MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA TEZ SÜRECİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA TEZ SÜRECİ

DESCARGAR PDF

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA
TEZ SÜRECİ
KILAVUZ
İstanbul, 2012
İÇİNDEKİLER
SAYFA
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA TEZ SÜRECİ 1
TEZ KONUSU VE ÇALIŞMA PROGRAMI 2
TEZ ÇALIŞMASININ ÖNERİLMESİ 3
TEZ SAVUNMA VE TESLİM İŞLEMLERİ 4
EK 1 Tezli Yüksek Lisans Süreci 6
EK 2 Tezsiz Yüksek Lisans Süreci 7
EK 3 Doktora Süreci 8
EK 4 Tez Konusu ve Çalışma Programı-Yüksek Lisans 11
EK 5 Thesis Title and Work Plan-Master of Science 12
EK 6 Tez Konusu ve Çalışma Programı-Doktora 13
EK 7 Thesis Title and Work Plan-Doctorate 14
EK 8 Tez Öneri Formu- Yüksek Lisans 15
EK 9 Tez Öneri Formu-Doktora 16
EK 10 Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Tesbiti 17
EK 11 Doktora Yeterlik Sınavı Tutanağı 18
EK 12 Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Soru Tutanağı 19
EK 13 Tez İzleme Raporu- Doktora 20
EK 14 Tez Sunuş Formu-Yüksek Lisans Tezi 21
EK 15 Tez Sunuş Formu- Doktora 22
EK 16 Tez Ön İnceleme Formu 23
EK 17 Tez Kontrol Formu 24
EK 18 Tez Verme-Alma Tutanağı 25
EK 19 Yüksek Lisans Tezi İnceleme Raporu 26
EK 20 Doktora Tezi İnceleme Raporu 27
EK 21 Yüksek Lisans Tezi Sınav Tutanağı 28
EK 22 Doktora Tezi Sınav Tutanağı 29
EK 23 Yüksek Lisans Tezi Düzeltilmiş Tez Sunuş Formu 30
EK 24 Doktora Tezi Düzeltilmiş Tez Sunuş Formu 31
EK 25 Yüksek Lisans Tezi Düzeltme Raporu 32
EK 26 Doktora Tezi Düzeltme Raporu 33
EK 27 Düzeltilmiş Yüksek Lisans Tezi Sınav Tutanağı 34
EK 28 Düzeltilmiş Doktora Tezi Sınav Tutanağı 35
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA TEZ SÜRECİ
Marmara Üniversitesi (M.Ü.) Fen Bilimleri Enstitüsü’ne (FBE) bağlı
anabilim dallarında izlenen Lisansüstü (Yüksek Lisans, Doktora) tez
süreçleri Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğine uygun olarak tez danışmanının denetimi altında
yürütülür.
Tezli yüksek lisans programında Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı her
öğrenci için en erken 2. yarıyılın başı, en geç 3. yarıyılın sonuna
kadar Enstitüye bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı önerisi
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez çalışmasının
niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci
tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı, atanmasından itibaren 3 ay
içinde tez önerisini Enstitüye bildirir ve tez çalışması için bir
program düzenleyerek öğrencinin bu çalışmalarını sınamaya tabi tutar.
Tez önerisi kabul edilen öğrenci, tezini tez önerisinin kabulünden
itibaren en geç 4. yarıyıl sonunda jüri önünde savunmak zorundadır. Bu
süre sonunda savunmasını yapmayan ya da savunma sonunda tezi
reddedilen öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir tez
önerisi hazırlar. Bu durumda Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının
önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu yeni bir tez danışmanı atar.
Tezli yüksek lisans öğrencisinin tez sınavına girebilmesi için tezle
ilgili çalışmalarını ulusal veya uluslararası hakemli en az bir
dergiye ya da ulusal veya uluslararası en az bir kongreye göndermiş
olması ve bunu belirten bir yazıyı Enstitü Yönetim Kuruluna sunması
gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alır.
Doktora programlarında Anabilim Dalı Başkanlığı yeterlik sınavına
kadar Enstitüye bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı önerisi
Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının
niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci
tez danışmanı atanabilir. Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci
için tez danışmanı, 5 ay içinde Enstitü Yönetim Kurulunca tespit
edilen esaslar çerçevesinde tez konusunu belirleyip Enstitüye
bildirir. Tez danışmanının ve Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez konusu ile ilgili bir tez izleme
komitesi oluşturulur. Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan
öğrenci, en geç 6 ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini
ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde
sözlü olarak savunur. Tez önerisi kabul edilen bir öğrenci, tezini tez
önerisinin kabulünden itibaren en geç 10. yarıyıl sonunda yazmak ve
jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Azami süre sonunda
savunmasını yapmayan ya da savunma sonunda da tezi reddedilen öğrenci,
yeni bir tez önerisi hazırlar. Bu durumda Anabilim Dalı Başkanlığının
önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu yeni bir tez danışmanı atar.
Doktora öğrencisinin, tez savunma sınavına girebilmesi için, tezle
ilgili çalışmalarını ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide
yayınlaması veya yayına kabul yazısını Enstitü Yönetim Kuruluna
sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer
alır.
TEZ KONUSU VE ÇALIŞMA PROGRAMI
Tez konusuna kesin karar vermeden önce, danışman adayı ve öğrenci
tarafından aşağıdaki ön hazırlıkların yapılması verimli bir çalışma
için önem taşımaktadır:
a.
Muhtemel tez konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı
literatür taraması yapılmalıdır. Literatür taraması yapılırken
önce yakın çevreden [ilgili Anabilim Dalı, Fakülte, FBE ile
bağlantılı (Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri, Ulusal/ Uluslararası
makaleler/bildiriler, vb.)] başlanılmalı; daha sonra uzak çevre
[diğer üniversitelerin ilgili birimleri, YÖK Kütüphanesi, değişik
arama motorlarında farklı indekslerdeki taramalar, özel
görüşmeler, vb] gözden geçirilmelidir.
b.
Deneysel ağırlıklı çalışmaların öngörüldüğü durumlarda,
çalışmaların izin verilen süre içinde rahatlıkla tamamlanabilmesi
için mevcut aletler ve malzemeler göz önünde bulundurularak karar
verilmelidir.
c.
Canlı denekler üzerinde yapılacak deneylerde etik kurul izninin
gerekli olduğu hatırlanmalıdır.
d.
Paket programlar kullanılarak nümerik ağırlıklı çalışmaların
öngörüldüğü durumlarda, programların uygunluğu başka veriler
kullanılarak kontrol edilmelidir.
Bu hazırlık safhasından sonra konu belirlenmiş olur ve ilgili çalışma
programı eklerde gösterilen formata uygun olarak, Türkçe yazılan
tezler için sadece Türkçe; İngilizce yazılan tezler için her iki dilde
hazırlanır.
GİRİŞ bölümünde tez konusu ile ilgili giriş ifadeleri yer alır. Konuya
hazırlayıcı nitelikte, ilgili yerli ve yabancı literatür taranarak
genel bilgiler verilir; konuyla ilgili problemin tanımı yapılır.
Çalışma programının bu ve aşağıdaki bölümlerinde sözü geçen
kaynaklara, bu klavuzda belirlenmiş formatlara göre atıf yapılır.
AMAÇ ve ÖNEM bölümünde tez çalışmasının amacı belirtilir ve, girişte
verilen yerli ve yabancı literatür taraması ışığında tez çalışmasına
olan gereksinim ortaya konur, çalışmanın literatürde ve/veya
uygulamada sağlayacağı yararlar belirtilir.
MATERYAL ve YÖNTEM bölümünde çalışmada kullanılacak materyal,
araç/gereçler ve yöntem anlatılır.
KAYNAKLAR bölümünde ise; giriş, amaç ve önem, materyal ve yöntem
bölümlerinde atıfta bulunulan kaynaklar ayrıntılarıyla listelenir.
TEZ ÇALIŞMASININ ÖNERİLMESİ
Yüksek lisans programında danışman adayı öğretim üyesi ve öğrenci
tarafından öngörülen tez konusu ve hazırlanan çalışma programı,
Anabilim Dalı Başkanının onayına sunulur. Son şekli verilen Tez Konusu
ve Çalışma Programı ile birlikte Tez Öneri Formu FBE Yönetim Kurulu
onayına sunulur. Tez danışmanının atanma ve çalışmanın başlama tarihi,
Yönetim Kurulunun karar tarihidir.
Doktora Programında danışman adayı öğretim üyesi ve öğrenci tarafından
öngörülen tez konusu ve hazırlanan çalışma programı Tez İzleme
Komitesi’nin görüşüne sunulur. Tez İzleme Komitesi üyeleri, çalışma
programı formunda ayrılan yerlerde, “kabul” veya “red” olarak
görüşlerini bildirirler. Tez İzleme Komitesi’nin tez çalışmasını
oybirliği veya çoğunlukla kabul etmesiyle, Tez Öneri Formu Anabilim
Dalı Başkanının onayına sunulur. Tez Konusu ve Çalışma Programı ile
birlikte Tez Öneri Formu FBE Yönetim Kurulu onayına sunulur. Tez
danışmanının ve tez izleme komitesinin atanma ve çalışmanın başlama
tarihi, FBE Yönetim Kurulunun karar tarihidir. Tez önerisi kabul
edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak ve Haziran aylarında
olmak üzere yılda iki kez salt çoğunlukla toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir
rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmanın özeti ve takip
eden yarıyıla ait çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması,
tez izleme komitesi tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak
değerlendirilir. Tutanaklar en geç üç gün içinde Enstitüye
ulaştırılır. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya
aralıklı üç kez başarısız bulunan veya toplantılara katılmayan öğrenci
için Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararı ile yeni bir tez danışmanı atanır. Bu durumda öğrenci farklı
bir tez önerisi ile doktora tez çalışmalarına yeniden başlar. İkinci
tez danışmanının bulunması durumunda, ikinci tez danışmanı da komite
toplantılarına katılabilir. Tez izleme komitesine girmeyen öğrenci tez
izleme komitesinden başarısız kabul edilir.
TEZ SAVUNMA VE TESLİM İŞLEMLERİ
Tez Savunma Sınavı Öncesi
1. Tez bir kopya, ciltlenmemiş şekilde, tez danışmanının tezi yeterli
gördüğünü ve bu kılavuza uygun olarak yazıldığını belirten ve öğrenci
tarafından da imzalanmış yazısını içeren form (EK 11-12) ile birlikte,
incelenmek üzere FBE’ye verilir. Enstitü tarafından üç iş günü içinde
tezin şeklen incelemesi yapılır ve kurallara uygun olmayan noktalar
ile tezde yapılması gereken düzeltmeler tez sahibine bir form (EK 13)
üzerinde belirtilerek bildirilir. Tez sahibi tarafından bu düzeltmeler
yapılır. Yüksek Lisans için 5 adet, doktora için 7 adet ciltlenmemiş,
tezler Enstitüye teslim edilir.
2. Anabilim Dalı Başkanlığı, Yüksek Lisansta 6, Doktorada 8 kişilik
jüri teklifini Enstitüye sunar. Enstitü Yönetim Kurulu, bu önerileri
dikkate alarak üç veya beş kişilik asil, iki kişilik yedek jüriyi
belirler. Yönetim Kurulu onayı alındıktan sonra yedekler de dahil
olmak üzere tüm jüri üyelerine imza karşılığı (EK 14) tez dağıtımı
yapılır.
Jüri üyeleri, tezi teslim aldıkları tarihten itibaren 15 gün içinde
jüriden çekilebilir. Bu çekilme işlemi yazılı ve gerekçeli olarak
yapılır. Ayrılan jüri üyesi tez hakkında irdelemede bulunmaz. Ayrılan
üye yerine Yedek Üye, Müdürlüğün yazısı ile devreye girer.
Tez Savunma Sınavı
1. Jüri üyeleri, tez hakkındaki görüşlerini EK 15 veya 16’ya uygun
olarak belirtirler. Jüri üyeleri öğrencinin Tez Savunma Sınavı
sonrasında sınavını ve tezini birlikte irdeleyerek tezin “kabul”,
“red” veya “düzeltilmesi”ne karar verir. Tezin, kurguyu ve mantığı
değiştirmeyecek şekilde sadece dil hatası, imla, noktalama ve
numaralama gibi düzeltilmeye gereksinimi var ise, “kabul” kararı
verilebilir. Tezin, kurgu/yorum hatası ve/veya deneysel
hatası/eksikliği olması durumunda “düzeltme” kararı verilebilir.
Düzeltme süresi Yüksek Lisans için en fazla altı ay, Doktora için en
fazla oniki aydır. Bu sürede düzeltilemeyecek tezler için “red” kararı
alınır. Danışman, EK 17 veya 18’de yer alan Tez Sınav Tutanağının
düzenlenmesini ve üç gün içinde Enstitüye ulaşmasını sağlar.
2. Tezde “Düzeltme” istenmesi halinde, verilen ek süre içinde öğrenci
gerekli düzeltmeleri yapar ve Düzeltilmiş Tez Sunuş Formu (EK 19-20)
ile birlikte Enstitü Yönetim Kurulu onayına tekrar sunar. Düzeltilmiş
tez, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yeniden aynı jüri üyelerine
imza karşılığı dağıtılır. Jüri üyeleri düzeltilmiş tez için yeniden
kişisel rapor (EK 21-22) hazırlar ve savunma sınavı için yeniden
toplanıp sınav tutanağı düzenlerler (EK 23-24). Tutanak üç gün içinde
Enstitüye teslim edilir.
