MADEN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Maden Kanunu Uygulama

MADEN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Maden Kanunu Uygulama

DESCARGAR PDF

MADEN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
 
    Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından
    Resmi Gazete Tarihi: 03/02/2005
    Resmi Gazete Sayısı: 25716
    BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER
    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
    Amaç
    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı
Maden Kanununun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
    Kapsam
    Madde 2 - Bu Yönetmelik;
Ruhsat ve sertifika verme, maden arama, işletme dönemleri işlemlerine,
ruhsat alanlarının değiştirilmesine, faaliyetlerin denetim ve
kontrolüne, buluculuk hakkına, terk, devir ve intikal işlerine, arama
ve işletmede cevher üretim esaslarına, ruhsat sahipleri tarafından
düzenlenecek belgelere, ödenecek bedellere, faaliyette bulunmak için
alınacak izinlere, maden sicili, kamulaştırma işlemlerine,
Maden işletme faaliyeti ile Devlet ve il yolları, havaalanı, liman,
baraj, petrol ve doğal gaz boru hattı gibi benzeri kamu yatırımlarının
birbirlerini engellemesi, kamu kurum ve kuruluşlarının
uygulamalarından dolayı maden işletme faaliyetinin yapılamaz hale
gelmesi, kamu ve özel yatırım için başka alternatif alanların
bulunamaması durumunda yapılacak işlemlere,
Kamu kurum ve kuruluşlarınca yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi
projelerde kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimi için
izin verilmesine,
Kanun hükümlerine göre herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk
edilmiş ruhsatlı sahalar ile bu sahalardan taksir edilmiş alanların,
Kanunun ilgili maddeleri gereğince ihale edilmesine,
ilişkin usul ve esasları kapsar.
    Dayanak
    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden
Kanununun 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunla değişik Geçici 8
inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
    Tanımlar
    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
Kanun: 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununu,
Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
Banka: Bakanlıkça belirlenen bankayı,
Genel Müdürlük: Maden İşleri Genel Müdürlüğünü,
Ariyet Malzemesi: ( Değişik tanım: 15/07/2007 - 26583 S.R.G Yön\1.mad)
Kayaçların doğal ve jeolojik etkenler sonucu kırılması, ufalanması,
alterasyonu, taşınması ve/veya yerinde çökelimi ile oluşan; çakıl,
kum, silt ve mil içeren gevşek malzeme ile yamaç molozu niteliğinde
olan ve yapılarda dolgu olarak kullanılan malzemeyi,
Devlet Hakkı : Maden istihracı ile sağlanacak gelirden Devlet payına
düşen kısmı,
    Arama Ruhsatı: Belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde
bulunulabilmesi için verilen yetki belgesini,
İşletme Ruhsatı: İşletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen
yetki belgesini,
İşletme İzni: Bir madenin işletmeye alınabilmesi için gerekli olan
izni,
Sertifika: V. Grup madenlerin aranması ve işletilmesi için bu
Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça
verilen belgeyi,
Satış Bilgi Formu: Yıllık üretim miktarı, satış tutarı, toplam gelir
ve tahakkuk eden Devlet hakkı gibi mali durumu gösteren belgeyi,
Faaliyet Bilgi Formu: Yıllık işletme faaliyetine ilişkin üretim,
satış, stok ve bunun gibi bilgileri içeren belgeyi,
Teknik Belge: Maden arama ve işletme faaliyetleri ile Kanunda
belirtilen diğer işler için ilgili mühendis ve diğer teknik elemanlar
tarafından hazırlanan imalât haritası, jeolojik, jeofizik,
hidrojeolojik etüt, harita, kesitler, raporlar ve bunun gibi teknik
içerikli belgeyi,
    Arama Faaliyet Raporu: Ruhsat sahalarında yürütülen arama
faaliyetleri ile ilgili Genel Müdürlüğe verilmesi gereken belgeyi,
İşletme: Madencilik faaliyetlerinin yapıldığı işyerini,
Maden İşletme Faaliyetleri: Üretime yönelik hazırlık çalışmaları ve
üretim yapılması için gerekli faaliyetleri,
İmalât Haritası: İşletmelerde üretim yapılan yerleri, miktarları ve
yapılış şeklini gösterir ölçekli beyan niteliğinde haritayı,
Beyan: İlgililerin resmi kuruluşlara herhangi bir durumu belirlemek
veya açıklamak maksadı ile vermiş oldukları yazılı belgeyi,
Maden Sicili: Tüm madencilik faaliyetleri ile ilgili bilgilerin
kaydedildiği yeri,
Pasa: Mevcut ekonomik ve teknik şartlara göre işletilmesi mümkün
olmayan, ancak işletme gereği istihsal edilen cevheri,
Prospeksiyon: Madencilik arama faaliyetlerine mesnet teşkil edecek ön
bilgilerin toplanması işini,
Görünür Rezerv: Boyutları, tenörü belirlenmiş üretilebilir kesin
cevher miktarını,
Ekonomik Cevher: Günün teknik ve ekonomik şartlarında kârlı olarak
değerlendirilebilecek cevheri,
Kritik Cevher Stokları: Ekonominin buhranlı dönemleri geçiştirebilmesi
için gerekli ekonomik büyüklükteki cevher stoklarını,
Mücbir Sebep: Sel, yangın, deprem, grizu patlaması, çökme, heyelan ve
benzeri halleri,
Proje: Yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi amacına dönük belirli
girdileri seçilmiş bir teknoloji kullanarak mevcut ve potansiyel
talebi karşılamak üzere mal ve cevher üretmek için çalışmaları
düzenleyen beyan niteliğinde raporu,
Kantar Fişi: Cevher nakillerinde cevherin ağırlığını gösterir tartı
makbuzunu,
Sevk Fişi: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
30/12/1980 tarihli ve 2365 sayılı Kanunla değişik 240 ıncı maddesinin
birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan taşıma irsaliyelerindeki
bilgileri ihtiva eden beyan niteliğindeki belgeyi,
Kamulaştırma: İşletme ruhsat süresi boyunca ruhsat alanında kalan özel
mülkiyet arazilerine madencilik faaliyeti için alınan kamulaştırma
kararını,
Kamu Yatırımı: Devlet ve il yolları, havaalanı, liman, baraj, petrol
ve doğal gaz boru hattı gibi kamu yararı için kamu kurum ve
kuruluşlarınca yapılan işleri,
Kurul: Maden işletme faaliyetleri ile yatırımın kamu açısından önemini
tespit ederek karar verecek kurulu,
Kurul Başkanı: Başbakanlık Müsteşarını,
Ruhsat Hukuku: Ruhsat sahiplerinin ruhsattan doğan hak ve
yükümlülüklerini,
Maden Hakları: Madenlerin aranması, bulunması ve işletilebilmesi için
verilen izinler ve maden yataklarının bulunmasına yardımcı olanlara
tanınan maddî imkânları,
Takaddüm Hakkı: Maden hakkı için ilk müracaat edene tanınan önceliği,
    Taksir: Ruhsat alanlarının Kanun gereğince küçültülmesini,
Teminat: Madencilik faaliyetlerinde Kanun hükümlerine ve tekniğe uygun
çalışmayı temin amacı ile alınan nakit para, süre yönünden sınırsız
banka ve özel finans kurumu teminat mektubu, Devlet bono ve tahvili
olarak alınan geçici ödemeyi,
Teknik Nezaretçi: İşletmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet
yönünden nezaretini yapan, Kanunun 29 uncu maddesi gereği faaliyet
bilgi formunun hazırlanmasından sorumlu ve yetkili maden mühendisini,
Teknik Nezaretçi Defteri: Muhafazasının sorumluluğu ruhsat sahibine
ait olan, noter tarafından onaylanmış, teknik nezaretçinin raporunu
yazdığı defterini,
Daimi Nezaretçi: İşletmede daimi istihdam edilen maden mühendisini,
İş Güvenliği Uzmanı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
sertifikalandırılmış iş güvenliği ile görevli maden mühendisini,
Uzman Kuruluşlar: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Maden
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel
Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü, Üniversiteler, Sanayi ve Ticaret, Tarım ve Köyişleri, Çevre
ve Orman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarına bağlı kuruluşlar
gibi konularında ihtisas sahibi Devlet kuruluşlarını,
    ifade eder.
    İKİNCİ BÖLÜM:MADEN RUHSATLARININ GRUPLANDIRILMASI
    Maden ruhsatlarının gruplandırılması
    Madde 5 - Madenler aşağıda sıralanan gruplara göre
ruhsatlandırılır:
    I. Grup madenler
a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak
bulunan kum ve çakıl, %80'nin altında SiO2 içeren kum, ariyet
malzemesi ve SiO2 oranına bakılmaksızın denizlerdeki kum ve çakıllar I
(a) Grubu madenlerdir.
b) Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) ile
çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer
almayan kayaçlar ile;
    1) %25'den az Al2O3 içeren killer,
    2) %50'den az montmorillonit minerali içeren kayaçlar,
    3) %50'den az illit minerali içeren kayaçlar,
    4) %50'den az zeolit minerali içeren kayaçlar,
5) Na2O ve K2O toplamı %5' den az olan kayaçlar,
    I (b) Grubu madenlerdir.
    II. Grup madenler
Mermer, Dekoratif taşlar, Traverten, Kalker, Dolomit, Kalsit, Granit,
Siyenit, Andezit, Bazalt ve benzeri taşlardır.
    III. - ( Değişik fıkra: 15/07/2007 - 26583 S.R.G Yön\2.mad ) Grup
madenler
Deniz, göl ve kaynak sularında eriyik halde bulunan tuzlar,
Doğal gaz, jeotermal ve petrol alanlarının dışında bulunan
karbondioksit (CO2) gazı,
Kömür, linyit, turba ve bataklık kökenli metan gazı,
IV. grup madenleri eriyik olarak içeren ve 5686 sayılı Jeotermal
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamına girmeyen çeşitli
amaçlarla kullanılan gaz ve sular.
    IV. Grup madenler
Kanunda isim olarak sayılmış;
    a) Endüstriyel hammaddeler,
Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, Anaksit, Bentonit,
Montmorillonit, Baydilit, Nontronit, Saponit, Hektorit, İllit,
Vermikülit, Allofan, İmalogit, Klorit, Sepiyolit, Paligorskit
(Atapuljit), Loglinit ve bunların karışımı killer, Refrakter killer,
Jips, Anhidrit, Alünit (Şap), Halit, Sodyum, Potasyum, Lityum,
Kalsiyum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom ve diğer tuzlar,
Bor tuzları (Kolemanit, Uleksit, Borasit, Tinkal, Pandermit veya
bünyesinde en az %10 B2O3 içeren diğer Bor mineralleri), Stronsiyum
tuzları (Selestin, Stronsiyanit), Barit, Vollastonit, Talk, Steattit,
Pirofillit, Diatomit, Olivin, Dunit, Sillimanit, Andaluzit,
Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fosfat, Apatit, Asbest (Amyant),
Manyezit, Huntit, Tabiî Soda mineralleri (Trona, Nakolit, Davsonit),
Zeolit, Pomza, Pekştayn, Perlit, Obsidyen, Grafit, Kükürt, Flüorit,
Kriyolit, Zımpara Taşı, Korundum, Diyasporit, Kuvars, Kuvarsit ve
bileşiminde en az %80 SiO2 ihtiva eden Kuvars kumu, Feldispat
(Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), Mika (Biyotit, Muskovit,
Serisit, Lepidolit, Flogopit), Nefelinli Siyenit, Kalsedon (Sileks,
Çört), Harzburgit, Radyolarit.
    b) Enerji hammaddeleri,
Turba, Linyit, Taşkömürü, Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü
Şeyl, Radyoaktif Mineraller (Uranyum, Toryum, Radyum), Leonardit .
    c) Metalik madenler
Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Pirit, Manganez,
Krom, Civa, Antimuan, Kalay, Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten
(Volframit, Şelit), Kobalt, Nikel, Kadmiyum, Bizmut, Titan (İlmenit,
Rutil), Alüminyum (Boksit, Gipsit, Böhmit), Nadir toprak elementleri
(Seryum Grubu, Yitriyum Grubu) ve Nadir toprak mineralleri (Bastnazit,
Monazit, Ksenotim, Serit, Oyksenit, Samarskit, Fergusonit), Sezyum,
Rubidyum, Berilyum, İndiyum, Galyum, Talyum, Zirkonyum, Hafniyum,
Germanyum, Niobyum, Tantalyum, Selenyum, Telluryum, Renyum.
    V. Grup madenler
Kanunda bu Grup altında sayılan kıymetli ve yarı kıymetli
minerallerdir.
Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt, Morganit, Akuvamarin, Heliodor,
Aleksandirit, Agat, Oniks, Sardoniks, Jasp, Karnolin, Heliotrop,
Kantaşı, Krizopras, Opal (İrize Opal, Kırmızı Opal, Siyah Opal, Ağaç
Opal), Kuvars kristalleri (Ametist, Sitrin, Neceftaşı (Dağ kristali),
Dumanlı Kuvars, Kedigözü, Avanturin, Venüstaşı, Gül Kuvars), Turmalin
(Rubellit, Vardelit, İndigolit), Topaz, Aytaşı, Turkuaz (Firuze),
Spodümen, Kehribar, Lazurit (Lapislazuli), Oltutaşı, Diopsit,
Amozonit, Lületaşı, Labrodorit, Epidot (Zeosit, Tanzonit), Spinel,
Jadeit, Yeşim veya Jad, Rodonit, Rodokrozit, Granat Minarelleri
(Spesartin, Grosüllar Hessanit, Dermontoit, Uvarovit, Pirop,
Almandin), Diaspor Kristalleri, Kemererit, Krizoberil, Fenakit,
Taaffeit, Oyklas, Krizolit, Zebercet, Uvit, Siberit, Akroit, Safirin,
Praziolit, Sarder, Karneol, Jaspis, Moldavit, Enstatit, Aktinolit,
Ateş Opal, Brazilianit, Vezüvyan (İdokras), Kordiyerit, Sfen
Kristalleri, Dioptas, Apofillit, Prehnit, Petalit, Fibrolit, Benitoid,
Sanidin, Bitovnit, Andezin, Adularya, Skapolit, Natrolit, Hayün,
Pektolit, Polusit (Polluks), Datolit, Kornerupin, Danburit, Sinhalit,
Kurnokovit, Lazulit, Ambligonit, Sodalit, Krizokol, Vardit, Nefrit,
Sedef, Operkül.
    Madenlerin grubunun tespiti
    Madde 6- Kanunda sayılan ve bu Yönetmelikte belirtilen madenler
dışında yeni bir madenin tespit edilmesi durumunda bu madenin grubu;
mineralojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri, kullanım alanları göz
önünde bulundurularak Genel Müdürlük tarafından belirlenerek ilan
edilir.
    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MADEN HAKKI, RUHSAT MÜRACAATLARI
    Maden hakkı
    Madde 7- Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil T.C.
vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye
Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere,
kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve
iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine gerçek veya
tüzel tek kişi adına verilir.
    Genel müracaat
    Madde 8 - I (a) Grubu madenler için il özel idarelerine, diğer
grup madenler için Genel Müdürlüğe, Kanunun 6 ncı maddesinde
belirtilen nitelikleri taşıyan gerçek ya da tüzel kişiler maden hakkı
için müracaat edebilir.
I (a) Grubu madenlere, Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak, il özel
idaresince ihale yolu ile işletme ruhsatı verilir.
I (b) Grubu madenlere işletme ruhsatı, II. Grup, III. Grup ve IV. Grup
madenlere arama ruhsatı, V. Grup madenlere arama sertifikası için
Genel Müdürlüğe müracaat yapılır.
Genel Müdürlüğe yapılan müracaatlarda öncelik hakkı esastır. Yapılan
müracaatlar, müracaat numarası, gün, saat ve dakika esas alınarak
değerlendirilir. Müracaata esas olan bilgileri içeren belge müracaat
sahibine verilir.
    Arama ruhsatı/sertifikası müracaatı ve değerlendirilmesi
    Madde 9 - (Değişik fıkra :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/2.mad)
Ruhsat/sertifika müracaatı, ilk müracaat harcı yatırılarak Ek
Form-2'de yer alan taahhütname ve Ek Form-1'de örneği verilmiş dilekçe
ile üç nüsha halinde Genel Müdürlüğe veya Genel Müdürlük internet
sayfasında yayımlanan müracaat formu ile internet ortamında yapılır.
Müracaat edilen alan, altındaki mevcut haklar dikkate alınarak
değerlendirilir. Sonuçlar, müracaatı takip eden günden başlayarak on
beş gün süre ile Genel Müdürlükte ilan edilir. Sonuç ile ilgili olarak
müracaat sahibine ayrıca yazılı bir tebligat yapılmaz.
    Ruhsat/sertifika müracaat esasları
    Madde 10 - Müracaatlar aşağıdaki esaslar doğrultusunda yapılır.
a) Müracaatlar, I (b) Grubu madenlerde 50 hektarı, II. Grup madenlerde
100 hektarı, III. Grup madenlerde 500 hektarı, IV. Grup madenlerde
2000 hektarı ve V. Grup madenlerde ise 1000 hektarı geçmeyecek şekilde
yapılır.
b) Müracaatlar; 6 derecelik dilim esas alınarak, yirmi noktayı
geçmeyecek şekilde, yedi basamaklı koordinatlar ile 1/25000 ölçekli
pafta adı yazılarak yapılır. Pafta sayısı dördü geçemez. T alep edilen
alanla ilgili en az bir pafta adının belirtilmesi zorunludur.
c) Müracaat edilen alanın koordinatları, saat ibresi dönüş yönünde
sağa (y), yukarı (x) olarak verilir. Müracaatlar tek poligon olarak
yapılır.
Bu maddedeki esaslara aykırı müracaatlar geçersiz sayılır. Müracaat
harcı iade edilmez.
    Müracaatların ruhsatlandırılması için gerekli belgeler
    Madde 11- Hak sağlayan müracaatların ruhsatlandırılması için ilan
tarihinden itibaren on beş gün içinde talep sahibinin aşağıdaki
belgeleri Genel Müdürlüğe vermesi zorunludur.
    Gerçek kişiler:
a) Vatandaşlık numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı örneği,
b) Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge,
c) Onaylı imza sirküleri,
d) Ruhsat harcının yatırıldığına dair belge,
e) Ruhsat teminatının yatırıldığına dair belge,
    f)    (Mülga bent :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/16.mad)
Tüzel kişiler:
a) Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi,
b) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını
gösterir belge,
c) Yönetimin onaylı imza sirküleri
d) Ruhsat harcının yatırıldığına dair belge,
e) Ruhsat teminatının yatırıldığına dair belge,
    f)    (Mülga bent :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/16.mad)
    Arama ruhsatı veya sertifikası verilmesi
    Madde 12- Müracaat sahibi; ruhsat harcı, ruhsat teminatı ve Ek
Form-2'deki diğer belgeleri eksiksiz olarak müracaatı takip eden
günden başlayarak on beş gün içinde Genel Müdürlüğe vermek zorundadır.
Belgelerin tamamlanmasını takip eden ilk iş günü arama ruhsatı (Ek
Form-3) veya arama sertifikası (Ek Form-4) düzenlenip sicile işlenerek
yürürlüğe girer.
Yapılan müracaatın birden fazla alana hak sağlaması durumunda,
müracaat sahibinin talebi üzerine her alan için on beş günlük süre
içinde ayrı ayrı harç ve teminatın yatırılması durumunda ayrı olarak
ruhsatlandırılır. Müracaat sahibinin ruhsatını almak istemediği
alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın on beş günlük süre sonunda
yeni müracaatlara açık hale gelir.
Müracaat sahibinin Genel Müdürlükte başka bir işlem için onaylı
belgelerinin bulunması, müracaat sahibinin bu hususu dilekçesinde
beyan etmesi ve yapılan kontrolde teyit edilmesi durumunda bu
belgelerin örneklerinin verilmesi yeterlidir.
Harç ve teminatın tam olarak yatırılmaması veya yatırılmasına karşın
bu belgelerin Genel Müdürlüğe süresi içinde verilmemesi durumunda, bu
alanlar ilan tarihinden itibaren on beşinci günü takip eden ilk iş
günü herhangi bir işlem yapılmadan yeni müracaatlara açık hale gelir.
Bu müracaatlar için teminat ve ruhsat harcı yatırılmış ise iade
edilir.
    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:ARAMA FAALİYETLERİ
    Arama faaliyetleri
    Madde 13- II. Grup, III. Grup, IV. Grup madenler için arama
ruhsatı ve V. Grup madenler için arama sertifikası alınmadan arama
faaliyetlerinde bulunulamaz.
Arama faaliyet döneminde ruhsat alanlarında;
    a)   Jeolojik prospeksiyon,
b) Topografik ve jeoloji haritaları ile kesit çalışmaları,
c) Numune alımı,
d) Jeofizik araştırmalar,
    e)   Sondaj, yarma, galeri ve kuyu açma,
f) Uzaktan algılama, uydu fotoğrafları
ile değişik yöntem ve teknolojiler kullanılarak aramaya yönelik diğer
faaliyetler de yapılabilir.
Arama ruhsat süresi sonunda işletme ruhsatı talep edilebilmesi için
arama faaliyetlerinde bulunulması zorunludur.
    Arama faaliyet raporları
    Madde 14 - Arama ruhsatı/sertifikası sahipleri, ikinci yılın
sonuna kadar en az bir adet Ek Form-5'e uygun olarak hazırlanmış arama
faaliyet raporu vermek zorundadır.
Arama faaliyet raporları, yapılan arama faaliyetinin niteliğine göre
jeoloji mühendisi, maden mühendisi, jeofizik mühendisi veya
mühendislerince hazırlanır.
Faaliyet raporları, hazırlayan mühendis veya mühendisler ile ruhsat
sahibi veya kanuni vekilince imzalanır.
Arama faaliyet raporunda; yapılmış arama çalışmaları, bu çalışmalardan
elde edilen bulgular ve bunların sonuçları yer alır.
Arama faaliyet raporlarının süresinde verilmemesi halinde teminat irat
kaydedilir. İrada neden olan arama faaliyet raporu istenmez. Ruhsat
sahibinin arama ruhsat süresini uzatma talebinde bulunması veya sevk
fişi talep etmesi durumunda, arama faaliyet raporu vermesi, işletme
ruhsatı talep etmesi durumunda ise madenin rezerv bilgilerini de
içeren arama faaliyet raporunu vermesi zorunludur.
    IV. Grup madenlerde arama ruhsat süre uzatımı
    Madde 15 - IV. Grup ruhsatlar için en geç üçüncü yılın sonuna
kadar, süre uzatımı talebi ile birlikte arama faaliyet raporu
verilmesi gereklidir.
IV. Grup madenler için arama ruhsat süresi; yapılan arama
çalışmalarının işletme talebi için görünür rezervin ortaya çıkarılması
için yeterli olmaması, rezerv tespitine yönelik detay çalışmaların
devam ettiğinin ve yapılacak yatırımın özelliğine göre; rezervin
artırılması, teknolojik testlerin yapılması, üretilecek madenin pazar
araştırması için belli bir süreye daha ihtiyaç duyulmasının faaliyet
raporları ile belgelenmesi halinde iki yıl uzatılabilir.
Üç yıllık süresi içinde yeterli arama faaliyetlerinde bulunulmayan
ruhsatlar iptal edilir.
    Arama ruhsatı döneminde üretim
    Madde 16 - Arama ruhsatı döneminde teknolojik araştırma,
geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere arama
faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat sahibine, Genel
Müdürlükçe görünür rezervin %10'una kadar maden üretim ve satış izni
verilebilir. Bu fıkraya aykırı üretim ve satış yapan ruhsatlara,
Kanunun 10 uncu maddesi gereğince gerçek dışı ve yanıltıcı beyan
olarak işlem yapılır.
Arama ruhsatı döneminde üretimin Genel Müdürlükçe uygun bulunan
koordinatlar içinde yapılması zorunludur. Aksi taktirde ruhsat sahibi
uyarılarak belirlenen koordinatlar dışındaki üretim faaliyetleri
gerekli izin alınıncaya kadar durdurulur.
Bu şekilde yapılan üretimlerle ilgili, Ek Form-11'de verilen işletme
faaliyet bilgi formunun, Ek Form-16'da yer alan satış bilgi formunun
ve imalat haritasının, Kanunun 29 uncu maddesi gereği Nisan ayı sonuna
kadar verilmesi zorunludur. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde
teminat irat kaydedilir. Yükümlülük yerine getirilinceye kadar üretim
faaliyeti durdurulur.
    BEŞİNCİ BÖLÜM: İşletme Faaliyetleri ve İşletme İzinleri
    I (b) Grup madenlerin işletme ruhsatı müracaatı
    Madde 17 - I (b) Grubu madenlere ilk müracaat harcı yatırılıp Ek
Form-1'de örneği verilen dilekçe ile maden ismi belirtilerek işletme
ruhsatı talep edilir. Uygun olan alanlar on beş gün süre ile rezerve
edilir. Bu sürede müracaat sahibi, işletme ruhsatı talep harcını ve
diğer gerekli belgelerini, bir ay içinde de Ek Form-6'ya uygun olarak
hazırladığı işletme projesini Genel Müdürlüğe vermek zorundadır. Aksi
taktirde bu alanlar, bu süreleri takip eden ilk iş günü herhangi bir
işlem yapılmadan yeni müracaatlara açık hale gelir.
Projenin, yerinde incelenmesi sonucunda uygun bulunan alana, projenin
mali ve teknik eksikliklerinin tamamlanmasını takiben işletme ruhsatı
ve Kanunun 7 nci maddesi gereği izinlerin alınmasından sonra işletme
izni verilir.
    II. Grup, III. Grup ve IV. Grup işletme ruhsatı için müracaat
    Madde 18 - Arama ruhsat süresi sonuna kadar, tespit edilen madenin
rezerv bilgilerini de içeren arama faaliyet raporu, faaliyet sonrası
işletme alanının çevre ile uyumlu hale getirilmesini de içeren en az
bir maden mühendisi tarafından imzalanan Ek Form-6'ya uygun olarak
hazırlanmış işletme projesi ve talep harcının eksiksiz ödendiğine dair
belge ile müracaatta bulunulması halinde işletme ruhsatı hakkı doğar.
İşletme projesinin, ruhsat sahibi veya kanuni vekilince de imzalanması
zorunludur.
Arama faaliyeti sonrası görünür, muhtemel ve mümkün rezerv
sınırlarının ve büyüklüğünün tespit edilebilmesi için cevherin
ortalama tenörü, kalitesi veya madenin cinsine göre cevher damar
kalınlıkları, kömür için kalori değeri, mermer için üretim kapasitesi,
su ve gazların konsantrasyonu, debisi, kapasitesi belirlenir. İşletme
projesinin hazırlanmasında kullanılacak verilerin belirlenebilmesi
için gerekli aramaların yapılmış olması ve bu faaliyetlerin rezerv
bilgilerini içeren arama faaliyet raporu ile belgelenmesi zorunludur.
Yukarıdaki kriterler göz önünde bulundurularak yapılan incelemeler ve
değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan projeler için işletme ruhsatı
verilir.
III. Grup madenlerde, Ek Form-6'ya uygun hazırlanmış projede,
üretilmesi öngörülen madenler için debi, kapasite ve konsantrasyon
esas alınır. Bu Grup madenler; havzanın, gölün veya kaynağın
rezervuarının, beslenme alanının tabii dengesini bozmayacak şekilde
ruhsatlandırılır.
Arama süresince belirlenen görünür, muhtemel ve mümkün rezerv alanı
ile ruhsat alanı içinde bu madenin işletilmesi için gerekli tesislerin
bulunduğu alana Ek Form-8'deki işletme ruhsatı, görünür rezerv alanına
da Kanunun 7 nci maddesi gereği izinlerin alınmasını takiben Ek
Form-11'deki işletme izni verilir. Arama ruhsatının diğer kısımları
taksir edilerek ihale edilir.
    İşletme projesi eki olarak verilecek harita ve çizimler
    Madde 19 - İşletme projesinin ekinde aşağıdaki haritalar ve
çizimler verilir:
a) Ruhsat alanının ve varsa ocak yerinin yer bulduru haritası,
b) Ruhsat alanının uygun ölçekli jeolojik haritası,
c) Uygun ölçekle çizilmiş ruhsat sınırı, talep edilen işletme izin
sınırları ile sahada açılmış ocak, galeri, yarma, sondaj, kuyu gibi
arama faaliyetlerinin yerini gösterir imalat haritası,
d) Sahada belirlenmiş görünür rezerve ve ruhsat süresine bağlı olarak
planlanan üretim programlarını gösterir harita,
e) Yer altı işletmelerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili
alınacak önlemler, havalandırma, su tahliyesi, nakliye vs. gibi
hususları içeren uygun ölçekli çizimler,
f) Mevcut ve yapılması planlanan bina, tesis, kantar, silo, trafo,
yol, ve benzeri yapıları gösteren vaziyet planı,
Gazlar ile göl, deniz ve kaynak sularına ait işletmeler için;
çöktürme, buharlaştırma, ayırma, arıtma, üretim h avuzları, bina vs.
gibi yer üstü veya var ise yer altı tesislerini gösterir uygun ölçekli
haritalar ile üretim termin planı verilir.
    Proje eksikliklerinin tamamlanması
    Madde 20 - (Değişik madde:18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/3.mad)
    İşletme ruhsat talebi ile ilgili olarak tespit edilen teknik
eksikliklerin üç ay içinde tamamlanması talep sahibine tebliğ edilir.
Verilen sürede istenilen eksikliklerin tam olarak tamamlanmaması
halinde ruhsatın teminatı, talep sahibine ikinci bir bildirim
yapılmadan iki katına çıkarılır ve süre üç ay daha uzatılır. Bu sürede
de eksikliklerini tamamlamayanların talepleri reddedilerek mevcut
teminatı irat kaydedilir.
Uygun bulunan işletme ruhsat talepleri için, harç ve teminatın üç ay
içerisinde tamamlanması talep sahibine tebliğ edilir. Bu sürede
eksikliklerini tamamlamayanların talepleri reddedilerek mevcut
teminatı irat kaydedilir.
İşletme ruhsat alanında yeni işletme izin talepleri, talep harcı
yatırılarak yapılır.
    İzinler
    Madde 21 - (Değişik fıkra :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/4.mad)
Kanunun 7 nci maddesine göre alınması gerekli izinler için ruhsatın
yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Valilik, Genel Müdürlük veya
ilgili kurumdan herhangi birine müracaat edilmesi zorunludur. Aksi
halde teminat irat kaydedilerek Maden Kanununun 10 uncu maddesi üçüncü
fıkrası kapsamında işlemler devam ettirilir. İşyeri açma ve çalışma
ruhsatı dışındaki izinlerin alınmasına müteakip işletme izni
düzenlenir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili işlemler
14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmeliğe göre ilgili mercilerce yürütülür. 5177 sayılı Kanunun
yürürlüğe girmesinden önce alınmış işletme ruhsatlarının temdit
işlemlerinde, gerekli izinler işletme izni düzenlendikten sonra
alınır.
İşletme izninin verildiği tarihten sonra bir yıl içinde ruhsat sahibi
madeni işletmeye almak zorundadır.
Ek işletme projesi ile prosesi değişik olan yeni maden veya madenler
için işletme izni talep edilir. Bu taleplerde aynı işlemler yapılarak
yeni madenler için işletme izni verilir.
    (Değişik fıkra :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/4.mad) Kamu hizmeti
veya umumun yararına ayrılmış ibadethane, okul, hastane, kütüphane,
karayolu, demiryolu gibi yer ve tesislere 60 metre mesafe dahilinde
madencilik faaliyetleri için Genel Müdürlükten izin alınması
zorunludur. Binalara 60 metre, özel mülkiyete konu arazilere 20 metre
mesafe dahilinde faaliyette bulunmak için mülk sahibinden yazılı izin
alınması zorunludur. Yatay olarak alınan bu mesafeler gerek duyulması
halinde Genel Müdürlük tarafından madencilik faaliyetlerinin boyutu,
emniyet tedbirleri ve arazinin yapısı dikkate alınarak her faaliyet
için ayrı olarak da belirlenebilir. Madencilik faaliyetleri yürütülen
alanlarda alınmış izinler, mülkiyetin değişmesi halinde de müktesep
hak kabul edilir.
Ereğli Kömür Havzasındaki Taşkömürü ve 10/6/1983 tarihli ve 2840
sayılı Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji
Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının
İadesini Düzenleyen Kanunda sayılan bor tuzu, toryum ve uranyum
madenleri için bu maddede yer alan izin alınması ve faaliyete
başlanması ile ilgili süreler uygulanmaz ve faaliyette bulunulmayan
süreler için fazladan Devlet hakkı alınmaz.
    Madenin işletmeye alınması
    Madde 22 - Kanunun 7 nci maddesi ge reği izinlerin alınmasını
takiben işletme izni verilir. Bu iznin verildiği tarihten itibaren bir
yıllık süre içinde ruhsat sahibi madeni işletmeye almak zorundadır.
İşletme projesinde beyan edildiği şekilde üretim yapılması veya
üretime yönelik tesis yapılması, madenin işletmeye alınması sayılır.
Beklenmeyen haller ve mücbir sebepler dışında süresi içinde işletmeye
alınmayan veya projesinde belirtilen yıllık üretim miktarının %10'unun
altında üretim yapılan ruhsat sahalarından , çalışılmayan her yıl
için, projede belirtilen üretim miktarının %10'u üzerinden Devlet
hakkı alınır. Ancak kamu kurumlarınca işletilen bor tuzu ve Ereğli
Kömür Havzasındaki taşkömürü ruhsatları için bu hüküm uygulanmaz.
    İşletme ruhsatı döneminde arama faaliyetleri
    Madde 23 - İşletme ruhsatı alanı içinde aramalara devam edilir.
İşletme ruhsatının verildiği tarihten itibaren mümkün rezerv
alanlarının IV. Grup ruhsat sahalarında beş yıl, diğer grup ruhsat
sahalarında üç yıl içinde görünür ve muhtemel rezerv haline
getirilmesi zorunludur. Görünür ve muhtemel rezerv haline getirilmeyen
alanlar taksir edilir.
V. Grup madenler için verilen işletme sertifika alanlarında bu madde
hükümleri uygulanmaz.
    İşletme sertifikası
    Madde 24 - V. Grup madenlerin üretimi işletme sertifikası ile
yapılır. Arama sertifikası süresi sonuna kadar yapılan çalışmaları
içeren Ek Form-5'deki arama faaliyet raporu ve talep harcının
ödendiğine dair belge ile müracaatta bulunulması halinde Ek
Form-10'daki işletme sertifikası hakkı doğar. Uygun olan müracaatlara
işletme sertifikası verilir. İşletme sertifikası süresi beş yıldır.
Bu grup madenlerin üretimi arazi yüzeyinden toplanarak yapılır. Bu
madenlerin işletilmesi için yarma, galeri, ocak açmak gibi faaliyette
bulunulmasının gerekmesi durumunda, en az bir maden mühendisi
tarafından Ek Form-6'ya uygun olarak işletme projesi hazırlanarak
Genel Müdürlükten işletme izni alınması zorunludur.
İşletme projeleri gerekirse yerinde de incelenerek sahaya işletme
sertifikası verilip verilmeyeceğine karar verilir.
    Ruhsatların üst üste verilmesi
    Madde 25 - Aynı grup ruhsatlar birbiri üzerine verilemez. Ayrı
grup ruhsatlar ise üst üste verilebilir. Aynı veya ayrı grup maden
ruhsatlarının işletme izin alanlarının üst üste talep edilmesi
durumunda, Genel Müdürlükçe projeler üzerinde ve/veya yerinde inceleme
yapılır. Sahada yapılan detay arama faaliyetleri, jeolojik yapı,
cevherleşmenin özellikleri, maden rezervleri, yatırım ve tesisler göz
önünde bulundurularak değerlendirme yapılır. Kazanılmış haklar
korunmak kaydı ile kaynak kaybına neden olmayacak, maden
işletmeciliğini ve işletme güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde,
ayrı ayrı çalışma imkanı bulunduğunun tespiti halinde ayrı gruplarda
işletme izinleri verilebilir. Bu mümkün değilse öncelik hakkı esas
alınarak faaliyete izin verilir.
    ( Ek fıkra: 15/07/2007 - 26583 S.R.G Yön\3.mad) Taşkömürü, linyit
ve turba işletme izinleri üzerine III. Grup müracaatlar kabul
edilemez.
Ancak, 2000 hektardan daha az olan maden ruhsatı işletme izin alanları
ile 100 hektardan daha az olan mermer ruhsatı işletme izin alanları
üzerine I (b) Grubu işletme izni verilmeyeceği gibi I (b) Grubu maden
işletme izni üzerine de IV. Grup veya II. Grup işletme izni verilmez.
Bununla birlikte, farklı gruptaki işletme ruhsatlarının aynı kişiye
ait olması veya talep sahiplerinin aralarında mutabakat sağladıklarını
belgelemeleri halinde üst üste işletme izni verilir.
    ALTINCI BÖLÜM: İŞLETME DÖNEMİ İŞLEMLERİ
    Projeye uygun faaliyette bulunulması
    Madde 26 - İşletme izinlerinin alınmasını takiben üretim
faaliyetleri, projesine uygun olarak yürütülür. Birlikte işletilmesi
zorunlu olan madenler bir proje kapsamında işletilir.
Açık işletme ya da yeraltı işletmesine geçişler ile üretim yöntemi ile
ilgili değişikliklerin, uygulanmadan önce Genel Müdürlüğe bildirilmesi
zorunludur. Aksi taktirde, sahadaki işçi sağlığı ve iş güvenliği ile
ilgili çalışmalar dışındaki hazırlık, üretim ve üretilmiş malın
sevkıyatı ile ilgili faaliyetler, değişikliklere ilişkin verilmesi
gereken revize projenin onaylanmasına kadar durdurulur.
III. Grup madenlerin üretilmesinde Genel Müdürlükten izin alınmadan
göl ve denizin doğal yüzeyini değiştirecek şekilde havuz, kanal ve
sondaj yapılamaz. İzin alınmadan bu faaliyetlerde bulunulduğunun
tespiti halinde izinsiz yapılan işlemlerin eski haline getirilmesine
kadar faaliyetler durdurulur, teminat irat kaydedilir.
Üretim veya hazırlık çalışmaları sürdürülürken şev açısı, basamak
yüksekliği, basamak genişliği, heyelan, göçük, yetersiz havalandırma,
alt yapı ve benzeri nedenlerle işçi sağlığı ve iş güvenliğinin
tehlikeye düştüğünün tespiti halinde, gerekli önlemlerin alınması ve
çalışmaların yapılabilmesi için ruhsat sahibine altı aya kadar süre
verilir. Mücbir sebepler dışında bu süre uzatılmaz. Bu süre sonunda
projeye uygun faaliyette bulunulmaması veya tehlikeli durumun ortadan
kaldırılmaması halinde teminat irat kaydedilerek işletme faaliyeti
durdurulur.
    İşletme faaliyeti belgeleri
    Madde 27 - Her yıl Nisan ayı sonuna kadar Ek Form-11'de belirtilen
işletme faaliyet bilgi formu, Ek Form-6'da belirtilen satış bilgi
formu ile birlikte aşağıdaki belgeler verilir:
a) Geçmiş yıllara ait üretim, bir önceki yıl içinde yapılan üretim ile
bir sonraki yıl planlanan üretimleri gösteren imalat haritası ve uygun
ölçekli kesitler,
b) İşletme sahasında arama yapılmış ise arama faaliyet raporu,
Projede değişiklik varsa;
a) İşletme ruhsatı ve işletme iznindeki koordinatlarına göre uygun
ölçekle çizilmiş ocak, yarma, kuyu ve galeri gibi faaliyetlerin son
durumunu gösterir çizim,
b) Kapalı ocaklarda iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili
havalandırma, su tahliyesi, nakliye vs. gibi hususların en son
durumunu gösterir uygun ölçekli çizim,
c) Yerüstü bina, tesis, kantar, silo, trafo, yol, vs. gibi son durumu
gösterir vaziyet planı,
d) Gazlar ile göl, deniz ve kaynak sularına ait işletmeler için her
yıl çöktürme, arıtma, üretim havuzları, bina, rezervuar besleme alanı
ve havzanın tabii dengesini bozmayacak, kapasitesini aşmayacak işleme
tesisleri gibi yerüstü veya var ise yeraltı tesislerinin en son
durumunu gösterir uygun ölçekli haritalar.
Bu madde ile ilgili yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde teminat
irat kaydedilir. Yükümlülük yerine getirilinceye kadar faaliyet
durdurulur.
    (Ek fıkra :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/5.mad) İşletme
faaliyetinde bulunulmaması halinde, ruhsat sahibi gerekçesini yazılı
olarak Genel Müdürlüğe bildirir. Bu durumda, Kanunun 29 uncu
maddesinde belirtilen belgelerden sadece satış bilgi formunun
verilmesi yeterlidir.
    İşletme ruhsatı süresi ve uzatılması
    Madde 28 - I (a) ve V. Grup madenlerin işletme ruhsat süresi en az
beş yıldır. Diğer grup madenlerin işletme ruhsat süresi görünür ve
muhtemel hale getirilmiş rezerv ve hazırlanmış projesine göre
belirlenir. Bu süre 10 yıldan az olamaz.
    (Değişik fıkra :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/6.mad) İşletme ruhsat
süresinin uzatılması için ruhsat süresi bitiminden önce talep harcı
ile beraber Ek Form-6'ya uygun yeni bir projeyle uzatma talebinde
bulunulması gerekmektedir. Ruhsat süresi, maden rezervinin yeterli ve
rasyonel bir şekilde işletilmesi için gerekli yatırımların yapılmış ve
tesislerin inşa edilmiş olması, projenin uygun bulunması, geçmiş
ruhsat döneminde projeye uygun faaliyette bulunulması durumları göz
önüne alınarak uzatılabilir. Uzatma süresi, faaliyetin çevresel
etkileri ve yerleşim birimlerinin konumu, geçmiş ruhsat dönemindeki
faaliyetler ve üretim durumu, geçici tatilde geçirilen süre, sahadaki
mevcut tesisler ile yapılması planlanan ilave tesisler, projesinde
öngörülen üretimin özelliği de dikkate alınarak üç yıldan az olmamak
üzere uzatılabilir. Toplam işletme ruhsat süresi altmış yılı geçemez.
Altmış yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.
    İşletme sertifikası süresinin uzatılması
    Madde 29 - İşletme sertifikası süresinin bitiminden önce talep
harcı ve işletme projesi ile süre uzatımı talebinde bulunulabilir.
Yeterli rezervin olması, projenin uygun bulunması ve işletme
sertifikası süresince üretim faaliyetinde bulunulmuş olması durumunda
sertifika süresi uzatılabilir.
İşletme ruhsat döneminde üretimin arazi yüzeyinden toplanarak
yapılması halinde süre uzatımı için işletme projesi yerine arama
faaliyet raporu verilmesi yeterlidir.
    Mücbir sebeplerle geçici tatil
    Madde 30 - Sel baskını, yangın, deprem, grizu patlaması, çökme,
heyelan gibi geçerli sebeplerle veya tenörde, jeolojik şartlarda, ülke
ve dünya pazarlarındaki gelişme ve değişimler, ulaşım, ulaştırma
altyapı durum larında beklenmeyen değişiklikler olması halinde işletme
ruhsat sahalarında faaliyetin geçici tatili için ruhsat sahibince
gerekli belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat edilir. Yapılan inceleme
sonrası talebin uygun bulunması durumunda müracaat tarihi, geçici
tatilin başlama tarihi olarak kabul edilerek bir yıla kadar geçici
tatil verilebilir.
Geçici tatilin gerekçelerinin devam etmesi durumunda ruhsat sahibinin
talebi ile geçici tatil talebi yeniden değerlendirilir .
    Geçici tatilin gerekçesinin ortadan kalkmasından itibaren üç ay
içinde faaliyete geçilmemesi durumunda ruhsat teminatı irat
kaydedilir. Takip eden altı ay içinde de faaliyete geçilmemesi halinde
işletme projesinde beyan edilen üretim miktarının %10'u üzerinden
Devlet hakkı alınır.
G eçici tatil süresi içinde Kanunun 29 uncu maddesindeki belgelerin
verilmesi zorunlu değildir.
    Ruhsat alanlarında değişiklikler
    Madde 31 - Talep harcı ile müracaatta bulunulması halinde aynı
kenarda en az iki noktası ortak, aynı grup ve safhadaki ruhsatlar
birleştirilebilir. Birleştirme sonucunda ortaya çıkan alan, Kanunda
belirtilen alan sınırlamasını geçemez.
Ancak, aynı kişiye ait mücavir işletme ruhsat alanlarında görünür
maden rezervinin bir bütünlük teşkil etmesi halinde yeni bir işletme
projesi verilerek birleştirme talebinde bulunulabilir. Uygun bulunan
taleplerde alan kısıtlaması aranmaz.
Birleştirme sonunda yeni ruhsatın süresi, birleştirilenler arasındaki
süresi en az kalan ruhsat süresi kadardır.
Ruhsat alanlarının talebe bağlı olarak değiştirilmesi halinde,
ruhsatlardan biri üzerindeki haciz, ipotek, rehin, ihtiyati tedbir
gibi hukuki kısıtlamalar ve maddi yükümlülükler ile Kanun hükümlerine
göre uygulanmış cezalar, düzenlenen yeni ruhsat üzerinde devam eder.
    Birleştirilmiş yeni ruhsatın teminatı güncel teminat üzerinden
alınır. Birleştirilen ruhsatlardan herhangi birinde ceza nedeniyle
teminat artışının olması halinde, bu artış miktarı esas alınarak
teminat belirlenir.
Birleştirme sonucunda sahanın teknik nezaretçilerinin sorumlu
olacakları faaliyet alanları yeniden belirlenir.
Ruhsat küçültme işlemlerinde harç ve teminat alınmaz.
    YEDİNCİ BÖLÜM:HARİTA VE ÇİZİMLER
    Röper noktaları
    Madde 32 -- Ruhsat sahibi, faaliyet alanını görecek şekilde Genel
Müdürlüğün yapacağı denetimlerde kullanılmak üzere 6 derecelik dilime
esas en az iki adet beton sütun ya da benzeri röper noktası belirler.
Bu noktaların kot ve koordinatları gerçek değerler kullanılarak harita
tekniğine uygun hassaslıkta uygun bir ölçüm aleti ile belirlenerek
arazide muhafaza edilir.
    İmalat haritaları
    Madde 33 - İmalat haritaları; yapılan çalışma alanına göre 1/500
veya uygun ölçekte yapılır. Yer altı faaliyetleri ile ilgili olarak
açılan kuyu, galeri, başyukarı, fere, ayak gibi çalışma alanları
harita üzerinde ölçekli olarak uygun bir çizimle belirlenir.
Faaliyetlerin yer üstü ve yer altı olarak yapılması durumunda her iki
faaliyet kot ve koordinat değerleri ile birbirine bağlanır.
İmalat haritası; ölçümü yapan teknik eleman, sahadan sorumlu teknik
nezaretçi ve ruhsat sahibince imzalanır. Ölçümün yapıldığı tarih
üretim haritası üzerine veri olarak yazılır.
    Kesitler
    Madde 34 - İmalat haritalarında, madenin üretim yerinden en az iki
adet kesit alınır. Üretim yapılmayan yıllar için çizim ve harita
verilmez.
    Sertifika ile yapılan üretim
    Madde 35 - İşletme projesi vererek üretim yapan sertifika
sahipleri, imalat haritası vermek zorundadır. Ancak toplama ile
yapılan üretimlerde harita istenmez.
    SEKİZİNCİ BÖLÜM: MADEN SEVKIYATI
    Maden sevkıyatı
    Madde 36 - Madenlerin, Genel Müdürlükten alınan sevk fişi ile sevk
edilmesi zorunludur.
Sevk fişi Genel Müdürlük tarafından bastırılır. Genel Müdürlüğün her
yıl belirlediği bedel karşılığında zimmetli olarak ruhsat sahibine
verilir. Sevk fişi koçanlarının numarası, özel bir deftere kayıt
edilerek takip edilir.
    (Değişik fıkra :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/7.mad) Sevk fişleri,
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 240 ıncı maddesinde yer alan taşıma
irsaliyesindeki bilgileri taşır ve bu Kanunun 230 uncu maddesinde yer
alan sevk irsaliyesi niteliğinde olup sevk irsaliyesi yerine geçer.
Genel Müdürlük ve mahalli mülki idare amirliklerince görev verilen
yetkili kişiler maden sevkıyatının sevk fişi ile yapılıp yapılmadığını
takip ve denetleyerek Maden Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem
yapar.
    Arama döneminde sevk fişi talebi
    Madde 37 - Ruhsat sahibi, arama ruhsatı süresi içinde teknolojik
araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak
üzere görünür hale getirdiği rezervin %10'una kadar yapabileceği
üretim için sevk fişi talebinde bulunabilir.
Ruhsat sahibinin sevk fişi taleb inin karşılanabilmesi için öncelikle,
yıllık ruhsat harçlarını tam olarak yatırmış, sahasında gerekli
aramaları yapmış olması, bu aramalar sonucu hazırlamış olduğu arama
faaliyet raporunda rezervini görünür hale getirdiğine dayanak teşkil
eden bilgi ve belgelerle, çalışma alan koordinatlarını, üretim
yöntemini, planladığı patlatma tekniğini, çalışacağı alanın vasfını
bildirerek müracaat etmesi şarttır.
    Arama ruhsatı döneminde sevk fişi talebinin değerlendirilmesi
    Madde 38 - Ruhsat sahibinin verdiği bilgi ve belgeler Genel
Müdürlük tarafından incelenir. Sevk fişi için verilmiş belgelerin
incelenmesi sonucunda, yapılmış arama çalışmalarının rezervi görünür
hale getirmek için yeterli olmadığı belirlenen taleplere sevk fişi
verilmez.
Uygun bulunan taleplerde üretilen madeni sevk etmek için bir cilt sevk
fişi verilerek saha tetkik programına alınır.
Kalsit için sevk fişi taleplerinde öncelikle bu ruhsatların
mücavirinde, yapılacak üretim faaliyetlerinden olumsuz yönde
etkilenebilecek blok mermer üretimi olup olmadığı incelenir.
Mücavirinde blok mermer üretimi yapılmayan ruhsatlar için mahallinde
tetkik yapılmadan bir cilt sevk fişi verilir.
Mahallinde tetkik sonrası ruhsat sahibine Genel Müdürlükçe uygun
görülen miktarda sevk fişi verilir. Uygun bulunmayan talepler için
sevk fişi verilmez. Sevk fişi verilmiş ise sevk fişlerinin
kullanılmayan kısımları geri alınarak ruhsat alanındaki üretim
faaliyetleri durdurulur.
    Cevher sevkıyatı
    Madde 39 - Ruhsat sahasından üretilen tüvenan cevherin, ocak-tesis
mesafesi, nakil güzergahının durumu dikkate alınarak ruhsat sahası
içinde ya da mücavirindeki bir alan üzerine kurulmuş bir tesiste
kullanılması durumunda;
a) Sevkıyatın, ocaktan taşıma araçları ve takiben konveyör ile
yapılması halinde, her vardiya sonunda, otomatik kantar/ölçme sistemi
ile ölçülen cevher miktarı için bir adet sevk fişi kesilmesi
yeterlidir.
b) Sevkıyatın, ocaktan doğrudan konveyör sistemi ile yapılması
halinde, her vardiya sonunda otomatik kantar sistemi ile ölçülen
cevher miktarı için bir adet sevk fişi kesilmesi yeterlidir.
c) Sevkıyatın, ocaktan taşıma araçları ile yapılması durumunda, yirmi
dört saat zarfında kantardan geçirilerek ölçülen cevher miktarı için
bir adet sevk fişi kesilmesi yeterlidir.
Otomatik kantar sistemlerinin kullanıldığı işletmelerde, Genel
Müdürlük tarafından talep edildiğinde, ölçüm kontrol belgesinin ibraz
edilmesi zorunludur.
Boru hattı ile sevk edilen madenlerin, yirmi dört saat zarfında, boru
hattında bulunan ölçüm cihazında ölçülen miktarı için bir adet sevk
fişi kesilmesi yeterlidir.
Altın, gümüş, platin gibi kıymetli metallerin elde edilmesi için
zenginleştirilecek tüvenan cevherlerin, entegre ve zenginleştirme
tesislerine sevkıyatında yukarıdaki esaslar uygulanır. Bu tesislerden
elde edilen ürünlerin sevkıyatında da Genel Müdürlükten alınan sevk
fişi kullanılır.
Farklı taşıma durumlarında sevk fişlerinin kullanılması ile ilgili
usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.
    Sevk fişi olmadan sevkıyat
    Madde 40 - Ruhsatlı veya izinli bir alandan ruhsat sahibince
üretilmiş bir madenin sevk edilmesi esnasında, mülki amirlerin
yetkilendirdiği kişiler tarafından sevk fişi olmaksızın maden sevk
edildiğinin tespit edilmesi halinde, durum bir tutanak ile tespit
edilir. Bu tutanakta üretimin yapıldığı yer, ruhsat sahibi, ruhsat
numarası, taşımada kullanılan araç plakası, aracı kullanan kişi,
tartılması mümkün ise sevk edilen maden cinsi ve miktarı ya da
yaklaşık miktarı tespit edilir. Söz konusu madeni üreten ruhsat
sahibine ocak başı satış bedelinin üç katı tutarında idari para cezası
verilir. Bu madenlere el konulmaz, ruhsat sahibine verilir.
İdari para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve
tahsil edilmek üzere ilgili Defterdarlığa bildirilir.
    Üretim ve sevkıyatın bildirilmemesi
    Madde 41 - Denetim, inceleme ve ölçümler sonucunda, yaptığı üretim
ve sevkıyatı bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen ruhsat
sahiplerine, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten bildirilmeyen
miktar için hesaplanacak Devlet hakkının on katı tutarında idari para
cezası verilir.
    Ruhsat veya işletme izni olmadan üretim
    Madde 42 - Ruhsat veya işletme izni olmadan üretilmiş bir madenin,
mülki amirlerin yetkilendirdiği kişiler tarafından sevk edildiğinin
tespit edilmesi halinde, durum bir tutanak ile tespit edilir. Bu
tutanakta üretimin yapıldığı yer, üretimi yapan kişi , taşıyan aracın
plakası, aracı kullanan kişi, tartılması mümkün ise sevk edilen maden
cinsi ve miktarı ya da yaklaşık miktarı tespit edilir. Üretilen madene
mülki idare amirliğince el konulur. Bu kişilere, bu fıkra kapsamında
üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkanı ortadan kalkmış olan
tüm madenin, ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idari para
cezası uygulanır. Bu şekilde maden çıkartılması ve/veya sevk edilmesi
Devlet malına karşı işlenmiş fiil sayılır. Bu fiili işleyenler, adli
takibat yapılmak üzere ilgili makamlara bildirilir. El konulan
madenler, mülki idare amirliğince satılarak bedeli özel idaresine
aktarılır.
Ruhsatlı alan içinde, ancak işletme izin alanları dışında üretim
faaliyetinde bulunulması durumunda ruhsat sahibi uyarılarak işletme
izni alanı dışındaki faaliyeti durdurulur. Bu fiilin tekrarı halinde
işletme izni alanı dışındaki faaliyet durdurularak teminat irat
kaydedilir.
    ( Ek fıkra: 15/07/2007 - 26583 S.R.G Yön\4.mad) Üretim veya
işletme izni olmadan satış amacıyla ruhsatın ait olduğu grupta maden
üretimi yapıldığı tespit edilen arama ve işletme ruhsat sahalarındaki
üretim faaliyetleri durdurulur. Sevkıyatın sevk fişi ile
yapılmadığının tespiti halinde Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü
fıkrasına göre, bu üretim ve satışın beyan edilerek devlet hakkının
ödenmediğini
    Ruhsat sınırında yapılan üretim
    Madde 43 - Ruhsat alanının sınırında yapılan üretimin saha sınırı
dışına taştığının tespiti halinde, ruhsat alanı dışında üretilen
madene mülki idare amirliğince el konulur. Bu kişilere, bu fıkra
kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkanı ortadan
kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında
idari para cezası uygulanır. El konulan madenler, mülki idare
amirliklerince satılarak bedeli özel idaresine aktarılır.
Bu fiilin başka birine ait ruhsatlı alan içinde işlenmesi durumunda,
sahasında üretim yapılan ruhsat sahibi fiili işleyen ruhsat sahibinden
kâr kaybı talebinde bulunabilir.
    Ticari amaç taşımayan üretim
    Madde 44 - Belediye sınırları dışındaki köylerde yaşayan köylüler,
