Lista DokumentówNABÓR DO KLASY I Oryginał Świadectwa Ukończenia Gimnazjum

Lista DokumentówNABÓR DO KLASY I Oryginał Świadectwa Ukończenia Gimnazjum

DESCARGAR PDF

Lista dokumentów_NABÓR DO KLASY I:
Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Karta zdrowia
Ankieta
Odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem pobytu stałego przez Urząd
Miasta
2 opisane zdjęcia
Druki ( załączniki):
*
zgoda na zamieszkanie w internacie
*
zgoda na samodzielne wyjazdy do domu
*
zgoda na przeprowadzania badań
*
zobowiązanie do pokrycia wyrządzonych szkód
*
zobowiązanie do opłaty czesnego
*
deklaracje zgody
*
oświadczenie – wyrażenie zgody na udział syna w rozgrywkach
*
oświadczenie – wyrażenie zgody na udział w wycieczkach szkolnych
*
Deklaracja zgłoszenia do podstawowej opieki zdrowotnej na czas
pobytu czasowego w Sosnowcu – oryginał można pobrać w przychodni w
miejscu zamieszkania
(uczniowie-zawodnicy spoza Sosnowca)
Dodatkowo
Zaświadczenie o dysfunkcjach
A N K I E T A
DANE PERSONALNE
===============
Imiona i nazwisko ………………………………………………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko matki ……………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko ojca ………………………………………………………………………………………………..
PESEL ......................................................
Adres stałego zameldowania z kodem pocztowym (jeśli adres zameldowania
jest inny niż adres do korespondencji, proszę podać)
……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………………………
(do rodziców)
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………..
(do rodziców)
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………..
(do ucznia)
DODATKOWE INFORMACJE
====================
Przynależność klubowa
.......................................................................................
Pozycja NAPASTNIK / OBROŃCA
..................................................................
Nr licencji zawodnika …………………………………………………
Waga ……………………….. Wzrost ……………………………
Trener klubowy ……………………………………
dn. ..................................
Wyrażamy zgodę na zamieszkanie syna
...................................................................................
w internacie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły
Mistrzostwa Sportowego PZHL
w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 41 w okresie nauki w szkole.
........................................................
podpis Rodzica
.........................................................
podpis Rodzica
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych na okres
trwania nauki w szkole dla potrzeb niezbędnych dla realizacji
obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jedn.
Dz.U. Dz 2002r. nr 101, poz.926
z późn. zm.) oraz ustawą o systemie informacji oświatowej z dnia 15
kwietnia 2011r. (Dz.U.139 poz.814 z 2011r.z późn. zmianami)
........................................................
podpis Rodzica
.........................................................
podpis Rodzica
Wyrażamy zgodę na wykonywanie rutynowych badań laboratoryjnych, w tym
badań na obecność
kanabinoidów we krwi (pochodne niedozwolonych środków, w tym
narkotycznych) w czasie nauki
syna
...................................................................................
w NLO SMS PZHL w Sosnowcu.
........................................................
podpis Rodzica
.........................................................
podpis Rodzica
Zobowiązujemy się do pokrycia szkód wyrządzonych przez mojego syna
…………………………………
……………………………………………… na terenie internatu.
Zobowiązuję się do wpłaty kaucji w wysokości 100zł za ewentualne
szkody wyrządzone w internacie.
Kaucję należy wpłacić w dniu przyjazdu do szkoły (zgodnie z
zarządzeniem Dyrektora)
– w momencie zakwaterowania - do wychowawcy internatu.
Kaucja jest zwrotna (na koniec nauki w szkole) w przypadku nie
stwierdzenia żadnych szkód na terenie internatu (po wyrządzeniu szkody
pokrytej z w/w kaucji należy ją uzupełnić do kwoty pierwotnej).
........................................................
podpis Rodzica
.........................................................
podpis Rodzica
dn. ..................................
Zobowiązujemy się do regulowania opłaty czesnego w wysokości 180,00zł
miesięcznie,
płatnej do 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący od września do
czerwca w klasie i i II
oraz od września do maja w klasie III.
Opłatę za miesiąc maj w klasie maturalnej należy wnieść do 10
kwietnia.
Niewpłacenie czesnego za semestr nauki, zgodnie z &50 pkt 2a Statutu
Szkoły może