3. Savunma sınavında tezin başarılı bulunması halinde, Kabul ve Onay
Belgesi jüri üyeleri tarafından imzalanarak tezin kabulü belirtilir.
Belge üç gün içinde Enstitüye teslim edilir.
EKLER
EK 1. Tezli Yüksek Lisans Süreci

EK 2 Tezsiz Yüksek Lisans Süreci

EK 3 Doktora SüreciEK 4 Tez Konusu ve Çalışma Programı -Yüksek Lisans
(SADECE EĞİTİM DİLİ TÜRKÇE OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN)
YÜKSEK LİSANS
TEZ KONUSU ve ÇALIŞMA PROGRAMI
Öğrencinin Adı Soyadı: Anabilim Dalı:
Programı:
TEZİN BAŞLIĞI:
GİRİŞ:
AMAÇ ve ÖNEM:
MATERYAL ve YÖNTEM:
Materyal :
Araç ve Gereçler:
Yöntem:
KAYNAKLAR:
==========
Ek sayfa kullanılabilir.
EK 5 Thesis Title and Work Plan-Master of Science
=================================================
(SADECE EĞİTİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN)
MASTER of SCIENCE
THESIS TITLE and WORK PLAN
Student’s Name and Surname: PROGRAM:
TITLE OF THESIS:
INTRODUCTION:
AIM AND SIGNIFICANCE:
MATERIALS AND METHODOLOGY:
Materials:
Equipment and Device:
Methodology:
REFERENCES:
EK 6 Tez Konusu ve Çalışma Programı-Doktora
===========================================
(SADECE EĞİTİM DİLİ TÜRKÇE OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN)
DOKTORA
TEZ KONUSU ve ÇALIŞMA PROGRAMI
Öğrencinin Adı Soyadı: Anabilim Dalı:
Programı:
TEZİN BAŞLIĞI:
GİRİŞ:
AMAÇ ve ÖNEM:
MATERYAL ve YÖNTEM:
Materyal :
Araç ve Gereçler:
Yöntem:
KAYNAKLAR:
TEZ İZLEME KOMİTESİ
Tez Danışmanı Üye Üye
Kabul/Red Kabul/Red Kabul/Red
TEZ ÖNERİSİ KABUL EDİLMİŞTİR / RED EDİLMİŞTİR Tarih:
Oybirliği/oyçokluğu
EK 7 Thesis Title and Work Plan-Doctorate
=========================================
(SADECE EĞİTİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN)
DOCTORATE
THESIS TITLE and WORK PLAN
Student’s Name and Surname: PROGRAMME:
TITLE OF THESIS:
INTRODUCTION:
AIM and SIGNIFICANCE:
MATERIALS AND METHODOLOGY:
Materials:
Equipment and Device:
Methodology:
REFERENCES:
THESIS PROGRESS COMMITTEE
Advisor Member Member
Accept/Reject Accept/Reject Accept/Reject
THESIS PROPOSAL ACCEPTED / REJECTED Date:
unanimous/majority
EK 8 Tez Öneri Formu-Yüksek Lisans
==================================
T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İstanbul…./…./….
YÜKSEK LİSANS
TEZ ÖNERİ FORMU
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE,
Enstitünüz ..................... Anabilim dalı ..................
Programı Öğrencisi ........................... No.lu
...................................’a ekte çalışma programı bulunan
YÜKSEK LİSANS Tezinin Danışmanlığını yapabileceğimi bilgilerinize arz
ederim.
TEZİN BAŞLIĞI (TÜRKÇE):
TEZİN BAŞLIĞI (İNGİLİZCE):
TEZ DANIŞMANI
Ünvanı, Adı Soyadı: İmzası
Bağlı Bulunduğu Akademik Kurum,
Bölüm/ Anabilim Dalı:
İKİNCİ TEZ DANIŞMANI
Ünvanı, Adı Soyadı: İmzası
Bağlı Bulunduğu Kurum / Akademik Kurum,
Bölüm/ Anabilim Dalı:

PROGRAM BAŞKANI: İmzası
Tarih
ANABİLİM DALI BAŞKANI: İmzası
Tarih
EVRAK KAYIT TARİHİ: YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ:
SAYISI:
ÖĞRENCİNİN ADRESİ, TELEFON, e-posta:
Üniversitedışı özel ve kamu kuruluşlarında görevli İkinci Tez
Danışmanları iletişim adreslerini yazacaklardır.
EK 9 Tez Öneri Formu-Doktora
============================
T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İstanbul......../....../..........
DOKTORA
TEZ ÖNERİ FORMU
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE,
Enstitünüz .................. Anabilim dalı ..................
