Gminny Ośrodek Kultury W Mirczu Zaprasza Do Udziału W

Gminny Ośrodek Kultury W Mirczu Zaprasza Do Udziału W

DESCARGAR PDF


Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu
zaprasza do udziału
w IV Międzygminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Ludowej
REGULAMIN KONKURSU
ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu.
CEL KONKURSU: wzrost zainteresowania i poznawanie poezji ludowej
twórców Lubelszczyzny, zdrowa rywalizacja.
ADRESACI: dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gmin
powiatu hrubieszowskiego.
WARUNKI UDZIAŁU:
W konkursie może wziąć udział łącznie do 6 recytatorów w trzech
grupach wiekowych: I grupa - klasy I-III, II grupa - klasy IV-VI oraz
gimnazjum ze zgłoszonych placówek.
Organizator zaleca przeprowadzenie eliminacji szkolnych w szkołach, w
przypadku dużej ilości chętnych uczestników.
Zgłoszenia do udziału będą przyjmowane na formularzach załączonych do
regulaminu, do 14 kwietnia 2017 roku, pisemnie na adres Gminnego
Ośrodka Kultury w Mirczu, 22-530 Mircze, ul. Kryłowska 18, faxem na nr
84 65 190 72 lub e-mailem na adres [email protected]
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem 730 824 010 lub (84)6634483.
Konkurs odbędzie się 25 kwietnia (wtorek) 2017 roku w sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu, ul. Kryłowska 18, o
godz. 10:00.
Każdy uczestnik przygotowuje 2 wiersze poetów ludowych z terenu
Lubelszczyzny.
Recytację wierszy będzie oceniać jury w składzie 3 - osobowym,
powołane przez organizatora konkursu. Jury będzie brało pod uwagę
interpretację utworu, kulturę słowa (poprawność wymowy), dobór
repertuaru i ogólny wyraz artystyczny. Werdykt jury jest ostateczny i
niepodważalny.
NAGRODY i INFORMACJE DODATKOWE: Wszyscy uczestnicy otrzymają
pamiątkowe podziękowania i statuetki a zwycięzcy z trzech grup
wiekowych dyplomy, statuetki i nagrody. O wyróżnieniach i dodatkowych
nagrodach zadecyduje jury. Ponadto po raz pierwszy za pomocą kuponów
będzie głosowała PUBLICZNOŚĆ i sami uczestnicy, na ich zdaniem
najlepszego recytatora/kę, który/a otrzyma dodatkową nagrodę.
Organizator przewiduje poczęstunek dla uczestników i opiekunów.
Dojazd na koszt własny lub instytucji delegującej.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKÓW
IV MIĘDZYGMINNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI LUDOWEJ
Mircze 2017
Nazwa instytucji delegującej:
___________________________________________________________
Imię i nazwisko uczestnika, klasa, autor i tytuł wiersza :
1. …………………………………................. 2.
……………………………….............................
………………………………….................
…........................................................................
…………………………………................. …...............………………………………........
3. …………………………………................. 4.
………………………………............................
………………………………….................
….........................................................................
………………………………….................
……………………………….............................
5. …………………………………................. 6…………………………………………………..
….................................................................
……………………………………………………
…………………………………................. ……………………………………………………
Pieczęć instytucji delegującej:
_______________________________________
Imię i nazwisko nauczyciela/nauczycieli przygotowującego/ych
uczestnika do konkursu:
_______________________________________
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie
wizerunku mojego dziecka w ramach IV Międzygminnego Konkursu
Recytatorskiego Poezji Ludowej Mircze 2017.
…………………………………………………
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna