LİSANSÜSTÜ ENSTİTÜSÜ Program SANAT VE KÜLTÜR YÖNETİMİ Öğretim Dili

LİSANSÜSTÜ ENSTİTÜSÜ Program SANAT VE KÜLTÜR YÖNETİMİ Öğretim Dili

DESCARGAR PDF

LİSANSÜSTÜ ENSTİTÜSÜ
Program
SANAT VE KÜLTÜR YÖNETİMİ
Öğretim Dili
İngilizce
Kategori
Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans (Tezli)
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Doktora (PhD)
MÜFREDAT
KISALTMALAR
UC: Üniversite Zorunlu FC: Fakülte Zorunlu AC: Alan Zorunlu T: Teori
L: Lab.
UE: Üniversite Seçmeli FE: Fakülte Seçmeli AE: Alan Seçmeli P: Pratik
K: Kredi
YIL 1
GÜZ
Ders No
Dönem
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Kategorisi
Kredi
Ön koşul
T
P
L
K
AKTS
1
1
GRAD 601
Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik
AC
3
0
0
3
15
2
1
CULT 603
Sanat ve Kültür Teorileri I
AC
3
0
0
3
5
3
1
AE
Alan Seçmeli I
AE
3
5
4
1
AE
Alan Seçmeli II
AE
3
5
Toplam Kredi
12
30
BAHAR
5
2
CULT 600
Doktora Tez Semineri
AC
0
0
0
0
15
6
2
CULT 604
Sanat ve Kültür Teorileri II
AC
3
0
0
3
5
7
2
AE
Alan Seçmeli III
AE
3
5
8
2
AE
Alan Seçmeli IV
AE
3
5
Toplam Kredi
9
30
YIL 2
GÜZ
9
3
Doktora Yeterlik
AC
0
0
0
0
30
Toplam Kredi
0
30
BAHAR
10
4
CULT 690
Doktora Tezi
AC
0
0
0
0
30
Toplam Kredi
0
30
YIL 3
GÜZ
11
5
CULT 690
Doktora Tezi
AC
0
0
0
0
30
Toplam Kredi
0
30
BAHAR
12
6
CULT 690
Doktora Tezi
AC
0
0
0
0
30
Toplam Kredi
0
30
YIL 4
GÜZ
13
7
CULT 690
Doktora Tezi
AC
0
0
0
0
30
Toplam Kredi
0
30
BAHAR
14
8
CULT 690
Doktora Tezi
AC
0
0
0
0
30
Toplam Kredi
0
30
ALAN SEÇMELİ DERSLER (Kültürel Çalışmalar Uzmanlık Alanı)
=========================================================
Ders No
Dönem
Ders kodu ve Adı
Kredi
T
P
L
K
AKTS
1.
1
CULT 605 Dijital Kültür
3
0
0
3
5
2.
1
CULT 607 Toplumsal Cinsiyet ve Kültür
3
0
0
3
5
3.
1
CULT 609 Kimlik Hafıza Kültür
3
0
0
3
5
4.
1/2
CULT 610 Kültürel Antropoloji
3
0
0
3
5
5.
1
CULT 611 Bir Kültür Endüstrisi Aracı Olarak Sinema
3
0
0
3
5
6.
1
CULT 613 Yerel Kültür Politikaları ve Çok Kültürlü Toplum
3
0
0
3
5
7.
2
CULT 602 Sanat ve Popüler Kültür
3
0
0
3
5
8.
2
CULT 606 Göstergebilim
3
0
0
3
5
9.
2
CULT 608 Kültürel Sonuçlar ve Küreselleşme
3
0
0
3
5
10.
2
CULT 612 Görsel Kültür Teorisi
3
0
0
3
5
11.
2
CULT 614 Kültürel Sosoyolojide Metodoloji Tartışmaları
3
0
0
3
5
12.
2
CULT 616 Kültürel Miras ve Koruma
3
0
0
3
5
ALAN SEÇMELİ DERSLER (Sanat ve Kültür Yönetimi Uzmanlık Alanı)
Ders No
Dönem
Ders kodu ve Adı
Kredi
T
P
L
K
AKTS
1.
