Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmijas Senāta Sēdē 2008gada 7janvārī

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmijas Senāta Sēdē 2008gada 7janvārī

DESCARGAR PDF

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
Senāta sēdē 2008.gada 7.janvārī, protokols Nr.1
Ar grozījumiem:
Grozījumi apstiprināti ar 2011. gada 25. maija Senāta sēdes lēmumu,
protokols Nr. 3
Grozījumi apstiprināti ar 2018. gada 24.oktobra Senāta sēdes lēmumu,
protokols Nr. 8
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
DOKTORA STUDIJU NOLIKUMS
Lietotie termini
Doktora studijas – Latvijas augstākās izglītības kvalifikāciju
ietvarstruktūras trešā līmeņa studijas atbilstoši doktora studiju
programmas Muzikoloģija studiju satura un realizācijas apraksta
prasībām ar mērķi iegūt zinātnisko doktora grādu.
(Ar grozījumiem, kuri apstiprināti ar 2018. gada 24.oktobra Senāta
sēdes lēmumu, protokols Nr. 8)
Doktorants – doktora studiju programmā imatrikulēta persona.
Doktorantūra – akadēmiskā darbība un tās atbalstošās aktivitātes
struktūrvienībās (katedras, doktorantūras nodaļa), kā arī koleģiālajā
institūcijā – doktorantūras padomē un ārpus JVLMA ar mērķi nodrošināt
kvalitatīvas un efektīvas doktora studijas.
Doktora studiju programma – dokuments, kas ietver kvalifikācijas
iegūšanai visas nepieciešamās prasības. Studiju programmu reglamentē
speciāls dokuments – studiju satura un realizācijas apraksts, kas
nosaka:
1.
prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību;
2.
studiju programmas īstenošanas mērķi, uzdevumus un plānotos
rezultātus, izglītības saturu, programmas obligātās, ierobežotās
izvēles un izvēles daļas apjomus, to apguves laika sadalījumu,
iegūstamās izglītības vērtēšanas kritērijus, pārbaudes formas un
kārtību;
aprakstā ietver:
3.
studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla
uzskaitījumu, tā kvalifikāciju un paredzētos pienākumus;
4.
studiju programmas īstenošanā iesaistīto struktūrvienību
uzskaitījumu, norādot to uzdevumus programmas īstenošanā
5.
studiju programmas īstenošanai nepieciešamās materiālās bāzes
raksturojumu
6.
novērtē studiju programmas izmaksas.
1. Doktora studiju mērķis un saturs
1.1. Doktora studijas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA)
notiek licencētajā un akreditētajā studiju programmā saskaņā ar
Latvijas Republikas likumiem, starptautiskajiem līgumiem, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem, JVLMA Satversmi, šo nolikumu
un tam pakārtotiem JVLMA dokumentiem, ievērojot citu JVLMA studijas
reglamentējošo dokumentu prasības.
1.2. Doktora studiju mērķis ir zinātniskā doktora grāda iegūšana un
starptautiskajā akadēmiskajā apritē konkurētspējīgu augstākās
kvalifikācijas speciālistu sagatavošana akadēmiskajam darbam JVLMA un
citās augstskolās, kā arī zinātniskajam un organizatoriskajam darbam
valsts un privātajās kultūras institūcijās.
(Ar grozījumiem, kuri apstiprināti ar 2018. gada 24.oktobra Senāta
sēdes lēmumu, protokols Nr. 8)
1.3. JVLMA doktora studiju programma (turpmāk tekstā – Programma)
atbilst Starptautiskās izglītības programmu klasifikācijas (ISCED) un
Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijas augstākajam līmenim.
1.4. Doktora studijas ir JVLMA akadēmiskā personāla atjaunotnes un
attīstības programmas sastāvdaļa. Tām tiek piešķirti valsts budžeta
resursi.
1.5. Programmas galvenais komponents ir zinātniskais darbs augsti
kvalificēta akadēmiskā personāla vadībā.
