HEMIKALIJE Za Školske Laboratorije Škola Je U Obavezi Da

HEMIKALIJE Za Školske Laboratorije Škola Je U Obavezi Da

DESCARGAR PDF


HEMIKALIJE
za školske laboratorije
Škola je u obavezi da za poručene hemikalije dostavi izjavu da će ih
koristiti za potrebe izvođenja nastave u školskoj laboratoriji.
1.
Acetaldehid p.a. 100 ml 1.050
2.
Aceton p.a. 1000 ml 587
3.
Aktivni ugalj prah p.a. 200 g 610
4.
Aluminijum - prah pure. 100 g 445
5.
Aluminijum hidroksid pure 200 g 480
6.
Aluminijum oksid extra pure. 1000 g 2.920
7.
Aluminijum hlorid 6H2O p.a.. 200 g 1.580
8.
Aluminijum hlorid anhidrovani p.a. 100 g 1.570
9.
Amonijum acetat p.a. 500 g 784
10.
Amonijum hidrogenkarbonat p.a. 1000 g 374
11.
Amonijum hidroksid p.a. 25% 1000 ml 249
12.
Amonijum hlorid p.a. 200 g 234
13.
Amonijum karbonat p.a. 200 g 676
14.
Amonijum molibdat 4H2O p.a. 100 g 1.824
15.
Amonijum nitrat p.a. 200 g 269
16.
Amonijum oksalat H2O p.a. 200 g 669
17.
Amonijum sulfat p.a. 500 g 685
18.
Bakar prah p.a. 100 g 485
19.
Bakar (II) sulfat 5H2O p.a. 200 g 444
20.
Barijum hidroksid 8H2O p.a. 200 g 980
21.
Benzaldehid p.a. 1000 ml 2.768
22.
Benzin 60/95 extra pure 1000 ml 698
23.
Borna kiselina p.a. 1 kg 384
24.
Bromtimol plavo indikator 5 g 1.298
25.
izo-Butanol p.a. 1000 ml 1.550
26.
n-Butanol p.a. 1000 ml 1.033
27.
Cink - granule p.a. 250 g 1.350
28.
Cink - prah p.a. 200 g 447
29.
Cink hlorid anhidrovani p.a. 200 g 450
30.
Cink oksid p.a. 500 g 495
31.
Destilovana voda 1000 ml 50
32.
Dietiletar p.a. 1000 ml 1.340
33.
EDTA p.a. 200 g 698
34.
Eriohrom crno T indikator p.a. 10 g 518
35.
Etanol 96% 1000 ml 447
36.
Etil acetat p.a. 1000 ml 438
37.
Felingov I rastvor p.a. 100 ml 188
38.
Felingov II rastvor p.a. 100 ml 188
39.
Fosfor crveni pure. 100 g 1.620
40.
orto-Fosforna kis. p.a. 85% 1000 ml 695
41.
Glicerin p.a. 99,5% 1000 ml 592
42.
D(+) Glukoza – monohidrat p.a. 1 kg 385
43.
Glicin p.a. 100 g 605
44.
Gvožđe prah pure 100 g 221
45.
Gvožđe(II)amonijum sulfat 6H2O p.a. 200 g 714
46.
Gvožđe(III)hlorid 6H2O p.a. 200 g 797
47.
Gvožđe(II)sulfat 7H2O p.a. 200 g 480
48.
Gvožđe (II)sulfid pure 500 g 1.750
49.
n-Heksan p.a. 1000 ml 1.628
50.
Hloroform p.a. 1000 ml 864
51.
Hlorovodonična kiselina p.a. 36,5% 1000 ml 429
52.
Hlorovodonična kiselina 0,1M 1000 ml 428
53.
Jod resublimovan p.a. 100 g 2.090
54.
Kalcijum hidroksid extra pure. 500 g 770
55.
Kalcijum hlorid anhidrovani pure 500 g 398