3
CULT 615 Kültür Yönetimi ve Girişimcilik Tartışmaları
3
0
0
3
5
2.
3
CULT 617 Kültürel Ekonomi
3
0
0
3
5
3.
3
CULT 619 Müze Yönetimi
3
0
0
3
5
4.
3
CULT 621 Sahne ve Performans Sanatları Yönetimi
3
0
0
3
5
5.
3
CULT 623 Starteji ve İnsan Kaynakları Yönetimi
3
0
0
3
5
6.
3
CULT 625 Girişimcilik
3
0
0
3
5
7.
4
CULT 618 Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik
3
0
0
3
5
8.
3/4
CULT 620 Kültür ve Sanat Sektörleri Analizi
3
0
0
3
5
9.
4
CULT 622 Kültür Endüstrileri ve Yaratıcı Endüstriler
3
0
0
3
5
10.
4
CULT 624 Sanat ve Kültür Yönetiminde Yasal Konular
3
0
0
3
5
11.
4
CULT 626 Sanat ve Kültür için Finansal Araçlar
3
0
0
3
5
12.
4
CULT 628 Küratoryal Çalışmalar
3
0
0
3
5
DERS DAĞILIMI
Toplam
Sayı
Kredi
AKTS Kredisi
All Courses
14
21
240
University Core Common Courses
University Elective Courses
Faculty Core Common Courses
Faculty Elective Courses
Area Core Courses
10
9
220
Area Elective Courses
4
12
20
Dönem
1
2
3
4
5
6
7
8
Ortalama
Ders Sayısı
4
4
1
1
1
1
1
1
2
Toplam Kredisi
12
9
0
0
0
0
0
0
3
Toplam AKTS Kredisi
30
30
30
30
30
30
30
30
30
DERS TANIMLARI
BİRİNCİ YIL
BİRİNCİ DÖNEM
GRAD 601Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik
Bu dersin amacı, araştırmaların önemini, anlamını, türlerini, teori ve
hipotezin araştırmadaki yerini aktarmak, öğrencilerin tasarım, sosyal
bilimler ve sanat çalışmaları alanındaki araştırma sürecini
incelemektir. Ders, öğrencinin tasarım, sosyal bilimler ve sanat, veri
toplama, veri analizi ve sentezi konularında araştırma yöntem ve
yaklaşımlarını kapsayacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan
öğrenciler, tasarım araştırmasında bir dizi nitel ve nicel yöntemi
daha iyi anlayabileceklerdir. Bu ders ayrıca öğrencilerin akademik
metinleri eleştirel okuma, bilimsel metin yazma ve araştırma soruları
geliştirme gibi becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Genel bir araştırma
metodolojisi sunar ve felsefe, sosyoloji gibi tasarımla ilgili
araştırmalarda belirli yöntemler/araçlar olarak kullanılabilecek çok
çeşitli disiplinleri tartışır. Bilimsel etik çerçevesinde doktora tezi
yazabilmek için gerekli altyapıyı kurmayı amaçlar.
CULT 603 Sanat ve Kültür Teorileri I
Bu ders kapsamında temel anlamda kültür kavramı, küreselleşen dünyada
kültür ve küresel kültür kavramının doğuşu ve gelişimi, kültürsüzlük
kavramı, sanat ve kültür, sanatın zanaattan evrimi, modernizm ,
postmodernizm, kitle kültürü ve sanatına yansımalar, teknoloji ve
kültür-sanat ilişkisi ve Frankfut Okulu, sanatın geleneği ve geleceği,
çağdaş sanat kuramlarının kültürle ilişkisi ve eleştiriyle ilişkisi,
temelleri ve içeriği, endüstri ve siyasetle sanat, plastik sanatlarda
eleştiri, eleştiri kuramı ve dil eleştirisi gibi konular ele alınıp
derinlemesine analiz edilecektir.