1.6. Programmas saturā ietver:
1.6.1. Humanitārās un mākslas zinātnes Mūzikas, vizuālās mākslas un
arhitektūras nozares apakšnozarē Muzikoloģija teorētisko disciplīnu
padziļinātu apguvi;
(Ar grozījumiem, kuri apstiprināti ar 2018. gada 24.oktobra Senāta
sēdes lēmumu, protokols Nr. 8)
1.6.2. augstskolu pedagoģijas un lietišķo prasmju pilnveidošanu
saistībā ar zinātnes apakšnozares specifiku;
1.6.3. prasības pierādīt angļu, vācu vai franču valodas aktīvas
lietošanas prasmi saistībā ar zinātnes apakšnozares specifiku.
1.7. Studijas notiek pēc katram doktorantam individuāli sastādīta
plāna un studiju satura, kas atbilst Programmas prasībām.
1.8. Tiesības uz doktora studiju rezultātā radīto intelektuālo īpašumu
tiek noteiktas studiju līgumā, ko doktorants noslēdz ar JVLMA.
1.9. Doktoranta tiesības un pienākumus nosaka Augstskolu likums,
Zinātniskās darbības likums, JVLMA Satversme, JVLMA studējošo iekšējās
kārtības noteikumi, kā arī zinātnieka un JVLMA ētikas kodekss.
2. Doktora studiju vadība
2.1. Studiju programmas izveide un programmas īstenošanas kvalitātes
akadēmiskā pārraudzība notiek Latvijas Republikas Augstskolu likuma,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu, kā arī JVLMA
normatīvo aktu noteiktā kārtībā un termiņos.
2.2. Programmu izstrādā JVLMA rektora deleģētā persona, kurai ir
apakšnozares zinātniskais doktora grāds, sadarbībā ar profesoriem,
asociētajiem profesoriem vai vadošajiem pētniekiem apakšnozarē. Lai
iesniegtu Programmas projektu apstiprināšanai JVLMA Senātam, ir
nepieciešami vismaz divu Eiropas Savienības valstu augstskolu
identisku programmu ekspertu atzinumi. Programmu apstiprināšanai JVLMA
Senātam iesniedz rektora apstiprinātais doktora studiju programmas
direktors.
Par studiju programmas direktoru var būt JVLMA mākslas zinātņu
doktors, persona ar zinātnisko doktora grādu Humanitārās un mākslas
zinātnes Mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozares apakšnozarē
Muzikoloģija, profesors vai asociētais profesors.
(Ar grozījumiem, kuri apstiprināti ar 2018. gada 24.oktobra Senāta
sēdes lēmumu, protokols Nr. 8)
2.3. Atbildīgo personu par Doktora studiju vispārējo akadēmisko
pārraudzību nosaka JVLMA rektors.
2.4. Doktora studiju programmas satura īstenošanas kvalitāti nodrošina
Studiju programmas direktors sadarbībā ar Doktorantūras padomi,
Muzikoloģijas, kompozīcijas un tehnoloģiju nodaļu, katedrām, JVLMA
Zinātniskās pētniecības centru un JVLMA Promocijas padomi. Studiju
programmas direktors sadarbībā ar katedrām un Doktorantūras padomi
izstrādā doktora studiju programmas pašnovērtējuma ziņojumu par katru
akadēmisko gadu un iesniedz JVLMA Senātam apstiprināšanai līdz
15.oktobrim.
(Ar grozījumiem, kuri apstiprināti ar 2018. gada 24.oktobra Senāta
sēdes lēmumu, protokols Nr. 8)
2.5. Doktora studiju dokumentāro administrēšanu nodrošina Studiju
programmu direkcija.