Programı Öğrencisi ..................... No.lu
………......................................’ a ekte çalışma programı
bulunan DOKTORA Tezinin Danışmanlığını yapabileceğimi bilgilerinize
arz ederim.
TEZİN BAŞLIĞI (TÜRKÇE):
TEZİN BAŞLIĞI (İNGİLİZCE):
TEZ DANIŞMANI
Ünvanı, Adı Soyadı : İmzası
Bağlı Bulunduğu Akademik Kurum,
Bölüm/ Anabilim Dalı:
İKİNCİ TEZ DANIŞMANI
Ünvanı, Adı Soyadı: İmzası
Bağlı Bulunduğu Kurum / Akademik Kurum,
Bölüm/ Anabilim Dalı:
PROGRAM BAŞKANI: İmzası
Tarih
ANABİLİM DALI BAŞKANI: İmzası Tarih
EVRAK KAYIT TARİHİ: YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ:
SAYISI:
ÖĞRENCİNİN ADRESİ, TELEFON, e-posta:
Üniversitedışı özel ve kamu kuruluşlarında görevli İkinci Tez
Danışmanları iletişim adreslerini yazacaklardır.
EK 10 Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Tesbiti
===========================================
T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İstanbul......../....../..........
DOKTORA
YETERLİK SINAV JÜRİSİ TESBİTİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE,
…………………………………………Anabilim Dalı …………………………… Programı Doktora Öğrencisi
……….…………………… no.lu ..........................................’ın
Doktora Yeterlik Sınavını yapmak üzere aşağıda belirtilen sınav jürisi
oluşturulmuştur.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederiz.
Jüri Üyeleri Asil Yedek
1.
2.
3.
4.
5.
ANABİLİM DALI BAŞKANI:
İmzası :
EK 11 Doktora Yeterlik Sınavı Tutanağı
T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İstanbul......../....../..........
DOKTORA
YETERLİK SINAVI TUTANAĞI
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE,
…………………………………………Anabilim Dalı ………………………………. Programı Doktora Öğrencisi
………………………...…. no.lu
................................................................. ’ın
…………………………. tarihinde …………………… saatleri arasında yapılan yazılı sınav
ve ………………………… saatleri arasında yapılan sözlü sınavlar sonucunda
OYBIRLIĞIYLE / OY ÇOKLUĞU ile BAŞARILI / BAŞARISIZ bulunmuştur.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederiz.
Doktora Yeterlik Sınav Jürisi
Başkan Üye Üye
Üye Üye
Ek 1) Yazılı Sınav Evrakı
Ek 2) Sözlü Sınav Tutanağı
EK 12 Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Soru Tutanağı
================================================
DOKTORA YETERLİK
SÖZLÜ SINAV SORU TUTANAĞI
Sınav Tarihi
İstanbul......../....../..........
Öğrencinin Adı – Soyadı :
Anabilim Dalı :
Sorular
1.
2.
*Soruların yazılması yeterlidir. Jüri üyeleri her sayfayı
paraflamalıdır.
EK 13 Tez İzleme Raporu-Doktora
===============================
DOKTORA TEZİ
İZLEME RAPORU
RAPOR NO: RAPOR DÖNEMİ:
PROGRAM:
Öğrencinin Adı Soyadı: Tez Önerisinin Y.Kurulunda
Kabul Tarihi:
TEZİN BAŞLIĞI:
DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARIN İRDELENMESİ (Ana Hatları ile ):
KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR:
SONRAKİ DÖNEME AİT ÇALIŞMA PLANININ İRDELENMESİ:
ÇALIŞMALAR HAKKINDA
TEZ İZLEME KOMİTESİ’nin DEĞERLENDİRMESİ
ÇALIŞMALAR Başarılı / Başarısız bulunmuştur
Oybirliği/Oyçokluğu
Tez Danışmanı Üye Üye
Tarih:
NOT : ÖĞRENCİ, Tez İzleme Komitesi toplantı tarihinden en az bir ay
önce Komite Üyelerine çalışmaları hakkında yazılı bir rapor sunar. Bu
raporda o ana kadar yapılan çalışmanın özeti ve takip eden yarıyıla
ait çalışma planı belirtilir. Öğrencinin raporu, bu formla birlikte
FBE’ye sunulur.
EK 14 Tez Sunuş Formu- Yüksek Lisans Tezi
T.C
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İstanbul......../....../..........
YÜKSEK LİSANS TEZİ
------------------
TEZ SUNUŞ FORMU
---------------
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE,
....................................Anabilim
Dalı.................................. Programı Yüksek Lisans
Öğrencisi
..........................no.lu.....................................................’ın
“.......................................................................................................................”
başlıklı Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım
Kuralları’na uygun olarak hazırlanmış olup, ciltlenmemiş 1 nüsha
halinde Müdürlüğünüze sunulmaktadır.