BİRİNCİ YIL
İKİNCİ DÖNEM
CULT 600 Doktora Tez Semineri
Doktora öğrencilerinin bu derste bir araştırma önerisi sunmaları
beklenmektedir. Dersin amacı öğrencilerin dönem sonundaki kolokyumda
çalışmalarını diğer öğrenci ve öğretim elemanlarına sunması ve geri
bildirim almasıdır. Bu sayede öğrenciler tez aşamasına geçmeden önce
araştırma alanlarını tanımlamayı, uzmanlık alt dalları bağlamında
teorik ve ampirik savunma yapmayı öğrenecek ve aynı zamanda akademik
analiz-sentez becerilerini geliştireceklerdir.
CULT 604 Sanat ve Kültür Teorileri II
Bir devam dersi olan bu derste, ilk derste bahsedilen temel kültür ve
sanat kuramlarının derinlemesine analizi yapılacaktır. Kültür ve
kültürel değişim kavramlarına tarihyazımsal bir giriş yapılarak kültür
kavramı, üst ve alt
gibi hiyerarşik niteliklerden bağımsız olarak tüm toplumsal
pratiklerin genel bir tanımı olarak incelenecektir. İnsanın ortaya
çıkışından günümüze uzanan bir çerçevede farklı kültürel coğrafyalara
ve çağlara tematik-kronolojik bir bakış. Bu ders, fikirlerin ve
eserlerin taşınması ve yayılmasına özel önem verilerek yürütülecektir.
Bu bağlamda güncel sanat ve popüler kültür ilişkisi, sosyal medya
kültürü ve sanatın ölümü gibi kavramlar üzerinde durulacaktır.
ALAN SEÇMELİ DERSLER (Kültürel Çalışmalar Uzmanlık Alanı)
=========================================================
CULT 605 Dijital Kültür
Bu dersin amacı, iş hayatından gündelik hayatımıza, sosyal medyadan
geleneksel medyaya, sanattan spora, siyasetten ekonomiye kadar
dijitalleşen ve halen dijitalleşme sürecinde olan ne kadar çok alanın
etkilendiğini ve nasıl etkilendiğini incelemektir. çağımızın dünü ve
bugünü dijitalleşme ile şekilleniyor. Genel olarak günümüzün dijital
alanını oluşturan çeşitli sosyal, sanatsal, teorik ve kültürel
uygulamalara odaklanır. Dersin önemli bir kısmı, feminizm,
kültürlerarası geçişler, açık aktivizm, medya felsefesi gibi aktivist
ve sanatsal uygulamalar ve ideolojilerden başlayarak dijital
teknolojilerin gelişimini sorgulamaya ayrılmıştır. Siborg teorisi,
siber-feminizm, web kameraları, sohbet odaları, internet posta
listeleri ve yeni medya sanatı, insan kimliği ve beden yeniden
yapılanması incelenirken üzerinde durulması gereken konular
arasındadır.
Dersi alan öğrenciler, dijital teorileri ve üretimleri incelemenin
yanı sıra gözetim, sansür, cinsiyet, etnik kimlik ve kamusal alanın
ticarileşmesi gibi temel etik konular üzerine düşünme fırsatına sahip
olacaklardır.
CULT 607 Toplumsal Cinsiyet ve Kültür
Bu dersin amacı, antropolojide kültür ve toplumsal cinsiyet
literatürünü incelemek ve öğrencilerin toplumsal cinsiyete
yaklaşımdaki değişimler üzerinde düşünmelerini sağlamaktır. Derste,
antropolojinin toplumsal cinsiyete yaklaşımı, "kadın antropolojisi"nin
anlamı ve bu kavramın antropolojinin baskın ve güncel görüşlerinden
nasıl farklılaştığı; Feminist antropolojinin geleneksel antropolojiden
ne kadar farklı olduğu ve diğer birçok sorunun cevabı bu derste
araştırılacaktır.
CULT 609 Kimlik Hafıza Kültür
Bu dersin amacı, kitle iletişiminin toplumsal hafızanın
şekillenmesindeki etkisini incelemek, kimlik oluşumu ve kültür
ilişkisi üzerine bir çerçeve çizmek, bu konudaki yaklaşımları
incelemek ve alanla ilgili farklı soru ve merakları harekete
geçirmektir. Bu bağlamda ders, ampirik verilerden ziyade teorik bir
tartışma ile desteklenecektir.