2.6. Doktorantūras padome (DP) un tās priekšsēdētājs (Programmas
direktors) veido Programmas, pārrauga to īstenošanu, akadēmisko
attīstību un kvalitāti. Doktorantūras padomē ietilpst studiju
programmas īstenošanā iesaistītie profesori, asoc. profesori, mākslas
zinātņu doktori vai personas ar zinātnisko doktora grādu Humanitārās
un mākslas zinātnes Mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozares
apakšnozarē Muzikoloģija un doktoranti. Doktorantu pārstāvniecībai ir
jābūt vismaz 20% no Doktorantūras padomes skaitliskā sastāva.
Doktorantūras padome savu darbību īsteno saskaņā ar Doktora studiju
nolikumu, kuru apstiprina JVLMA Senāts.
(Ar grozījumiem, kuri apstiprināti ar 2018. gada 24.oktobra Senāta
sēdes lēmumu, protokols Nr. 8)
2.7. Doktoranta promocijas darba vadītājs kopā ar doktorantu izstrādā
individuālā studiju satura plāna projektu visam studiju periodam un
pārrauga tā kvalitatīvu īstenošanu saskaņā ar JVLMA noteiktajiem
promocijas darba vadītāja akadēmiskajiem pienākumiem.
2.8. Doktorantu akadēmisko darbību organizē Muzikoloģijas,
kompozīcijas un tehnoloģiju nodaļa. Nodaļas darbību reglamentē JVLMA
Senāta apstiprinātais nolikums par nodaļas, katedras/klases darbību.
(Ar grozījumiem, kuri apstiprināti ar 2018. gada 24.oktobra Senāta
sēdes lēmumu, protokols Nr. 8)
3.Studijas doktora programmās
3.1. Uzņemšana doktora studiju programmās notiek saskaņā ar JVLMA
uzņemšanas noteikumiem un satura prasībām.
3.2. Doktora studiju ilgums JVLMA ir noteikts Programmā. Tas ir vismaz
trīs gadi pilna laika studijās. Studiju darba apjomu mēra
kredītpunktos.
3.3. Vienlaicīgi par valsts budžeta līdzekļiem drīkst studēt tikai
vienā Programmā.
3.4. Doktora studiju individuālos darba plānus un atskaites sagatavo
doktorants kopā ar promocijas darba vadītāju, tos apstiprina
Programmas direktors. Doktorantu individuālos plānus, atskaites un
citus studiju dokumentus uzglabā doktorantu studiju kartēs, kuras
administrē Studiju programmu direkcijas studiju lietvedis.
3.5. Doktorantu individuālo plānu izpildi kontrolē promocijas darba
vadītājs un Programmas direktors.
3.6. Doktoranta darbs pilna laika studijās tiek plānots 48 nedēļas
gadā ar četru nedēļu atvaļinājumu. Akadēmiskais gads dalās divos
pusgados – 1.pusgada studijas ilgst 20 nedēļas, 2.pusgada studijas -
28 nedēļas. Pilna laika studiju doktorants var saņemt stipendiju,
studiju un studējošā kredītu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
3.7. Studiju laikā doktorantam ir tiesības pieprasīt studiju
pārtraukumus (akadēmiskos atvaļinājumus) ar kopējo laiku līdz diviem
gadiem. Lēmumu par studiju pārtraukuma piešķiršanu pieņem studiju
programmas direktors. Studiju pārtraukuma laikā tiek saglabāts
doktoranta statuss, studiju vieta un studiju forma, bet netiek
izmaksāta stipendija, studiju un/vai studējošā kredīts, ja tāds
doktorantam ir piešķirts.
3.8. JVLMA noteiktā kārtībā doktorantu var eksmatrikulēt pēc paša
vēlēšanās un vēlāk atjaunot studijām vēlākajos studiju posmos, ja
iepriekšējā studiju periodā ir iegūti vismaz 44 KP.
3.9. Eksāmenu un citu pārbaudījumu kārtošanai doktorantam nav
paredzēts īpaši nošķirts studiju periods.
