KRAJEVNA SKUPNOST Kisovec Loke ZAPISNIK 7 Seje

KRAJEVNA SKUPNOST Kisovec Loke ZAPISNIK 7 Seje

DESCARGAR PDF

KRAJEVNA SKUPNOST
=================
Kisovec - Loke
ZAPISNIK
7. seje sveta Krajevne skupnosti KISOVEC – LOKE, ki je bila v četrtek
23.2.2012 ob 18 uri v sejni sobi KS Kisovec – Loke.
PRISOTNI : Marjan Kovač, Sašo Anžur, Janez Pavšek, Silvo Strmljan in
Slavi Ivnik
OPRAVIČENO ODSOTNI : Bojan Motoh, Helena Ocepek, Franc Novak
OSTALI PRISOTNI : Ivan Zore, tajnik sveta KS
DNEVNI RED :
1.
Pregled in sprejem zapisnika 6. seje sveta KS
2.
Poslovno poročilo KS Kisovec – Loke za leto 2011
3.
Razno
Predsednik sveta KS Marjan Kovač je povedal, da so vsi člani sveta KS
prejeli zapisnik 6. seje sveta KS po elektronski pošti. V nadaljevanju
je povedal, da 2. sklep še ni bil realiziran, 3. sklep bo obravnavan
na današnji seji, 8. sklep pa je bil posredovan Komisiji za izvedbo in
nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine ter EVJ
Elektroprom.
V zvezi z 3. sklepom je Sašo Anžur že pripravil poročilo s
predlaganimi ukrepi za sanacijo brvi čez potok Medija pri Vrtcu
Ciciban. Hkrati je KS že dobila ponudbo za izvedbo predlaganih
ukrepov.
Zatem je Sašo Anžur podrobno predstavil poročilo o ogledu brvi ter
predlagane ukrepe za sanacijo.
Povedal je, da se je ogledal stanje brvi. Problematiko je potrebo
razdeliti na dva problema in sicer stanje brvi ter ureditev brvi za
varno uporabo invalidov.
Brv je zelo zarjavela in nima ustreznega izgleda. Pod brvjo visijo
trije kabli, ki niso več nameščeni na kabelskih nosilcih. To izgleda
zelo grdo. Glede na to bi morali pri sanaciji brvi sodelovati tudi
distributerji in sicer ELEKTRO, EVJ in TELEKOM. Vse kable bi bilo
potrebno namestiti v ustrezne kanale ali pokriti.
Dostop do brvi je širši, vendar je rampa za dostop invalidov preozka
in ni dovolj dolga.
Zato bi bilo potrebno opraviti vzdrževalna dela na brvi ( zamenjava
nosilcev brvi, lesenih talnih desk in obnovo ograje ) ter urediti
ustrezen dostop za invalide na obeh straneh brvi. Ker je to velik
strošek se postavlja vprašanje smiselnosti sanacije brvi.
Predsednik sveta KS Marjan Kovač je povedal, da zanaša vrednost
ponudbe za obnovitvena dela 3.200 EUR, vrednost ponudbe za izgradnjo
nove brvi širine 1.9 m pa znaša 5000 EUR, vendar pri tem ni vključena
izgradnja nove rampe na obeh strani brvi, kar je ocenjeno na 2.000
EUR.
V nadaljevanju je Sašo Anžur poudaril, da je zato bolj smiselno, da se
zgradi novo brv ter hkrati tudi uredi ustrezen dostop za invalide.
Člani sveta so zatem predlagali, da se zaradi hitrejše rešitve
problema brez gradbenega dovoljenja obravnava to kot obnova brvi.
Svet KS je zatem sprejel naslednja sklepa :
1. SKLEP : Svet KS potrjuje zapisnik 6. seje sveta KS.
2. SKLEP:
Glede na ugotovljeno dotrajanost brvi preko potoka Medije pri Vrtcu
Ciciban, ki ogroža varnost uporabnikov in kvarno vpliva na izgled
okolja, je nujno pristopiti k sanaciji stanja.
