Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő Száma 2010 / 17 Ajánlatkérő Gyula

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő Száma 2010 / 17 Ajánlatkérő Gyula

DESCARGAR PDF

Hirdetmény
Közbeszerzési Értesítő száma:
2010 / 17
Ajánlatkérő:
Gyula Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő:
START KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
Teljesítés helye:
5700 Gyula, Petőfi tér 3.
Beszerzés tárgya:
Szolgáltatás
Eljárás fajtája:
Hirdetmény típusa:
tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta) KÉ
CPV kód:
90919200-4; 90911300-9
Közzététel dátuma:
2010/02/10
Iktatószám:
0196/2010
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Ajánlatkérő típusa:
Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:
Általános közszolgáltatások
Rövid tartalom:
Polgármesteri Hivatal takarítási munkái
Tartalom letöltése PDF-ben

Tartalom:
1 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt.
85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: [email protected] On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Gyula Város Önkormányzata
Postai cím: Petőfi tér 3.
Város/Község: Gyula
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Molnár Katalin oszt. vez.
Telefon: 06-66-526-800
E-mail: [email protected]
Fax: +36-66/463-056
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]
I.4.)
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési
eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Polgármesteri Hivatal takarítási munkái
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a
kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy
szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 14
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4.
mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
5700 Gyula, Petőfi tér 3.
NUTS-kód HU332
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott
esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Polgármesteri Hivatal helyiségeinek takarítási munkái vállalkozási
szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
90919200-4
További tárgyak:
90911300-9
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük
megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes
szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás
eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 10 752 000,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 , 0
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás
esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti
eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás
esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3)
A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás
választására a Kbt. 21. § (3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján
került-e sor
III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet)
szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli x
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet)
szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.6)
A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti
eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján
került-e sor? nem
III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény
közzétételével induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás
alkalmazásának indoklása (adott esetben) :
III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok
alapján
Szempont
Súlyszám
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
(adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a
HL-ben?
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a
KÉ-ben? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás xVAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 22922 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/10/23 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: Megnevezése
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/12/10 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 11
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: START KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
Postai cím: Bujtos u. 32.
Város/Község: Nyíregyháza,
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Telefon: 06-42-437-007
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 708.000,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 , 0
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 448.000,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 , 0
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal)
448.000,- / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab
számmal) 920.000,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 , 0
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát 1
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés
teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók
igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét)
(csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek
igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése
(ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú
ajánlatott tett? nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás
kirívóan alacsony volt? igen
------------------------------------------ (E szakaszból szükség
esetén több példány használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos-e? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy
program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2009/12/01 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül
sor, ennek indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2)
bekezdése szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb x
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban
részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több nyertes
ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó) -----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és
címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
Név:
TÖMB 2002 BT.
Cím:
4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 16. IV/15.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 574.000,-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 , 0
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban
részajánlattétel miatt több nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb
ajánlat volt, ajánlatonként több használandó) -----------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel
lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott
esetben)
 
- SCARABEUS 2004. KFT. (név)
1114 Budapest, Bocskai út 12. II/4. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
- FÜZI JÓZSEF GÉZÁNÉ (név)
7900 Szigetvár, Alapi G. u. 46. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
- MAM TANÁCSADÓ KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ KFT. (név)
4027 Debrecen, Nádor u. 8. tt. 8 (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
- ENERGO-USTRON KFT. (név)
4029 Debrecen, Pacsirta u. 29 (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
- S.O.S. ALFA KFT. (név)
6000 Kecskemét, Szív u. 6 (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
- DIG-BUILD KFT. (név)
5700 Gyula, Gyár u. 18 (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
- TÖMB 2002 BT. (név)
4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 16. IV/15. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
- START KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. (név)
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
- CLEAN-DROP KFT. (név)
4033 Debrecen, Szondi u. 30 (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
- HUNÉP-UNISZOL ZRT. (név)
4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
- ESCORT VÉDELMI SZOLGÁLAT KFT. (név)
2230 Gyömrő, Táncsics u. 110. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától
függően több használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat
száma: - (arab számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési
Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/12/08 (év/hó/nap)