3.10. Doktoranta studiju rezultāti tiek vērtēti ik semestri:
1) promocijas darba izstrādes un literatūras studiju rezultātus, kā
arī dalību konferencēs un publikācijas vērtē DP, klātesot promocijas
darba vadītājam un vismaz vienam Promocijas padomes pārstāvim;
2) ierobežotās izvēles specializācijas un profila, kā arī brīvās
izvēles studiju kursu apguves rezultātus vērtē studiju kursa docētājs;
3) studiju programmas daļas vai pilnas programmas apguves rezultātus
kopumā vērtē DP un lemj par doktoranta atestāciju nākamajam periodam,
studiju turpināšanu vai arī par studiju pabeigšanu.
3.11. Doktoranta pienākumi:
3.11.1. reizi semestrī uzstāties JVLMA doktorantu zinātnisko darbu
lasījumos;
3.11.2. uzrakstīt katram semestrim plānoto promocijas darba apjomu un
studiju noslēgumā iesniegt 75% pilna apjoma promocijas darbu,
atbilstoši JVLMA Senāta apstiprinātajam nolikumam par promocijas darba
izstrādes un noformēšanas kārtību;
3.11.3. patstāvīgi studēt programmas bāzes literatūru, promocijas
darba literatūru un pierādīt savu kompetenci pārbaudījumos;
3.11.4. studiju laikā sagatavot vismaz divas publikācijas un uzstāties
vismaz divās starptautiskajās konferencēs vai semināros;
3.11.5. katra semestra beigās atskaitīties DP par individuālā plāna
izpildi. Atskaites pozitīvs vērtējums ir pamatojums doktoranta nākamā
semestra studiju finansējumam no valsts budžeta dotācijas.
3.12. Doktora studiju programmas apguves noslēgumā notiek promocijas
darba priekšaizstāvēšana.
3.12.1. Priekšaizstāvēšanas datumu izsludina DP 6.semestra sākumā.
3.12.2. Promocijas darbs atbilstoši JVLMA Senāta apstiprinātajam
nolikumam par promocijas darba izstrādes un noformēšanas kārtību
jāiesniedz vienu mēnesi pirms izsludinātā priekšaizstāvēšanas datuma.
3.12.3. Doktoranta iesniegto promocijas darbu recenzē divi Humanitārās
un mākslas zinātnes Mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozares
apakšnozares Muzikoloģija eksperti.
(Ar grozījumiem, kuri apstiprināti ar 2018. gada 24.oktobra Senāta
sēdes lēmumu, protokols Nr. 8)
3.12.4. Promocijas darba priekšaizstāvēšanu vērtē DP, piedaloties
vismaz diviem Promocijas padomes pārstāvjiem, un pieņem lēmumu par
studiju programmas apguves rezultātiem.
3.12.5. Promocijas darba priekšaizstāvēšana ir iespējama arī pēc
doktora studiju programmas noteiktā laika beigām.
3.12.6. Ja priekšaizstāvēšanas promocijas darbu aizstāv doktorants,
kurš ir eksmatrikulēts, uz aizstāvēšanās laiku viņu imatrikulē saskaņā
ar JVLMA Uzņemšanas noteikumiem.
3.13.Doktorantiem, kuriem ir pamatotas pretenzijas pret pārbaudījumā
saņemto vērtējumu, vienas dienas laikā pēc pārbaudes rezultātu
paziņošanas ir tiesības iesniegt rektoram motivētu rakstisku lūgumu
pārskatīt iegūto vērtējumu. Rektors uzdod DP divu darbadienu laikā
izvērtēt tās lēmumu par doktoranta zināšanu vērtējumu un iesniegt
motivētu skaidrojumu. Skaidrojumu paraksta visi DP locekļi. Rektors
izvērtē DP skaidrojumu un par savu lēmumu paziņo doktorantam divu
dienu laikā.
3.14. Doktora studiju programmas apguves rezultātā doktorants saņem
JVLMA izziņu.