spowodować skreślenie z listy uczniów-zawodników.
........................................................
podpis Rodzica
.........................................................
podpis Rodzica
Deklaracja zgody
Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko matki (opiekuna**) nr. dowodu
osobistego…………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko ojca (opiekuna**) nr. dowodu
osobistego……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
1.
Wyrażam zgodę na samodzielne powroty mojego syna do domu
* Tak Nie
2.
Wyrażam zgodę na samodzielne uczęszczanie do lekarza
* Tak Nie
3.
Wyrażam zgodę na transport mojego dziecka do ośrodka pomocy
medycznej przez wychowawcę lub innego pracownika szkoły
wyznaczonego przez dyrektora lub kierownika internatu własnym
samochodem
* Tak Nie
4.
Wyrażam zgodę na transport mojego dziecka do ośrodka pomocy
medycznej przez wychowawcę lub innego pracownika szkoły
wyznaczonego przez dyrektora lub kierownika internatu środkami
masowego transportu
* Tak Nie
5.
Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem,
hospitalizacją, zabiegiem operacyjnym w przypadku zagrożenia życia
lub zdrowia mojego dziecka przez dyżurującego wychowawcę,
kierownika internatu, dyrektora lub trenera w czasie pobytu mojego
dziecka w szkole
* Tak Nie
6.
Upoważniam dyżurującego wychowawcę, kierownika internatu,
dyrektora lub trenera do uczestnictwa w ewentualnym przesłuchaniu
mojego dziecka przez policję
* Tak Nie
7. Wyrażam zgodę na badanie mojego dziecka alkomatem w przypadku
podejrzenia, że spożywało alkohol
* Tak Nie
Oświadczenie zachowuje ważność na cały okres nauki w szkole, również
po osiągnięciu przez ucznia 18 lat.
*niepotrzebne skreślić
** w przypadku opiekuna prawnego innego niż rodzice lub w przypadku
gdy jedno z rodziców ma odebrane prawa rodzicielskie należy załączyć
kserokopię postanowienia sądu.
Podpis ucznia………………………………………….
Podpis matki (opiekuna)………………………………
Podpis ojca (opiekuna)………………………………..
O Ś W I A D C Z E N I E
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego syna
……………………………………………………………….
w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów / I ligi w sezonie …………………………
…………………………………………
podpis rodzica lub prawnego opiekuna
ZGODA RODZICÓW
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………….............
…………………………………………………………………………………
w wyjazdach sportowych, meczach i wycieczkach szkolnych w roku
szkolnym
……………………………………
…………………………………………. dn. …………………………….
…………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y na pokrycie ewentualnych
szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko …………………………………………….
………………………………… w trakcie trwania wycieczki.
Wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y na podejmowanie decyzji związanych
z leczeniem, hospitalizacją, zabiegiem operacyjnym w przypadku
zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika wycieczki
lub opiekunów w czasie trwania wycieczki. Jednocześnie nie znam
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce,
której program i regulamin poznałem.
Przynależność do regionalnej kasy chorych
………………………………………………………………………………….
Telefony kontaktowe, pod którymi przebywać będą rodzice w trakcie
trwania wycieczki
matka …………………………………………
ojciec …………………………………………
……………………………………. dn. ………………………..
……………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
Szanowni Państwo,
W imieniu Dyrekcji NLO SMS PZHL w Sosnowcu informujemy, iż w szkole
uruchomiono Internetowy Dziennik ocen, w którym są wpisywane na
bieżąco oceny i uwagi nt ucznia.
Wgląd do Internetowego Dziennika ocena ma każdy Rodzic indywidualnie
po uruchomieniu Internetu
i wpisaniu następującego adresu strony: www.adalex.pl/lososnowiec
W celu zalogowania się używamy wyłącznie danych dziecka uczącego się w
naszym liceum.
Aby uzyskać dostęp do Internetowego dziennika Ocen należy wpisać
odpowiednio w rubrykach Rodzic:
login: pierwsza litera imienia+nazwisko dziecka bez „ogonków” w
polskich
literach, np. syn Jakub Kopaliński- wpisujemy jkopalinski
hasło: nr PESEL DZIECKA
Po zalogowaniu się klikamy OCENY.
Na zakończenie klikamy WYLOGUJ.


OBJAŚNIENIA DO DRUKU DEKLARACJI WYBORU LEKARZA /
PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKU ZDROWOTNEJ
Proszę o wypełnienie
*
pkt. I.
- dane dziecka (imię i nazwisko, adres, data urodzenia, PESEL)
*
pkt. IV
- podpis ubezpieczonego rodzica
- data wypełnienia = data zgłoszenia
*
pkt V
- dane ubezpieczonego rodzica: imię i nazwisko, pesel i data ur.
- podpis ubezpieczonego rodzica
*
na odwrocie
- data wypełnienia
- podpis ubezpieczonego rodzica