NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ STARATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 20112013 ÇOK

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ STARATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 20112013 ÇOK

DESCARGAR PDF

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
STARATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
2011-2013 ÇOK YILLI BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ
EK AÇIKLAMALARI VE TABLOLARI
13-07-2010 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.65.00.00/954-2250 sayılı yazımız ile
2011-2013 Çok Yıllı bütçe hazırlama süreci başlatılmıştır. Yazımızda
yapılan açıklamalara ek olarak aşağıda belirtilen açıklamaların
yapılması uygun görülmüştür.
1-Harcama birimlerimizin tamamı bütçe hazırlık sürecinde aşağıdaki
tablolardan;
a.
Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu
b.
EK-24: Birime Ait Genel Bilgiler
tablolarını mutlaka dolduracaklar ve Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına gönderecekleri bütçe tekliflerinin ekinde sunacaklardır.
Bu tabloların açıklamalarına uygun olarak doldurulması gerekir. Ayrıca
“Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu” tablosu
mutlaka e-bütçe sistemine girilmelidir.
2-Aşağıda sunulan diğer tablolardan gider bütçe teklifi yapılan
harcama kalemleri ile ilgili gider bütçe fişlerinin açıklama kısmına
aşağıda uygun olan tabloların aynıları doldurularak e-bütçe sistemine
girilmelidir.
3- Gelir Bütçe fişleri ile ilgili tabloları sadece öz geliri olan
(II.Öğretim geliri, Doktora geliri, Yüksek lisans geliri, Örgün
öğretim geliri, kira geliri, lojman geliri, diğer gelirleri, Döner
sermaye fon payı) harcama birimleri aşağıdaki örnek tablolara göre
hazırlayacak ve e-bütçe sistemine girmeden bütçe teklifi ekinde
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecektir.
4- Yazımızda Bütçe teklifinin % 5 arttırılarak yapılması gerektiği
belirtilmiş olup, 2012 ve 2013 yılları içinde bir önceki yıl rakamı %
5 arttırılarak hazırlanacaktır.
5- % 5 arttırma olayı bütçe gider fişi hazırlanan ekonomik
sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde değil ekonomik birinci düzeyinde
(Örnek: 03.2.1.01 Kırtasiye alımları harcama kalemi düzeyinde değil,
03 Mal ve Hizmet Alımları düzeyinde ) değerlendirilmelidir. Dördüncü
düzeyde bazı kalemler değişmeyip, bazıları düşüş gösterebilir veya
bazıları % 5 ten çok fazla artabilir. Önemli olan ekonomik düzeyin
birinci düzeyinde 03 veya 06 toplamında % 5 olmasıdır.
Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu
2009
2010
2011
2012
2013
GERÇEKLEŞME*
HAZİRAN
TAHMİN*
TAHMİN*
TAHMİN*
I. PERSONEL**
 
 
 
 
 
1. Kadrolu personel sayısı1
 
 
 
 
 
2. Sözleşmeli personel sayısı2
 
 
 
 
 
3. Geçici işçi sayısı (Adam/Ay)
 
 
 
 
 
4. Sürekli İşçi sayısı
 
 
 
 
 
II. YOLLUKLAR**
 
 
 
 
 
1. Yurtiçi geçici görevlendirme sayısı***
 
 
 
 
 
2. Yurtiçi geçici görev süresi (gün)****
 
 
 
 
 
3. Ticari taşıtlardan yararlanan personel sayısı3
 
 
 
 
 
4. Yurtiçi sürekli görev yolluğu alan personel sayısı
 
 
 
 
 
5. Yolluk karşılığı tazminat alan personel sayısı
 
 
 
 
 
6. Yurtdışı geçici görevlendirme sayısı***
 
 
 
 
 
7. Yurtdışı geçici görev süresi (gün)****
 
 
 
 
 
8. Yurtdışı sürekli görev yolluğu alan personel sayısı
 
 
 
 
 
III. HİZMET ALIMLARI VE BAKIM ONARIM GİDERLERİ**
 
 
 
 
 