56.
Kalcijum hlorid 2H2O p.a. 200 g 346
57.
Kalcijum karbonat p.a. 500 g 314
58.
Kalcijum oksid p.a. 100 g 360
59.
Kalcijum sulfat 2H2O 200 g 460
60.
Kalijum dihidrogenfosfat p.a. 200 g 308
61.
Kalijum dihromat p.a. 200 g 440
62.
Kalijum fericijanid p.a. 100 g 308
63.
Kalijum ferocijanid 3H2O p.a. 100 g 521
64.
di-Kalijum hidrogenfosfat anhidr.p.a. 200 g 350
65.
Kalijum hlorat p.a. 200 g 1.430
66.
Kalijum hlorid p.a. 200 g 238
67.
Kalijum jodid p.a. 200 g 4.080
68.
Kalijum natrijum tartarat 4H2O p.a. 200 g 440
69.
Kalijum permanganat p.a. 200 g 335
70.
Komplekson III p.a. 100 g 319
71.
Kvarcni pesak 0,3-0,8mm pure 1 kg 398
72.
Laboratorijska mast pure 200 g 442
73.
Lakmus papir – crveni 1/100 420
74.
Lakmus papir - plavi 1/100 420
75.
Indikatorski papir 0-14 1/100 1.080
76.
Limunska kiselina - monohidrat p.a. 200 g 194
77.
Magnezijum traka -1m 1 pak 594
78.
Magnezijum hlorid 6H2O p.a. 200 g 303
79.
Magnezijum oksid p.a. 200 g 699
80.
Magnezijum sulfat 7H2O p.a. 200 g 229
81.
Mangan (IV) oksid pure . 200 g 520
82.
Mangan (II) sulfat H2O p.a. 200 g 738
83.
Metil crveno indikator 10 g 534
84.
Metilen plavo 3H2Op.a za mikroskopiju. 25 g 803
85.
L(+) Mlečna kiselina p.a. 80% 1000 ml 1.040
86.
Natrijum acetat - anhidrovani p.a. 200 g 404
87.
Natrijum acetat 3H2O p.a. 200 g 242
88.
Natrijum dihidrogenfosfat anhidr. p.a. 200 g 258
89.
Natrijum dihidrogenfosfat 2H2O p.a. 200 g 306
90.
di-Natrijum hidrogenfosfat anhidr.p.a. 500 g 620
91.
Natrijum hidrogenkarbonat p.a. 1 kg 313
92.
Natrijum hidrogensulfat H2O p.a. 500 g 645
93.
Natrijum hidroksid p.a. 1 kg 344
94.
Natrijum hlorid p.a. 1 kg 247
95.
Natrijum karbonat anhidrovani p.a. 500 g 364
96.
Natrijum karbonat 10H2O p.a. 200 g 299
97.
Natrijum nitrat p.a. 200 g 294
98.
Natrijum oksalat p.a. 200 g 670
99.
Natrijum sulfat anhidrovani p.a. 1 kg 429
100.
Natrijum tiosulfat 5H2O p.a. 200 g 240
101.
Ninhidrin 5 g 1.450
102.
Oksalna kis. 2H2O p.a. 200 g 207
103.
Petroletar 40-65 p.a. 1000 ml 1.395
104.
Izopropanol p.a. 1000 ml 790
105.
Rezorcin p.a. 500 g 2.484
106.
Salicilna kiselina p.a. 200 g 505
107.
Silika gel laboratorijski 1 kg 1.580
108.
Skrob rastvorni p.a. 200 g 847
109.
Srebro nitrat p.a. 50 g 7.350
110.
Sumpor prah p.a. 500 g 259
111.
Špiritus 1000 ml 484
112.
Toluol p.a. 1000 ml 680
113.
L(+) Vinska kiselina p.a. 200 g 443
114.
Vodonik peroksid p.a. 30% 1000 ml 235
Januar 2021. Cene su bez PDVa.
1