CULT 610 Kültürel Antropoloji
İnsanoğlu yeryüzünde var olmaya başladığından beri kim olduğu, nereden
geldiği, neden ve nasıl hareket ettiği sorularına cevap arama ihtiyacı
hissetmiştir. Antropoloji, 200 yılı aşkın bir süredir bu soruları
yanıtlamaya çalışan bilimsel bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır.
Ders kapsamında; insanlığı en basit ve en doğal haliyle ele alır;
Öğrencilere, yaşadıkları dönem ve içinde yaşadıkları kültür ne olursa
olsun, insanı bütüncül ve ayrım gözetmeksizin değerlendiren kültürel
antropolojinin ilke ve süreçleri hakkında giriş niteliğinde bilgiler
verilir.
CULT 611 Bir Kültür Endüstrisi Aracı Olarak Sinema
Kültürün kapitalist üretim tarzı içinde alınıp satılan bir metaya
dönüşmesi, modernitenin gelişimine paralel olarak gerçekleşmiştir.
Kültür zamanla bir endüstri dalı haline gelmiştir. Kültür
endüstrisinin ürün yelpazesi geniştir; müzik, fotoğraf, tiyatro,
resim, dergi ve diziler… Bunların hepsi kapitalist üretimin çarkları
içinde diğer endüstriler gibi uzmanlar tarafından üretilebilir ve
kitlelerin tüketimine sunulabilir. Bu ders kapsamında sinemanın kültür
endüstrisinin dışına çıkıp çıkamayacağı özellikle Adorno'nun fikirleri
üzerinden tartışılacaktır. Sinemanın kültürel yapının oluşumuna ve
kültür endüstrisine katkısı incelenecektir.
CULT 613 Yerel Kültür Politikaları ve Çok Kültürlü Toplum
Küreselleşme sürecinde özellikle SSCB'nin dağılmasından sonra
modernitenin sosyal, kültürel ve politik olguları sorgulanmıştır. Bu
bağlamda, küreselleşen dinamiklerin etkisi altında ulusların ve ulus
devletlerin işlevini yitirmesi; yerini çok kültürlü sosyal ve siyasal
yapılara bırakması gündeme gelmiştir. Bahsedilen fikirler,
tekno-bilimsel gelişmelere paralel olarak bireyler ve toplumlar
arasındaki etkileşimlerin yoğunlaşması ve karmaşıklaşmasına
dayanmaktadır. Ulusal kimliğe alternatif olarak çok kültürlü bir
toplumsal oluşum önerilmiştir. Küreselleşme ve post-modern yaklaşımlar
da bunu pekiştirmiştir. Bu bilgiler ışığında kültürel kimlik nedir
sorusuna yanıt aranırken, küreselleşme ve postmodern kırılmalar
eşliğinde çok kültürlü toplum olma eylemleri sorgulanacak ve çok
kültürlü toplumların yerel kültür politikası perspektifleri
irdelenecektir.
CULT 602 Sanat ve Popüler Kültür
Dersin amacı, günümüz toplumlarının içinde yaşadıkları kültürel
çevrenin özgünlüklerini ve popüler kültür evrenindeki sanat durumunu
ve temel belirleyicilerini adlandırmada kullanılan popüler kültür
olgusunu, kültürel etkileşimlerimizin ve kimliklerimizin nasıl
oluştuğunu anlamaktır. Günlük hayatımızda içinde bulunduğumuz
toplumsal yapı tarafından şekillenir. Dersin ana teması, bireysel
kişiliklerimizin ve toplumsal kültürümüzün çağdaş sanat, teknolojiler
ve popüler kültürden nasıl etkilendiğidir.
CULT 606 Göstergebilim
Bu dersin amacı göstergebilimin kuram ve ilkelerini öğretmektir.
Göstergeleri inceleyen bir bilim dalı olarak göstergebilim; İnsanların
işaretler yaratma, işaretlerle sistemler kurma ve onlar aracılığıyla
iletişim kurma sürecini araştırır. Göstergebilimin sorguladığı,
anlamın ne olduğundan çok nasıl yaratıldığıdır. Ders, görsel ve dilsel
metinleri dilbilim ve göstergebilim kuramlarına dayalı olarak
incelemeyi amaçlar. Göstergebilimin temel terminolojisi, göstergebilim
çözümleme yöntemleri ve göstergebilim okulları işlenecektir.