1.Üçüncü şahıslara temizliği ihale edilen hizmet yerlerinin alanı (m2)4
2.Telefon hattı sayısı5
3.Faks hattı sayısı6
4.Araç telefonu sayısı
5.Çağrı cihazı sayısı
6.Kiralanan bina sayısı
7.Kiralanan bina kullanım alanı (m2)
8.Kiralanan binaların yıllık kira bedelleri
9.Kiralanan taşıtların yıllık kira bedelleri
10.Kiralanan taşıt sayısı
11.Onarım ihtiyacı olan taşıt sayısı
12.Diğer makine, teçhizat sayısı
13.Sözleşme ile bakım onarımı yaptırılan makine teçhizata ilişkin
sözleşme bedelleri
14.Bütün hizmet binalarının toplam kapalı mekân alanı (m2)
15.Geçici personel sayısı
16.Lisan ve diğer kurslardan yararlanan personel sayısı7
IV. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI**
 
 
 
 
 
1.Ortalama yıllık su sarfiyatı (m3)
2.Ortalama yıllık enerji sarfiyatı
i. Kömür (ton)
ii. Odun (ton)
iii. Fuel-oil (ısınma amaçlı) (litre)
iv. Doğal gaz (m3)
v. Elektrik (Kwh)
vi. Akaryakıt (taşıtlar için) (litre)
3. Özel nitelikte giyecek yardımı alan personel sayısı
4. Giyecek yardımı alan personel sayısı
Açıklama: Turuncu yapılan hücreler boş bırakılacaktır.
Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu (Devamı)
2009
2010
2011
2012
2013
GERÇEKLEŞME
HAZİRAN
TAHMİN
TAHMİN
TAHMİN
V. MAMUL MAL ALIMLARI8
 
 
 
 
 
1. Bilgisayar (PC) sayısı
 
 
 
 
 
2. Daktilo makinesi sayısı
 
 
 
 
 
3. Fotokopi makinesi sayısı
 
 
 
 
 
4. Yangın söndürme cihazı sayısı
 
 
 
 
 
5. Diğer büro makineleri ile büro malzemeleri
 
 
 
 
 
VI. BİRİME İLİŞKİN ÖZELLİK ARZEDEN DİĞER BİLGİLER**
 
 
 
 
 
1.
2.
3.
4.
5.
FORM 13a. Gelir Bütçe Fişi
==========================
Gelir bütçe fişleri ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde
aşağıdaki tablolara göre harcama birimleri tarafından hazırlanacak
olup, e-bütçe sistemine Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca
girişleri merkezi olarak yapılacaktır. 5018 sayılı Kanunun II sayılı
cetvelinde yer alan kurumlar gelir bütçe fişlerini ayrıntılı (gelirin
yasal dayanağı, önceki yıllar gerçekleşmeleri, gelir tahmininde
kullanılan hesaplama yöntemi vb.) biçimde dolduracaklardır.
Aşağıda SKSD’nin gelir bütçe fişlerinin listesi ve bu bütçe fişlerinin
doldurulmasına ilişkin bilgiler örnek tablolar yer almaktadır. Gelir
bütçe fişi tablolarının bu bilgilere göre doldurulması gerekmektedir.
03
1
2
29
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
03
1
2
31
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
03
1
2
34
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri
03
1
2
35
Doktora Gelirleri
03
1
2
36
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri
03
1
2
99
Diğer Hizmet Gelirleri
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
2011
2012
2013
03
1
2
29
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
Birim Adı
1. Öğretim
2010 yılı öğrenci sayısı (Staj sonunda mezun olacak öğrenci
sayısı dahil edilmeyecektir)
2010-2011 Kontenjanı
Toplam Öğrenci Sayısı
I.Ö. Harç Miktarı
Toplam Gelir
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
2011
2012
2013
03
1
2
31
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
Birim Adı
I.Ö. Harç Miktarı
2. Öğretim
2010 yılı II.Öğr. öğrenci sayısı (Staj sonunda mezun olacak öğrenci
sayısı dahil edilmeyecektir)
2010-2011 Kontenjanı
Toplam Öğrenci Sayısı
II.Ö. Harç Miktarı
Toplam Harç Tahsilatı
SKS Payı
İMİD Payı
Birim Payı Gelir Toplamı
TOPLAM
 
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
2011
2012
2013
03
1
2
34
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri
Enstitü Adı
Kayıtlı öğrenci sayısı*
2010-2011 Kontenjan Tahmini
Toplam Öğrenci Sayısı
Harç Miktarı
Toplam Gelir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
 
 
 