Gereği için bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.
Tez Danışmanı Öğrenci
Ünvan Adı SOYADI Adı SOYADI
İmza İmza
EK 15 Tez Sunuş Formu- Doktora
==============================
T.C
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İstanbul......../....../..........
DOKTORA TEZİ
------------
TEZ SUNUŞ FORMU
---------------
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE,
................................Anabilim Dalı
............................ Programı Doktora öğrencisi
............................. no.lu
...............................................’ın
“..................................................................................................”
başlıklı Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kuralları’na
uygun olarak hazırlanmış olup, ciltlenmemiş 1 nüsha halinde
Müdürlüğünüze sunulmaktadır.
Gereği için bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.
Tez Danışmanı Öğrenci
Ünvan Adı SOYADI Adı SOYADI
İmza İmza
EK 16 Tez Ön İnceleme Formu
===========================
T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZ ÖN İNCELEME FORMU
Tezin Başlığı :
T ezin Türü : Y.Lisans Doktora
Öğrenci :
Danışman :
__________
Kurallara Uygun
EVET HAYIR
1.
Dış Kapak
2.
İç Kapak
3.
Önsöz (Teşekkür)
4.
İçindekiler
7.
Türkçe Özet
8.
Yabancı Dilde Özet (Abstract)
9.
Yenilik Beyanı (Doktora tezlerinde)(Claim for Originality)
10.
Semboller (Symbols)
11.
Kısaltmalar (Abbreviations)
12.
Şekiller (Figures)
13.
Tablolar (Tables)
14.
Bölümleme
15.
Alt Bölümleme
16.
Kaynakların Metin İçinde Verilişi
17.
Kaynakların Sunuluşu
18.
Ekler
19.
Özgeçmiş
Tez şekil olarak belirtilen hususlarda düzeltilmelidir / uygundur
Kontrol Eden
Tarih
EK 17 Tez Kontrol Formu
=======================
T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZ KONTROL FORMU
Tezin Başlığı :…………………………… …………………………………………………
……………………………………………………………………………..…
TDikdörtgen 1 Dikdörtgen 2 ezin Türü : Y.Lisans Doktora
Öğrenci :
Danışman : __________
EVET
HAYIR
Kontrolü yapan kişi, İsim/ İmza
Kontrolün yapıldığı tarih
Tez, MU FBE Tez Yazım kurallarına göre yazılmış mı?
(Ayrıntılar EK 13 Tez Öninceleme formunda belirtilecektir)
Tezin TURNITIN programından alınmış raporunda yazan benzerlik yüzdesi
uygun mu?
Prof. Dr. Bülent MERTOĞLU
Tez Çift Danışmanlı ise, her iki danışmanın ismi tez kapağında
belirtilmiş mi?
Tez kapağında yazan başlık, Tez öneri formunda yazan tez başlığı ile
aynı mı?
Tez izleme raporları tam mı? (sadece Doktora tezleri için)
Yayın şartı sağlanmış mı? (sadece 2013 ten sonraki lisansüstü tezler
için)
Tez öğrencisi, ders kredilerini tamamlamış mı ve ders havuzu uygun mu?
Öğrencinin Harç borcu var mı?
Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını
içeren bir ders almış mı? (2017-2018 Güz Dönemi ve sonrası için)
Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını
içeren dersten muafiyeti var mı? (2016-2017 Güz ve Bahar Dönemleri tez
aşamasındaki öğrenciler için)
EK 18 Tez Verme-Alma Tutanağı
=============================
T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZ VERME-ALMA TUTANAĞI
Tezin Başlığı :
T ezin Türü : Y.Lisans Doktora
Öğrenci :
Danışman :
Yukarıda belirtilen tezi ……………………… tarihinde teslim aldım. Teslim
tarihinden itibaren 1 hafta içinde tezi jüri üyelerine dağıtacağımı ve
tutanağı Enstitü’ye teslim edeceğimi beyan ederim.
Tarih :
Öğrencinin Adı-Soyadı:
İmza:
Jüri Üyeleri Tarih İmza
1.
......................................................................................
2.
.......................................................................................
3.
.......................................................................................
4.
.......................................................................................
5.
.......................................................................................
EK 19 Yüksek Lisans Tezi İnceleme Raporu
========================================
T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İstanbul......../....../.......