kendi köy sınırları içinde ev, avlu, tarla sınırları, yol ve köyün
ortak olarak kullandığı ibadethane, yol, okul, mezarlık, çeşme, köy
odası yapılması gibi ticari amaç taşımayan işlerde kullanılmak üzere
gerekli yapı hammaddesini temin etmek için muhtarlıktan izin
alabilirler. İzin verilecek alanların bu köy sınırları dahilinde
olması zorunludur. Özel mülkiyete tabi alanlarda mülk sahibinin izni
olmadan bu üretim yapılamaz.
Talep sahipleri taleplerini köy muhtarlığına bir dilekçe ile iletir.
İhtiyar heyetinin yazılı teklifi, köy muhtarının onayı ile izin
verilir. Köy muhtarı, verilen izni on beş gün içinde Genel Müdürlüğe
bildirmek zorundadır. Bu şekilde verilen izinle üretilerek sevk edilen
yapı hammaddeleri için harç ve Devlet hakkı alınmaz. İzne tabi
alanlarda gerekli izinler alındıktan sonra üretim yapılır.
Üretilmesine izin verilen yapı hammaddeleri, üreten ve izin alan
kişinin dışında bir başkası tarafından kullanılamaz ya da bir menfaat
karşılığı takas edilemez, ticari amaç ile satılamaz. Aksi taktirde
üretilen madene mülki idare amirliklerince el konulur. Bu kişilere, bu
fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkanı
ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin beş katı
tutarında idari para cezası uygulanır. Bu şekilde maden çıkartılması
ve/veya sevk edilmesi Devlet malına karşı işlenmiş fiil sayılır. Bu
fiili işleyenler adli takibat yapılmak üzere ilgili makamlara
bildirilir. El konulan madenler, mülki idare amirliklerince satılarak
bedeli özel idareye aktarılır.
    Bu amaçla yapılacak üretimin ruhsatlı alanlarda, maden
işletmeciliğine engel olmayacak, çevre ve insan sağlığına zarar
vermeyecek şekilde faaliyet alanının dışında yapılması zorunludur.
    (Ek fıkra :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/8.mad) Madencilik
faaliyetine yönelik olmayan yol, köprü, tünel, kanal, baraj, gölet ve
benzeri yapılar ile yapı ve inşaat alanı için kazı faaliyetleri
sonucunda zorunlu olarak çıkarılan hafriyat malzemesi, mülk sahibi
veya mülk sahibinden izin alınarak faaliyet sahibi tarafından
18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hafriyat
Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında
değerlendirilebilir.
    Usulsüz sevkıyat
    Madde 45 - Madenlerin, Genel Müdürlükten alınacak sevk fişi ile
sevk edilmesi zorunludur. Ancak, yapılan sevkıyatın Maliye
Bakanlığından alınmış sevk irsaliyesi ile yapılmış ve Devlet hakkının
ödenmiş olması durumunda, ruhsat sahibi yazılı olarak uyarılır. Aynı
işlemin tekrarında teminat irat kaydedilir.
Sevkıyatın, Maliye Bakanlığından alınmış sevk irsaliyesi ile yapılması
ve Devlet hakkının ödenmemiş olması durumunda Devlet hakkı gecikme
cezası ile birlikte tahsil edilerek Genel Müdürlükten alınan sevk
fişlerinin kullanılması yönünde ruhsat sahibi yazılı olarak uyarılır.
Aynı işlemin tekrarında teminat irat kaydedilir.
Genel Müdürlükten alınmış sevk fişinin, üretim hakkı olan aynı ruhsat
sahibine ait başka bir ruhsat sahasında kullanılması ve yapılmış
sevkıyatın karşılığı Devlet hakkı ödenmiş olması durumunda, ruhsat
sahibi yazılı olarak uyarılır. Aynı işlemin tekrarında teminat irat
kaydedilir.
Genel Müdürlükten alınmış sevk fişinin, kendisine ait olup üretim
hakkı olmayan bir ruhsat sahasında kullanılmasının tespiti halinde ü
retilen madene mülki idare amirliklerince el konulur. Bu kişilere bu
fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan veya el konulma imkanı
ortadan kalkmış olan madenin, ocak başı satış bedelinin beş katı
tutarında idari para cezası uygulanır. Bu şekilde maden çıkartılması
ve/veya sevk edilmesi Devlet malına karşı işlenmiş fiil sayılır. Bu
fiili işleyenler adli takibat yapılmak üzere ilgili makamlara
bildirilir. El konulan madenler, mülki idare amirliklerince satılarak
bedeli özel idareye aktarılır.
Genel Müdürlükten alınmış sevk fişinin, ait olduğu ruhsat dışında
başka kişiye ait bir ruhsat alanında kullanılması durumunda, sevk
fişini kullanan ve kullandıran ruhsat sahipleri uyarılır. Aynı işlemin
tekrarında teminatları irat kaydedilir.
    Sevk fişlerinin iade edilmesi
    Madde 46 - Ruhsatın iptali, terk edilmesi veya sevk fişlerinin
amacına uygun kullanılmaması durumunda sevk fişleri Genel Müdürlüğe
iade edilir. Sevk fişleri, tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde
iade edilmediği takdirde mevcut teminat irat kaydedilir.
    Sevk fişlerinin saklanması
    Madde 47 - Kullanılmış sevk fişlerinin kullanılan tarihten
itibaren beş yıl süre ile saklanması gereklidir. Sevk fişlerinin
herhangi bir nedenle kaybedilmesi halinde, ruhsat sahibinin bu durumu
en geç bir ay içinde ilanla ve resmi makamlardan alınmış bir yazı ile
belgelemesi ve Genel Müdürlüğe bildirmesi zorunludur. Aksi taktirde bu
durum beyanlardaki hata ve noksanlık olarak kabul edilerek işlem
yapılır.
    DOKUZUNCU BÖLÜM: KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ HAMMADDE
İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI
    Bakanlığa müracaat edilmesi
    Madde 48 - Yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerin
inşasında kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimi için
izin almak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca Ek Form-12'de örneği
verilen formata uygun olarak yapı hammadde talep formu hazırlanır. Bir
talep yazısına eklenen bu form örneği ile Genel Müdürlüğe müracaat
edilir.
Yapılacak bu müracaatlarda harç alınmaz.
    Talebin değerlendirilmesi
    Madde 49 - Müracaat edilen alanda 3213 sayılı Maden Kanunu
kapsamında verilmiş ruhsat hakları incelenir. Hammadde üretim izni
talep edilen alanda, ruhsatlı alanlar var ise yapılacak hammadde
üretiminin madencilik faaliyetlerine engel olup olmayacağı ve kaynak
kaybına yol açıp açmayacağı göz önünde bulundurularak mahallinde
tetkik yapılır. Heyetin saha mahallinde yapacağı tetkik tarihi, talep
sahibi kamu kurum ve kuruluşuna ve talep alanında ruhsat var ise
ruhsat sahibine bildirilerek tetkik tarihinde saha mahallinde
bulunulması istenir. İlgililerin, heyetin mahallinde yapacağı tetkike
katılmamaları durumunda tetkik re'sen yapılabilir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının altı aydan az süreli veya toplam beş yüz
tondan az olan miktarlardaki hammadde talepleri, talep edilen alanda
yürüyen ruhsat hakları yok ise mahallinde tetkik yapılmadan da
karşılanabilir.
Bu kapsam dahilinde yürütülen faaliyetler için teknik nezaretçi
atanması zorunluluğu yoktur. 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş
Kanunu hükümlerinin yerine getirilmesinden izin sahibi kamu kurum ve
kuruluşu sorumludur.
    Hammadde üretimi için talep edilen alanın tetkiki
    Madde 50 - Hammadde üretim izni talep edilen ruhsatlı alanlarda
inceleme yapılır. Bu incelemede, madencilik faaliyetlerine engel olup
olmayacağı ve verilen işletme projesinin uygun olup olmadığı
değerlendirilir.
Ruhsatsız alanlarda gerek görülmesi halinde mahallinde inceleme
yapılır.
Heyet gerek gördüğü taktirde saha mahallinden analiz yaptırılmak üzere
numune alabilir. Alınan numunelerin analiz bedelleri, projeyi veren
kamu kurum veya kuruluşunca karşılanır.
    Hammadde üretim izin belgesinin verilmesi ve uzatılması
    Madde 51 - Genel Müdürlükte yapılan değerlendirmeler sonucunda,
hammadde üretimi için en fazla proje süresi sonuna kadar Ek
Form-13'deki hammadde üretim izin belgesi talep eden kamu kurum ve
kuruluşuna verilir.
Hammadde üretim izni verilen alanın seçilmesi, küçültülmesi,
büyütülmesi, yerinin değiştirilmesi, üretim faaliyetinin durdurulması,
üretim izninin uzatılmasına Bakanlık yetkilidir. 3213 sayılı Maden
Kanununa göre verilmiş ruhsat alanlarında kaynak kaybına yol açacak ve
işletme faaliyetlerine engel olacak şekilde kamu kurum ve kuruluşuna
hammadde üretim izni verilmez.
Hammadde üretim izin belgesinin uzatılması zorunluluğunun doğması
halinde Ek Form-12'de yer alan formata uygun olan yapı hammaddesi
talep formu ile üretim izin belgesi süresi bitmeden önce Genel
Müdürlüğe müracaat edilmesi zorunludur.
    Üretim izni verilen alandan başka bir kamu kurum ve kuruluşunun
üretim yapması
    Madde 52 - Hammadde üretim izni verilen alanda başka bir kamu
kurum ve kuruluşunun üretim yapmak istemesi durumunda, Ek Form-12'de
yer alan formata uygun yapı hammaddesi talep formu ile Genel Müdürlüğe
müracaat eder. Bu projenin uygun bulunması ve üretim izni verilmiş
kamu kurum ve kuruluşunun muvafakatinin alınması kaydıyla bu alandan
üretim yapabilir.
    İzinler
    Madde 53 - Hammadde üretim izni verilen alana ilişkin olarak
Kanunun 7 nci maddesi gereğince alınması gerekli izinler, kamu kurum
ve kuruluşunca ilgili kanun hükümlerine göre yetkili mercilere
müracaat edilerek alınır.
    Sevk fişi kullanılması
    Madde 54 - Yürütülen proje için üretilen hammaddenin, Genel
Müdürlükten bedeli karşılığında alınan sevk fişleri ile sevk edilmesi
zorunludur.
Ocak-kullanım yeri mesafesi, nakil güzergahının durumu dikkate
alınarak hammadde üretim izni verilen alandan üretilen yapı ve inşaat
hammaddesi için yirmi dört saatte, vardiya durumuna göre her vardiya
sonunda bir adet sevk fişi kesilmesi yeterlidir.
Mahallinde tetkik heyetleri tetkik esnasında sevk fişi koçanlarını
inceler ve sonucunu hazırlayacakları rapora yansıtır.
    Kamu kuruluşunun vereceği belgeler
    Madde 55 - Kamu kurum ve kuruluşları bir yıldan fazla süreli
projeler için verilen hammadde üretim izin belgesine dayanılarak
üretim faaliyetlerinde bulunulan her yıl için bir sonraki yılın Nisan
ayı sonuna kadar yapılan faaliyet ve üretim miktarını bir rapor
halinde Genel Müdürlüğe bildirilir.
Bir yıldan az süreli projelerde üretilen hammadde miktarı faaliyet
bitiminde Genel Müdürlüğe bildirilir.
    Hammadde üretim izin belgesi verilen alanların denetlenmesi
    Madde 56 - Hammadde üretim izin belgesi verilen alanlarda
yürütülen faaliyetler; herhangi bir şikayet, talep veya Genel
Müdürlüğün uygun gördüğü hallerde mahallinde denetlenebilir. Kanun ve
bu Yönetmeliğe uygun yürütülmeyen veya çevre ve insan sağlığına zarar
veren faaliyetler gerekli önlemler alınıncaya kadar durdurulur.
    Faaliyetlerle ilgili hak ve sorumluluklar
    Madde 57 - Üretim izin belgesi verilen alanda ruhsat olması
durumunda ruhsat sahibi, ruhsat sahası içinde kamu kurum ve
kuruluşundan, hammadde üretim izin belgesi verilen alanla ilgili
olarak herhangi bir hak talep edemez. Hammadde üretim izin belgesi
verilen alanda yapılan üretim faaliyeti ruhsat sahibi tarafından
engellenemez ve faaliyete müdahale edilemez. Üretim izni verilen kamu
kurum ve kuruluşu, ruhsat sahibinin faaliyetlerini olumsuz yönde
etkileyecek, kaynak kaybına neden olabilecek faaliyetlerde bulunamaz.
    Hammadde üretiminin amaç dışı kullanılması
    Madde 58 - Hammadde üretim izni verilen kamu kurum ve kuruluşu
izin verilen alanla ilgili her türlü faaliyetine ilişkin olarak Kanun
hükümleri kapsamında Bakanlığa karşı sorumludur.
Verilen izin çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşunca üretilen hammadde,
proje amacı dışında kullanılamaz, satılamaz, ticarete konu edilemez.
İlgili kamu kurum ve kuruluşunun üçüncü kişiler ile yapacağı
sözleşmelerde ve proje maliyetlerinde bu hususların göz önüne alınması
zorunludur.
Üretim yapılan alandaki hammaddenin projede belirtilen amaç dışında
kullanıldığının tespit edilmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşuna amaç
dışı kullanılan hammaddenin Devlet hakkına esas teşkil edecek ocak
başı satış bedelinin beş katı tutarında idari para cezası verilir.
Yapılan üretimin projede belirtilen amaç dışında kullanımının ikinci
kez tespiti halinde izin iptal edilir.
    Hammadde üretimi sırasında zaruri olarak üretilen madenler
    Madde 59 -- Kamu kurum ve kuruluşuna hammadde üretim izni verilen
alanda, izin verilen yapı ve inşaat hammaddesi dışında başka maden
üretilemez ve başka madenlere yönelik hak talebinde bulunulamaz.
Ancak, verilen hammadde iznine dayalı olarak gerçekleştirilen üretim
faaliyetinin zaruri neticesinde maden üretilmesi söz konusu olduğu
takdirde durum Genel Müdürlüğe bildirilir. İzin verilen alandaki
hammadde üretimi esnasında zaruri olarak başka maden üretildiği
taktirde bu alanda ruhsat yoksa yapılmış üretim valilik tarafından
ihale edilerek satılır. Satıştan sağlanan gelir özel idareye
aktarılır. Ruhsat var ise üretilen maden bir tutanakla bedelsiz olarak
ruhsat sahibine verilir.
    Üretim izin süresinin sona ermesi
    Madde 60 - Yapı ve inşaat hammadde üretim izni verilen kamu kurum
ve kuruluşu, faaliyetin sona ermesi veya iznin iptal edilmesi halinde
üretim yapılan alanı, emniyet tedbirlerini alarak, diğer mevzuat
gereği alınan izinler ve verilen taahhütler çerçevesinde terk etmek
zorundadır. Bu hususlar yerine getirilinceye kadar ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarına karşı cezai ve hukuki sorumlulukları devam eder.
    ONUNCU BÖLÜM:İRTİFAK, İNTİFA HAKKI VE KAMULAŞTIRMA
    İrtifak, intifa hakkı
    Madde 61 - Maden arama ve işletme dönemleri içerisinde faaliyet
sahası özel mülkiyete konu gayrimenkul üzerinde kullanma amacına
münhasır olmak üzere belli süreler için maden ruhsat sahibi, Bakanlığa
müracaat ile irtifak ve/veya intifa hakkı tesisi isteyebilir.
İrtifak ve/veya intifa hakkının bedeli, 4/11/1983 tarihli ve 2942
sayılı Kamulaştırma Kanununa uygun olarak seçilecek bilirkişiler
tarafından tespit edilir.
Ruhsat sahibi irtifak ve/veya intifa hakkını kullandığı alanı amacı
dışında kullanamaz. Bu alanı süresi sonunda çevre ile uyumlu olacak
şekilde terk etmek zorundadır. Aksi taktirde ruhsat sahibi irtifak
ve/veya intifa hakkı kapsamında sahadaki zararları tazmin etmekle
yükümlüdür.
    Kamulaştırma talebinde istenilen belgeler
    Madde 62 - İşletme ruhsatı safhasında işletme faaliyetleri için
gerekli olan özel mülkiyete konu taşınmaz, taraflarca anlaşma
sağlanamaması ve işletme ruhsatı sahibinin talebi üzerine Bakanlıkça
kamu yararı bulunduğuna karar verilmesi halinde kamulaştırılır.
Kamulaştırma talebi, ruhsat sahibince aşağıdaki belgelerle Genel
Müdürlüğe yapılır:
a) Kamulaştırma talebi ile ilgili dilekçe,
b) Tüzel kişilerde kamulaştırma ile ilgili karar,
c) Kamulaştırılması düşünülen alanın imar ve kullanım durumu, süresi,
rezerv durumu, kamulaştırma sonrası ruhsat alanındaki faaliyetlerin
ekonomiye katkısı ile ilgili karşılaştırmalı bilgileri içeren proje,
d) Kamulaştırılması talep edilen alan ve bu alan üzerindeki
taşınmazların miktar ve nitelikleri, bu alanın 6 derecelik dilime esas
koordinatları, sahiplerinin isim ve adresleri, arazilerin tapu ve çap
suretlerini gösterir tapu sicilinden onaylı listesi,
e) Taşınmaz üzerinde kamulaştırma sonrası yapılması düşünülen üretim
tesisleri ve işletmenin durumunu ve benzeri faaliyetleri gösterir
vaziyet planı,
f) Üretimden sonra arazinin restorasyonu hakkındaki bilgileri ve
haritası,
g) Ruhsat sahibince kamulaştırılması istenilen arazi sahiplerine
anlaşmak üzere noter aracılığı ile yapılmış 11/2/1959 tarihli ve 7201
sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gönderilen ihbarname,
h) Kamulaştırılması talep edilen arazinin çevresindeki yerleşim
alanları ve arazi konumları.
    Kamulaştırma taleplerinin arazi tetkiki
    Madde 63 - Kamulaştırılması talep edilen alan, Genel Müdürlükçe
oluşturulacak heyet tarafından tetkik edilir. Kamulaştırma işlemleri
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu husustaki
masraflar ve kamulaştırma bedeli işletme ruhsatı sahibi tarafından
ödenir.
Kamulaştırmaya, kamulaştırılması istenilen alandaki madenin işletme
projesi ve rezerv durumu, bu alandaki madenin üretilip üretilmemesi
durumunda bölgeye ve ülke ekonomisine fayda ve zararları,
kamulaştırılması talep edilen alan dışında ruhsat sahası içinde başka
alanlardaki rezerv durumuna göre üretim olanakları, bölgedeki
alternatif üretim alanları, mülk sahibinin kayıpları, mülk sahibinin
kamulaştırma sonrası sürdüreceği ekonomik faaliyet ve kamulaştırmadan
nasıl etkileneceği ile ilgili hususlar, kamulaştırılması talep edilen
alanın çevre ile ilişkileri gibi teknik ve sosyal içerikli tüm
etkenler değerlendirilerek karar verilir.
Kamulaştırılan taşınmaz, tapuya Hazine adına tescil edilip ruhsat
hukuku devam ettiği sürece madencilik faaliyetlerinde kullanılmak
üzere ruhsat sahibi adına tahsis edilir.
Kamulaştırılan alanın kamulaştırma amacı dışında kullanıldığının
tespit edilmesi haksız surette hak iktisabı sayılır. Bu alanda
kamulaştırma amacı dışındaki faaliyet durdurulur.
Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren beş yıl içinde
ruhsat sahibince, kamulaştırılan alanın kamulaştırma amacına uygun
olarak hiçbir faaliyet veya tesisat yapılmayarak taşınmaz mal olduğu
gibi bırakılırsa, mal sahibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini
aldıkları günden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte iade
ederek, taşınmaz malını geri alabilir.
Taşınmazın, kamulaştırma amacı ile ilgili kullanımına lüzum
kalmadığının Bakanlıkça tespiti veya ruhsat sahibinin beyanı halinde,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda öngörülen usul ve esaslara göre
belirlenecek rayiç bedeli hazineye ödenmek kaydıyla kamulaştırılan
yerin eski sahibine iade edileceği hususu, ruhsat sahibi ve taşınmazın
eski sahibine tebliğ edilir. Eski sahibinin taşınmazı altı ay
içerisinde almak istememesi durumunda taşınmaz Hazineye kalır.
I.Grup madenler ve mıcır ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol
gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddesi için kamulaştırma
hükümleri uygulanmaz.
    ONBİRİNCİ BÖLÜM : FAALİYETLERİN İNCELENMESİ VE DENETLENMESİ
    İnceleme ve denetim
    Madde 64 - Maden Kanunu gereği ruhsat veya sertifika sahibince
düzenlenmiş mali ve teknik belgelerin, ruhsat veya sertifika
alanındaki madencilik faaliyetlerinin, ihbar ve şikayetlerin inceleme
ve denetimi Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen elemanlarca
yerinde yapılır.
Genel Müdürlük, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden
inceleme ve denetimin gerektirdiği mesleki tecrübeye sahip olan
elemanları da görevlendirebilir.
Yapılacak inceleme ve denetimlerde oluşturulacak heyet; maden
mühendisi, jeoloji mühendisi ile yapılacak inceleme ve denetimlerin
özelliğine göre jeofizik mühendisi, haritacı, mali uzman, hukukçu veya
diğer meslek mensuplarından en az üç kişiden oluşur.
    (Mülga fıkra :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/16.mad)
İnceleme ve denetimlerde ruhsat sahibi Genel Müdürlüğe verdiği teknik
ve mali belgelerin hazırlanmasına esas olan bütün belgelerin
asıllarını, yapılmış hesapları talep halinde heyet üyelerine göstermek
zorundadır.
Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan ihbar ve
şikayetlerin değerlen-dirilebilmesi için, dilekçe ekinde şikayetçinin
nüfus cüzdanı suretinin konulması gereklidir.
    İnceleme ve denetimin yapılması
    Madde 65 - İnceleme ve denetim sırasında teknik ve mali belgeler
ile bu belgelerin hazırlanmasına esas teşkil eden işletme projesinin
uygulanması ile ilgili hususlar, üretim yöntemi, üretim miktarı,
üretilen cevherin kullanım alanı, sevk fişleri, faturalar, satış
belgeleri ve benzeri ile Kanun ve mevzuat gereği diğer belgeler
incelenir.
İnceleme ve denetim sonunda düzenlenen ve mevcut durumu belirten
tutanak iki nüsha hazırlanarak heyet üyeleri, ruhsat sahibi veya
vekili veya sahanın teknik nezaretçisi tarafından imzalanır. Ruhsat
sahibi, vekili veya teknik nezaretçi, tutanakta katılmadığı hususlara
şerh düşebilir. Ancak imzadan imtina edilmesi halinde bu durum
tutanakta belirtilir. Tutanağın bir nüshası ilgiliye verilir. Bu
tutanakta belirtilen hususlar ruhsat sahibine tebliğ edilmiş sayılır.
Ruhsat sahasında yapılan tetkiklere ait detay bilgileri içeren rapor
hazırlanır. Ruhsat sahibinin talep etmesi durumunda bir örneği
verilir.
Yapılan inceleme ve denetim sonucunda, ruhsat sahibinin Devlet hakkını
eksik ödediği tespit edilirse, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilave
olarak bildirilmeyen miktar için hesaplanan Devlet hakkının on katı
tutarında idari para cezası verilir.
    Zenginleştirilen tüvenan cevherin denetimi
    Madde 66 - Altın, gümüş, platin gibi kıymetli metal içeren tüvenan
cevherlerin, entegre ve zenginleştirme tesislerine giren miktarı ile
tesisten çıkan konsantre miktarının, projesine veya teknolojik olarak
kabul edilen sınırlar içinde olması zorunludur.
Yapılan inceleme ve denetim sonucunda, ruhsat sahibinin Devlet hakkını
eksik ödediği tespit edilirse, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilave
olarak bildirilmeyen miktar için hesaplanan Devlet hakkının on katı
tutarında idari para cezası verilir.
    Görevlendirme giderlerinin karşılanması
    Madde 67 - Madencilik ile ilgili her türlü görevlendirmelerde,
görevlendirme giderleri Kanunun 35 inci maddesi hükümleri çerçevesinde
Bakanlık bütçesinden ödenir.
Sevk fişi, patlayıcı madde izni, irtifak ve intifa hakkı,
kamulaştırma, mera tahsis değişikliği, ikinci maden, buluculuk hakkı,
işletme izin sınırlarında yapılacak değişiklik, birleştirme gibi
taleplerle ilgili tetkik giderleri ruhsat sahibince karşılanır.
    ONİKİNCİ BÖLÜM : BULUCULUK HAKKI
    Buluculuk hakkı
    Madde 68 - Ruhsat sahibi, arama veya işletme ruhsatı süresince
hazırlanan koordinatları içeren teknik raporlar ile birlikte görünür
rezerv olarak bildirdiği ve Genel Müdürlük tarafından yapılan
tetkiklerde varlığı tespit edilen madenlerin bulucusu sayılır. Bu
hakkın talep edilmesi durumunda ruhsat sahibine Ek Form-14'deki
buluculuk belgesi verilir.
Ruhsatın devir edilmesi durumunda buluculuk hakkı sahibi bu hakkını
ruhsat ile birlikte devir edebilir. Bildirilen görünür rezervin
bitmesi halinde buluculuk hakkı sona erer.
    Buluculuk hakkının hesabı
    Madde 69 - Buluculuk h akkı, ocak başı satış tutarının % 1'idir.
Buluculuğa konu madenin bulucusu dışında bir başkası tarafından
işletilmesi halinde, bu alandan bir yılda üretilen maden için tahakkuk
eden buluculuk hakkı her yıl Haziran ayı sonuna kadar bu alanda üretim
yapan kişiler tarafından hak sahibinin hesabına yatırılır.
Ruhsatın iptal edilmesi durumunda, ihaleden ruhsatı alan kişinin
üretim yaptığı madenin buluculuk hakkını süresi içinde buluculuk
belgesi sahibine ödemesi zorunludur.
    ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM : DEVİR, İNTİKAL VE TERK İŞLERİ
    Devir
    Madde 70 - Maden ruhsatları ve sertifikaları talep halinde, hukuki
bir sakınca bulunmadığı taktirde, Kanunun 6 ncı maddesindeki maden
haklarını kullanma ile ilgili şartları taşıyan gerçek veya tüzel
kişilere Genel Müdürlükçe devir edilebilir. Buluculuk hakkı sahibi, bu
hakkını ruhsat ile birlikte devir edebilir.
Devir işlemleri yapılacak ruhsatların yıllık harçları ile Devlet
hakkının eksiksiz ödenmiş olması ve devredildiği tarihe kadar geçen
süre için satış bilgi formu ile işletme faaliyeti bilgi formunun
verilmesi zorunludur.
Ruhsatı veya sertifikayı devir alacak kişinin; devir alacağı ruhsata
ait Kanundan doğan bütün hak ve vecibelerini, ruhsata uygulanmış
yaptırımlar ile yükümlülükleri kabul ettiğini; ruhsat sahibinin de
ruhsatını bütün hak ve vecibeleri ile devir etmek isteğini belirten Ek
Form-15'deki örnek dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri
gerekir.
Devir alan kişinin, ruhsat ile ilgili uygulanmış teminat iratları esas
alınarak hesaplanacak güncel teminat üzerinden ruhsat teminatını ve
ruhsatın yıllık harcı kadar devir harcını yatırması zorunludur. Devir
sonrası devredenin teminatı iade edilir.
    İntikal
    Madde 71 - Maden ruhsat ve sertifikaları, buluculuk hakkı ve
bunlarla ilgili hak ve yükümlülükler, miras yolu ile bir bütün olarak
intikal eder. Bu haklar mirasçıların rızası olsa da bölünemez.
Mirasçıların altı ay içinde, intikal eden haklarını bir bütün olarak
kull anması ve bu hakkı aralarından maden hakkı alabilecek birine ya
da maden hakkı alabilecek özel ya da tüzel kişiye devir etmek üzere
Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri zorunludur. Aksi taktirde ruhsat
iptal edilir.
Mirasçıların anlaşamamaları halinde içlerinden birinin mahkemeye
müracaat etmesi ve ruhsat ile ilgili konunun yargıya intikal ettiğini
gösterir bir belge ve veraset ilamı ile birlikte Genel Müdürlüğe
müracaat etmesi durumu nda mahkeme sonucu beklenir.
Dava sonuçlanıncaya kadar, mahkeme, Kanuna göre durumu uygun olan
birini mümessil olarak tayin eder. Ruhsatlarla ilgili hukuki
sorumluluklar mirasçılara; cezai sorumluluklar mahkeme tarafından