*30.06.2010 tarihindeki yüksek lisans öğrenci sayısı yazılacaktır.
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
2011
2012
2013
03
1
2
35
Doktora Gelirleri
Enstitü Adı
Kayıtlı öğrenci sayısı*
2010-2011 Kontenjan Tahmini
Toplam Öğrenci Sayısı
Harç Miktarı
Toplam Gelir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
 
 
 
*30.06.2010 tarihindeki doktora öğrenci sayısı yazılacaktır.
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
2011
2012
2013
03
1
2
99
Diğer hizmet gelirleri
Hizmet Türü
2011 YILI TAHMİNİ GELİR
Yemek Kartı Satış Geliri
Fotokopi Geliri
Bahar Şenliği Stand Geliri
Özel Yetenek Sınav Geliri
Stand Kiralama Geliri
Kulüp Aidat Geliri
TOPLAM
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİN.
TİPİ
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
I
II
III
IV
2011
2012
2013
38
61
09
07
2
03
2
1
01
Kırtasiye Alımları
Talep Edilen Malzemenin Adı
Taşınır Kodu
Talep Edilen Miktar
Birimi*
Birim Fiyat
Toplam Tutar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEL TOPLAM
Not1: KDV dâhil tutarlar yazılacaktır.
* Top, adet, kg, kutu, lt. vb.
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİN.
TİPİ
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
I
II
III
IV
2011
2012
2013
38
61
09
07
2
03
2
1
03
Periyodik Yayın Alımları
 
2011
Yayın Türü
Adı
Abonelik Süresi
Abonelik Bedeli
Toplam Tutar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not: Yayın türüne dergi, bülten vb. yazılacaktır.
2009
Yayın Türü
Adı
Abonelik Süresi
Abonelik Bedeli
Toplam Tutar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010 İlk 6 Ay
Yayın Türü
Adı
Abonelik Süresi
Abonelik Bedeli
Toplam Tutar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİN.
TİPİ
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
I
II
III
IV
2011
2012
2013
38
61
09
07
03
2
1
05
Baskı ve Cilt Giderleri
 
Baskı ve Cilt Yapılacak Yayın Adı
2009
2010 İlk 6 Aylık
2011 Tahmini
Adet
Birim Fiyat
Toplam Tutar
Adet
Birim Fiyat
Toplam Tutar
Adet
Birim Fiyat
Toplam Tutar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
Not: KDV dâhil tutarlar yazılacaktır.
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİN.
TİPİ
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
I
II
III
IV
2011
2012
2013
38
61
09
07
2
03
2
2
02
Temizlik Malzemesi Alımları
 
Talep Edilen Malzemenin Adı
Taşınır Kodu
Talep Edilen Miktar
Birimi*
Birim Fiyat
Toplam Tutar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEL TOPLAM
Not1: KDV dâhil tutarlar yazılacaktır.
* Top, adet, kg, kutu, lt. vb.
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİN.
TİPİ
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
I
II
III
IV
2011
2012
2013
38
61
09
07
03
2
3
02
Akaryakıt ve Yağ Alımları
 
Etkinlik Adı*
Etkinlik Sayısı
Ortalama Mesafe
Akaryakıt İhtiyacı
Akaryakıt Lt Fiyatı
Toplam Tutar
TOPLAM
Not1: KDV dahil tutarlar yazılacaktır.
*Spor müsabakalarındaki branşlar, kulüp etkinlikleri için kulüp
isimleri vb. ayrımı yapılarak doldurulacaktır.
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİN.
TİPİ
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
I
II
III
IV
2011
2012
2013
38
61
09
07
03
2
4
01
Yiyecek Alımları
 
Ay
Merkez Mutfakları Öğün Maliyeti
Öğün Sayısı
Toplam Maliyet
Ücretli
Burslu
Toplam
Ocak
 
 
 
 
Şubat
 
 
 
 
Mart
 
 
 
 
Nisan
 
 
 
 
Mayıs
 
 
 
 
Haziran
 
 
 
 
Temmuz
 
 
 
 
Ağustos
 
 
 
 
Eylül
 
 
 
 
Ekim
 
 
 
 
Kasım
 
 
 
 
Aralık
 
 
 