YÜKSEK LİSANS TEZİ
İNCELEME RAPORU
Öğrencinin Adı Soyadı: Anabilim Dalı:
Programı:
TEZİN BAŞLIĞI:
İRDELEMELER (Ek sayfa kullanılabilir)
=====================================
Sayfa Adedi:
============
Kaynak Adedi ve En Yeni Kaynak Tarihi:
Yazım Hataları:
Bilimsel Hatalar:
Çalışmanın Dayandığı Temellerde Yanlışlar:
Kurgu Hataları :
Yorum Hataları :
Çalışmanın Olumlu Yönlerini; Katkılarını Veriniz
Çalışmanın Özgün Olup Olmadığı:
TEZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Bilimsel Katkı □ Uygulamaya Katkı □ Herikisi □
TEZ
KABUL EDİLEBİLİR □ DÜZELTME GEREKİR □ RED □
ÖNERİLEN EK SÜRE:
JÜRİ ÜYESİ
EK 20 Doktora Tezi İnceleme Raporu
==================================
T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İstanbul......../....../..........
DOKTORA TEZİ
İNCELEME RAPORU
Öğrencinin Adı Soyadı: Anabilim Dalı:
Programı:
TEZİN BAŞLIĞI:
İRDELEMELER (Ek sayfa kullanılabilir)
=====================================
Sayfa Adedi:
============
Kaynak Adedi ve En Yeni Kaynak Tarihi:
Yazım Hataları:
Bilimsel Hatalar:
Çalışmanın Dayandığı Temellerde Yanlışlar:
Kurgu Hataları :
Yorum Hataları :
Çalışmanın Olumlu Yönlerini; Katkılarını Veriniz
Çalışmanın Özgün Olup Olmadığı:
TEZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Bilimsel Katkı □ Uygulamaya Katkı □ Herikisi □
TEZ
KABUL EDİLEBİLİR □ DÜZELTME GEREKİR □ RED □
ÖNERİLEN EK SÜRE:
JÜRİ ÜYESİ
EK 21 Yüksek Lisans Tezi Sınav Tutanağı
=======================================
T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İstanbul......../....../..........
YÜKSEK LİSANS TEZİ
------------------
SINAV TUTANAĞI
--------------
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE,
........................................ Anabilim Dalı
.......................................Programı Yüksek Lisans
Öğrencisi ....................no.lu
......................................................’ın Yüksek
Lisans Tez Sınavı’nı yapmak üzere M.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği’nin Madde 16 (4)’e göre Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen Tez Jürisi ........................ tarihinde….sınav
yeri.. toplanmıştır. Adı geçen öğrencinin …………......……….........
saatleri arasında yapılan Yüksek Lisans Tez Sınavında
“……….……………………………………….……………………………………...” başlıklı Yüksek Lisans Tezinin
Oybirliğiyle / Oy çokluğuyla Kabulüne / Düzeltilmesine(*) / Reddine
karar verilmiştir.
Durumu bilgilerinize arz ederiz.
Tez Danışmanı Üye Üye
(*) Düzeltme kararı, tez savunmasındaki yetersizlikler / tezin
içeriğindeki sorunlar karşılığıdır.
ÖNERİLEN EK SÜRE : (en fazla 3 ay).
EK: Jüri üyelerinin inceleme raporları.
EK 22 Doktora Tezi Sınav Tutanağı
=================================
T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İstanbul......../....../..........
DOKTORA TEZİ SINAV TUTANAĞI
---------------------------
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE,
..................................................... Anabilim Dalı
.......................... Programı Doktora Öğrencisi
.......................... no.lu
...........................................................’ın Doktora
Tez Savunma Sınavı’nı yapmak üzere M.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği’nin Madde 28 (3)’e göre Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen Tez Jürisi ..........................
tarihinde….sınav yeri.. toplanmıştır. Adı geçen öğrencinin
........……........... saatleri arasında yapılan Doktora Tez Savunma
Sınavında “………………………….…………………………………………………………...”başlıklı Doktora
Tezinin Oybirliğiyle / Oy çokluğuyla Kabulüne /Düzeltilmesine(*) /
Reddine karar verilmiştir.
Durumu bilgilerinize arz ederiz.
Tez Danışmanı Üye Üye
Üye Üye
(*) Düzeltme kararı, tez savunmasındaki yetersizlikler / tezin
içeriğindeki sorunlar karşılığıdır.
ÖNERİLEN EK SÜRE : (en çok 6 ay).
EK: Jüri üyelerinin inceleme raporları
EK 23 Yüksek Lisans Tezi Düzeltilmiş Tez Sunuş Formu
====================================================
T.C
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İstanbul......../....../..........