Med dvema možnostima, to je sanacija obstoječe brvi ali pa zamenjava z
novo, za katero je svet KS tudi pridobil ponudbi za izvedbo,svet KS
ugotavlja , da je racionalnejša varianta zamenjava obstoječe
konstrukcije brvi širine 1,4 m z novo širine 1,9 m.
Ker sta neurejena tudi pristopa na brv na obeh straneh brvi, ki ne
omogoča uporabo brvi za invalide na vozičkih, otežen pa je tudi
pristop z otroškimi vozički in neurejeno odvodnjavanje , je nujno
sanirati tudi oba pristopa na brv z odpravo navedenih pomanjkljivosti.
Ad.2
Poslovno poročilo KS Kisovec – Loke za leto 2011 je podal tajnik sveta
KS Ivan Zore.
Povedal je da KS v bilanci stanja na dan 31.12.2011 izkazuje
dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju od občine v višini
37.199 EUR. Od tega so sredstva nepremičnin ( poslovnih prostorov KS
), ki jih je KS pridobila v upravljanje od občine Zagorje ob Savi v
letu 2003 v višini 45.313 EUR, popravek vrednosti nepremičnin 9.063
EUR, sredstva opreme in druga opredmetena osnovna sredstva skupaj z
nabavljeno pisarniško opremo poslovnih prostorov KS v letu 2003 v
višini 3.714 EUR, popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih
osnovnih sredstev izkazan v višini 2.765 EUR.
Kratkoročna sredstva izkazuje KS v višini 4.888 EUR, od tega
dobroimetje pri NLB v višini 336 EUR, kratkoročnih terjatev do kupcev
( storitve in najemnina ) v višini 1.839 EUR, kratkoročnih terjatev do
enotnega kontnega načrta v višini 1 EUR in drugih neplačanih odhodkov
v višini 2.712 EUR.
Aktiva skupaj znaša 42.087 EUR.
Kratkoročne obveznosti KS izkazuje v višini 4.552 EUR, od tega
kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 2.709 EUR in
kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v
višini 3 EUR ter neplačani prihodki v višini 1.840 EUR.
Lastni viri in dolgoročne obveznosti so izkazani v višini 37.535 EUR
od tega splošni sklad 669 EUR in obveznosti za neopredmetena sredstva
in opredmetena osnovna sredstva 36.904 EUR ter presežek odhodkov nad
prihodki v višini 38 EUR.
Skupaj pasiva 42.087 EUR
V izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2011 izkazuje KS skupne
prihodke v višini 17.004 EUR, od tega skupnih nedavčnih prihodkov v
višini 2.883 EUR ( prihodki od obresti 11 EUR, prihodki od najemnin
1531 EUR in prihodki od oglaševanja v glasilu KS 1.341 EUR ) in
prejetih sredstev dotacije Občine Zagorje ob Savi za financiranje
funkcionalnih stroškov KS v višini 3.307 EUR in vzdrževanje krajevnih
cest v višini 10.814 EUR .
Skupni odhodki oziroma odhodki za blago in storitve so bili
realizirani v višini 17.042 EUR
Od odhodkov za blago in storitve so bili realizirani odhodki za
pisarniški material in storitve v višini 9.086 EUR, posebni material
in storitve v višini 960 EUR, odhodki za energijo, vodo, komunalne
storitve in komunikacije 1.170 EUR, odhodki za tekoče vzdrževanje
krajevnih cest v višini 4.371 EUR in drugi operativni odhodki 1.455
EUR
Med odhodke za pisarniški material in storitve so knjiženi odhodki za
pisarniški material v višini 338 EUR odhodki za tiskanje glasila KS v
višini 1.448 EUR, odhodki za čiščenje v višini 924 EUR, odhodki za
plačilo storitev tajnika KS v višini 5.760 EUR in odhodki za
reprezentanco - pogostitev ( čistilna akcija, praznik KS , srečanje
starejših občanov ) v višini 616 EUR.