3.15. Zinātnisko doktora grādu doktorants iegūst atbilstoši Ministru
kabineta noteikumiem par Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas
(promocijas) kārtību un kritērijiem.
(Ar grozījumiem, kuri apstiprināti ar 2018. gada 24.oktobra Senāta
sēdes lēmumu, protokols Nr. 8)
Ja zinātniskā grāda pretendents vēlas aizstāvēt promocijas darbu, uz
promocijas darba gala izstrādes un aizstāvēšanas laiku JVLMA ir
tiesības personu imatrikulēt doktoranta statusā.
Lai zinātniskā grāda pretendents iegūtu doktoranta statusu, viņam
JVLMA Rektorāta birojā jāiesniedz šādi dokumenti:
1) rektoram adresēts iesniegums ar atbalstošu Programmas direktora
vīzu; 2) promocijas darba vadītāja rekomendācija;
2) augstskolas izziņa par doktora studiju programmā paredzētajiem un
sekmīgi nokārtotajiem promocijas eksāmeniem.
3) promocijas darbs noformēts atbilstoši JVLMA prasībām;
4) dzīves apraksts (Curriculum Vitae);
5) pases kopija;
6) viena fotokartīte.
Doktorantūrā promocijas darba autoru (turpmāk – pretendents) uz
aizstāvēšanās laiku var uzņemt visa akadēmiskā gada laikā,
pamatojoties uz JVLMA Doktorantūras padomes lēmumu. Lēmumā tiek
atspoguļots promocijas darba izstrādes un aizstāvēšanas laika periods
(imatrikulācijas laika periods par valsts budžeta līdzekļiem nedrīkst
pārsniegt piecus gadus, ieskaitot doktora studiju programmas apguves
laiku).
Ņemot vērā Doktorantūras padomes lēmumu, JVLMA ar pretendentu slēdz
studiju līgumu un imatrikulē ar rektora rīkojumu.
(Ar grozījumiem, kuri apstiprināti ar 2018. gada 24.oktobra Senāta
sēdes lēmumu, protokols Nr. 8)
3.16. Doktora studijas reglamentējošo dokumentu veidlapas apstiprina
JVLMA akadēmiskā darba prorektors.
4.Doktora studiju finansējums
4.1. Doktora studijas JVLMA finansē par valsts budžeta dotācijas
līdzekļiem, kā arī par fizisku vai juridisku personu līdzekļiem.
4.2. Par valsts budžeta līdzekļiem studējošo doktorantu finansējumu
plāno, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus un
JVLMA Senāta lēmumus par studiju vietu finansēšanu.
4.3. Starptautisko un vietējo fondu, privāto ziedotāju un citu
mērķfinansējumu doktora studijām JVLMA izmanto saskaņā ar līdzekļu
devēja noteikumiem un prasībām, ja tie nav pretrunā ar Latvijas
Republikas likumiem, noteikumiem un JVLMA Satversmi.
4.4. Studiju maksu doktora studiju programmās nosaka ar izdevumu tāmi
JVLMA noteiktajā kārtībā.
4.5. Doktorantiem, kuru studijas apmaksā fiziskas vai juridiskas
personas, ir tiesības saņemt studiju un studējošo kredītus.
Kredītu piešķiršanas un atmaksāšanas kārtību doktorantiem nosaka
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi.
4.6. JVLMA doktora studiju programmas attīstības projektus vērtē un
iesaka finansēšanai DP. Attīstības projektu pieteikumus rektoram
iesniedz studiju programmas direktors - DP priekšsēdētājs.
Pārejas noteikumi
1. Līdz brīdim, kamēr JVLMA Doktora studiju programmas Muzikoloģija
akreditācijas lapā nav veikts labojums attiecībā uz piešķiramā grāda
nosaukumu, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim, JVLMA pēc
doktora studiju programmas Muzikoloģija sekmīgas apguves un promocijas
darba aizstāvēšanas piešķir Mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu.
Senāta priekšsēdētājs docents Jānis Baltiņš
5