tayin edilen mümessile aittir. Mirasçıların mümessile, vekil tayin
edilmiş ise vekile rücu hakları saklıdır.
Davanın verilen altı aylık yasal süreden sonra kesinleşmesi halinde,
mahkemenin ruhsat hakkını verdiği kişinin mahkeme kararı ile birlikte
iki ay içinde intikal için gerekli belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat
etmesi zorunludur. Aksi halde ruhsat iptal edilerek mirasçının Kanun
ile ilgili hakları sona erer.
Ölüm tarihinden itibaren altı ay içerisinde Genel Müdürlüğe intikal
işlemleri için müracaat edilmediği takdirde, ruhsat iptal edilir. İnti
kal talebinin ruhsat süresi içinde yapılması zorunludur. Ancak ölüm
tarihinin ruhsat sür esinin son iki ayı içinde olması durumunda, Kanun
ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ruhsat süresi
sonundan itibaren iki ay ek süre verilir.
Ruhsat sahibinin vefatı ile intikal işlemi tamamlanıncaya kadar geçen
sürede ruhsat hukukundan mirasçılar sorumludur.
Devir ve intikal belgeleri ile gerekli harç ve teminat makbuzlarının
Genel Müdürlüğe verilmesini takiben intikal işlemleri yürütülür.
    İcra yoluyla devir
    Madde 72 - Devir, icra ile satış veya mahkeme kararına dayalı
yapılıyor ise, ruhsatı devir alması gereken kişi veya şirket, devri
gerektiren belgelerin aslı veya noter onaylı örneği, harç ve
teminatların yatırıldığını gösteren belgeler ile Genel Müdürlüğe
müracaat eder.
Bu durumda da ruhsatı devir alacak kişinin Kanunun 6 ncı maddesindeki
maden haklarını kullanabilecek şartları taşıması gerekir.
    Ruhsatın hükümden düşmesi ve alınacak tedbirler
    Madde 73 - Arama ruhsat süresi içinde sahanın terk edilmesi
halinde, sahada faaliyette bulunulmamış ise ruhsat sahibi sahada
alınacak bir önlem olmadığını Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır.
Genel Müdürlük bu dilekçeye dayalı olarak terk talebini değerlendirir.
Üretime yönelik faaliyette bulunulmuş arama ruhsatı veya işletme
ruhsatı sahibi;
a) Sahanın teknik nezaretçisi veya maden mühendisi tarafından
hazırlanmış, işletme projesi ile verilen çevre ile uyum projesinin
uygulanıp uygulanmadığını ve ruhsat alanında can ve mal güvenliği ile
ilgili alınan önlemleri, çalışılan her bölge için alınan emniyet
tedbirlerini içeren rapor,
b) Sahanın son durumunu gösterir imalat haritası ve jeoloji mühendisi
tarafından hazırlanmış maden jeoloji haritası,
ile Genel Müdürlüğe terk talebinde bulunabilir. Genel Müdürlük bu
rapora dayalı olarak terk talebini değerlendirir .
Genel Müdürlükçe terk talebi ile ilgili işlemler yapılmadan, saha
yerinde de tetkik edilebilir.
Yapılacak tetkikte, can ve mal güvenliği ile ilgili tedbirlerin
alınmadığının tespit edilmesi halinde; ruhsat sahibine, alınması
gerekli önlemler bildirilerek altı aylık bir süre verilir. Mücbir
sebepler dışında bu süre içerisinde yukarıdaki önlemleri almayan
ruhsat sahibine üç aylık ek bir süre verilir. Bu süre sonunda da
ruhsat sahibinin gerekli önlemleri alıp almadığı gerektiğinde yerinde
tekrar tetkik edilebilir. Gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda
ruhsatın bulunduğu ilin valiliğine bilgi verilir. Gerekli tedbirler
valilik tarafından yerine getirilir. Masraflar ruhsat teminatından
karşılanır. Yapılan masrafların ruhsat sahibince ödenmemesi durumunda
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre işlem
yapılır. Tahsil edilen bedel il özel idaresinin hesabına yatırılır.
Herhangi bir nedenle hükümden düşmüş ruhsatın sahibi de, gerekli
emniyet tedbirlerini almak zorundadır. Gerekli emniyet tedbirlerinin
alınmaması durumunda, can ve mal emniyeti ile ilgili kazalardan dolayı
ruhsat sahibinin sorumluluğu devam eder.
Terk işlemleri ile ilgili olarak ruhsat sahibinin yasal sorumluluğunu
yerine getirmemesi, ruhsatın iptali veya ihale edilmesi ile ilgili
işlemleri geciktirmez.
    (Ek fıkra :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/9.mad) Madencilik
faaliyetinin yapıldığı ruhsat sahasının tamamında veya bir kısmında
faaliyetlerin sonlandırılarak rehabilitasyon çalışmalarının yapılması
için Genel Müdürlükten izin alınır. Genel Müdürlükçe uygun görülecek
tedbirler ruhsat sahibi tarafından yerine getirilir. Rehabilitasyon
alanına ruhsat sahası dışından malzeme getirilmesinin talep edilmesi
halinde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliğine göre gerekli izinler alınır. Mülk sahibi izin vermediği
takdirde alan mülk sahibine iade edilir. Mülk sahibi faaliyetlerini,
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine
göre yürütür.
    (Ek fıkra :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/9.mad) Madencilik
faaliyeti sonrasında terk edilen ruhsat alanlarının madencilik
faaliyeti dışında değerlendirilmesine ilişkin talepler, kullanım amacı
ile ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili bakanlık ve kurumlardan izin
alınarak yürütülür.
    Devlete intikal
    Madde 74 - Arama ve işletme ruhsatlarının iptal edilmesi veya terk
edilmesi hallerinde ruhsat sahibine hiç bir ödeme yapılmaksızın
kuyular, galeriler ve bunların korunması için yapılmış olan tesisler
Devlete intikal eder.
    ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM : SATIŞ BİLGİ FORMU VE DEVLET HAKKI ÖDEMELERİ
    Satış bilgi formunun verilmesi
    Madde 75 - Ruhsat sahibi, her yıl Nisan ayı sonuna kadar bir
önceki yıl gerçekleştirdiği, işletme faaliyetleri ile ilgili olarak
her işletme izni için ayrı ayrı Ek Form-16'daki örnek satış bilgi
formunu doldurarak Genel Müdürlüğe vermek zorundadır .
Satış bilgi formunun zamanında verilmemesi durumunda Kanunun 29 uncu
maddesi hükümleri uygulanır.
    Devlet hakkı
    Madde 76 - Devlet hakkı ocak başı satış tutarı üzerinden alınır.
Ocak başı satış tutarı ocaktan üretilen tüvenan cevherin bedelidir.
    ( Ek fıkra: 15/07/2007 - 26583 S.R.G Yön\5.mad) I. grup madenler
ile mıcır, kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda
kullanılan her türlü yapı hammaddelerinde ocak başı satış tutarı
boyutlandırılmış ve/veya yıkanmış olarak satılan madenin fiyatıdır.
    (Değişik fıkra :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/10.mad) Üretilen
madenlerden alınacak Devlet Hakkı, I. Grup ve V. Grup madenler ile
mıcır, kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda kullanılan
her türlü yapı hammaddelerinde ocak başı tüvenan satış tutarının %4'ü,
II., III. ve IV. Grup madenlerde %2'sidir.
Devlet hakkına esas olan ocak başı satış tutarı;
a) Ocak başından satılan cevherin tutarı,
b) Üretilen cevherin ruhsat sahibinin kendi tesisinde kullanılması
durumunda, benzer işletmelerdeki ocak başı satış tutarı,
c) Tüvenan cevherin ocak dışında satılması durumunda, yol masrafları
çıkarılarak tespit edilecek ocak başı satış tutarı,
d) Üretilen cevherin ruhsat sahibinin kendi tesisinde kullanılması
durumunda, benzer işletmelerdeki ocak başı satış tutarının tespit
edilememesi halinde, ocak başı üretim maliyetinin %30 fazlası,
göz önüne alınarak belirlenir.
Ruhsat sahibi tarafından beyan edilen ocak başı satış tutarının
emsallerinden az olması durumunda belirlenen fark yasal faizi ile
birlikte alınır.
Ereğli Kömür Havzasındaki kömürlerin Türkiye Taşkömürü Kurumunca
üretilmesi sonucu özel idare payı dışında Devlet hakkı ödenmez. Ancak,
Türkiye Taşkömürü Kurumu ile yapılan anlaşma sonucu üçüncü kişilerce
üretilen kömür madeninden Devlet hakkı alınır.
    (Ek fıkra :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/10.mad) II., III. ve IV.
Grupta yer alan madenlerin kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi
yapılar ile kırılarak mıcır haline getirilmesi ve bu amaçla
kullanılması durumunda Devlet Hakkı %4 üzerinden alınır. Bu madenlerin
çimento ve kireç fabrikası, enerji ve beton santralı, asfalt plent
tesisi gibi ruhsat sahibinin kendi tesisinde kullanılması durumunda
Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında Devlet Hakkının %50'si alınmaz.
    Hazine, devlet ve orman alanlarındaki faaliyetlerde ödenecek
devlet hakkı
    Madde 77 - Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve
tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılan madencilik faaliyetlerinden
Devlet hakkı %30 fazlasıyla alınır.
Bu yerlerin Devlet ormanlarına rastlaması ve Çevre ve Orman
Bakanlığınca verilen iznin beş hektarı geçmemesi halinde, bu alana ait
fazla alınan Devlet hakkı ile ağaçlandırma bedeli, Orman Genel
Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırılır. Bir ruhsat sahasında defaten
verilen iznin beş hektarı geçmesi halinde, beş hektarı aşan kısımdan
fon bedelleri hariç orman mevzuatı hükümlerine göre diğer bedeller
alınır. Beş hektarı aşan kısımdan %30 fazla Devlet hakkı alınmaz.
    Üretilen hammaddenin kendi tesisinde kullanılması
    Madde 78 - Ürettiği tüvenan madeni yarı mamul veya mamul hale
getirmek üzere işlemek amacı ile yurt içinde kendine ait tesisinde
işleyip ek katma değer sağlayan ruhsat sahiplerinden, bu tesislerde
üretimde değerlendirilen maden miktarı için Devlet hakkının %50'si
alınmaz.
I.Grup madenler ve mıcır ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol
gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddesi yukarıda
belirtilen teşvikten yararlandırılmaz.
    Devlet hakkının dağıtılması
    Madde 79 - Ruhsat sahibi Devlet hakkını;
a) %50'sini özel idare payı olarak ruhsatın bulunduğu ilin özel
idaresinin banka hesabına
b) %50'sini Hazine hesabına aktarılmak üzere ruhsat sahibinin bağlı
olduğu vergi dairesine,
yatırır ve yatırdığına dair makbuz suretlerini Genel Müdürlüğe verir.
Süresinde ödenmeyen Devlet hakkına, tahsil edilmesi gereken ayın son
gününden tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı
Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı oranında faiz u ygulanır.
    Buluculuk hakkı ödenmesi
    Madde 80 - Buluculuk hakkı olan ruhsatlarda yıllık ocak başı satış
tutarının %1'i buluculuk hakkı olarak ruhsat sahibi tarafından Haziran
ayı sonuna kadar ilgili kişi hesabına yatırılır.
Buluculuk hakkı, ilgili kişi, kurum ve kuruluşca takip edilir.
    Belediye payı ödenmesi
    Madde 81 - Maden işletmelerinin belediye sınırları ve mücavir
alanlar içinde olması durumunda, üretilen madenin ocak başı satış
tutarının %0,2'si belediye payı olarak ruhsat sahibi tarafından
Haziran ayı sonuna kadar ilgili belediyeye ödenir.
Belediye payı, ilgili tarafından takip edilir.
    ONBEŞİNCİ BÖLÜM:BEYAN, TEMİNAT İRATLARI VE HARÇLAR
    Beyan usulü
    Madde 82 - Ruhsat sahibi veya vekilinin Kanun hükümlerine göre
verdiği belgeler ve yazılı beyanları aksi tespit edilmediği sürece
doğru kabul edilir. Genel Müdürlük gerektiğinde verilen belgeleri veya
beyanları yerinde tetkik ve kontrol edebilir.
Belge ve beyanlardaki hata ve noksanlıklar, Genel Müdürlük tarafından
yapılacak tebligat tarihinden itibaren ruhsat sahibince iki ay
içerisinde düzeltilir. Bu sürede gerekli düzeltmenin yapılmaması
halinde teminat irat kaydedilir.
Sahada faaliyetlerin projesine uygun sürdürülmemesi, faaliyetlerin
verilen faaliyet raporları ile uyum içinde olmaması, imalat
haritalarının gerçeği yansıtmaması, denetimlere teknik nezaretçi ya da
ruhsat sahibi veya vekilinin iştirak etmemesi, denetime mesnet teşkil
eden belgelerin verilmemesi, istenilen analiz ücretinin ödenmemesi,
hata ve noksanlık olarak kabul edilir. Bu hata ve noksanlıkların,
Genel Müdürlük tarafından ruhsat sahibine bildirilerek iki ay
içerisinde düzeltilmesi istenir. Bu sürede gerekli düzeltmenin
yapılmaması halinde teminat irat kaydedilir.
    Kanuna göre,
a) Ruhsatın ait olduğu grup dışında, üretim hakkı olmayan diğer grup
madenin üretilip sevk edilmesi,
b) Arama ruhsatı döneminde Genel Müdürlük tarafından verilen izinden
fazla üretim ve satış yapılması,
c) Ruhsat sahibinin kamulaştırılan alanı kamulaştırma amacı dışında
kullanması,
d) Ruhsat sahasında yapılan üretim faaliyetlerinin beyan edilmemesi,
"haksız yere hak iktisabı" sayılır. Haksız yere hak iktisabına imkan
veren bu hususlarla ilgili yapılmış beyanlar da gerçek dışı ve
yanıltıcı beyanlardır.
Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunan teknik elemanlar önce
uyarılır. İkinci kez aynı ruhsat ve/veya başka ruhsat ile ilgili
gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunan teknik elemanın Kanun
gereğince yapacağı beyanlar bir yıl süreyle geçersiz sayılır. Fiilin
her tekrarında bir yıl süreli hak mahrumiyeti uygulamasına devam
edilir. Uygulanan uyarı ve hak mahrumiyeti, teknik elemanın bağlı
bulunduğu meslek teşekkülüne bildirilir.
Ruhsat sahiplerinin gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunulan
ruhsatlarının teminatları irat kaydedilerek iki katına çıkarılır. Bu
alandaki faaliyetler durdurulur. Bu fiilin ikinci kez ihlali halinde
bir önceki ceza katlanarak uygulanır. Beş yıl içinde bu ihlalin üç kez
yapılması durumunda teminat irat kaydedilerek ruhsat iptal edilir.
Gerçek dışı ve yanıltıcı beyanlarla iktisap edilen haklar geri alınır.
    Arama dönemi teminat iradı
    Madde 83 - Arama döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot
çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere arama faaliyet raporu
ile birlikte müracaat eden ruhsat sahibine, Genel Müdürlükçe görünür
rezervin %10'una kadar maden üretim ve satış izni verilebilir. Bu
fıkraya aykırı üretim ve satış yapan ruhsat sahiplerinin teminatları
irat kaydedilerek iki katına çıkarılır.
    Arama ruhsat döneminde Ek Form-5'e uygun faaliyet raporu
verilmemesi halinde teminat irat kaydedilir.
    Proje eksiklikleri teminat iradı
    Madde 84 - (Mülga madde :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/16.mad)
    Faaliyet izinlerinde teminat iradı
    Madde 85 - (Mülga madde :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/16.mad)
    İşletme faaliyeti teminat iradı
    Madde 86 - İşletme açısından tehlikeli durumların tespiti halinde,
bu halleri gidermek için ruhsat sahibine altı aya kadar süre verilir,
mücbir sebepler dışında bu süre uzatılmaz. Bu süre sonunda projeye
uygun faaliyette bulunulmaması veya tehlikeli durumun ortadan
kaldırılmaması halinde teminat irat kaydedilerek işletme faaliyeti
durdurulur.
Ruhsat sahibi, her yıl Nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde
gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili imalat haritası ve
kesitleri, satış bilgi formunu, faaliyet bilgi formunu ve işletme
sahasında arama yapmış ise arama ile ilgili bilgileri Genel Müdürlüğe
vermekle yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde teminat
irat kaydedilir. Yükümlülük yerine getirilinceye kadar faaliyet
durdurulur.
Beş yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen haller dışında üç
yıldan fazla üretim yapılmayan ruhsatlar, teminatları irat
kaydedilerek iptal edilir.
    Teknik nezaretçi olmadan yapılan üretim
    Madde 87 - Maden mühendisi istihdamı veya nezareti gerçekleşmeden
üretim yapılması halinde ruhsat teminatı irat kaydedilerek faaliyet
durdurulur. Maden mühendisi istihdamı/nezareti sağlanması ile
faaliyete izin verilir. Ancak, bu Yönetmeliğin 44 ve 49 uncu
maddelerinde yer alan hükümlere göre yapı ve inşaat hammaddeleri
üretimi için izin alan kamu kurum ve kuruluşlarına bu hüküm
uygulanmaz.
    Pasa, bakiye yığını ve cürufların muhafazası
    Madd e 88 - Madencilik ve müteakip safhalarındaki faaliyetler
sırasında; cevher, metal veya ekonomik değer ihtiva eden, günün
şartlarında teknik veya ekonomik değerlendirmesi mümkün olmayan pasa,
zenginleştirme bakiye yığını ve cüruflar, çevre kirliliği açısından
mahzur teşkil etmiyorsa geçirildikleri son işlemden çıktıkları
şekliyle ayrı ayrı muhafaza edilir. Bu hususa aykırı hareket edenlerin
teminatları irat kaydedilir.
    Geçici tatil ile ilgili teminat iradı
    Madde 89 - Geçici tatil gerektiren durumun ortadan kalkmasından
itibaren üç ay içinde ruhsat sahibi faaliyete geçmek zorundadır.
Aykırı hareket edenlerin teminatı irat kaydedilerek en geç altı ay
içinde faaliyete geçmesi tebliğ edilir. Verilen bu süre içerisinde
faaliyete geçilmemesi halinde işletme projesinde beyan edilen üretim
miktarının %10'u üzerinden Devlet hakkı alınır.
    Teminat iratları ile ilgili genel hükümler
    Madde 90 - Teminatlarla ilgili genel hükümler şunlardır:
a) İrat kaydedilen teminatların her defasında güncel değerler
üzerinden yatırılması zorunludur.
b) Süresi içinde yatırılmayan teminatlar her defasında ikiye katlanır.
c) Belge eksiklikleri nedeni ile teminatın irat kaydedilmesi
durumunda; verilen süreler içinde teminat ve belgelerin tamamlanması
zorunludur. Birinin verilmesi ile eksiklikler tamamlanmış sayılmaz.
Bunun için ayrı bir tebligat yapılmaz.
    d) (Mülga bent :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/16.mad)
e) Son beş yıl içinde teminat iradını gerektiren bir fiilin işlenmemiş
olması halinde, teminatın iradını gerektiren bir durumda, teminat
güncel teminat üzerinden tek kat olarak tamamlattırılır.
f) Ruhsat sahibinin, Kanunun teminat iradı gerektiren hükümlerinden
birden fazlasını aynı anda ihlal ettiğinin tespit edilmesi durumunda
uygulanacak teminat cezalarının en fazla olanı uygulanır.
    g) (Değişik bent:18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/11.mad) İrat
kaydedilen teminatın üç ay içinde yatırılması gerekir. Verilen üç ay
içinde teminat yatırılmaz ise yatırılması gereken teminat iki katına
çıkarılarak üç aylık ikinci bir ek süre verilir. Verilen bu süre
içinde de teminat yatırılmaz ise faaliyet durdurulur. Ruhsat sahibine
tebligat yapılarak altı aylık ek süre verilir. Bu süre içinde teminat
dört kat olarak tamamlanmaz ise ruhsat iptal edilir. Faaliyet izni
bulunmayan arama ruhsat sahaları için tek tebligat yapılır.
Verilen üç ay içinde teminat yatırılmaz ise yatırılması gereken
teminat iki katına çıkarılarak üç aylık ikinci bir ek süre verilir.
Verilen bu süre içinde de teminat yatırılmaz ise faaliyet durdurulur.
Takip eden altı ay içinde teminat dört kat olarak tamamlanmaz ise
ruhsat iptal edilir.
    Küçültme ve ruhsat süresinin sonunda kalan teminat ruhsat sahibine
iade edilir.
    Harç ve teminat miktarları
    Madde 91 - Teminat miktarları, her yıl harç bedellerinin
açıklanmasını takiben Genel Müdürlük tarafından ilan edilir. Ruhsat
teminatı, ruhsat aşamasına ve süresine bağlı olarak hektar başına
yıllık ruhsat harcının %0,3'üdür. Toplam teminat miktarı yıllık
harçtan az olamaz.
    (Değişik fıkra:18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/12.mad) Ruhsat
teminatları, saymanlık emanet hesabına aktarılmak üzere Bakanlığın
belirlediği bankada açılacak teminat hesabına yatırılır. Kanuna göre
irat kaydedilen teminatlar genel bütçeye gelir kaydedilir.
I (a) Grubu madenlerin teminatları ile bu gruba ait irat kaydedilen
teminatlar, il özel idaresi hesabına yatırılır.
Bakanlıkça verilen idari para cezaları ve tahakkuk eden Devlet hakları
ile ruhsat harçları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili
Defterdarlığa bildirilir.
    ONALTINCI BÖLÜM:SİCİL KAYITLARI
    Arama sicil kayıtları
    Madde 92 - Arama ruhsatları ve sertifikaları numaraları ile sicile
işlenir. Bu sicil kayıtlarına:
a) Erişim numarası,
b) Ruhsat numarası,
c) Ruhsat sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,
d) Tüzel kişiler için vergi numarası,
e) Ruhsatın grubu,
f) Ruhsatın yürürlük tarihi,
g) Buluculuk hakları,
    h) Devir ve intikal bilgileri,
    i) Haciz, rehin, ihtiyati tedbir ve ipotek bilgileri,
j) Ruhsatla ilgili uygulanmış hak düşürücü madde cezaları,
k) Ruhsatın kanunen sona erme durumları ve sebepleri,
işlenir .
Ruhsatın aslı sicilde saklanır.
    İşletme sicil kayıtları
    Madde 93 - İşletme ruhsatları ile sertifikaları ve izinleri,
işletme siciline işlenir.
İşletme ruhsatları sicil kayıtlarına:
a) Erişim numarası,
b) Ruhsat numarası,
c) Ruhsat sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,
d) Tüzel kişiler için vergi numarası,
e) Ruhsatın grubu ve işletme izni,
f) Ruhsatın yürürlük tarihi,
g) Buluculuk hakları,
h) Ruhsatın sınır noktalarının koordinat değerleri,
    i) Devir ve intikal bilgileri,
    j) Haciz, rehin, ihtiyati tedbir ve ipotek bilgileri,
k) Ruhsatla ilgili uygulanmış hak düşürücü madde cezaları,
l) Ruhsat birleştirme veya sınır değiştirme işlemleri,
m) Ruhsatın kanunen sona ermesi durumları ve sebepleri,
işlenir.
Ruhsatın aslı sicilde saklanır.
Ruhsatların sicil kayıtları teknik alt yapının hazırlanmasından sonra
elektronik ortamda tutulur.
    Sicilin incelenmesi
    Madde 94 - Maden sicilini; ruhsat sahibi, ruhsat sahibinin vekili
ve devir talebi söz konusu olduğunda devir alacak kişi ilgili memurun
nezaretinde görebilir.
    Rehin ile ilgili sicil kaydı
    Madde 95 - Üretilerek stoklanmış cevherler, Kanunun 39 uncu
maddesindeki şartlara uygun olarak rehin edilmeleri halinde rehin
tarihi, süresi ve durumu maden siciline kaydedilir. Bu cevherler rehin
süresi içerisinde rehin alan şahısların yazılı müracaatı olmadıkça
satılamaz. Genel Müdürlük rehin işlemlerini ilgili vilayetlere
bildirerek takibini ister.
    Sicil kayıtlarının yazılmasında hata yapılması
    Madde 96 - Sicil kayıtlarında silinti, kazıntı, çizinti yapılmaz.
Ancak sicil kaydında bir yanlışlık yapıldığı takdirde sicil sorumlusu,
Genel Müdürün ya da görevlendirdiği yetkili ile birlikte yapılan
yanlışlığı üzeri okunabilecek şekilde çizerek, gerekli düzeltmeleri
yapar. Yapılan düzeltme değişiklik defteri adı altında bir deftere
tarih ve sıra numarasına göre işlenir. Bu kayıt sicil sorumlusu ve
Genel Müdür ya da yetkilendirdiği eleman tarafından imzalanır.
    Buluculuk hakkının kayıtlarının tutulması
    Madde 97 - Buluculuk hakları ile ilgili kayıtlarda, buluculuk
hakkına sahip gerçek veya tüzel kişi adı, pafta ve koordinatları,
buluculuk tarihi, bulucusu olunan maden, görünür rezervi, buluculuk
talep edildiği andaki erişim ve ruhsat numarası yer alır. Buluculuk
hakkı bilgileri bilgisayar kayıtlarına işlenir.
Ruhsat devirlerinde, devir edilen alanda buluculuk hakkı olup olmadığı
devir alan kişiye bildirilir. Arama ruhsatları verilirken, sahalar
üzerinde buluculuk hakkı olması durumunda bu durum ruhsatlara işlenir.
    ONYEDİNCİ BÖLÜM:MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ARAMA
FAALİYETLERİ
    Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün arama faaliyetleri
    Madde 98 - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yürüttüğü projeye
bağlı olarak arama yapacağı alanlardaki ruhsat bilgilerini Genel
Müdürlükten talep edebilir. Genel Müdürlük bu alanlardaki ruhsat
bilgilerini Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne iletir.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arama yapacağı alan içinde boş
olan bölgelerin ruhsatını almak için bu Yönetmelikte belirtildiği
şekilde arama ruhsatı müracaatında bulunur . Bu Kanun hükümlerine göre
arama ruhsatı alarak bulduğu madenler için buluculuk hakkı talep
edebilir.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arama yapacağı alanlarda
faaliyette bulunan ruhsat sahiplerine yapacağı çalışmanın genel
bilgilerini verir. İşletme izin sınırları dışındaki ruhsat alanlarında
arama faaliyetlerinde bulunmak için ruhsat sahibinin izni gerekmez.
İşletme izin sınırları içerisindeki arama faaliyetleri ruhsat
sahibinden izin alınarak yapılır. Yazılı olarak alınan bu iznin bir
kopyası da Genel Müdürlüğe verilir.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arama ruhsatı aldığı sahalarda
bulduğu madenler için buluculuk belgesi alır. Arama ruhsatı süresi
sonunda Genel Müdürlüğe iade edilen bu ruhsatlar Kanunun 30 uncu
maddesi hükümlerine göre ihale edilir.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, ruhsatlı alanlarda yaptığı
çalışmalar sonucu elde ettiği bilgi ve belgeleri, bir rapor halinde
Genel Müdürlüğe ve talebi halinde ruhsat sahibine verebilir.
    Ruhsat sahibinin davalara katılımı
    Madde 99 - Bakanlık tarafından verilmiş ruhsatların iptali, ruhsat
alanı içindeki madencilikle ilgili faaliyetlerin durdurulması ya da
kısıtlanması, ruhsat alanının küçültülmesi gibi ruhsat alanındaki
madencilik faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecek üçüncü kişilerce
Bakanlığa karşı açılan davaları, Genel Müdürlük ilgili ruhsat
sahiplerine bildirir. Ruhsat sahipleri Bakanlık yanında davaya
katılabilir. Bu durum davanın açıldığı mahkemeye yazılı olarak
bildirilir.
    İKİNCİ KISIM:KAMU YATIRIMLARI İLE İLGİLİ KURUL OLUŞTURULMASI
    BİRİNCİ BÖLÜM:KURULUN OLUŞTURULMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI
    Kurulun oluşturulması
    Madde 100 - Maden işletme faaliyetleri ile Devlet ve il yolları,
