskiego
Symbol treści kształcenia
Opis treści kształcenia
Odniesienie do efektów kształcenia modułu
TK_01
Wprowadzenie do lingwistyki tekstu (tekst, typologia tekstów, wzorce
tekstów w języku niemieckim i polskim).
09-PTPNPL-11-11_01
TK_02
Produkcja tekstu pisemnego; jego kontekst, struktura i spójność
(kryteria tekstualności).
09-PTPNPL-11-11_02
TK_03
Typy tłumaczenia pisemnego i ekwiwalencji tłumaczeniowej.
09-PTPNPL-11-11_03
TK_04
Kodowanie i dekodowanie tekstu – problemy z tłumaczeniem różnych typów
tekstów pisemnych.
09-PTPNPL-11-11_02
TK_05
Tłumaczenie krótkich tekstów użytkowych z języka niemieckiego na język
polski (m.in. korespondencja oficjalna i nieoficjalna, ulotki
informacyjne, ogłoszenia, instrukcje itp.).
09-PTPNPL-11-11_04
TK_06
Analiza błędów w tłumaczeniach pisemnych.
09-PTPNPL-11-11_05,
09-PTPNPL-11-11_06
5.
Zalecana literatura:
Brinker, Klaus (2010): Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in
Grundbegriffe und Methoden. Erich Schmidt Verlag. Berlin.
Eco, Umberto (2006): Quasi dasselbe mit anderen Worten: Über das
Übersetzen. Hanser. München.
Gansel, Christina / Jürgens, Frank (2009): Textlinguistik und
Textgrammatik. Vandenhoeck & Ruprecht. Göttingen.
Koller, Werner (1992): Einführung in die Übersetzungswissenschaft.
Quelle und Meyer. Heidelberg/Wiesbaden.
Nord, Christiane (1995): Textanalyse und Übersetzen: Theoretische
Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer
übersetzungsrelevanten Textanalyse. Groos. Heidelberg.
Snell-Hornby, Mary et al. (1999): Handbuch Translation. Stauffenburg.
Tübingen.
6.
Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu:
część tekstów, które będą tłumaczone przez studentów na zajęciach
będzie przekazywana za pomocą platformy Moodle.
7.
Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć,
instrukcjami do laboratorium, itp.: Materiały do ćwiczeń dostępne
po dokonaniu rejestracji na platformie e-learningowej Moodle
Instytutu Lingwistyki Stosowanej:
http://www.ils.amu.edu.pl/moodle.html. Literatura przedmiotu
dostępna w Czytelni Instytutu Lingwistyki Stosowanej.
III.
Informacje dodatkowe
1.
Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów
prowadzenia zajęć i metod oceniania:
Nazwa modułu kształcenia: Podstawy tłumaczenia pisemnego
niemiecko-polskiego
Symbol efektu kształcenia dla modułu
Symbol treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć
Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów
kształcenia
Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia
09-PTPNPL-11-11_01;
09-PTPNPL-11-11_02,
09-PTPNPL-11-11_04
TK_01, TK_02
Przedstawienie (w ramach prezentacji Power Point) różnych typów i
gatunków tekstów oraz ich wzorców (np. różnice między pismem
oficjalnym a prywatnym listem). (Przykład zadania: analiza porównawcza
słownictwa i struktur gramatycznych w wybranych tekstach).
Ocena głosów zabieranych przez studentów podczas zajęć; tłumaczenie
tekstów sprawdzane przez wykładowcę, (F).
09-PTPNPL-11-11_03
TK_03, TK_05
Przedstawienie (w ramach prezentacji Power Point) typów (z przykładami
konkretnych tekstów) tłumaczeń pisemnych oraz wskazanie na różnice
między nimi (wynikające z leksyki, gramatyki czy stylistyki).
Zaliczenie na ocenę (P).
09-PTPNPL-11-11_05;
09-PTPNPL-11-11_06
TK_04, TK_06
Weryfikacja błędów (zarówno przez prowadzącego w ramach korekty, jak i
samych studentów). Przykład zadania: studenci otrzymują błędne
tłumaczenia, próbują samodzielnie (lub w grupach) dociec, jakie błędy
popełniono i zaproponować rozwiązanie zaistniałego problemu.