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DÜZELTİLMİŞ TEZ SUNUŞ FORMU
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE,
......................................... Anabilim Dalı
........................................ Programı Yüksek Lisans
öğrencisi
................................no.lu............................................’ın
“......................................................................................................................”
başlıklı DÜZELTİLMİŞ Yüksek Lisans Tezi , Fen Bilimleri Enstitüsü Tez
Yazım Kuralları’na uygun olarak hazırlanmış olup, ciltlenmemiş 1 nüsha
halinde Müdürlüğünüze sunulmaktadır.
Gereği için bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.
Tez Danışmanı Öğrenci
Ünvan Adı SOYADI Adı SOYADI
İmza İmza
EK 24 Doktora Tezi Düzeltilmiş Tez Sunuş Formu
==============================================
T.C
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İstanbul......../....../..........
DOKTORA TEZİ
DÜZELTİLMİŞ TEZ SUNUŞ FORMU
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE,
............................... Anabilim Dalı
........................... Programı Doktora öğrencisi
.................................no.lu
.............................................’ın
“.......................................................................................................................”
başlıklı DÜZELTİLMİŞ Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım
Kuralları’na uygun olarak hazırlanmış olup, ciltlenmemiş 1 nüsha
halinde Müdürlüğünüze sunulmaktadır.
Gereği için bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.
Tez Danışmanı Öğrenci
Ünvan Adı SOYADI Adı SOYADI
İmza İmza
EK 25 Yüksek Lisans Tezi Düzeltme Raporu
========================================
T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İstanbul......../....../........
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DÜZELTME RAPORU
Öğrencinin Adı Soyadı: Anabilim Dalı:
Programı:
TEZİN BAŞLIĞI:
TEZDEKİ DÜZELTMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (*)
TEZ DÜZELTİLMİŞ ŞEKLİYLE
KABUL EDİLEBİLİR □ REDDEDİLMELİDİR □
(*) Düzeltmeleri ayrı ayrı irdeleyiniz. JÜRİ ÜYESİ
Gerekiyorsa ek sayfa kullanınız.
EK 26 Doktora Tezi Düzeltme Raporu
==================================
T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İstanbul......../....../.........
DOKTORA TEZİ
DÜZELTME RAPORU
Öğrencinin Adı Soyadı: Anabilim Dalı:
Programı:
TEZİN BAŞLIĞI:
TEZDEKİ DÜZELTMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (*)
TEZ DÜZELTİLMİŞ ŞEKLİYLE
KABUL EDİLEBİLİR □ REDDEDİLMELİDİR □
(*) Düzeltmeleri ayrı ayrı irdeleyiniz. JÜRİ ÜYESİ
Gerekiyorsa ek sayfa kullanınız.
EK 27 Düzeltilmiş Yüksek Lisans Tezi Sınav Tutanağı
===================================================
T.C
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İstanbul......../....../..........
DÜZELTİLMİŞ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
SINAV TUTANAĞI
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE,
........................................ Anabilim Dalı
..........................Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
.................................. no.lu
........................................’ın Yüksek Lisans Tez Savunma
Sınavı’nı yapmak üzere M.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin Madde 16 (4)’e göre Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen Tez Jürisi ....................... tarihinde …sınav yeri……
toplanmıştır. Adı geçen öğrencinin ................... saatleri
arasında yapılan Düzeltilmiş Yüksek Lisans Tezi Savunma Sınavında
“………………………………………………………………………………”başlıklı Yüksek Lisans Tezinin
Oybirliğiyle / Oy çokluğuyla Kabulüne / Reddine karar verilmiştir.
Durumu bilgilerinize arz ederiz.
Tez Danışmanı Üye Üye
Eki: Jüri üyelerinin düzeltme raporları
EK 28 Düzeltilmiş Doktora Tezi Sınav Tutanağı
=============================================
T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
İstanbul......../....../..........
DÜZELTİLMİŞ
DOKTORA TEZİ
SINAV TUTANAĞI
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE,
................................. Anabilim Dalı
................................Programı Doktora Öğrencisi
............................ no.lu
.............................................................’ın
Doktora Tez Savunma Sınavı’nı yapmak üzere M.Ü. Lisansüstü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Madde 28 (3)’e göre Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Tez Jürisi
....................... tarihinde ……sınav yeri toplanmıştır. Adı geçen
öğrencinin ...................... saatleri arasında yapılan
Düzeltilmiş Doktora Tezi Savunma Sınavında
“………………………………………………………………….……………………” başlıklı Doktora Tezinin
Oybirliğiyle / Oy çokluğuyla Kabulüne / Reddine karar verilmiştir.
Durumu bilgilerinize arz ederiz.
Tez Danışmanı Üye Üye
Üye Üye
Eki: Jüri üyelerinin düzeltme raporları
0