havaalanı, liman, baraj, petrol ve doğal gaz boru hattı gibi kamu
yatırımlarının birbirlerini engellemesi, kamu kurum ve kuruluşlarının
uygulamalarından dolayı maden işletme faaliyetlerinin yapılamaz hale
gelmesi, kamu ve özel yatırım için başka alternatif alanların
bulunamaması durumunda, madencilik faaliyeti ve yatırımla ilgili
kararın verilmesi amacıyla Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında bir
kurul oluşturulur.
    Bu kurul:
a) Başbakanlık Müsteşarı,
b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı,
c) Yatırım ile ilgili bakanlık müsteşarı,
d) Maden İşleri Genel Müdürü,
e) TÜBİTAK'tan konu ile ilgili bir uzman,
f) Konu ile ilgili kuruluşlardan bir uzman,
g) Sivil toplum kuruluşlarından bir kişi,
olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.
Kurulun sekreteryası, Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Yatırımın
konusuna göre Kurul üyesi olarak davet edilecek (e), (f) ve (g)
bentlerindeki üyeler Sekreteryanın teklifi ve Kurul Başkanının onayı
ile belirlenir.
Konu ile ilgili diğer sivil toplum örgütü temsilcileri, kamu veya özel
yatırımcı temsilcisi ve ruhsat sahibi, Sekreteryadan izin almak
kaydıyla gözlemci olarak Kurul toplantısına katılabilir.
Kurul Başkanının talimatı ile Sekreterya tarafından ilgili
Kurum/Kuruluşlardan Kurula katılacak kişilerin isimlerinin en geç 10
gün içinde bildirilmesi istenir.
    Kurulun toplanması ve karar alması
    Madde 101 - Kurul tarafından yapılacak toplantının tarihi, saati
ve yapılacağı yer Kurul Başkanı tarafından belirlenir. Konu ile ilgili
dosya, toplantının yeri, tarihi ve saati Kurul üyelerine Sekreterya
tarafından yazılı olarak bildirilir.
Üyelerinden birinin mazereti nedeni ile Kurula katılamaması durumunda,
ilgili kurum ve kuruluş tarafından yerine yardımcısı görevlendirilir.
Kurulun çalışma yapabilmesi için Kurul Başkanı ile en az dört temsilci
yeterlidir.
Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Muhalif olan
kurul üyeleri gerekçelerini karar tutanağına yazdırmakla yükümlüdür.
Kurul tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; maden işletme
faaliyetinin bulunduğu alana yatırım yapılması için yatırımcı lehine
karar verilmesi halinde, söz konusu alana yapılan yeraltı ve yerüstü
sanayi ve sosyal tesisler, araç ve gereçler, teçhizat, malzeme,
çıkarılmış cevher stokları, her türlü taşınır ve taşınmaz malların
değer tespiti yaptırılır.
    Müracaat ve değerlendirme
    Madde 102 - Maden işletme faaliyetleri ile Devlet ve il yolları,
havaalanı, liman, baraj, petrol ve doğal gaz boru hattı gibi kamu
kurum ve kuruluşlarının uygulamalarından dolayı maden işletme
faaliyetlerinin yapılamaz hale gelmesi, kamu ve özel yatırım için
başka alternatif alanların bulunamaması durumlarında, yatırımcı
yapacağı yatırım ile ilgili olarak projeyi de içeren bir dosya
hazırlayarak Bakanlığa müracaat eder.
Bakanlık dosyayı inceleyerek yatırımdan etkilenecek ruhsatları
belirler ve bu ruhsatların bilgi özetini çıkarır.
Karar vermede değerlendirilecek doküman, proje, bilgi ve belgeler on
nüsha olarak hazırlanır. Bu dosyalar Bakanlık tarafından kamu yararı
doğrultusunda yapılacak yatırım veya madencilik faaliyetinin devamına
karar vermek üzere Kurula sunulur. Kurul; faaliyetlerin kamu yararı
üstünlüğü, sağlanacak istihdam, madencilik ve yatırımın ekonomiye
olacak katkısı, zorunluluğu, yer seçme şansı ve benzeri kriterleri
değerlendirerek karar verir.
    Kurul kararı
    Madde 103 - Kurul Sekreteryası, Kurul kararının birer örneğini
ruhsat sahibine ve yatırımcıya tebliğ eder.
Kurul kararının yatırımcıya tebliğ edilmesini müteakip bir ay içinde
mücbir sebepler dışında yatırımcının yatırımdan vazgeçtiğini
bildirmesi halinde, bu durum ruhsat sahiplerine bildirilir.
    İKİNCİ BÖLÜM:RUHSAT TEMİNATI, ÖDEMELER VE KAMU YARARI
    Ruhsat teminatları
    Madde 104 - Ruhsatın taksir edilmesi durumunda taksir edilen alana
karşılık gelen teminat iade edilir. Ruhsat sahasından yatırım için
taksir edilen alan ihale edilmemek üzere Bakanlık kayıtlarına işlenir.
    Ödemeler
    Madde 105 - Kurulun bilgisine başvurduğu bilirkişi ücretleri,
ulaşım, harcırah, konaklama, yemek ve benzeri tüm harcamalar yatırımcı
tarafından karşılanır.
    Kamu yararı
    Madde 106 - Kurul tarafından alınan karar, kamu yararı kararı
sayılır, ayrıca kamu yararı kararı alınması ve onaylanması gerekmez.
    ÜÇÜNCÜ KISIM:TEKNİK NEZARETÇİLİK
    BİRİNCİ BÖLÜM: TEKNİK NEZARETÇİNİN GÖREVİ VE ATANMASI
    Görev
    Madde 107- Teknik nezaretçi, 3213 sayılı Maden Kanunu ile 4857
sayılı İş Kanununun ilgili maddelerinde ve yönetmeliklerinde yer alan
görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
    Atanma
    Madde 108- Teknik nezaretçi atanması için ruhsat sahibince;
a) Bu Yönetmelik ekinde verilmiş teknik nezaretçi atama belgesi (Ek
Form-17),
b) Ruhsat sahibinin 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği yatırdığı teknik
nezaretçi tayin harcı makbuzu
ile Genel Müdürlüğe müracaat edilir. Teknik nezaretçi atama belgesinin
Genel Müdürlükçe onaylanması ile atama gerçekleşmiş olur.
Teknik nezaretçi, ruhsat sahasının tamamına atanabileceği gibi ruhsat
sahasındaki işletmenin bir bölümüne de atanabilir.
    İKİNCİ BÖLÜM:TEKNİK VE DAİMİ NEZARET İÇİN RUHSAT SAYILARI, YETKİ
VE SORUMLULUKLAR
    Teknik nezaret görevi alınabilecek ruhsat sayısı
    Madde 109 - Bir maden mühendisi, I (a) Grubundan beş, diğer
gruplardan da beş olmak üzere en fazla on ruhsat sahasında teknik
nezaret görevi alabilir. I (a) Grubunda nezaret görevi olmasa bile, I
(b), II., III., IV. ve V. Gruplar için en fazla beş nezaretçilik
görevi yapabilir. Diğer gruplarda teknik nezaret görevi olmadığı
durumlarda I (a) Grubu için bu sayı en fazla on olabilir. İstifa eden
veya azledilen nezaretçiler, yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde
aynı yıl içinde en fazla üç yeni nezaretçilik görevi alabilir.
Bir maden mühendisinin alabileceği teknik nezaretçilik yukarıda
belirtilen sayıyı aşamaz. Bu sayıyı aştığının tespit edilmesi
durumunda on beş gün içinde nezaretçilik sayısını yukarıda belirtilen
sınırlara indirmek zorundadır. Bu fiili işleyenler üç yıl süre ile
yeni bir nezaretçilik görevine atanamazlar.
    Zorunlu olarak daimi nezaretçinin çalıştırılacağı ruhsat sahaları
    Madde 110 - Maden mühendisinin daimi nezaretçi olarak istihdam
edileceği durumlar şunlardır:
a) En az otuz işçi çalıştıran işletmeler,
b) En az on beş işçi çalıştıran yeraltı üretim yöntemiyle çalışan
işletmeler.
    (Değişik fıkra:18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/13.mad) Teknik
nezaretçi ataması yapılmış sahalarda maden mühendisinin daimi istihdam
şartının oluştuğu ancak daimi nezaretçi atamasının yapılmadığının
tespiti halinde teminat irat kaydedilerek ruhsat sahası için daimi
nezaretçi istihdamı için on beş gün süre verilir. Bu sürede daimi
nezaretçi ataması yapılmayan sahalarda üretim faaliyetleri durdurulur.
İşletmede daimi istihdam edilen maden mühendisi, 4857 sayılı İş
Kanununda belirtilen iş güvenliği uzmanı olabilme şartlarını sağlaması
halinde aynı zamanda iş güvenliği uzmanı olarak da görev yapabilir.
Ancak, 300'den fazla işçi çalıştıran sahalarda ayrıca bir iş güvenliği
uzmanı maden mühendisi görevlendirilir.
Ruhsat sahibi, daimi nezaretçinin işe başlama ve işten ayrılma
tarihlerini Genel Müdürlüğe bildirir.
Daimi nezaret görevi üstlenmiş olan mühendisler, gerekli şartları
sağladıkları taktirde aynı zamanda o işletme için teknik nezaret
görevi de yapabilirler. Ancak, bu durumda başka ruhsat sahalarında
teknik veya daimi nezaret görevi üstlenemezler.
    Yetki ve sorumluluk
    Madde 111 - Teknik nezaretçisi olmayan ruhsat sahalarında üretim
yapılamaz. Teknik nezaretçinin görev, yetki ve sorumlulukları
şunlardır:
a) Teknik nezaretçi, işyerinin her yerinde görevi ile ilgili inceleme
yapmak ve gerekli her türlü bilgiyi alma yetkisine sahiptir. Bu
yetkinin kullandırılmamasından ruhsat sahibi sorumludur.
b) Teknik nezaretçi, nezaret görevini 3213 sayılı Maden Kanunu ve 4857
sayılı İş Kanunu hükümleri kapsamında yürütür. Teknik nezaretçi,
ruhsat sahasındaki faaliyet ve üretimleri on beş günde en az bir defa
denetlemek, tespitlerini ve önerilerini teknik nezaretçi defterine not
etmek zorundadır. İşyerinde yaptığı inceleme ve gözlemlerde iş sağlığı
ve güvenliği yönünden tehlikeli bir durumun varlığını tespit etmesi ve
hemen tedbir alınmasının mümkün olmadığını belirlemesi durumunda,
işletme faaliyetini tedbir alınıncaya kadar durdurma yetkisini
kullanarak ilgili kuruluşlara bildirir.
c) Teknik nezaretçi, atanmış olduğu işyerindeki faaliyetler ile ilgili
eksiklik ve aksaklıkları, öneri ve önlemleri belirler. Bunları
işyerinde çalışanların görebileceği şekilde ilan eder ya da panoya
asar. Aynı zamanda noter onaylı "Teknik Nezaretçi Defteri" ne rapor
ederek ruhsat sahibine bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların, öneri ve
önlemlerin rapor edilmemesinden teknik nezaretçi, bunların yerine
getirilmemesinden ruhsat sahibi sorumludur.
d) Teknik nezaretçi, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen iş güvenliği
uzmanı olabilme şartlarını sağlaması halinde aynı zamanda iş güvenliği
uzmanı olarak da görev yapabilir. Ancak, 300'den fazla işçi çalıştıran
sahalarda ayrıca bir iş güvenliği uzmanı maden mühendisi
görevlendirilir.
    Teknik nezaretçinin nitelikleri
    Madde 112 - Teknik nezaret görevini üstlenebilmek için aşağıdaki
şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak,
    b) Maden mühendisi olmak,
c) Yeraltı işletme faaliyetlerine nezaret edecek olanlarda yeraltı
maden işletmelerinde en az iki yıl deneyimli olmak ve bu deneyimini
belgelemek.
Teknik nezaretçi olarak ilk defa atanacakların Maden Mühendisleri
Odası tarafından yapılacak eğitim semineri sonucunda verilen teknik
nezaretçi sertifikasına sahip olmaları gerekir.
Maden işletmelerinde veya madencilikle ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarında denetim veya işletme faaliyetlerinde fiili olarak en az
beş yıl çalışan maden mühendisleri için sertifika şartı aranmaz.
Teknik nezaretçi eğitim programı, Bakanlık ile Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığının görüşleri alınarak Maden Mühendisleri Odası
tarafından hazırlanır.
    Görevin sona ermesi
    Madde 113 - Teknik nezaret görevi; işveren ile yapılan sözleşmenin
feshedilmesi, ruhsatların devri, intikali, tescili te knik
nezaretçinin istifası veya ölümü halinde sona erer. Bu gibi durumlarda
ruhsat sahibi tarafından en geç on beş gün içerisinde yeni bir teknik
nezaretçi atanmak zorundadır. Yeni teknik nezaretçi atanıncaya kadar
teknik ve emniyet yönünden meydana gelecek tüm olaylarda sorumluluk
ruhsat sahibine aittir.
İstifa ve azillerin Genel Müdürlüğe on beş gün içinde bildirilmesi
zorunludur. Aksi halde tarafların sorumluluğu devam eder. Bu süreden
sonra üretim faaliyetlerine devam edilmesi halinde teminat irat
kaydedilir.
    Ruhsat ile ilgili olarak;
a) Teknik nezaretçilik yapan mühendisin istifası halinde, teknik
nezaretçi, görev yaptığı döneme ait faaliyet bilgi formunu iki nüsha
düzenleyip, bir kopyasını ruhsat sahibine diğer kopyasını ve sahanın
son durumuna ilişkin öneri ve önlemlerini içeren raporu ve işletme
faaliyet bilgi formunu Genel Müdürlüğe verir. Aksi halde teknik
nezaretçi olarak yeni bir göreve bir yıl süresince atanamaz.
b) Ruhsat sahibinin teknik nezaretçiyi azletmesi ya da ruhsatın devri,
iptali ve terk edilmesi hallerinde, teknik nezaretçi görev yaptığı
döneme ait işletme faaliyet bilgi formunu, sahanın son durumuna
ilişkin öneri ve önlemleri içeren raporu Genel Müdürlüğe verir. Aksi
halde azledilen teknik nezaretçi yeni bir göreve bir yıl süresince
atanamaz.
Teknik nezaretçi ataması gerçekleşmeden üretim yapılması halinde
ruhsat teminatı irat kaydedilerek faaliyet durdurulur. Teknik
nezaretçi atanmasının sağlanması ve teminatın yenilenmesi ile
faaliyete izin verilir.
    DÖRDÜNCÜ KISIM : MADEN İHALE İŞLEMLERİ
    BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER
    Usul
    Madde 114 - 3213 sayılı Maden Kanununa göre yapılan ihaleler, açık
ihale usulü ile yapılır. Teklifler kapalı alınır.
    İhaleye müracaat
    Madde 115 - 3213 sayılı Maden Kanunu gereğince ihaleye açılan
sahaların ihalelerine katılmak için Kanunun 6 ncı maddesinde
belirtilen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin ihalenin
yapılacağı gün ve saatte usulüne uygun başvuruda bulunmaları
zorunludur.
İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilir:
a) Gerçek kişiler için:
1) Genel Müdürlükçe hazırlanan ihale müracaat formu (Ek Form-18),
2) Vatandaşlık numarası ile birlikte onaylı nüfus cüzdanı örneği,
3) Onaylı imza sirküleri,
4) Bağlı olduğu Vergi Dairesi, ili ve numarasını gösterir belge,
5) Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri,
6) İlk müracaat harç makbuzu,
    7)   Teklif mektubu,
    8)     İhale teminatı ,
9) İmzalanmış şartname.
b) Tüzel kişiler için:
1) Genel Müdürlükçe hazırlanan ihale müracaat formu (Ek Form-18),
2) Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil
gazetesi,
3) Yönetimin onaylı imza sirküleri,
4) Bağlı olduğu Vergi Dairesi, ili ve numarasını gösterir belge,
5) Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri, yetkili
olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,
6) İlk müracaat harç makbuzu,
    7)   Teklif mektubu,
8) İhale teminatı ,
9) İmzalanmış şartname.
    İhale şartnamesi
    Madde 116 - İhale şartnameleri, ihale konusu işlerin özelliğini
belirtecek şekilde Genel Müdürlükçe hazırlanır.
Müracaatçılar Genel Müdürlüğün belirlediği bedel karşılığında
şartnameyi ihale tarihine kadar alırlar.
Bu şartname, yapılacak ihaleye göre aşağıdaki hususları içerir:
    a) (Değişik bent :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/15.mad) İhale
edilecek sahanın ili ve erişim numarası,
b) İhale edilecek sahanın taban ihale bedeli ve teminatı,
c) İhalenin yapılacağı yer, gün ve saati,
d) Müracaatçılarda aranılan şartlar ve istenen belgeleri,
e) Genel Müdürlüğün ihaleyi ertelemekte, uygun bedeli tespitte veya
gerekçe göstererek iptal etmekte serbest olduğunu,
f) Teminatlar, ihale bedeli, ruhsat harcı ve teminatların ödeme
yerleri ve bu ödemelerin sürelerini,
g) Kapalı teklifin uygulama şeklini,
h) İhtilafların çözüm şekli ve yerini,
ı) (Ek bent :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/15.mad) İhale edilecek
sahanın bulunduğu listenin ilana çıkarıldığı tarihi,
    (Ek fıkra :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/15.mad) Şartnamenin (a)
bendinde yer alan bilgiler müracaatçı tarafından doldurularak müracaat
zarfının içine konulur.
    İKİNCİ BÖLÜM : İHALE VE İLAN İŞLEMLERİ
    İhale komisyonu ve karar alınması
    Madde 117 - İhale komisyonu, Genel Müdürün başkanlığında, Genel
Müdür Yardımcıları veya Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve konusunda
uzman personelden olmak üzere beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.
Genel Müdür, ihalelerin yoğunluğu nedeniyle ikinci bir ihale komisyonu
teşkil edebilir.
Genel Müdür, komisyon başkanlığı yetkisini gerekli gördüğü hallerde
Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı veya Şube Müdürlerinden birine
devredebilir.
İhale komisyonu eksiksiz toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır.
Mazereti nedeni ile ihalelere katılamayan asil üye yerine yedek üye
katılır. Kararlarda çekimser kalınmaz. Muhalif kalan üye karşı oy
gerekçesini karar altına yazarak imzalar.
    İlan
    Madde 118 - Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında ihaleye açılan
sahaların ihaleleri Genel Müdürlükte en az iki ay süre ile ilan
edilir. İhalelere ait bilgiler en az bir ay süreyle ilan edilmek üzere
ilgili valiliklere gönderilir. Ayrıca ihaleye açılan sahalarla ilgili
açıklayıcı bilgileri içeren bir ilan da Resmi Gazete'de yapılır.
    İlanda yer alacak hususlar
    Madde 119 - İhale edilmek üzere ilana çıkarılan sahaların
ilanlarında aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Resmi Gazete ilanı:
1) İhaleye açılan sahaların Genel Müdürlükte ilan edileceği tarih,
ihale şekli ve ihale bilgileri,
2) İlan edilen sahaların ihalesine katılmak için başvuru şekli,
3) Başvuru yapılmayan sahaların aramalara açılma tarihi,
4) İhale Şartnamesinin Genel Müdürlükten ücret karşılığında
alınabileceği bilgileri.
b) Genel Müdürlükte ve valilikte yapılacak ilan:
1) İlan edilecek sahaların ihalesine katılmak için başvurulacak yer ve
başvuru şekli,
2) İhale edilecek sahaların, ihale tarihi, ili, ilçesi, erişim
numarası, ruhsat grubu, alanı, pafta ve koordinatları,
    3)    Resmi Gazete ilan bilgileri.
    İhale işlem dosyasında bulunması gereken belgeler
    Madde 120 - İhaleye çıkarılan sahalarla ilgili her ihale için
Genel Müdürlükçe bir dosya hazırlanır. Hazırlanacak bu dosya
içerisinde aşağıdaki belgeler bulunur:
a) İhalenin yapılmasına ilişkin Genel Müdürlük Oluru,
b) İhale şartnamesi,
c) İhalesi yapılacak sahaya ait diğer bilgiler.
    Taban ihale bedelinin tespiti
    Madde 121 - Taban ihale bedeli, yıllık arama ruhsat harcı
kadardır.
    İhale teminatı
    Madde 122- İhale teminatı, kapalı olarak teklif edilen ihale
bedelinin %10'undan ve işletme ruhsatı talep harcından az olamaz. Aksi
halde teklif geçersiz sayılır.
İhale teminatı olarak; nakit para, devlet bono ve tahvili yatırdığına
dair makbuz veya banka, özel finans kurumlarından alınacak süre
yönünden sınırsız teminat mektubu kabul edilir.
    İhale için müracaat yapılmayan sahalar
    Madde 123 - Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında ihaleye açılan ve
ihale için başvuru yapılmayan sahalar ihale gününü takip eden ilk iş
gününde aramalara açık hale getirilir. Bu sahalar Genel Müdürlükte
ilan edilir.
    İhaleye tek kişinin katılması
    Madde 124 - İlana çıkarılan sahanın ihalesine tek kişinin
katılması halinde kapalı teklife göre ihale işlemi tamamlanır.
İlgiliye, ihale bedelini, ruhsat harç ve teminatını yatırması için on
iş günü süre verilir. İhale Komisyonunun teklif edilen ihale bedelini
uygun görmemesi veya teklif sahibinin yükümlülüklerini yerine
getirmemesi halinde bu sahalar yeniden ihale edilir.
    İhalelerde kapalı tekliflerin değerlendirilmesi
    Madde 125 - İhalelerde kapalı teklif uygulanması aşağıdaki şekilde
yapılır:
a) İhale komisyonu, ihale saatinde ihalelere başlamadan önce o günkü
tüm ihalelere ait ihale teminatı, teklif mektubu ve müracaat
evraklarını kapalı bir zarf içinde müracaatçıya sıra numarası vererek
kabul eder.
b) İhale komisyonu, ihale salonunda ihalesi yapılacak sahaya ait
müracaat sahiplerinin belgelerini inceler. Evrakları eksik olanların
teklifleri geçersiz sayılır.
Aynı erişim numaralı sahaya aynı kişi veya şirket tarafından birden
fazla müracaatta bulunulamaz. Aksine hareket edenlerin tüm teklifleri
geçersiz sayılır.
c) İhaleye katılacaklar, teklif mektubu ve ihale teminatını , ayrı
ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine içeriğinin ne olduğunu
yazarak müracaat evraklarının olduğu bir büyük zarfa koymak sureti ile
ihale komisyonuna verirler. Tüm zarfların üzerine sahanın ili, erişim
numarası ve teklif sahibinin ismi yazılır. İhale teminatı, kapalı
olarak verilecek teklifin %10'undan ve işletme ruhsatı talep harcından
az olamaz.
d) Kapalı teklifler ve ihale teminatları müracaatçılar önünde açılır
ve okunur. Kapalı teklife göre teminat miktarları yeterli olmayanların
teklifleri geçersiz sayılır. Teklifleri uygun olmayan müracaatçılar
bir tutanakla tespit edilir. İhaleye katılmak için müracaatta
bulunmasına rağmen tekliflerin açılması esnasında salonda bulunmayan
teklif sahiplerinin teklifleri geçerli sayılır.
Kapalı teklifler arasında en yüksek teklif veren ihalede ilk sırada
yer alır. Kapalı tekliflerin eşit olması halinde kura çekme suretiyle
ihaleyi kazananların sıralaması belirlenir ve ihale karara bağlanır .
    e) Şartname, değerlendirme formu ve tutanak ihaleye katılanlara
imzalattırılır.
    Tekliflerin değerlendirilmesi
    Madde 126 - İhalede verilen teklifler ihale komisyonunca
değerlendirilerek en yüksek teklifi verenden başlamak suretiyle
sıralamaya girenlerden birinciye ihale bedelini, ruhsat harç ve
teminatını yatırması için on iş günü, sıralamada birinciden
sonrakilere beşer iş günü süre verilir. Sıralamada kendisinden önceki
taleplinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, ihale bedelini
yatırma sırası kendisine gelen katılımcı, teklif ettiği ihale
bedelini, ruhsat harç ve teminatını ilgili yerler e yatırarak,
makbuzlarını bu süre içinde Genel Müdürlüğe vermek zorundadır. I (b)
Grubu sahaların ihalesini kazananlara işletme projesini vermesi için
bir ay süre verilir. Bu yükümlülükler tam olarak süresi içinde yerine
getirilmediği taktirde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irat
kaydedilir.
İhaleyi kazananlar yükümlüklerini yerine getirinceye kadar
sıralamadaki diğer taleplilerin ihale teminatları iade edilmeyerek
bekletilir. Bu bedellerin yatırılmasından sonra, diğer taleplilerin
ihale teminatları iade edilir. Kapalı teklifte verilen en yüksek ihale
bedelinin, Genel Müdürlükçe belirlenecek oranın altında kalan
teklifler değerlendirmeye alınmaz . Bu teklif sahiplerinin ihale
teminatları Genel Müdürlükçe verilen talimat üzerine banka şubesince
ihaleden sonra iade edilir. Aynı durumdaki teminat mektupları imza
karşılığı ilgiliye iade edilir.
İhale sonuçlandıktan sonra ihale bedelinin yatırılmaması halinde söz
konusu sahalar yeniden ihale programına alınır.
    İhale işleminin sonuçlanması
    Madde 127 - İhale komisyonunca yapılan ihale, Genel Müdürlük
Makamı onayı ile kesinleşir.
    Küçük alanların ihalesi
    Madde 128 - Yürürlükteki ruhsat sahaları arasında bulunan ve
birbirine yakın iki kenarı arasındaki mesafenin elli metreden az
olması veya madencilik yapılamayacak kadar küçük alanlar olması
durumunda bu ruhsatların ihalesi, bu alanlara en az iki ortak noktası
bulunan ruhsat sahipleri arasında yapılır. Bu ihale için ilgili ruhsat
sahiplerine tebligat gönderilir. Ayrıca Resmi Gazete'de ve Genel
Müdürlükte ilan edilir. Söz konusu alanın, bu Yönetmelik hükümlerine
göre ihalesi yapılır. Bu alan, ihale bedeli ve ruhsat teminatı
yatırıldıktan sonra ruhsat safhasına bakılmaksızın ihaleyi kazananın
ruhsatına ilave edilir.
Söz konusu küçük alan etrafındaki ruhsatların sahibi aynı ise, bu alan
ihale yapılmaksızın müracaat ile aynı kişiye verilir.
İhale sonuçlandıktan sonra ihale bedelinin yatırılmaması halinde Genel
Müdürlükçe gerek görülen söz konusu sahalar yeniden ihale programına
alınır.
    Çakışan işletme ruhsatları
    Madde 129 - Kanunun 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında
belirtilen alanlardaki maden haklarının ihalesi için ruhsat
sahiplerine tebligat yapılır. Ayrıca bu durum Genel Müdürlükte ve
Resmi Gazete'de ilan edilir.
Maden hakkı, bu Yönetmelik hükümlerine göre ihale edilir. İhaleyi
kazananın ihale bedelini yatırması halinde söz konusu maden hakkı
ruhsatına dahil edilir.
    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
    İhalenin ertelenmesi ve iptali
    Madde 130 - Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde ihaleyi
erteleyebilir. Bu durumda ertelenen ihaleye daha önce başvuruda
bulunanlar katılır.
Genel Müdürlük gerekli gördüğü hallerde gerekçe göstererek ihaleyi
iptal edebilir. İhalenin iptal edilmesi durumunda müracaat sahipleri
bir hak talep edemez. Ancak teminatlar iade edilir .
    Ceza ve sorumluluklar
    Madde 131 - Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerde;
a) İhale neticesinde ruhsat alma hakkını kazandığı halde
yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler bir yıl
süre ile kendi adına veya vekaleten Genel Müdürlükte bu Yönetmelik
hükümlerine göre yapılan ihalelere katılamazlar.
b) İhalesi yapılan sahaya teklif verip de yatırmayanlar, sahanın ihale
sonrası ruhsata bağlanması durumunda, bu ruhsatı on yıl süre ile devir
alamazlar.
Aşağıdaki fiilleri işleyenler hakkında adli ve cezai takibat yapılır:
a) 3213 sayılı Maden Kanunu ve bu Yönetmeliğe aykırı davranan ve buna
teşebbüs edenler.
b) Hile, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle ya da başka
yollarla ihaleye fesat karıştıran veya buna teşebbüs edenler.
c) İşlemlerde sahte belge veren veya kullanmaya teşebbüs edenler.
Bu fiilleri işleyen kişiler bir yıl süre ile kendi adına veya
vekaleten Genel Müdürlükte bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan
ihalelere katılamazlar. Bu Yönetmelik hükümlerine göre cezalı duruma
düşenler Genel Müdürlükte ilan edilir. .
    İlan ve Tebligat
    Madde 132 - İhale komisyonu tarafından hazırlanarak, ihaleye
katılan müracaatçılara imzalatılan tutanak tebligat yerine geçer.
İhale sonuçları Genel Müdürlükte ilan edilir. Bu Yönetmelik
kapsamındaki ihale sonuçları ile ilgili ayrıca bir tebligat yapılmaz.
    Yürürlükten kaldırılan hükümler
    Madde 133 - 22/08/1985 tarihli ve 18850 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 12/02/1986
tarihli ve 19017 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cevher İstihracı
Yapan Maden Sahaları İçin İmalat Haritası Yönetmeliği ve 02/10/1996
tarihli ve 22775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maden İhale
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren altı
ay içinde 3213 sayılı Maden Kanununa göre verilmiş işletme ruhsatları,
ruhsat sahibinin talebi halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, rezerv
kaybına neden olmayacak şekilde, ekonomik olarak ayrı işletilmesinin
imkân dahilinde olması ve Genel Müdürlük tarafından da uygun bulunması
halinde, en fazla dört ayrı alana bölünerek ruhsatlandırılabilir.
Müracaatlar tek talep harcı ile yapılır. Her alan için ayrı olarak
ruhsat harcı ve güncel teminat yatırılması, bölünen her alan için
hazırlanacak işletme projesi ile sahanın en son durumunu gösterir
imalat haritasının verilmesi zorunludur.
Bölünme sonrası verilen ruhsatların yürürlük tarihi, bölünen ruhsatın
yürürlük tarihidir.
Bu şekilde bölünen ruhsat alanlarının her birine, ruhsat bölünmeden
önce uygulanmış yaptırımlar işlenir.
    Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra, ruhsat
sahiplerinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri ile ilişkili olarak
üçüncü kişi ya da kuruluşlarla yaptığı sözleşmelerin Genel Müdürlüğe
bildirilmesine ve görüş alınmasına gerek yoktur. Ancak ruhsat
sahasındaki tüm faaliyetlerden Genel Müdürlüğe karşı ruhsat sahibi
sorumludur.
Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihine kadar yapılmış ve Genel Müdürlükçe
uygun görülmüş sözleşmelerin uygulanmasında 3213 sayılı Maden Kanunu
ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde çıkabilecek anlaşmazlıklarda,
ruhsat sahasındaki faaliyetlerin aksamaması ve maden rezervinin en
verimli biçimde işletilmesi ilkeleri gözetilerek Genel Müdürlüğün
yapacağı incelemelere göre vereceği karar geçerlidir. 3213 sayılı
Maden Kanunu yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden ruhsat sahibi
sorumludur. Bu sözleşmelerin yenilenmesi, sürelerinin uzatılması,
hükümlerinin değiştirilmesi taleplerinde Genel Müdürlükten görüş
alınmasına gerek yoktur.
    Geçici Madde 3 - 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun
yürürlüğe girdiği 5/6/2004 tarihinden önce verilmiş işletme
ruhsatları, bu Kanunla kapsama alınan madenler için hak sağlamaz.
5177 sayılı Kanunla kapsama alınan madenler için 5/6/2004 tarihinden
önce yürürlükte bulunan arama ve ön işletme ruhsatları aşağıdaki
şekilde hak sağlar:
a) 05/6/2004 tarihinden önce 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre
verilmiş maden arama ve ön işletme ruhsatları, ruhsat süreleri içinde
5177 sayılı Kanunla kapsama alınan I (a), I (b), III., IV. ve V. Grup
madenlerden yalnızca bir grup için hak sağlar.
b) 05/6/2004 tarihinden önce 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre
verilmiş mermer arama ve ön işletme ruhsatları 5177 sayılı Kanunla
kapsama alınan II. Grup madenler için hak sağlar.
c) 05/6/2004 tarihinden önce 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre
verilmiş arama ve ön işletme ruhsatlarının 5177 sayılı Kanunla kapsama
alınan madenlerle ilgili hak sağlayabilmesi için ruhsat alanını talep
ettiği grup madenin ruhsat alanına taksir edilmesi zorunludur.
d) 05/6/2004 tarihinden önce 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre
verilmiş arama ve ön işletme ruhsat sahipleri, yalnızca bir poligon
için müracaat yapabilir.
e) Ruhsat alanının talep edilen ruhsat grubu alanına eşit ya da küçük
olması durumunda bu hak ruhsat alanının tamamına verilir.
f) 05/6/2004 tarihinden önce 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre
verilmiş arama ve ön işletme ruhsatları 5177 sayılı Kanunla kapsama
alınan madenlere, müracaat edilen alanın altında Maden Kanunundan ve
Taşocakları Nizamnamesinden gelen müktesep haklar korunarak hak
sağlayabilir.
g) 05/6/2004 tarihinden önce 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre
verilmiş arama ve ön işletme ruhsat sahipleri, 5177 sayılı Kanunla
kapsama alınan madenlerle ilgili olarak hak talep ettiği alanın
koordinatlarını içeren dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat eder.
Yapılan bu müracaat gerektiğinde mahallinde de tetkik edilerek Genel
Müdürlük tarafından incelenerek değerlendirilir. Uygun bulunan alan
için işletme ruhsatı vermek üzere işlemler başlatılır. Ruhsatın geri
kalan kısmı ihale edilmek üzere taksir edilir.
h) 05/6/2004 tarihinden önce Arama ve ön işletme ruhsat sahipleri 5177
sayılı Kanun ile kapsama alınan madenlerle ilgili hak sağlamak üzere
yaptıkları müracaatlarda, ruhsat alanları içinde taşocağı ruhsatı
olması durumunda bu ruhsat alanı etrafında, madencilik faaliyetinde
bulunulabilecek bir alan bırakılır. Bu alanlar mücavirindeki ruhsat
sahipleri arasında ihale edilir. Ancak, taşocağı ruhsat sahibi ile
Maden Kanununa göre alınmış ruhsat sahibi aynı ise bu alan bırakılmaz.
i) 05/6/2004 tarihinden önce 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre
verilmiş arama ve ön işletme ruhsatları, işletme ruhsatı almadan 5177
sayılı Kanun ile kapsama alınan madenleri üretemez.
j) 05/6/2004 tarihinden önce 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre
verilmiş ve yürürlükte olan maden ruhsat alanlarına III., IV., V. Grup
maden, mermer ruhsat alanlarına ise II. Grup maden ruhsatı verilmez.
Ancak taşocağı ruhsatından gelen müktesep hakların intibakı yapılır.
k) 05/6/2004 tarihinden önce Deniz ve göllerde 3213 sayılı Maden
Kanununa göre verilmiş maden arama ve ön işletme ruhsatına dayalı
olarak I (a) Grubu maden ruhsatları, 3213 sayılı Maden Kanununun 7 nci
maddesine göre yayımlanacak yönetmeliğe uygun olarak verilir.
l) 05/6/2004 tarihinden önce 3213 sayılı Maden Kanununa göre verilmiş
maden arama ve ön işletme ruhsat sahibi ruhsat sahası içinde, 5177
sayılı Kanunla kapsama alınan II. Grup madenlerden sadece dolomit
madeni için hak sağlar. Bu ruhsatlara bağlı olarak dolomit işletmek
istemesi durumunda, ruhsat alanının 100 hektara taksir edilmesi
zorunludur. Yapılan inceleme sonrası uygun bulunan müracaat için
dolomit işletme projesi verilir. Bu işletme ruhsat alanı içinde mermer
ruhsatı olmaması durumunda II. Grup diğer madenler için de hak sağlar.
Ruhsattan geri kalan alan ihale edilmek üzere taksir edilir.
m) 05/6/2004 tarihinden önce 3213 sayılı Maden Kanununa göre verilmiş
mermer arama ve ön işletme ruhsat sahibi ruhsat sahası içinde, 5177
sayılı Kanunla kapsama alınan II. Grup madenlerin üretilmesi ile
ilgili haklardan yararlanır. Ancak bu haklardan yararlanmak için
ruhsat alanını 100 hektara taksir etmek zorundadır. II. Grupta yer
alan dolomit madeni ile ilgili haklardan yararlanabilmesi için aynı
alan içinde başka bir dolomit hakkı olmaması zorunludur.
    Geçici Madde 4 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce en az otuz
işçi çalıştıran işletmelerle, en az on beş işçi çalıştıran yeraltı
üretim yöntemiyle çalışan işletmeler, altı ay içinde bu Yönetmelik
hükümlerine göre daimi nezaretçi atamak zorundadır.
    Geçici Madde 5 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görev
aldıkları ruhsat sayısı beşten daha fazla olan teknik nezaretçiler bu
görevlerini sürdürürler. Ancak, görev aldıkları ruhsat sayısı I (a)
Grubu dışındaki gruplarda beş'in altına düşünceye kadar yeni bir
ruhsat sahasına atamaları yapılmaz.
    Geçici Madde 6 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarı
ile fenni nezaretçi olarak görev yapan maden mühendisleri teknik
nezaretçi olarak kabul edilir.
    Geçici Madde 7 - 3213 sayılı Maden Kanununun Geçici 1 inci
maddesine göre, değişik koordinatlarla yapılmış olan müracaatların
bulundukları 1/25.000 ölçekli paftalar üzerinde belirlenen çakışmalı
alanların ihalelerine, müracaatı o alana tekabül eden tüm müracaat
sahipleri katılır.
    Geçici Madde 8 - 5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
önce ihalelik durumda olan ve daha sonra ihalelik olacak sahaların
ihaleleri;
a) Mermer ruhsatları en fazla 100 hektarlık alanlar halinde II. Grup
maden,
b) Maden ruhsatları en fazla 2000 hektarlık alanlar halinde IV. Grup
maden,
1) Arama ve ön işletme ruhsatlarından iptal veya terk edilen ruhsatlar
en fazla 2000 hektarlık alanlar halinde IV. Grup maden,
2) Maden arama, ön işletme veya işletme ruhsatlarından herhangi
birisinde 5177 sayılı Kanunun I (b) Grubunda bulunmuş bir maden varsa
bu ruhsat alanları en fazla 2000 hektar olarak IV. Grup ve en fazla 50
hektarlık alanlar halinde I (b) Grubu maden,
3) Maden işletme ruhsatlarından 5177 sayılı Kanunda III. Grupta yer
alan madenlerden herhangi birisi için işletme izni almış ruhsatlar en
fazla 2000 hektar olarak IV. Grup ve en fazla 500 hektarlık alanlar
halinde III. Grup maden,
4) Maden işletme ruhsatlarından dolomit işletme izni almış sahalar en
fazla 2000 hektar olarak IV. Grup ve en fazla 100 hektarlık alanlar
halinde II. Grup maden,
5) Maden işletme ruhsatlarından 5177 sayılı Kanunda V. Grupta yer alan
madenlerden herhangi birisi için işletme izni almış ruhsatlar en fazla
2000 hektar olarak IV. Grup ve en fazla 1000 hektarlık alanlar halinde
V. Grup maden,
olarak yapılır.
    Geçici Madde 9 - (Mülga madde :18/07/2006 - 26232 S.R.G
Yön/16.mad)
    Geçici Madde 10 - Çimento, kireç fabrikası veya asfalt üretim
tesisinden herhangi birine sahip olan taşocağı ruhsat sahipleri, Maden
Kanununa intibaklarında mevcut taşocağı intibak alanlarını bir defaya
mahsus olmak üzere azami 50 hektarı geçmeyecek şekilde genişletme
talebinde bulunabilir. Genişletme talebinde bulunulan alanda
yürürlükteki maden ve mermer ruhsatları incelenir.
Aynı alanda talep sahibine ait bir ruhsatın bulunması veya yürürlükte
olan bir ruhsatın bulunmaması durumlarında genişletme talebi
değerlendirilir ve tesisin kapasitesine ve proje ömrüne göre Genel
Müdürlükçe uygun görülecek alan kadar genişletme yapılır. Genişletme
talebinde bulunulan alanda, yürürlükte olan bir ruhsatın bulunması
halinde talep reddedilir.
    Geçici Madde 11 - 5177 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce
verilmiş işletme ruhsat sahalarında, bu Kanunun yürürlük tarihinden
itibaren, mermer ruhsat sahalarında üç yıl, maden ruhsat sahalarında
ise beş yıl içerisinde ruhsat sahipleri sahalarındaki görünür ve
muhtemel rezerv alanlarını belirleyerek Genel Müdürlüğe bildirmek
zorundadır. Bu süreler sonunda görünür ve muhtemel rezerv alanı olarak
belirlenmeyen alanlar taksir edilir.
    Geçici Madde 12 - 5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe
kadar yapılmış işletme ruhsat talepli sahaların işlemleri talep
tarihindeki kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
    Geçici Madde 13 - 5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
itibarı ile Taşocakları Nizamnamesine göre ruhsat almak üzere yapılan
yeni müracaatlar, il özel idarelerince müracaat tarihinde yürürlükte
olan 6/6/1901 tarihli Taşocakları Nizamnamesine göre sonuçlandırılarak
uygun görülenler ruhsatlandırılır.
Ruhsat sahipleri, 5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren altı ay içinde harç ve teminatını yatırarak; I (a) Grubu
madenler için faaliyet alanının koordinatları ile il özel idarelerine,
diğer grup madenler için işletme projesi ile Maden İşleri Genel
Müdürlüğüne müracaat ederek Maden Kanununa intibak yaptırmak
zorundadır.
5177 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Taşocakları
Nizamnamesine göre yapılan müracaatların ruhsata bağlandığı tarihten
itibaren, ruhsat sahipleri altı ay içinde intibak yaptırmak üzere I
(a) Grubu madenler için özel idare müdürlüklerine, diğer gruplar için
Genel Müdürlüğe gerekli belgeler ile başvurmak zorundadır.
İntibakı yaptırılmayan ruhsatlar, suresi sonunda iptal edilir.
    Geçici Madde 14 - Jeotermal kaynaklar ve mineralli sularla ilgili
yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar içmece, maden suları, ılıca
ve kaplıcalardan;
a) İçme kürü gişe hasılatının yıllık cirosunun %1'i,
b) Dolum tesisi çıkış fiyatından şişe, kapak, etiket bedeli
düşüldükten sonra oluşacak cironun % 1'i,
c) Yiyecek, içecek giderleri düşülmek suretiyle oluşan ciro üzerinden
%1'i,
Devlet hakkı olarak alınır.
Ayrıca geçmiş yıllara ait temettü hissesine mahsup edilmek üzere
yukarıda açıklanan esaslar dahilinde 2004 yılına ait cironun %10'u da
Devlet hakkı olarak alınır.
    Geçici Madde 15 - Bilgisayar kayıtlarından bazı hakların süresi
dışında silinmesinden kaynaklanan ve müracaatların geriye yönelik
değerlendirmesi sonucunda 26/12/1985-5/6/2004 tarihleri arasında
yapılan arama ruhsatı müracaatlardan ilave hak kazanan müracaat
sahipleri Resmi Gazete'de ilan edilir. Yayım tarihinden itibaren 15
gün içinde müracaatçıların hak kazandıkları alan için harç ve
teminatlarını yatırmaları halinde ruhsat düzenlenir. Aksi taktirde bu
alanlar verilen süre sonunda müracaatlara açık hale getirilir.
    Geçici Madde 16 - 1987 yılından 5/6/2004 tarihine kadar ihale
edilmiş ve ihalede talep olmaması nedeniyle bilgisayar kayıtlarından
silinmesi gerektiği halde silinmeyen sahalar Resmi Gazetede ilan
edilerek yeniden ihale programına alınır.
    Geçici Madde 17 - Proje tetkik (PRT), Genel maden dosyası (GMD),
İlk tetkik (İT), İşletme imtiyazı (İİ) aşamasındaki ruhsatlardan 3213
sayılı Kanunda belirtilen süreler dahilinde harç ve teminatını
yatırmış olanların, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay
içerisinde eksikliklerini gidermeleri zorunludur. Bu süre içinde
eksiklikleri tamamlanmayan haklar iptal edilerek ihale programına
alınır.
    Geçici Madde 18- Tuz Gölünde verilecek ruhsatların alanları, Genel
Müdürlükçe 31/12/2010 tarihine kadar yapılacak bilimsel ve teknik
çalışmalar neticesinde tespit edilir. Bu çalışma sonucunda tuz
üretimine uygun alanlar belirlenerek ihale edilir. Ruhsat vermeye
uygun tuz üretim alanları belirlenene kadar intibaklar dışında Tuz
Gölü'nde ruhsat verilmez.
Tuz Gölünde verilecek işletme ruhsatlarının projedeki tuz üretim
kapasitesi 200.000 ton/yıl tuzdan az veya 800.000 ton/yıl tuzlu su
miktarından aşağı olamaz.
Ruhsat verilme işlemlerinde ve tuz üretim faaliyetlerinde, Özel Çevre
Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından öngörülen çevresel tedbir ve
kriterler dikkate alınır.
Tuz Gölünün tabii dengesinin, kapasitesinin belirlenmesi ve tuz
üretiminin çevre ve kaynak koruma ilkeleri çerçevesinde
sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla yapılacak jeolojik,
hidrojeolojik, kimyasal ve benzeri etüt çalışmalarının masrafları, bu
gölde verilen işletme ruhsat sahiplerinden satılan tuzun %1'i oranında
katılım payı alınmak suretiyle karşılanır.
Katılım payı aylık satış hasılatının % 1'i, her ay hesaplanarak üç
ayda bir Genel Müdürlükçe açılan hesaba yatırılır.
Tuz Gölü Havzası içinde kalan tuz domu ve yataklarına kaya tuzu
ruhsatı verilmez.
    Geçici Madde 19 - 11/12/1936 tarihli ve 3078 sayılı Tuz Kanunu
gereğince tuz işletme izni verilen ve bu Kanuna göre intibakı yapılan
tuzlaların ruhsat sahiplerinin Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol
İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile yaptıkları sözleşmeler aşağıda
belirtildiği şekilde devam eder.
Kira bedelinin ödenmesi, sözleşme sonuna kadar sözleşmede belirtilen
hükümlere göre devam eder. Ruhsatın uzatılması ile Tütün, Tütün
Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait bina, tesis
ve diğer sabit varlıkların kullanılması durumunda, kira bedellerinin
bu Kuruluşa, bu Kuruluşun özelleştirilmesi halinde ise Hazine'ye
ödenmeye devam edilir.
    Geçici Madde 20 - (Ek madde :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/17.mad)
Bu Yönetmeliğin yayımından önce müracaat edilmiş ancak Ek Form-7 ile
bildirimi yapılan mali ve/veya teknik eksiklikleri tamamlanmamış
işletme ruhsat veya temdit talepli sahalar için, verilen süre dolmuş
olsa dahi mali ve teknik eksikliklerin tamamlanması için tebligatla 3
ay ek süre verilir. Bu süre sonunda eksikliklerini tamamlamayanların
talepleri reddedilir ve teminatları irad kaydedilir.
    Yürürlük
    Madde 134 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    Yürütme
    Madde 135 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı yürütür.
    EKLER
   Ek Form- 1
RUHSAT/SERTİFİKA MÜRACAAT FORMU
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA
(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)
İl : ……………………………………
İlçe : ……………………………………
Köy : ……………………………………
Grubu :…………………………………….
Alanı :…………………………………….
Pafta Adı :…………………………………….
KOORDİNATLAR:
(Koordinatlar yedi basamaklı olarak verilecektir)
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA
Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… …………..
6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA
Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarıda belirtilen alan için 3213 sayılı Maden Kanununun 16 ncı
maddesi uyarınca; ................. Grubu RUHSAT/SERTİFİKA almak
istiyorum.
Gereğini arz ederim. Tarih: …../…../……..
Adı Soyadı
İmza
EKLER:
EK-1 Müracaat Talep Harcı
EK-2 İlk Müracaat Taahhütnamesi
Müracaat tarihi :
Müracaat saati ve dakikası :
ADRES:
......................................
......................................
......................................
T.C. Kimlik No:
Vergi Daire ve No:
Banka adı ve hesap no:
Tel :..........................
Faks :………………..
e-posta :..........................
NOT: I (b) grubu müracaatlarında maden isminin yazılması zorunludur.
Ek Form- 2
İLK MÜRACAAT TAAHHÜTNAMESİ VE BELGELERİ
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA
(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)
3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında yaptığım “ruhsat/sertifika
müracaatı” sonucunun, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ilan panosundan
müracaat tarihini takip eden gün ilan edileceğini ve müracaat sonucunu
buradan öğreneceğimi, bu ilanın dışında, tarafıma başka bir bildirimin
yapılmayacağını,
Yapmış olduğum müracaatımın hak kazanması durumunda, müracaatı takip
eden günden başlayan 15 (ONBEŞ) gün içinde ruhsat harç ve teminatını
yatırarak aşağıdaki belgelerimin asıllarını Genel Müdürlüğe vermemin
zorunlu olduğunu, aksi taktirde 3213 sayılı Maden Kanunu gereği
hakkımın sona erdiğini bildiğimi,
Gerçek kişiler;
Tüzel kişiler:
a.
Vatandaşlık numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı örneği,
b.
bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir
belge,
c.
Onaylı imza sirküleri,
d.
Ruhsat harcı,
e.
Ruhsat teminatı,
a.
Şirketin; kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi,
b.
Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını
gösterir belge,
c.
Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri,
d.
Ruhsat harcı,
e.
Ruhsat teminatı,
Not: I (b) Grubu işletme ruhsatı müracaatlarında yukarıdaki belgelerle
birlikte işletme ruhsat talep harcı ve bir ay içinde işletme
projesinin verilmesi zorunludur.
Yukarıda sayılan belgeleri verdiğim tarihten sonraki iş günü
ruhsatımın hazırlanarak sicile işlenip yürürlüğe gireceğini,
yürürlülük tarihinin 3213 sayılı Maden Kanunu gereği mali ve teknik
yükümlülüklerin yerine getirilmesi için başlangıç tarihi olduğunu
bildiğimi,
Ruhsatımı/Sertifikamı aldıktan sonra 3213 sayılı Maden Kanununun
uygulanması ile ilgili bütün tebligatların yapılacağı yazışma adresim
aşağıda verilmiş olup, adres değişikliğimi bildirmediğim taktirde bu
adresime yapılan tebligatların tarafımdan tebellüğ edilmiş
sayılacağını,
Maden Kanununun 6. maddesinde belirtilen devlet memuru, diğer kamu
görevlisi Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında çalışan
yevmiyeli ve mukaveleli personeli olmadığımı daha sonra aksinin tespit
edilmesi halinde ruhsatın iptal edileceğini (*)
kabul ve taahhüt ederim.
Tarih: …./…/……
ADRES: Adı, soyadı, imzası
..........................................................
..........................................................
Telefon:.............................................
Faks : .............................................
e-posta:……………………………..
Not: Müracaat sahibinin Genel Müdürlükte başka bir işlem için onaylı
belgelerinin bulunması, müracaat sahibinin bu hususu dilekçesinde
beyan etmesi ve yapılan kontrolde teyit edilmesi durumunda (a), (b) ve
(c) bentlerinde belirtilen belgelerin örneklerinin verilmesi
yeterlidir.
(*)-Gerçek kişilerin yapacağı beyanlar için geçerlidir.
Ek Form- 3
T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Maden İşleri Genel Müdürlüğü
ARAMA RUHSATI
İli :
İlçesi :
Köyü :
Ruhsat Numarası :
Ruhsat Grubu :
Ruhsatın Yürürlüğe Giriş Tarihi :
Ruhsatın Bitim Tarihi :
Erişim Numarası :
Ruhsat Alanı :
Ruhsat Sahibi :
T.C. Kimlik No :
Vergi Daire ve No :
Ruhsatın Ait Olduğu Paftalar :
RUHSAT SINIRLARININ KOORDİNATLARI
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA
Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… …………..
6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA
Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. …………….. ………….. …………… .………….
11.NOKTA 12.NOKTA 13.NOKTA 14.NOKTA 15.NOKTA
Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… …………..
16.NOKTA 17.NOKTA 18.NOKTA 19.NOKTA 20.NOKTA
Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. ……………. …………… ……………. …………..
Ruhsat Sahibi Adresi:
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANI a.
Ek Form- 4
T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Maden İşleri Genel Müdürlüğü
V. GRUP MADENLER ARAMA SERTİFİKASI
İli :
İlçesi : (Fotoğraf)
Köyü :
Sertifika Numarası :
Sertifika Yürürlüğe Giriş Tarihi :
Sertifika Bitim Tarihi :
Erişim Numarası :
Sertifika Alanı :
Sertifika Sahibi :
T.C. Kimlik No :
Vergi Daire ve No :
Sertifikanın Ait Olduğu Paftalar :
SERTİFİKA SINIRLARININ KOORDİNATLARI
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA
Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… …………..
6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA
Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. …………….. ………….. ……………. ………….
11.NOKTA 12.NOKTA 13.NOKTA 14.NOKTA 15.NOKTA
Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… …………..
16.NOKTA 17.NOKTA 18.NOKTA 19.NOKTA 20.NOKTA
Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. ……………. ……………… ……………. ...………..
Sertifika Sahibi Adresi:
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANI a.
Ek Form- 5
ARAMA FAALİYET RAPORU
1. SAHANIN HUKUKİ DURUMU
Ruhsat Sahibi : İl :
Ruhsatın Grubu : İlçe :
Ruhsat No : Köy : Erişim No : Pafta :
Ruhsat Yürürlük Tarihi : Ruhsat Alanı :
Koordinatlar:
1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5.NOKTA
Sağa (Y)
Yukarı (X)
2. SAHADA YAPILAN ARAMA FAALİYETİ
(Açıklama: Arama amaçlı yapılan jeolojik prospeksiyon, jeolojik
harita, numune alımı, jeofizik araştırmalar, sondaj, galeri, yarma vb.
çalışmaları sonuçları ile birlikte belirtilecektir. Açılan yarma,
kuyu, galeri ve sondaj yerleri ile numune yerlerinin koordinatları
verilecek ve jeolojik harita üzerinde gösterilecektir.)
3. MADEN JEOLOJİSİ
a) Sahanın Jeolojisi :
b) Sahada Bulunan Cevher Mineralleri :
c) Analiz Değerleri :
d) Cevherin Özellikleri :
e) Cevherli Zonun Boyutları :
f) Cevherli Zonun Doğrultu ve Eğimi :
4. REZERV DURUMU
(Açıklama: Tespit edilen görünür, muhtemel, mümkün rezerv boyutları,
miktarları ve cevher geometrisi verilerek jeolojik harita üzerindeki
yeri, koordinatları ile gösterilecektir. Rezerv miktarı belirlenecek,
ayrıca hesaplama yöntemi verilecektir.)
5. RUHSAT SÜRESİ İÇERİSİNDE SEVK FİŞİ TALEP EDİLMESİ DURUMUNDA
VERİLECEK EK BİLGİLER
a.
Üretilecek madenin cinsi
b.
Tespit Edilen Görünür Rezerv Koordinatları,
c.
Üretimin Yapılacağı Alan Koordinatlarını,
d.
Üretim Yöntemini,
e.
Üretim Yapılacak Alanın İzne Tabi Bölgeler İle İlişkisi,
f.
Yıllık Üretim Miktarı,
g.
Talep Edilen Sevk Fişi Miktarı,
Hazırlayan: Ruhsat Sahibi:
Mühendis/Mühendislerin Adı Soyadı
Adı Soyadı İmza
İmza
Oda No.su
Ek Form- 6
İŞLETME PROJESİ
BÖLÜM I
RUHSAT BİLGİLERİ
 