Tłumaczenie tekstów sprawdzane przez wykładowcę na forum grupy (F),
zaliczenie na ocenę (P).
2.
Kryteria oceniania
Skala ocen:
5 Tłumaczenia poprawne pod względem językowym oraz w odniesieniu do
tekstu wyjściowego, tzn. nie zawierające żadnych błędów językowych i
translatorskich, poprawne także pod względem edytorskim. Terminowość
przygotowania tłumaczeń. Bardzo dobre wykorzystanie zdobytej wiedzy o
rodzajach tekstów i ich tłumaczeniach, potwierdzone przygotowaniem
referatu w oparciu o literaturę fachową; nienaganna frekwencja na
zajęciach.
4+ Tłumaczenia poprawne pod względem językowym oraz w odniesieniu do
tekstu wyjściowego, tzn. nie zawierające poważnych błędów językowych i
translatorskich, poprawne także pod względem edytorskim. Terminowość
przygotowania tłumaczeń. Bardzo dobre wykorzystanie zdobytej wiedzy o
rodzajach tekstów i ich tłumaczeniach, potwierdzone przygotowaniem
referatu w oparciu o literaturę fachową; dobra frekwencja na
zajęciach.
4 Tłumaczenia poprawne pod względem językowym oraz w odniesieniu do
tekstu wyjściowego, tzn. nie zawierające poważnych błędów językowych i
translatorskich, z nielicznymi literówkami, poprawne także pod
względem edytorskim, z nielicznymi usterkami technicznymi. Terminowość
przygotowania tłumaczeń. Dobre wykorzystanie zdobytej wiedzy o
rodzajach tekstów i ich tłumaczeniach, potwierdzone przygotowaniem
referatu w oparciu o literaturę fachową; dobra frekwencja na
zajęciach.
3+ Tłumaczenia poprawne pod względem językowym oraz w odniesieniu do
tekstu wyjściowego, tzn. zawierające nieliczne poważne błędy językowe
o charakterze komunikacyjnym i translatorskie, z nielicznymi
literówkami, poprawne pod względem edytorskim, z usterkami
technicznymi. Terminowość przygotowania tłumaczeń. Rzetelne
wykorzystanie zdobytej wiedzy o rodzajach tekstów i ich tłumaczeniach,
potwierdzone przygotowaniem referatu w oparciu o literaturę fachową;
dostateczna frekwencja na zajęciach (brak nieusprawiedliwionych
nieobecności).
3 Tłumaczenia poprawne pod względem językowym oraz w odniesieniu do
tekstu wyjściowego, tzn. zawierające nieliczne poważne błędy językowe
o charakterze komunikacyjnym i translatorskie, z literówkami, poprawne
pod względem edytorskim, z usterkami technicznymi. Terminowość
przygotowania tłumaczeń. Rzetelne wykorzystanie zdobytej wiedzy o
rodzajach tekstów i ich tłumaczeniach, potwierdzone przygotowaniem
referatu w oparciu o literaturę fachową; dostateczna frekwencja na
zajęciach (brak nieusprawiedliwionej nieobecności w terminie testu).
2 Brak podstawowego przygotowania do zajęć w zakresie wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych (słabe lub nie akceptowalne
tłumaczenia z licznymi usterkami technicznymi i błędami
gramatycznymi/ortograficznymi i/lub stylistycznymi, brak podstawowego
wykorzystania zdobytej wiedzy o rodzajach tekstów i ich tłumaczeniach;
niedostateczna frekwencja na zajęciach – opuszczona i nie
usprawiedliwiona co najmniej 1/3 zajęć).
3.
Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Nazwa modułu kształcenia: Podstawy tłumaczenia pisemnego
niemiecko-polskiego
Forma aktywności
Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem.
30 godzin
Praca własna studenta
(przygotowanie do zajęć (w tym samodzielnego referatu na wybrany
temat, lektura wskazanej literatury, przygotowywanie tłumaczeń,
przygotowanie do zaliczenia).
30 godzin
SUMA GODZIN
60 godzin
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU)
2