 
TOPLAM 
 
Merkez Mutfağı Olmayan Birim Adı
Öğün Maliyeti
Öğün Sayısı
Toplam Maliyet
Ücretli
Burslu
Toplam
Not1: KDV dahil tutarlar yazılacaktır.
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİN.
TİPİ
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
I
II
III
IV
2011
2012
2013
38
61
09
07
03
2
4
02
İçecek Alımları
 
Talep Edilen Malzemenin Adı
Taşınır Kodu
Talep Edilen Miktar
Birim Fiyat
Toplam Tutar
Şişe Suları
150
08
01
01
 
 
 
Damacana Suları
150
08
01
02
 
 
 
GENEL TOPLAM
Not: KDV dahil tutarlar yazılacaktır.
 KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİN.
TİPİ
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
I
II
III
IV
2011
2012
2013
38
61
09
07
2
03
2
5
01
Giyecek Alımları
      
 
2009
2010
2011
Unvanı
Kişi Sayısı
Kişi Başına Yardım Tutarı
Toplam Yardım Tutarı
Kişi Sayısı
Kişi Başına Yardım Tutarı
Toplam Yardım Tutarı
Kişi Sayısı
Kişi Başına Yardım Tutarı
Toplam Yardım Tutarı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEL TOPLAM
Not1: KDV dâhil tutarlar yazılacaktır.
 KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİN.
TİPİ
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
I
II
III
IV
2011
2012
2013
38
61
09
07
03
2
5
02
Spor Malzemeleri Alımları
      
 
S.N
Malzemenin adı
Taşınır Kodu
Mevcut malzemenin miktarı
2011 YILI İÇİN
Talep Edilen malzeme Miktarı
Talep edilen malzemenin birim fiyatı
Toplam Tutarı (TL)
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
7
 
 
 
GENEL TOPLAM
Not1:KDV dahil tutarlar yazılacaktır.
Not2:Mevcut Malzeme Miktarları 30/06/2010 tarihi dikkate alınarak
doldurulacaktır.
 KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİN.
TİPİ
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
I
II
III
IV
2011
2012
2013
38
61
09
07
03
2
6
02
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
 
Talep Edilen Malzemenin Adı
Taşınır Kodu
Talep Edilen Miktar
Birim Fiyat
Toplam Tutar
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPLAM TUTAR
Not1: KDV dâhil tutarlar yazılacaktır.
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİN.
TİPİ
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
I
II
III
IV
2011
2012
2013
38
61
09
07
03
2
9
90
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
 
Talep Edilen Malzemenin Adı
Taşınır Kodu
Talep Edilen Miktar
Birim Fiyat
Toplam Tutar
Lambalar
150
12
04
01
 
 
 
Prizler
150
12
04
06
 
 
 
Anahtarlar
150
12
04
08
 
 
 
Kapı kolları ve pencere tutacakları
150
12
06
08
 
 
 
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler (ambalaj malz.,lehim,teleks
bobin vb.)
150
99
 
 
 
 
 
TOPLAM TUTAR
Not: KDV dâhil tutarlar yazılacaktır.
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİN.
TİPİ
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
I
II
III
IV
2011
2012
2013
38
61
09
07
03
3
1
01
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
 
Katılacak Personelin Unvanı
Görevlendirilme Sebebi
2009 Katılan Pers. Sayısı
2011 Katılacak Pers. Sayısı
2009 Gün Sayısı
2011 Gün Sayısı
Yevmiye (TL)
Konaklama
masrafı (TL)
Yol masrafı (TL)
Toplam Tutar (TL)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEL TOPLAM
 
Kulüp/Spor Müsabakası Adı
2009 Görevlendirilen Öğrenci Sayısı
2011 Görevlendirilen Öğrenci Sayısı
2009 Görevlendirme Gün Sayısı
2011 Görevlendirme Gün Sayısı
Yevmiye (TL)
Konaklama masrafı (TL)
Yol masrafı (TL)
Toplam (TL)
1
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
GENEL TOPLAM
Not:2011 yılı görevlendirmelerine ilişkin olarak yukarıdaki tablo
doldurulacaktır.
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİN.
TİPİ
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
I
II
III
IV
2011
2012
2013
38
61
09
07
03
5
1
08
Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
 
Temizliği Yapılacak Yer
Alan (m2)
Çalıştırılacak İşçi Sayısı
Birim İşçi Maliyeti
Toplam Maliyet
TOPLAM
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİN.
TİPİ
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
I
II
III
IV
2011
2012
2013
38
61
09
07
2
03
5
2
02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
 