CULT 608 Kültürel Sonuçlar ve Küreselleşme
Küreselleşme, yaşanan son aşamayı kavramsallaştırmak için kullanılan
ve henüz uzlaşı sağlanamamış bir süreç olup, zemine ve bakış açısına
göre farklı anlamlar taşıyan karmaşık bir kavramdır. Küreselleşme,
modernleşme sürecinin bir devamı olarak ortaya çıkmış ve çeşitli
etkenler nedeniyle
kaçınılmaz bir süreç olmuştur. Küreselleşme dünyayı küçültmüş ve
farklı kültürlerin birbirleriyle etkileşime girmesine neden olmuştur.
Küreselleşme, ölçülemeyen birçok unsuru kendi ölçülebilir unsurları
içinde zayıflatmakta ve ortadan kaldırmakta ve bu süreçte kültürler
benzetme ve taklit yoluyla az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere
aynı özellikleri gösteren bir yöne doğru hareket etmektedir. Bu dersin
amacı küreselleşmenin farklı kültürler üzerindeki etkilerini ve bu
kültürlerin devamlılığını küreselleşmenin ekonomik, politik,
teknolojik ve ekolojik içeriğiyle sınırlı kalmayıp kültürel bir boyutu
da olduğu örnekler üzerinden ele almaktır.
CULT 612 Görsel Kültür Teorisi
Bu dersin amacı öğrencilerin görsel kültür üzerine araştırma, tartışma
ve yazma becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Buna göre ders,
öğrencilere çok çeşitli görüntülere, nesnelere ve alanlara
uygulayabilecekleri eleştirel yaklaşımları tanıtmak için
tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilere görsel kültür çalışmalarının ne
olduğu ve ne tür bir araştırma alanı gerektirdiği öğretilirken, görsel
kültür çalışmaları ile sanat tarihi ve kültürel çalışmalar arasındaki
ilişki incelenecektir.
CULT 614 Kültürel Sosoyolojide Metodoloji Tartışmaları
Bu derste kültür sosyolojisindeki kültürel çalışmalar ve metodolojik
tartışmalar makro ve mikro teoriler çerçevesinde tartışılacaktır.
Kültür sosyolojisini şekillendiren teoriler öncelikle genel sosyoloji
ve özelde kültür sosyolojisi kavramları üzerinde durularak ele
alınacaktır. Daha sonra kültür sosyolojisi çalışmalarında yöntem
tartışmaları örnekler üzerinden incelenecektir. Diğer sosyologlar
tarafından sadece bir sosyolog olarak değil, aynı zamanda modern
kültür eleştirisinin sosyal bilim kurucularından biri olarak görülen
Weber'in öğretileri dersin temel omurgasını oluşturacaktır.
CULT 616 Kültürel Miras ve Koruma
Bu ders, öğrencileri kültürel miras ve koruma konularında temel kavram
ve yöntemler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Dersin ilk
bölümü Kültürel Mirasın Korunması teorisine dayanacaktır. İkinci bölüm
ise teorik arka planı güncel uygulamalar üzerinden, güncel
tartışmalarla, ulusal ve uluslararası belgeleri açıklayarak
sorgulamayı amaçlamaktadır. Dersin sonunda öğrencilerin farklı ölçek
ve niteliklerdeki kültürel mirasın tanımları, koruma-değer ilişkisi ve
koruma süreci hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları ve konuyu
eleştirel bir bakış açısıyla yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır.
ALAN SEÇMELİ DERSLER (Sanat ve Kültür Yönetimi Uzmanlık Alanı)
CULT 615 Kültür Yönetimi ve Girişimcilik Tartışmaları
Kültür Yönetimine İlişkin Argümanlar dersi, Kültür Yönetimi yüksek
lisans programına ve konularına giriş niteliğindedir. Kültür
yönetimini kamu ve özel sektörün tüm yönleriyle öğrenciye sunmayı
amaçlayan bu ders, kavram, yapı ve öneriler temelinde ilerlemektedir.