1.1.Ruhsat Sahasının
İli :
İlçesi :
Beldesi :
Köyü :
Ruhsat Numarası :
Ruhsat Grubu :
Maden cinsi :
 
1.2.Ruhsat Sahibinin
Adı Soyadı :
Adres :
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası :
Tel, Faks, e-posta, :
 
1.3 Ruhsat Sınır Koordinatları, Paftası ve Alanı
 
1.4 Yer Bulduru Haritası
Açıklama: Ruhsat sahasını yerleşim yerleriyle, sahada çalışma yapılan
bölgeleri gösteren uygun ölçekli bir harita hazırlanacaktır.
 
1.5 Talep Edilen İşletme İzin Koordinatları ve Alanı
Açıklama: İşletme izni görünür rezervin ortaya çıkarıldığı alanlar
için talep edilecektir. Bu alan işletme ruhsatı ve yapılmış jeoloji
haritası üzerinde gösterilecektir.
BÖLÜM II
PROJE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
2.1 Kuruluş Yeri
Açıklama: Projenin yatırım ve faaliyet yeri belirtilecektir.
2.2 Projenin Gerekçesi
Açıklama: Projenin hangi amaçla hazırlandığı belirtilecektir.
2.3 Yatırımın Başlama Tarihi
Açıklama: İşletme dönemi yatırımlarına başlanacağı tarih
belirtilecektir.
2.4 Yatırım ve Proje Süresi ile İlgili Termin
Açıklama: Üretim, kapasite, üretime bağlı tesis yatırımı ile ilgili
termin planı verilecektir.
Rezerv ve kapasite kullanımı göz önüne alınarak projenin ekonomik ömrü
belirtilecektir.
2.5 Rezerv Bilgileri
Açıklama: Bu bölümde arama faaliyetleri sonucunda belirlenen görünür,
muhtemel ve mümkün rezervler alanları boyutları ve miktarı verilecek
üretim kayıpları belirtilecektir.
BÖLÜM III
ÜRETİM SAHASI İLE İLGİLİ BİLGİLER
 3.1 Alt Yapı Durumu
Açıklama:Yol, elektrik, su ve iklim durumu belirtilmelidir.
3.2 İstihdam Durumu
Açıklama: Maden üretiminde çalışacak personel sayısı, çalışacakların
vasıfları, ücret düzeyi ve üretime bağlı istihdamın yıllara göre
termini konusunda bilgi verilecek.
 
3.3 Arazi Mülkiyeti, Araziden Faydalanma Durumu
Açıklama: Maden sahasının mülkiyeti ile ilgili bilgi verilecek.
 
3.4. Üretim İçin Alınacak İzinler
Açıklama: Talep edilen işletme izin alanının bulunduğu yer itibarı ile
alınması gerekli izinleri belirtecek.
 BÖLÜM IV
PROJENİN TEKNİK YÖNÜ
 
4.1.Maden Yatağı ile İlgili Bilgiler
Açıklama: Uygun ölçekli topoğrafik harita üzerine işlenmiş ve
hazırlayan tarafından imzalanmış jeoloji haritası hazırlanacaktır. Bu
harita, cevherleşme ve yatağın yan kayaç ilişkilerini yansıtacak
bilgileri içerecektir.
Sahadaki cevherleşmeyi gösteren, arama döneminde yapılmış
prospeksiyon, jeofizik, jeokimya, yarma, galeri, sondaj verilerine
dayalı olarak hazırlanmış uygun sayıda kesit hazırlanacaktır.
Mermer sahaları için üretim kapasitesi belirtilecektir.
Kaynak, göl ve denizden tuz üretim projelerinde işletmeye konu tuzun
oluşum mekanizması, jeolojik, hidrojeolojik ve jeokimyasal özellikleri
belirtilecektir.
Maden yatağının diğer özellikleri hakkında bilgi verilecektir.
 
4.2 Numune Alma İşlemleri
Açıklama: Sahada alınmış numuneler, alınış yöntemleri, numune alınan
yerlerin koordinatları ve alınan numunenin analiz raporları
verilecektir.
 
4.3 Rezervler ve Rezervin Tespit Yöntemleri
Açıklama: Ruhsat sahasında aramaya yönelik yapılmış prospeksiyon,
jeofizik, jeokimya, yarma, galeri, sondaj verilerine dayalı olarak
tespit edilmiş görünür, muhtemel ve mümkün rezerve miktarları, rezerv
hesaplama yöntemi, hesaplamalar, bu yöntem için kullanılmış veriler
ile ilgili bilgi yazılacaktır. Gaz ve sıvı haldeki madenler için
yapılabilecek üretim kapasite sınırları belirtilecektir.
 
4.4 İşletme Yöntemi
Açıklama: Projeye konu cevherin işletme yöntemi, rezerv kazanım oranı,
kayıp miktarı ve bu yöntemin mevcut görünür rezervin üretimi için
uygulamasına yönelik açıklayıcı bilgi verile-cektir.
Açık işletme uygulamaları için basamak yüksekliği, genişliği, genel
şev açısı, patlayıcı kullanım planı, yöntemi, patlayıcının çevreye
olası etkileri ve alınacak önlemler, toz emisyon miktarı ve tozla
mücadele teknikleri, üretimde kullanılacak iş makineleri ve
kapasiteleri hakkında bilgi verilecektir
Kapalı işletme uygulamaları için ocak yeri seçimi, kuyu, desandre,
galeri uzunlukları, kesiti, bu açıklıkların inşasında kullanılacak
teknik ve süreleri, ayak uzunlukları, pano boyu, üretim yöntemi ve
uygulaması, üretimde kullanılacak donanım, bu donanımların sayı ve
teknik özellikleri, nakliye sistemi ve tekniği, kullanılacak donanımın
sayı ve özellikleri, tahkimat sistemi, tahkimat sisteminin uygulaması,
havalandırma tekniği ve bu amaçla kullanılacak ekipmanın sayı ve
özellikleri, ocak boyutu ile ilişkilendirilmiş gerekli hava miktarı,
hızı, hava kapılarının miktarı ve yeri, havalandırma planı, temiz ve
kirli hava güzergah planı, kaçamak yolu, su tahliyesi, su ile mücadele
ve bununla ilgili donanım, sayı ve teknik özellikleri, iş güvenliği ve
işçi sağlığı ile ilgili alınacak diğer önlemler ile yer altı yardımcı
tesisleri ve tüm yapıların en son durumunu gösterir kot ve
koordinatlarıyla uygun ölçekli planları hazırlanacak vd. hususlar
hakkında bilgi verilecektir
Ruhsat süresine uygun olarak yıllara göre cevher üretimi ve hazırlık
çalışmalarının ölçekli planları çizilecektir.
Yer üstü bina, tesis, kantar, silo, trafo, yol, vs. gibi son durumu
gösterir vaziyet planı hazırlanacaktır.
 
