L A T V I J A S

L A T V I J A S

DESCARGAR PDF


=======
L A T V I J A S R E P U B L I K A S
===================================
A M A T A S N O V A D A P A Š V A L D Ī B A
===========================================
Reģ.Nr. LV90000957242
“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101, Tālrunis: 64127935,
fakss: 64127942, e-pasts:
[email protected]
A/S „SEB banka” konta Nr. LV52 UNLA 0050 0000 1330 1, A/S SWEDBANK
konta Nr. LV 41 HABA 0551 0002 8950 3
Amatas novada Drabešu pagastā
2010.gada 18.februārī Saistošie noteikumi Nr.4
APSTIPRINĀTI
ar Amatas novada domes 18.02.2010.
lēmumu (prot. Nr.3)
GROZĪJUMI
izdarīti ar Amatas novada domes
28.04.2010. sēdes lēmumu Nr.6
Saistošie noteikumi Nr.7 (protokola Nr.6, 17.)
GROZĪJUMI
izdarīti ar Amatas novada domes
25.07.2012. sēdes lēmumu Nr.7
Saistošie noteikumi Nr.7 (protokola Nr.7, 4.)
GROZĪJUMI
izdarīti ar Amatas novada domes
26.09.2013. sēdes lēmumu Nr.11
Saistošie noteikumi Nr.9 (protokola Nr.11, 13.)
Par Amatas novada pašvaldības palīdzību
audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
(grozījumi izdarīti ar 25.07.2012. lēmumu, protokola Nr.7, saistošie
noteikumu Nr.9)
Izdoti saskaņā ar:
Bērnu tiesību aizsardzības likuma
12.panta ceturto daļu un 43.panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr.857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
27., 29., 30., 31., 31.¹, 31.², 36.¹punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr. 1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43.1.apakšpunktu
I. Vispārīgie noteikumi
1. Šo saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības palīdzības
saņemšanas kārtību audžuģimenēm un pilngadību sasniegušajiem bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (turpmāk - bāreņi) pēc
ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās. (grozījumi izdarīti ar 28. 04.2010.
lēmumu Nr.6, protokola Nr.6., 3. p)
2. Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzēto pašvaldības
palīdzību ir audžuģimenēm un bāreņiem, par kuru ārpusģimenes aprūpi
lēmumu ir pieņēmusi Amatas
novada pašvaldības bāriņtiesa, kā arī līdz administratīvi teritoriālās
reformas īstenošanai Amatas novadu veidojošo pašvaldību – Nītaures,
Skujenes, Zaubes, Amatas pašvaldību bāriņtiesas.
(grozījumi izdarīti ar 28. 04.2010. lēmumu Nr.6, protokola Nr.6.,
4.p.)
3. Lai saņemtu šajos noteikumos paredzēto pašvaldības palīdzību,
audžuģimene vai bārenis vēršas ar iesniegumu Amatas novada Sociālajā
dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un apliecību sociālo
garantiju nodrošināšanai.
(grozījumi izdarīti ar 28. 04.2010. lēmumu Nr.6, protokola Nr.6.,
5.p).
II. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai
4. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir divu valsts sociālā
nodrošinājuma pabalstu apmērā, t.i., deviņdesmit EUR128.06 (viens
simts divdesmit astoņi euro 06 centi). (grozījumi izdarīti ar 28.
04.2010. lēmumu Nr.6, protokola Nr.6., 7.p)
(grozījumi izdarīti ar 26.09.2013. lēmumu Nr.11, protokola Nr.11.,
1.1p)
5. Tiesības saņemt pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir no
dienas, kad bārenim beigusies ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē, pie
aizbildņa vai internātskolā. Par dokumentu, kas apliecina, ka
beigusies ārpusģimenes aprūpe internātskolā, uzskatāms internātskolas,
kurā bārenis ir bijis ievietots, izglītības dokuments vai
internātskolas izsniegta izziņa, ka bārenis ir atskaitīts no mācību
iestādes.
III. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra
iegādei
6. Vienreizējā pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra
iegādei apmērs ir EUR 249,71 (divi simti četrdesmit deviņi euro 71
centi). Pabalstu atļauts izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā
inventāra veidā.
(grozījumi izdarīti ar 26.09.2013. lēmumu Nr.11, protokola Nr.11.,
4.p)
7. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā
inventāra iegādei bārenim ir neatkarīgi no tā, vai viņš ir saņēmis
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Šīs tiesības
saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam.
IV. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem - mācību iestāžu audzēkņiem
8. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem - mācību iestāžu audzēkņiem
tiek noteikts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā EUR 64.03
(sešdesmit četri euro 03 centi).
(grozījumi izdarīti ar 26.09.2013. lēmumu Nr.11, protokola Nr.11., 5.
p)
9. Tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem ir bārenim, ja viņš
turpina:
9.1. mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir
tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības dokumentus vai
kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus profesionālo izglītību un
profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un ja bārenis
saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto
kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu;
9.2. studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts
atzītus diplomus, un ja bārenis saskaņā ar studiju procesu
regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst
studiju programmu. Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un
to atjauno, ja studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu
studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
bārenim ir pienākums nekavējoties informēt Amatas novada pašvaldības
Sociālo dienestu, kas izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem.
10. Sociālais dienests šo saistošo noteikumu IV nodaļā minētā pabalsta
piešķiršanai ne retāk kā divas reizes gadā pieprasa informāciju no
vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes, augstskolas vai
koledžas par to, ka bārenis turpina sekmīgi apgūt izglītības programmu
vai studiju programmu. Uz iesnieguma un klāt pievienoto dokumentu
pamata pabalsti tiek izmaksāti ne vairāk kā par 12 mēnešiem
kalendārajā gadā
V. Pabalsts audžuģimenei
11. Pabalsts paredzēts bērna uzturam, apģērba un mīkstā inventāra
iegādei.
11.1 Pabalsts tiek piešķirts ģimenei, saskaņā ar Amatas novada
Bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu attiecīgā audžuģimenē, kurai
ar Bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes statuss un ar kuru ir
noslēgts līgums par bērna uzturēšanu.
11.2. „Pašvaldības ikmēneša pabalsts audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanai
ir
EUR 128, 06 (viens simts divdesmit astoņi euro 06 centi).
(grozījumi izdarīti ar 25.07.2012. lēmumuNr.7, protokola Nr.7., 2).
(grozījumi izdarīti ar 26.09.2013. lēmumu Nr.11, protokola Nr.11.,
1.1. p)
11.3. Pašvaldības ikmēneša pabalsts audžuvecākiem, kuri savu pamata
dzīvesvietu deklarējuši Amatas novadā, tiek izmaksāts vienam no
audžuvecākiem.
11.4. Ja bērna uzturēšanās audžuģimenē tiek izbeigta pirms līgumā
noteiktā termiņa, Bāriņtiesa nekavējoties par to informē Amatas novada
Sociālo dienestu.
11.5. Ja bērns nodots audžuģimenei uz laiku, kas ir mazāks par vienu
mēnesi, Amatas novada pašvaldība apņemas maksāt audžuģimenei atlīdzību
par audžuģimenes pienākumu pildīšanu EUR113.83 (viens simts
trīspadsmit euro 83 centi) apmērā mēnesī (ja bērns audžuģimenē ir
ilgāk par vienu mēnesi, tad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
maksā EUR113.83 (viens simts trīspadsmit euro 83 centi) līguma kopiju
nosūtot triju darbdienu laikā).
(grozījumi izdarīti ar 28. 04.2010. lēmumu Nr.6, protokola Nr.6., 7.
p)
(grozījumi izdarīti ar 26.09.2013. lēmumu Nr.11, protokola Nr.11., 6.
p).
11.6. „Pēc bērna ievietošanas audžuģimenē pašvaldība var pieņemt
pamatotu lēmumu par vienreizēja materiālā pabalsta piešķiršanu audžuģimenei
bērnam paredzētā apģērba un sadzīves priekšmetu iegādei. Pabalsta
summa nedrīkst pārsniegt 213, 43 euro.
(grozījumi izdarīti ar 25.07.2012. lēmumu Nr.7, protokola Nr.7., 3. p)
(grozījumi izdarīti ar 26.09.2013. lēmumu Nr.11, protokola Nr.11.,
1.2. p)
VI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
12. Amatas novada pašvaldības Sociālais dienests lēmumu par pabalsta
piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ne vēlāk kā desmit darba
dienu laikā no dienas, kad saņemts bāreņa iesniegums. Sociālais
dienests rakstveidā informē bāreni par pieņemto lēmumu, norādot
atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību. Ja
administratīvajā aktā apstrīdēšanas termiņš nav norādīts, to var
apstrīdēt Amatas novada pašvaldībā viena gada laikā no administratīvā
akta spēkā stāšanās dienas.
13. Pašvaldības lēmumu klients var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā
administratīvajā aktā norādītajā termiņa un kārtībā. Ja
administratīvajā aktā apstrīdēšanas termiņš nav norādīts, to var
apstrīdēt viena gada laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās
dienas.
VII. Noslēguma jautājumi
14. Saistošie noteikumi publicējami Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 45.pantā paredzētajā kārtībā, kā arī Amatas novada
pašvaldības mājas lapā un Amatas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Amatas Vēstis”.
15. Amatas novada Sociālais dienests ir atbildīgs par saistošo
noteikumu izpildes ievērošanu.
16. Amatas novada pašvaldības Sociālo jautājumu komiteja ir atbildīga
par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.
Amatas novada pašvaldības priekšsēdētāja E.Eglīte
4