TELEFON/FAKS NUMARASI:
Fatura Dönemleri*
Fatura Tutarları (TL)
2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENEL TOPLAM
 
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİN.
TİPİ
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
I
II
III
IV
2011
2012
2013
38
61
09
07
2
03
5
4
01
İlan Giderleri
 
 
Yerel Gazetelere Verilen
Kamu İhale Bülteninde Yayınlanan
TOPLAM GİDER
 
İlan Sayısı
Ortalama İlan Bedeli
Toplam İlan Gideri
İlan Sayısı
Ortalama İlan Bedeli
Toplam İlan Gideri
2009 Gerçekleşme
 
 
2010 Gerçekleşme*
 
 
2011 Talebi
 
 
*2010 yılı ilk altı aylık gerçekleşme rakamları yazılacaktır.
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİN.
TİPİ
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
I
II
III
IV
2011
2012
2013
38
61
09
07
03
5
5
02
Taşıt Kiralaması Giderleri
 
Kulüp/Spor Müsabakası Adı
2009 Gerçekleşme
2010 Gerçekleşme
Araç Kiralanan Gün Sayısı
Mesafe (km)
Toplam Tutar (TL)
Kulüp/Spor Müsabakası Adı
Araç Kiralanan Gün Sayısı
Mesafe (km)
Toplam Tutar (TL)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİN.
TİPİ
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
I
II
III
IV
2011
2012
2013
38
61
09
07
2
03
5
9
03
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
 
2009 GERÇEKLEŞEN
2010 6 AYLIK GERÇEKLEŞEN
2011 TAHMİNİ
 
Unvanı
Eğitim/Kurs Ücreti
Eğitim/Kurs Ücreti
Eğitim/Kurs Ücreti
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
10
 
 
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİN.
TİPİ
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
I
II
III
IV
2011
2012
2013
38
61
09
07
03
6
2
02
Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
 
Etkinlik Türü*
Düzenlenecek Sayı
Katılımcı Sayısı
Ulaşım Giderleri
Konaklama Giderleri
Yolluk Giderleri
Diğer**
Toplam Gider
Genel Toplam
*Sempozyum, seminer, fuar vb.
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİN.
TİPİ
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
I
II
III
IV
2011
2012
2013
38
61
09
07
2
03
7
1
01
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
      
      
 
S.N
Malzemenin adı
Taşınır Kodu
Mevcut malzemenin miktarı*
2011 YILI İÇİN
Talep edilen malzemenin miktarı
Talep edilen malzemenin birim fiyatı
Toplam Tutarı (TL)
1
Dolaplar
255
03
01
01
 
 
 
 
2
Masalar
255
03
01
02
 
 
 
 
3
Koltuklar
255
03
01
03
 
 
 
 
4
Sandalyeler
255
03
01
04
 
 
 
 
5
Sehpalar
255
03
01
07
 
 
 
 
6
Etajerler
255
03
01
08
 
 
 
 
7
Diğer**
 
 
 
 
GENEL TOPLAM
Not1: KDV dâhil tutarlar yazılacaktır.
*Mevcut Malzeme Miktarları 30/06/2010 tarihi dikkate alınarak
doldurulacaktır.
**Tabloda yer almayan malzeme adları belirtilecektir.
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİN.
TİPİ
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
I
II
III
IV
2011
2012
2013
38
61
09
07
2
03
7
1
02
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları
      
      
 
S. No
Makine/Teçhizat adı
Taşınır Kodu
Mevcut Malzeme miktarı*
İstenen Adet
Birim Fiyatı
Toplam Tutarı (TL)
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
GENEL TOPLAM
Not: KDV dahil tutarlar yazılacaktır.
*30/06/2010 tarihi dikkate alınarak doldurulacaktır.
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİN.
TİPİ
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
I
II
III
IV
2011
2012
2013
38
61
09
07
03
7
2
01
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
           
 
 
 
Program/Yazılım adı
Güncelleme Gideri (TL)
2009
2010
2011 Tahmini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not : 2009-2010 yıllarında güncelleme giderlerine ilişkin tüm
fatura fotokopileri eklenecektir.
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
FONKSİYONEL
SINIFLANDIRMA
FİN.
TİPİ
EKONOMİK
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
BÜTÇE TEKLİFİ
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
I
II
III
IV
2011
2012
2013
38
61
09
07
2
03
7
3
02
Makine ve Teçhizat Bakım/Onarım Giderleri
           