Med odhodke za posebni material in storitve so knjiženi odhodki za
vzdrževanje dvigala, obisk Dedka mraza na novoletni prireditvi ,poštne
storitve pri izvedbi praznika KS, praznik KS, požarno zavarovanje
prostorov KS, pregled gasilnih aparatov, dimnikarske storitve,
urejanje spletne strani KS in drugo.
Odhodki za energijo , vodo, komunalne storitve in komunikacije so
bili: za električno energijo 177 EUR, za ogrevanje – porabo plina 193
EUR, vodo in komunalne storitve 154 EUR in telefon ter internet 646
EUR. Pri tem je potrebno poudariti, da KS plačuje električno energijo
in porabo plina po pogodbi o prenosu poslovnih prostorov Občine
Zagorje ob Savi na Knjižnico Zagorje Enota Kisovec in KS Kisovec –
Loke in sicer v 15 odstotnem deležu skupnih stroškov porabe. V skladu
s pogodbo KS Kisovec – Loke najprej poravna celotno mesečno porabo
električne energije in plina. Knjižnica Zagorje Enota Kisovec pa KS
Kisovec – Loke povrne plačano porabo električne energijo in plina v 85
odstotnem deležu.
Pretežni del odhodkov za vzdrževanje krajevnih poti je bilo
realiziranih za zimsko službo in sicer skoraj 85 odstotkov celotnih
odhodkov.
Pri drugih operativnih odhodkih pa so knjiženi odhodki za provizijo
NLB v višini 60 EUR, odhodki za provizijo UJP v višini 17 EUR in
odhodki za nagrado predsednika sveta KS v višini 1.378 EUR.
Povedal je , da KS Kisovec – Loke tako izkazuje za leto 2011 presežek
odhodkov nad prihodki v višini 38 EUR.
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji :
3.SKLEP : Svet KS potrjuje poslovno poročilo KS Kisovec – Lok za leto
2011
Ad.3
Pod točko razno je svet KS obravnaval problematiko ruševin bunkerja na
Čebinovi skali.
Predsednik sveta KS je povedal, da so krajani obvestili KS o stanju
bunkerja na Čebinovi skali. Preveril je kdo so lastniki zemljišča ,
kjer je bunker. Po usklajevanju z Oddelkom za okolje in prostor Občine
Zagorje ob Savi je bilo ugotovljeno, da je bunker na zemljišču,
parcela št. 77/2 k.o. Loke pri Zagorju, lastnica zemljišča Bukovšek
Katarina in Čebin Miloš ter zemljišču , parcela št. 227/12 in 228/13 ,
lastnik zemljišča Strmljan Silvo. Po podatkih občine pa bunker ni
obravnavan kot zgodovinska ali druga dediščina.
V nadaljevanju je Sašo Anžur povedal, da se je s tajnikom svata KS
ogledal ruševine bunkerja, da bi ocenil ali obstoja možnost rušenje
bunkerja in padca oziroma valjenja ruševin s skale.
Ugotovljeno je bilo, da se je plošča na bunkerju upognila, zato bi se
lahko pri hoji po plošči udrla in bi lahko kdo skupaj z ruševinami
padel v bunker. Obstoja tudi možnost da bi kakšna betonska kocka padla
oziroma se zavalila s skale.
Predlagal je, da se namesti opozorilna tabla o ruševini že na vznožju
poti na skalo.
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji :
4. SKLEP : Na dostopni poti do bunkerja na Čebinovi skali se namesti
tabla z naslednjim opozorilom :
»Pozor ruševina bunkerja, dostop prepovedan«
Seja je bila zaključena ob 19 uri 30 min.
Tajnik sveta KS Predsednik sveta KS
Ivan Zore Marjan Kovač
4