Magistrát Města Olomouce Oddělení Evidence Obyvatel Občanských Průkazů

Magistrát Města Olomouce Oddělení Evidence Obyvatel Občanských Průkazů

DESCARGAR PDF

Magistrát města Olomouce
========================
Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
===================================================================
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
______________________________________________________________________________
Dle ust. § 10 odst. 12) zák. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a
rodných číslech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů: Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České
republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa
trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě
musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy
občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo
zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení podle věty první formu datové
zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem
nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Za občana může sdělit
ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec
na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Dnem
ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy
občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě
pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení
trvalého pobytu na území České republiky.
V souladu s položkou 2, písm. e) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, je ohlášení
ukončení trvalého pobytu na území České republiky zpoplatněno částkou
100,-Kč za osobu v České republice, a dle položky 158 písm. b) je
zpoplatněno částkou 300,-Kč za osobu na zastupitelském úřadu České
republiky.
Příjmení: rodné číslo:_________________________
Jméno:______________________________ datum
nar.:_________________________
Poslední trvalý pobyt : Olomouc,
_________________________________________________
Nový pobyt na adrese v
zahraničí:_________________________________________________
Tímto ukončuji trvalý pobyt na území České republiky a jsem si
vědom(a) povinnosti do 15 pracovních dnů odevzdat občanský průkaz,
jehož platnost končí dnem ukončení trvalého pobytu na území České
republiky.
Datum: podpis:____________________________
Trvalý pobyt na území České republiky bude ukončený dnem, kdy budou
splněny obě podmínky, tzn. ohlášení ukončení a zaplacení správního
poplatku! Správní poplatek uhraďte bankovním převodem na účet
Magistrátu města Olomouce, č. 19-1801731369/0800, variabilní symbol č.
136171 a jako specifický symbol uveďte své rodné číslo. Potvrzení o
platbě nám zašlete spolu s ohlášením ukončení trvalého pobytu na území
České republiky.
OP č. _______________ odevzdán ano-ne úhrada správního poplatku
Č. dokladu _____________________