 
 
 
S. No
Makine/Teçhizat adı
Adet
Sözleşme Tutarı(TL)
2009
2010
1
2
3
4
5
Not:KDV dahil tutarlar yazılacaktır.
*Bakım-Onarımı yapılacak Makine ve Teçhizatın Bakım Sözleşmesinin
fotokopileri bütçe fişine eklenecektir.
EK-24: Birime Ait Genel Bilgiler
--------------------------------
Fizikî Alanlar*
İdari Alanlar (Sirkülasyon Alanları Dahil) m2
Eğitim Alanları
Sosyal Alanlar
Spor Alanları
Toplam m2
Amfi
Sınıf
Atölye
Laboratuvar
Kantin m2
Yemekhane
Konferans Salonu
Açık m2
Kapalı m2
Sayı
Kapasitesi
m2
Sayı
Kapasitesi
m 2
Sayısı
m2
Sayısı
m2
m2
Kapasite
m2
Kapasite
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personel Sayısı*
 
Akademik Personel
İdari Personel
Diğer Personel
Genel Toplam
Prof.
Doç.
Yrd. Doç.
Öğr. Gör.
Okutman
Arş.Gör.
Uzman
TOPLAM
GİH
SHS
THS
EÖHS
AHS
EHS
DHS
YHS
TOPLAM
Sözleşmeli
Kadrolu İşçi
Şirket İşçi
TOPLAM
Kadrosu Birimde Bulunan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiilen Çalişan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taşınır Sayıları - 1*
Masaüstü Bilgisayar (255.02.01.01.01.01)
Taşınabilir Bilgisayar (255.02.01.01.02)
Yazıcı (255.02.02.01.01-255.02.02.01.01.11
arası)
Tarayıcı
(255.02.02.02)
Fotokopi Makinesi (255.02.03.01)
Baskı Makinesi (253.02.10.01.01)
Projektör
(255.02.05.01.01)
Tepegöz
(255.02.05.01.02)
Fotoğraf Makinesi (255.02.05.04.02)
Kamera
(255.02.05.04.01)
Faks (255.02.04.02 ve
255.02.03.02)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taşınır Sayıları - 2*
Telefon
(255.02.04.01)
Televizyon
(255.02.05.02.02)
Barkod Okuyucu
(255.02.02.01.13)
Yangın Söndürme
Cihazı
(255.10.03.01.01)
Bilgisayar Masaları (255.03.01.02.01)
Çalışma Masaları (255.03.01.02.03)
Çalışma Koltukları (255.03.01.03.01)
Misafir Koltukları (255.03.01.03.02)
Sandalyeler
(255.03.01.04)
Dolaplar
(255.03.01.01)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*30.06.2010 tarihli sayıları esas alınacaktır.
*2009 gerçekleşme ve tüm tahmin rakamlarında 31 Aralık tarihi esas
alınır.
** Gider bütçe fişlerindeki verilerle uyumlu olmalıdır.
1Maaş ödemesi yapılan kadrolu personel sayısı yazılır.
2Maaş ödemesi yapılan 657 S.K. 4/B sözleşmeli personel sayısı yazılır.
*** Kişi üzerinden hesaplanacaktır. (İlgili yıldaki toplam
yurtiçi/yurtdışı geçici görev yolluk bildirimi sayısı yazılır.)
****Yurtiçi/yurtdışı geçici görev yolluk ödemesi yapılan toplam gün
sayısı yazılır.
3Yolluk ödemelerinde otobüs/taksi ücreti ödenen yolluk bildirimi
sayısı yazılır.
4Birimin hizmet verdiği toplam kapalı alan yazılır.
5Sadece telefon olarak kullanılan hat sayısı yazılır.(Ödemesi yapılan
toplam fatura sayısından faks hatları çıkarıldıktan sonra kalan)
6Sadece faks cihazı bağlı olan hat sayısı yazılır.
7 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri (03.5.9.03) bütçe fişi ile
uyumlu olmalıdır.
8İlgili yılda edinilen mamul-mal sayısı yazılacaktır.