Klauzula INFORMACYJNA DAWCY SZPIKU 1 Informujemy Że Administratorem Pani/Pana

Klauzula INFORMACYJNA DAWCY SZPIKU 1 Informujemy Że Administratorem Pani/Pana

DESCARGAR PDF

Klauzula INFORMACYJNA
DAWCY SZPIKU
1.
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przy
ul. Jagiellońskiej 66, 25 – 734 Kielce;
2.
Adminstrator powołał insepktora danych osobowych, z którym można
się skontaktować elektronicznie przesyłając wiadomość na adres
poczty elektronicznej [email protected];
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenie
działalności w ramach realizacji działań statutowych w zakresie
pozyskiwania potencjalnych dawców szpiku i testowania antygenów
HLA;
4.
Dane osobowe potencjalnych dawców szpiku są przetwarzane przez
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i 9 ust. 2 lit. h oraz i RODO
w zw. z art. 16a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o
pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i
narządów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1000) oraz na podstawie art.
16 ust. 5 tej ustawy przekazywane do Centralnego Rejestru
Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej
prowadzonego przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw
Transplantacji Poltransplant;
5.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do
swoich danych osobowych, ich aktualizacji, ich sprostowania,
uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania danych oraz ich zmiany w
drodze bezpośredniego poinformowania Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach za pośrednictwem
telefonu, faksu, listownie, pocztą elektroniczną lub też
osobiście. Zgodnie z art. 12 ust. 6 RODO jeżeli Administrator ma
uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej
składającej żądanie, o którym mowa w powyżej, może zażądać
dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości
osoby, której dane dotyczą;
6.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
– niepodanie danych uniemozliwia rejestrację jako kandydata na
dawcę szpiku;
7.
Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
a także prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem,
jeżeli uzna Pani/Pan, że prawa przysługujące Pani/Panu na mocy
niniejszego rozporządzenia zostały naruszone w wyniku
przetwarzania danych osobowych z naruszeniem RODO;
8.
Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z art. 16a ust. 9 ustawy z dnia 1
lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu
komórek, tkanek i narządów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1000) będą
przechowywane przez co najmniej 30 lat od dnia założenia
dokumentacji potencjalnego dawcy szpiku i komórek krwiotwórczych
krwi obwodowej, w sposób umożliwiający identyfikację potencjalnego
dawcy szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej.
9.
Szczegółowe informacje dotyczące innych przysługujacych Pani/Panu
praw można uzyskać od inspektora ochrona danych.