Inštitút Fyzioterapie Balneológie A Liečebnej Rehabilitácie SYLABUS PREDMETU

Inštitút Fyzioterapie Balneológie A Liečebnej Rehabilitácie SYLABUS PREDMETU

DESCARGAR PDF


Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
============================================================
SYLABUS PREDMETU ŠP FYZIOTERPIA

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Stupeň štúdia: prvý
Názov predmetu: Nemecký jazyk III.
Skratka predmetu: KFT/F044/15
Rok štúdia: druhý
Semester: zimný
Počet kreditov: 1
Druh: Povinný predmet
Metóda: Prednášky / Cvičenia / Prax
Rozsah výučby: 2 hod/ týždeň
Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje : prezenčnou metódou /externou
metódou
Podmieňujúce predmety (nadväznosť, prerekvizity): Nemecký jazyk II.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: aktivita na vyučovaní- 20%
Záverečné hodnotenie: abstrakt 20% /podmienka-odovzdať/, test – 60%
Hodnotenie požadovaných vedomostí: A: 93%, B: 85%, C 77%, D 69%, E 60%
Kľúčové slová:
Anotácia predmetu:
Študenti si zlepšia po absolvovaní predmetu jazykovú kompetenciu
písaného i hovoreného prejavu s tematickým zameraním na oblasť
fyzioterapie a medicíny.
Stručná osnova predmetu:
1. Gramatika: trpný rod – prítomný čas; Tematika: Úvod do slovnej
zásoby rádiológie
2. Gramatika: infinitívne väzby s „zu“; Tematika: Ultraschall des
Herzes und des Oberbauchs
3. Tematika: Röntgenuntersuchung Rö (RTG)
4. Gramatika: genitív; Tematika: Mammographie
5. Gramatika: trpný rod – minulý čas; Tematika: Gefässmedizin
6. Gramatika: použitie slovesa „werden“; Tematika: Ultraschall der
Schilddrüse
7. Diskusia: gesunde Lebensweise
8. Gramatika: konjunktív – prítomný čas; Tematika: Trombose,
Krampfadern
9. Tematika: gesunde Ernährung
10. Tematika: Strahlenbelastung
11. Tematika: venöse Durchblutungstörungen
12. Zhrnutie
Odporúčaná literatúra:
Götz, D, Haensch, G. und Wellmann, H. (Hrsg.), Großwörterbuch Deutsch
als Fremdsprache, Das einsprachige Wörterbuch für alle, die Deutsch
lernen, Neubearbeitung, Berlin/München/Wien/Zürich/New York:
Langenscheidt, 2008.
Kozmová, R. u.a. (Hrsg.), Deutsch für Physiotherapeuten, Trnava:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009.
Garant predmetu: doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc.,
Vyučujúci:
Mgr. Andrea Nicak
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Piešťany,
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Adresa: Rázusova 14, 921 01 Piešťany Telefón: 033/7301334