Kültür endüstrisi ve yönetim biliminin teorik çerçevesine dayanarak,
bir kültür yöneticisi ve girişimcinin sahip olması beklenen bilgileri
eleştirel ve analitik bir çerçevede ele alır. Ayrıca öğrencilerin bu
derste edindikleri bilgiler ışığında var olan kültürel yapılar üzerine
yenilikçi ve yaratıcı öneriler geliştirmeleri ve bu önerileri
akademik bir araştırma ile deneme makalesine dönüştürmeleri
beklenmektedir. Türkiye'nin mevcut kültürel aktörleri uluslararası
kültür sahnesinde ve seyrinde kalarak tartışmacı hale geliyor.
CULT 617 Kültürel Ekonomi
Bu dersin amacı, sanat ve kültürün ekonomik yönlerine ilişkin teorik
ve pratik bir anlayış geliştirmek ve kültürel sektörlerin ekonomik
açıdan güçlü ve dezavantajlı yönlerini anlamaktır. Küresel ve ulusal
kültür istatistikleri, kültürün ekonomik büyüme ve kalkınmadaki rolü,
kültür politikasının kültür ekonomisi ile ilişkisi, çeşitli kültür
endüstrilerinin ekonomik örgütlenmesi ve işleyişi gibi konular
tartışıldıktan sonra derinlemesine incelenecektir.
CULT 619 Müze Yönetimi
Bu dersin amacı, müzeler ve idari otorite ilişkisi bağlamında kamu ve
özel müzelerdeki yönetim uygulamalarını, süreçlerini ve unsurlarını
öğretmektir.
Ders kapsamında müze yönetiminin temel kavramları; müze sistemleri;
yönetim yetkisine göre müzeler ve ilgili mevzuat; yönetim modelleri ve
stratejik yönetim; müze personeli ve görev tanımları incelenecektir.
CULT 621 Sahne ve Performans Sanatları Yönetimi
Ders öncelikle Avrupa'daki sahne sanatları politikalarını inceler ve
farklı modeller tanımlar. Gösteri ve gösteri sanatları alanında
yerelde ve dünyada öne çıkan festival, kurum ve kuruluşların
yönetimini karşılaştırmalı olarak ele alır. Ders boyunca öğrenciler
festivalleri, kurumları ve mekanları programlama, üretim, finansal
yönetim, pazarlama, kaynak geliştirme, mekan-insan kaynakları
yönetimi, turne gibi konular açısından incelerler.
CULT 623 Starteji ve İnsan Kaynakları Yönetimi
Bu dersin amacı, İK yöneticilerinin alacağı stratejik kararları
etkileyen temel konuları incelemektir. Örgütlerin birincil paydaşları
olan çalışanların ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu ihtiyaçların
çevresel kısıtlarla uyumlu hale getirilmesi, stratejik seçenek
alternatiflerinin değerlendirilmesi ve örgütsel değişim programlarına
ilişkin konular bütüncül bir stratejik yönetim perspektifinden ele
alınacaktır. Ders boyunca, öğrencilerin stratejik İK yönetimi ile
ilgili önemli konuları kavrama becerilerini geliştirmek için vaka
çalışmaları tartışılacak ve yazılacaktır.
CULT 625 Girişimcilik
Ders, bir işletmenin dinamiklerini ve süreçlerini ele alarak
öğrencilerin bireysel veya kurum içinde girişimcilik kapasitelerini
desteklemeyi amaçlar. Girişimciliğin iktisat literatüründe
tartışılması ve kısa bir tarihçesi ile başlayan ders, bir iş fikrinin
başarılı bir işe dönüşme sürecini baştan sona ele alır. Girişimcilerin
özelliklerinin incelendiği derste, girişimciliğin farklı yönleri ve
boyutları hakkında farkındalık yaratılması, girişimciliğin oluşmasına
ve gelişmesine yol açan altyapı koşullarının incelenmesi ve nasıl
hazırlanacağının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bireyin girişimcilik
kapasitesinin farkına varılarak geliştirilmesi gereken alanları
belirlemeyi amaçlar.