4.5 Planlanan Kullanım Yeri
Açıklama: Sahadan üretilen grup madenlerin özelliklerine göre hangi
sektörde kullanılacağı, piyasanın ürün özellikleri ile satışa sunulan
ürün özellikleri açıklanacaktır.
4.6 Tesislerle İlgili Bilgiler
Açıklama: Ara ve uç ürün imalatında kullanılan tesis ve teknolojisi
hakkında bilgi verilecektir.
Gazlar ile göl, deniz ve kaynak sularına ait işletmeler için çökertme,
arıtma havuzları, bina vs gibi yer üstü veya var ise yer altı
tesislerinin durumunu gösterir uygun ölçekli harita hazırlanacaktır.
Cevher zenginleştirme tesisleri için metal denge değerlerini gösteren
akım şeması ve proses, proses makineleri ve kapasiteleri ile ilgili
bilgi verilecektir.
Tesiste kimyasallar kullanılacak ise, cinsi, kullanılacak miktar ve
kimyasal hakkında bilgi verilecektir.
Tesisin yerleşim planı ve diğer açıklayıcı bilgiler verilecektir.
 
4.7 Çevre ile Uyum Planı
Açıklama: Faaliyet sonrası sahada restorasyon planının uygulanmasıyla
ilgili yapılacak işlemleri gösterir çizimler ve açıklamaları
verilecektir.
Tesiste kimyasallar kullanılacak ise, kimyasal içeren atıklarının
bertaraf edilmesi ile ilgili olarak kullanılacak yöntem ve
teknolojiler hakkında detaylı bilgi verilecektir.
BÖLÜM V
PROJENİN MALİ BOYUTU
5.1. Düşünülen Finansman Kaynakları
Açıklama: Sahadaki yatırımlar için finansmanın kendi öz kaynaklarından
veya gerek duyulması durumunda kredi alınarak karşılanıp
karşılanmayacağı belirtilmelidir
 
5.2 Üretim Maliyeti
Açıklama: Maliyeti oluşturan her bir kalem açıklanacaktır.
 
 5.3 Toplam Yatırım Tutarı
Açıklama: Yatırıma esas tüm harcama kalemleri liste halinde
verilecektir. Bu kapsamda sabit yatırım tutarı ve işletme sermayesi
hakkında bilgi verilecektir.
5.4 Pazar ve Satış Fiyatı
Açıklama: Üretim yapılan madenin satış için düşünülen pazarı ve ocak
başı satış fiyatı belirtilecektir.
BÖLÜM VI
İŞLETME DÖNEMİNDEKİ GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ
6.1. Yıllık İşletme Gelirleri
Açıklama: Madenin satışından elde edilecek yıllık gelirler
belirtilmelidir
 
6.2 Yıllık İşletme Giderleri
Açıklama: Sabit ve değişken giderler olarak (arama giderleri, elektrik
giderleri, yakıt ve yağ giderleri, su giderleri, Personel ve işçilik
giderleri, bakım ve onarım giderleri, Amortismanlar, harç ve teminat,
analiz ücretleri, satış masrafları ve diğer giderler) verilmelidir.
6.3 Yıllık İşletme Kârı
Açıklama: Proje kârı belirtilerek yatırımın geri dönüş süresi, kâra
geçiş noktası, projenin üretkenliği hakkında bilgi verilecektir.
6.4 Projenin Ülke Ekonomisine Katkısı
Açıklama: Gelir ve kurumlar vergisi, devlet hakkı ve işçi
ücretlerinden kesilen gelir stopaj vergisi belirtilerek devletin
projeden elde edeceği gelir belirtilecektir.
PROJEYİ HAZIRLAYANIN: RUHSAT SAHİBİNİN:
Maden Müh./Maden Yük.Müh. Adı ve Soyadı
Adı ve Soyadı
Oda Numarası
Projenin hazırlanış tarihi
İmzası
Ek Form- 7
(Değişik 18/07/2006 – 26232 / 16 md. bu form yürürlükten
kaldırılmıştır.)
İŞLETME RUHSATI VE TEMDİT TALEPLERİNDE
EKSİKLİK BİLDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA
(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)
................... ili ............... ilçesi hudutlar dahilinde ve
uhdemde bulunan ................ sayılı saha ile ilgili olarak 3213
sayılı Maden Kanununun 24 üncü maddesi gereğince işletme ruhsat
talebimle ilgili tespit edilen aşağıdaki eksiklikleri üç ay içerisinde
tamamlamadığım takdirde, işletme ruhsat teminatının iki katına
çıkarılarak üç ay daha süre verilecek, bu süre içinde teminatı iki kat
olarak yatırmadığım ve eksiklikleri tamamlamadığım taktirde arama
ruhsatı teminatımın irat kaydedilerek talebimin kabul edilmeyeceğini
bilgi edinerek kabul ve taahhüt ederim.
........../......./200
Ruhsat Sahibi
ADRES: İmza
..........................................................
..........................................................
Telefon:.............................................
Faks: .................................................
MALİ VE TEKNİK BELGELER
TAM
EKSİK
1
İşletme ruhsat teminatı
2
İşletme ruhsat harcı
3
Ruhsat, işletme izin sınırları ve faaliyet alanları
işlenmiş uygun ölçekli Jeolojik harita ve kesitler
4
Diğer eksiklikler
TALEBİ İNCELEYEN GENEL MÜDÜRLÜK PERSONELİ:
(Arama Şubesi) (İşletme Şubesi)
Adı, Soyadı : Adı, Soyadı:
Ünvanı : Ünvanı :
Tarihi : Tarihi :
İmzası : İmzası :
Ek Form- 8
T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Maden İşleri Genel Müdürlüğü
İŞLETME RUHSATI
İli :
İlçesi :
Köyü :
Ruhsat Numarası :
Ruhsat Grubu :
Ruhsatın Yürürlüğe Giriş Tarihi :
Ruhsat Süresi Sonu :
Erişim Numarası :
Ruhsat Alanı :
Ruhsat Sahibi :
T.C. Kimlik No :
Vergi Daire ve No :
Ruhsatın Ait Olduğu Paftalar :
RUHSAT SINIRLARININ KOORDİNATLARI
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA
Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… …………..
6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA
Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. …………….. ………….. ……………. ………….
11.NOKTA 12.NOKTA 13.NOKTA 14.NOKTA 15.NOKTA
Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… …………..
16.NOKTA 17.NOKTA 18.NOKTA 19.NOKTA 20.NOKTA
Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. ……………. ……………… ……………. ……………..
Ruhsat Sahibi Adresi:
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANI a.
Ek Form- 9
T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Maden İşleri Genel Müdürlüğü
İŞLETME İZNİ
İli :
İlçesi :
Köyü :
Ruhsat Numarası :
Erişim Numarası :
Ruhsat Grubu :
Ruhsatın Yürürlüğe Giriş Tarihi :
Ruhsat Süresi Bitim Tarihi :
Ruhsat Alanı :
İzin Verilen Maden Cinsi :
İznin Verildiği Tarih :
İzin Alanı :
Ruhsat Sahibi :
T.C. Kimlik No :
Vergi Daire ve No :
Ruhsatın Ait Olduğu Paftalar :
İZİN KOORDİNATLARI
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA
Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… …………..
6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA
Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. …………….. ………….. ……………. ………….
11.NOKTA 12.NOKTA 13.NOKTA 14.NOKTA 15.NOKTA
Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… …………..
16.NOKTA 17.NOKTA 1 8.NOKTA 19.NOKTA 20.NOKTA
Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. …………... …………… ……………. …………..
İzin Sahibinin Adresi :
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANI a.
Ek Form- 10
T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Maden İşleri Genel Müdürlüğü
V. GRUP MADENLER
İŞLETME SERTİFİKASI
İli :
İlçesi : (Fotoğraf)
Köyü :
Sertifika Numarası :
Sertifikanın Yürürlüğe Giriş Tarihi :
Sertifika Süresi Sonu :
Erişim Numarası :
Sertifikanın Alanı :
Sertifika Sahibi :
T.C. Kimlik No :
Vergi Daire ve No :
Sertifikanın Ait Olduğu Paftalar :
SERTİFİKA SINIRLARININ KOORDİNATLARI
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA
Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… …………..
6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA
Sağa (Y) …………. ………….. ..………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. ………….. ………….. …………. ..………….
Sertifika Sahibi Adresi:
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANI a.
Ek Form- 11
İŞLETME FAALİYETİ BİLGİ FORMU
1 – Sahanın Hukuki Durumu
Ruhsatın İli :
Ruhsatın İlçesi :
Ruhsatın Grubu :
Madenin Cinsi :
Ruhsat No :
Erişim No :
Ruhsat Yürürlük Tarihi :
İşletme İzin Tarihi :
2- İşletme Dönemi Arama Faaliyetleri
Mevcut görünür, muhtemel, mümkün rezerv miktarı ve rezerv geliştirme
çalışmaları hakkında bilgi (sondaj, yarma, kuyu, galeri jeofizik etüt
v.s.) :
3 - Üretim Bilgileri
a.
Projede beyan edilen yıllık üretim miktarı :
a.
Gerçekleşen yıllık tüvenan üretim (ton – m3) :
b.
Zenginleştirilmiş ürün (Konsantre) (ton) :
c.
Tenör, kalite, blok verimi, debi, kalori vb :
d.
Diğer bilgiler :
4 - Çalışan Personel Sayısı
5 - Makine Parkı
6 - Satış Miktarı
7 - Stok Miktarı
8 - Ocak Başı Satış Tutarı
9 - İşletme Yöntemi
10 - Çalışma Dönemindeki İş Kazaları İstatistiği
11- İşletme Faaliyetinin Zaruri Neticesi Olarak Çıkarılan ve Sevk
Edilmesine İzin Verilen Madenin Adı ve Miktarı
NOT: 1- Birden fazla maden işletme izninin bulunduğu sahalarda bu form
ayrı ayrı düzenlenecektir.
2 - Sahada birden fazla üretim faaliyetinde bulunan varsa bu formda
ayrı ayrı belirtilecektir.
3- Birlikte üretilmesi zorunlu olan kompleks madenler için tek form
verilecektir.
TEKNİK NEZARETÇİ RUHSAT SAHİBİ
Adı ve Soyadı : Adı ve Soyadı :
Adresi : Tel - Faks :
Tel : e-posta :
e-posta : Tarih :
Tarih : İmza
İmza
Ek Form- 12
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ
YAPI HAMMADDESİ TALEP FORMU
BÖLÜM I
GENEL BİLGİLER
 
1.1 İzin Talep Edilen Alanın:
İli :
İlçesi :
Beldesi :
Köyü :
Hammaddenin cinsi :
 1.2 İzin Talep Eden Kamu Kurum ve Kuruluşunun:
Adı :
Adresi :
Tel, Faks, e-posta, :
 1.3 İzin Talep Edilen Sahanın Sınır Koordinatları, Paftası ve Alanı:
(Açıklama: Altı derecelik dilim esas alınarak, yirmi noktayı
geçmeyecek şekilde, yedi basamaklı koordinatlar 1/25.000 ölçekli
olarak yapılacaktır. Koordinatlar, saat ibresi dönüş yönünde sağa (y),
yukarı (x) olarak verilir.)
 1.4 Yer Bulduru Haritası: (Açıklama:İzin talep edilen sahanın
yerleşim yerleriyle, sahada çalışma yapılan bölgeleri gösteren uygun
ölçekli bir harita hazırlanacaktır.)
1.5 Kuruluş Yeri: (Açıklama:Projenin yatırım ve faaliyet yeri
belirtilecektir.)
1.6 Projenin Gerekçesi: (Açıklama:Projenin hangi amaçla hazırlandığı
belirtilecektir. Ham-maddenin kullanılacağı projenin başlama ve bitiş
tarihleri belirtilecek.)
1.7 Yatırımın Başlama Tarihi: (Açıklama: İşletme faaliyeti için yatırımlara
başlanacağı tarih belirtilecektir.)
1.8 Yatırım ve Proje Süresi ile İlgili Termin: (Açıklama: Üretim,
kapasite, üretime bağlı tesis yatırımı ile ilgili termin planı
verilecektir.)
BÖLÜM II
ÜRETİM SAHASI İLE İLGİLİ BİLGİLER
2.1 Alt Yapı Durumu: (Açıklama:Yol, elektrik, su ve iklim durumu
belirtilmelidir.)
2.2 İstihdam Durumu: (Açıklama: Hammadde üretiminde çalışacak personel
sayısı, çalışacakların vasıfları, ücret düzeyi ve üretime bağlı
istihdamın yıllara göre termini konusunda bilgi verilecek.)
2.3 Arazi Mülkiyeti, Araziden Faydalanma Durumu: (Açıklama: Hammadde
sahasının mülkiyeti ile ilgili bilgi verilecek)
2.4. Üretim İçin Alınacak İzinler: (Açıklama: Hammadde izni talep
edilen alanın bulunduğu yer itibarı ile alınması gerekli izinleri
belirtecek.)
BÖLÜM III
TEKNİK BİLGİLER
3.1.Hammade Sahası ile İlgili Bilgiler: (Açıklama: Uygun ölçekli
topoğrafik harita üzerine işlenmiş ve hazırlayan tarafından imzalanmış
jeoloji haritası hazırlanacaktır. Bu harita, hammaddenin yan kayaç
ilişkilerini yansıtacak bilgileri içerecektir.)
3.2 Numune Alma İşlemleri: (Açıklama: Sahada alınmış numuneler, alınış
yöntemleri, numune alınan yerlerin koordinatları ve alınan numunenin
analiz raporları verilecektir.)
3.3 Üretilecek Hammaddenin Özellikleri:
3.4 Rezervler ve Rezervin Tespit Yöntemleri: (Açıklama: Hammadde
sahasında aramaya yönelik yapılmış prospeksiyon, jeofizik, jeokimya,
yarma, galeri, sondaj verilerine dayalı olarak tespit edilmiş görünür,
muhtemel ve mümkün rezerv miktarları, boyutları, rezerv hesaplama
yöntemi, hesaplamalar, bu yöntem için kullanılmış veriler ile ilgili
bilgi yazılacaktır.)
3.5 İşletme Yöntemi: (Açıklama:Projeye konu hammaddenin işletme
yöntemi, rezerv kazanım oranı, kayıp miktarı ve bu yöntemin mevcut
görünür rezervin üretimi için uygulamasına yönelik açıklayıcı bilgi
verilecektir.
Açık işletme uygulamaları için basamak yüksekliği, genişliği, genel
şev açısı, patlayıcı kullanım planı, yöntemi, patlayıcının çevreye
olası etkileri ve alınacak önlemler, toz emisyon miktarı ve tozla
mücadele teknikleri, üretimde kullanılacak iş makineleri ve
kapasiteleri hakkında bilgi verilecektir.
Hammadde süresine uygun olarak yıllara göre hammadde üretimi ve
hazırlık çalışmalarının ölçekli planları çizilecektir.
Yer üstü bina, tesis, kantar, silo, trafo, yol, vs. gibi son durumu
gösterir vaziyet planı hazırlanacaktır.)
6.
Proje veya Yatırım Süresince İhtiyaç Duyulan Hammadde Miktarı:
3.7 Hammaddenin Yıllık Üretim Miktarı:
3.8 Planlanan Kullanım Yeri: (Açıklama:Sahadan üretilen hammaddenin
özelliklerine göre kullanılacağı proje.)
3.9 Tesislerle İlgili Bilgiler: (Açıklama:Ara ve uç ürün imalatında
kullanılan tesis ve teknolojisi hakkında bilgi verilecektir. Tesisin
yerleşim planı ve diğer açıklayıcı bilgiler verilecektir.)
3.10 Çevre ile Uyum Planı: (Açıklama: Faaliyet sonrası sahada
restorasyon planının uygulanmasıyla ilgili yapılacak işlemleri
gösterir çizimler ve açıklamaları verilecektir.
Tesiste kimyasallar kullanılacak ise, kimyasal içeren atıklarının
bertaraf edilmesi ile ilgili olarak kullanılacak yöntem ve
teknolojiler hakkında detaylı bilgi verilecektir.)
TALEP FORMUNU HAZIRLAYANIN: PROJE SAHİBİNİN:
Maden Müh./Maden Yük.Müh. Adı
Adı ve Soyadı (Yetkili İmza)
Oda Numarası
Formun hazırlanış tarihi
İmzası
Ek Form- 13
T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Maden İşleri Genel Müdürlüğü
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI
HAMMADDE ÜRETİM İZİN BELGESİ
İli :
İlçesi :
Köyü :
Mevkii :
İzin No :
İzin Sahibi :
İzin Sahibi Adresi :
İznin Verildiği Tarih :
İzin Süresi Bitim Tarihi :
Projenin Adı :
Hammaddenin Cinsi :
Alanı :
Ait Olduğu Pafta :
HAMMADDE İZİN ALANI KOORDİNATLARI
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA
Sağa (Y)
Yukarı (X)
7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA 11.NOKTA 12.NOKTA
Sağa (Y)
Yukarı (X)
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANI a.
*: Bu belgeye göre üretilecek hammadde, proje amacı dışında
kullanılamaz ve ticarete konu edilemez.
Ek Form- 14
T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Maden İşleri Genel Müdürlüğü
BULUCULUK BELGESİ
İli :
İlçesi :
Köyü :
Buluculuk Belgesi Numarası :
Madenin Cinsi :
Madenin Bulucusu :
Buluculuk Belgesinin Tarihi :
Buluculuk Verilen Alan :
Buluculuk Verilen Rezerv Miktarı :
T.C. Kimlik No :
Vergi Daire ve No :
Pafta Numarası :
BULUCULUK BELGESİ VERİLEN GÖRÜNÜR REZERV KOORDİNATLARI
1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA
Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. ………….. …………… …………… …………..
6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA
Sağa (Y) …………. ………….. …………… …………… …………..
Yukarı (X) …………. …………….. ………….. ……………. ………….
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANI a.
Ek Form- 15
RUHSAT/SERTİFİKA DEVRİ
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA
(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)
İli :
Numarası :
Grubu :
Erişim Numarası :
Yukarıda belirtilen ruhsat/sertifika, 3213 sayılı Maden Kanunundan
doğan tüm hak ve vecibeleri ile birlikte aynen ve tamamen Kanunun 5
inci maddesi uyarınca devir edilmesini onayınıza arz ederiz.
DEVİR EDEN DEVİR ALAN:
Tarih Tarih
Adı Soyadı Adı Soyadı
İmza İmza
Adres: Adres:
EK BELGELER:
Devir eden ile ilgili ekler:
*
Şirketlerde devir ile ilgili karar
Devir alan ile ilgili ekler:
Genel;
a.
Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir
belge,
b.
Devir harcı makbuzu,
c.
Teminat makbuzu,
d) Onaylı imza sirküleri
Ruhsatımı/Sertifikamı devir aldıktan sonra 3213 sayılı Maden Kanununun
uygulanması ile ilgili bütün tebligatların yapılacağı yazışma adresim
aşağıda verilmiş olup, adres değişikliğimi bildirmediğim taktirde bu
adresime yapılan tebligatların tarafımdan tebellüğ edilmiş
sayılacağını kabul ve taahhüt ederim.
Gerçek kişiler;
a) Vatandaşlık numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı örneği,
Tüzel kişiler:
a.
Şirketin; kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi,
b.
Şirketin devir ile ilgili kararı,
Teminatımın ……………………..Banka şubesindeki
…………………………… hesabıma iadesini arz ederim.
Ek Form- 16
SATIŞ BİLGİ FORMU
ÖDEME DÖNEMİ
01 / 01 / …….. – 31 / 12 / ………
ERİŞİM NO
: …………………………………………………..
RUHSAT NO
: …………………………………………………..
RUHSATIN İLİ
: …………………………………………………..
RUHSATIN GRUBU
: …………………………………………………..
MADEN CİNSLERİ
……………………………………………..
RUHSAT SAHİBİ
: …………………………………………………..
İŞYERİ ADRESİ
: …………………………………………………..
VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI
: …………………………………………………..
T.C. KİMLİK NO
ÜRETİM MİKTARI (ton/m3)
: …………………………………………………..
SATIŞ MİKTARI (ton/m3)
: …………………………………………………..
STOK MİKTARI (ton/m3)
: …………………………………………………..
KULLANILAN SEVK FİŞİ ADEDİ
: …………………………………………………..
DEVLET HAKKINA ESAS:
ORTALAMA OCAK BAŞI SATIŞ BEDELİ (YTL/ton-m3)
OCAK BAŞI TOPLAM SATIŞ MİKTARI (ton-m 3)
: …………………………………………………..
OCAK BAŞI TOPLAM SATIŞ TUTARI (YTL)
: …………………………………………………..
DEVLET HAKKI
1. GRUP VE V. GRUP MADENLER
Ocak başı satış tutarı x %4
=…………………...x 0.04 =…………….……….…..YTL
II. GRUP, III. GRUP VE IV. GRUP MADENLER
Ocak başı satış tutarı x %2
=…………………...x 0.02 =…………….……….…..YTL
HAZİNE, DEVLET VE ORMAN ARAZİLERİNDE EK DEVLET HAKKI
Ödenecek ek devlet hakkı:
Devlet Hakkı x 0.30 = ……….…………. YTL
Not: Bu bedel orman alanlarındaki 5 hektarlık alan içindeki
faaliyetlerde Orman Genel Müdürlüğün hesabına yatırılır.
TOPLAM DEVLET HAKKI:
=……………………….YTL
DEVLET HAKKININ DAĞITILMASI
1-ÖZEL İDARE PAYI
= DEVLET HAKKI x %50 =…………………………YTL
2-HAZİNE PAYI
= DEVLET HAKKI x %50 =…………………………YTL
TOPLAM =…….…………..………. YTL
BELEDİYE PAYI
BELEDİYE PAYI
= Ocak başı satış tutarı x 0.002 = …………………..…YTL
BULUCULUK HAKKI
BULUCULUK
= Ocak başı satış tutarı x 0.01 = …………………….…YTL
RUHSAT SAHİBİ
Adı ve Soyadı :
Tel - Faks :
Tarih :
İmza
Ek Form- 17
T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA
(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)
TEKNİK NEZARETÇİ ATAMA BELGESİ
RUHSATIN/SERTİFİKANIN :
İli :
İlçesi :
No :
Grubu :
RUHSAT/SERTİFİKA SAHİBİNİN:
Adı ve Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Telefon :
Vergi Dairesi ve Vergi No’su :
Harç Makbuz Tarih ve No’su :
İmza
TEKNİK NEZARETÇİNİN:
Adı ve Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Telefon :
Diploma Tarih ve No’su :
Maden Mühendisleri Oda Sicil No :
Teknik Nezaretçilik Yaptığı Diğer
Sahaların Adedi ve Numaraları :
Sigorta Sicil No’su :
Vergi Dairesi ve Vergi No’su :
Yazışma Adresi :
E-Posta :
İmza :
Maden Mühendisleri Odası Vizesi :
Yukarıda bilgileri verilen sahaya Maden Mühendisi………………………………, 3213
sayılı Maden Kanununun 31 inci maddesi gereğince teknik nezaretçi
olarak tayin edilmiştir.
ONAY
…./…./….
MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ
Ek Form- 18
RUHSAT/SERTİFİKA İHALE MÜRACAAT FORMU
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA
(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)
............................tarih ve saat ……… ihalesi Genel
Müdürlüğünüzde yapılacak olan ..............................ilindeki
.............................. erişim nolu sahanın ihalesine katılmak
istiyorum.
Gereğini arz ederim.
Adı Soyadı
İmza
Tarih
Adres:
EKLER:
Genel;
1-İlk Talep Harcı Makbuzu Aslı
2-İhale Teminatı
3-Teklif Mektubu
4-İmzalanmış Şartname
5-Bağlı Olduğu Vergi Dairesi, İli ve Numarası
6-Banka Adı ve Hesap Numarası
Gerçek kişiler:
1-T.C.Kimlik Numarası ile Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti
2-İmza Sirküleri Aslı
Tüzel kişiler:
1-Şirketin Kuruluş Statüsünü ve Son Yönetimini Gösteren
Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Onaylı sureti
2-Yönetimin Onaylı İmza Sirküleri
Not: Müracaat sahibinin Genel Müdürlükte başka bir işlem için onaylı
belgelerinin bulunması, müracaat sahibinin bu hususu dilekçesinde
beyan etmesi durumunda bu belgelerin birer örneklerinin verilmesi
yeterlidir.