CULT 618 Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik
Bu derste tarihsel perspektifte etik ve sorumluluk kavramları, etik
teorileri ve gerçek yaşam uygulamaları ile bağlantısı,
sürdürülebilirlik ve iş uygulamaları, kurumsal vatandaşlık, paydaşlar,
sürdürülebilirlik odaklı kurumsal strateji, ekonomik / sosyal /
çevresel etki, raporlama ve denetim konuları işlenmektedir. Bu derste
ayrıca uluslararası belgeler ve standartlar tartışılacaktır.
CULT 620 Kültür ve Sanat Sektörleri Analizi
Bu ders, kültürel endüstrilerin ve yaratıcı ekonominin farklı
dallarından öğrencilere; Her dönem kültür sektörü içerisinde belirli
bir alana odaklanarak onları yayıncılık, sahne sanatları, film
endüstrisi, müzik vb. ile tanıştırmak ve etkinlikler/kurumlar ve
bunların analizi yoluyla eleştirel bir bakış açısı kazandırmayı
hedefler. Ders, araştırma sürecinin temelleri (problem belirleme,
literatür taraması, hipotez oluşturma, ölçme ve veri toplama, veri
analizi ve sonuçların yorumlanması), bir araştırmanın yapılandırılması
ve temel bilimsel yöntemler (nitel ve nicel) hakkında bilgi verilmesi
ile başlar. Araştırma için gerekli araçlar ve öğretim yöntemleri ile
öğrencilerin kültür sektörünü eleştirel bir şekilde analiz etmelerini
sağlamayı amaçlamaktadır.
CULT 622 Kültür Endüstrileri ve Yaratıcı Endüstriler
Yaratıcı Endüstriler medya-sinema, televizyon, radyo, görsel ve sahne
sanatları, grafik, moda, endüstriyel tasarım, dijital sanatlar ve yeni
medyayı içeren yeni bir kavramdır. Ders, bu endüstriler arasında köprü
kurmaya ve yaratıcı endüstrilerin ekonomik ve sosyal yenilenmedeki
hayati rolünü vurgulamaya çalışacaktır.
CULT 624 Sanat ve Kültür Yönetiminde Yasal Konular
Bu ders öğrencilere kültür ve sanat yönetimi alanlarında gerekli olan
temel hukuk kavramlarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Ders kapsamında
telif hakkı ve fikri mülkiyet, sözleşme hukuku ve sözleşmeleri,
sanatçılar ve kurumlar arasındaki iş ilişkileri, sanatçı hakları vb.
sanatçıları, sanat ve kültür yöneticilerini ilgilendiren konular
tartışılacak, sanat alanında çalışan ve yer alan tüm paydaşları
yakından ilgilendiren konular üzerinde durulacaktır. Dersin sonunda
öğrencilerin genel/ticaret hukuku ile sanat hukuku arasındaki farkları
ve sanat ve kültür yönetiminin hukuki boyutlarını öğrenmeleri
beklenmektedir.
CULT 626 Sanat ve Kültür için Finansal Araçlar
Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren farklı yapılar (kar amacı
güden veya gütmeyen) kurumlar bazında bütçeleme, bütçe takibi, vergi
ve ilgili mevzuatın ele alındığı bu ders, öğrencilere temel bir
muhasebe kavramı kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, kültür sektöründen
farklı kurum ve etkinliklerden örneklere dayanmaktadır.
CULT 628 Küratoryal Çalışmalar
Küratör kimdir? Küratörlüğün temel anlamlarını, neleri içerdiğini ve
zaman içinde nasıl geliştiğini temel alan bu derste, öğrencilerin
küratörlük kavramını öğrenmeleri beklenmektedir. Ayrıca müze
çalışmaları, festivaller, sergiler ve bienaller aracılığıyla
küratöryel çalışmalardan örnekler verilecektir.
Proje, farklı disiplinlerden biri seçilerek bireysel veya ikili
gruplar halinde oluşturulacak ve finalde sunulacaktır. Bununla ütopik
de olsa bir küratörün çalışma biçimi hakkında bilgi sahibi olmak ve
araştırma yaparak sürecini deneyimlemek amaçlanmaktadır.