FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Denne Veiledningen Viser Mulig Oppbygning Av Forslagsstillers

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Denne Veiledningen Viser Mulig Oppbygning Av Forslagsstillers

DESCARGAR PDF


FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE
Denne veiledningen viser mulig oppbygning av forslagsstillers
planbeskrivelse
Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling.
viser felt som må fylles ut med riktig informasjon.
Alle nummererte kapitler og underkapitler skal være med i beskrivelsen
(selv om de ikke kommenteres)
Se også Kommunal- og Moderniseringsdepartementets veileder T-1490
Reguleringsplan, Kapittel 3 Planbeskrivelsen.
Forslagsstillers planbeskrivelse

Planskisse til avklaring
(ved innlevering av skisse til planforslag til forhåndsvurdering i
administrasjonen)
Eller
Planforslag til offentlig ettersyn
(ved innlevering av endelig planforslag til politisk behandling)
Utarbeidet av :
Forslagsstiller:
Konsulent:
Dato:
Innhold
-------
1. FORENKLET ILLUSTRASJON 3
Skisse – eksisterende situasjon 3
Skisse - mulig fremtidig situasjon 3
2. BAKGRUNN 5
- beliggenhet i kommunen, 5
- avgrensning og størrelse på planområdet, 5
- beskrivelse av dagens arealbruk 5
3. PLANSTATUS 5
Beskriv hva bestemmelsene og planene nedenfor medfører av føringer i
planområdet 5
3.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus 5
3.2 Mulig utnyttelse i henhold til gjeldende regulering 5
4. MEDVIRKNING 6
4.1 Varsel om oppstart 6
5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 6
6. DAGENS FORHOLD OG VIRKNINGEr AV PLANFORSLAGET 7
6.1 Planområdet og forhold til tilliggende areal 7
7. FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE 11
8. ILLUSTRASJONER 12
9. TIDLIGERE POLITISKE VEDTAK 12
Dette avsnittet kan utgå hvis illustrasjoner ikke er egnet for å vise
endringen:
1. FORENKLET ILLUSTRASJON
Skisse – eksisterende situasjon
Her legges det inn en enkel skisse som viser dagens situasjon. Skissen
skal være lettlest. Hva skissen viser må velges ut fra hva som er mest
illustrerende i den enkelte sak. Det er ofte hensiktsmessig med fylte
bygningsvolum da dette øker lesbarheten. Påfør tekst: veinavn,
etasjetall eller kotehøyder, bruk etc.
I noen saker kan det være mest relevant å vise en forenklet skisse av
eksisterende regulering. Ikke bruk vedtatte reguleringsplaner som
grunnlag. Hvis grunnkartet benyttes som underlag, vis kun relevante
linjer.
Skissen skal fylle ca. halvparten av denne siden.
Rektangel 1
Skisse - mulig fremtidig situasjon
Her legges det inn en enkel skisse som viser ny situasjon.
I noen saker kan det være mest relevant å vise en forenklet skisse av
foreslått regulering. Ikke bruk gjeldende reguleringsplaner som
grunnlag. Hvis grunnkartet benyttes som underlag, vis kun relevante
linjer.
Skissen skal fylle ca. halvparten av denne siden.
2. BAKGRUNN
1.
Oppdragsgiver
1.
Planlegger/forslagsstiller – opplysninger om
kompetanse/godkjenning
2.
Eiendoms - og eierforhold – behov for oppmåling?, grunneiere
3.
Beliggenhet og dagens bruk
Tema: oversiktskart som viser:
- beliggenhet i kommunen,
- avgrensning og størrelse på planområdet,
- beskrivelse av dagens arealbruk
Vær presis. Beskriv kun eksisterende forhold. Unngå for mye bruk av
gnr og bnr - det er tungt å lese.
4.
Hensikten med planen – hvilke forhold som utløser planbehovet,
planfaglig begrunnelse.
5.
Forhistorie –Eventuell prinsippavklaring (Råd om regulering),
fastsetting av planprogram, bearbeiding av forslaget,
opplysninger om forslagsstiller fremmer alternative forslag
6.
Gjennomføringen av planen – framdrift, økonomi
7.
Datagrunnlag og metoder – Obligatorisk for planforslag med
konsekvensutredning.
*
Redegjør kort for datagrunnlaget og metoder om er brukt for å
beskrive konsekvensene, og eventuelle faglige eller tekniske
problemer ved innsamling og bruk av dataene og metodene
3. PLANSTATUS
Beskriv hva bestemmelsene og planene nedenfor medfører av føringer i
planområdet
3.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus
Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer

(Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer vil etter hvert bli
erstattet av Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging, statlige planbestemmelser eller statlige
planretningslinjer)
Gjeldende overordnede planer

Fylkes(del)plan, Kommune(del)plan, Energi- og klimaplan
Gjeldende regulering

Navn på plan, planID og vedtaksdato
Pågående planarbeid i nærområdet

3.2 Mulig utnyttelse i henhold til gjeldende regulering

Tas kun med for planforslag med konsekvensutredning.
4. MEDVIRKNING
4.1 Varsel om oppstart
Her legges inn kopi av annonse for varsel om oppstart av arbeid med
reguleringsplan. Husk å angi dato for når og hvor annonsen ble
trykket.
4.2 Innkomne merknader til varsel om oppstart
Liste over merknader
1.

2.
Listen skal ha følgende rekkefølge:
Kommunale etater
Statlige instanser
Organisasjoner
Private
Sammendrag av merknadene

Det er viktig at alle uttalelsene refereres uttømmende, da de vil
inngå som bakgrunn for Planseksjonens faglige avklaring. Dersom det
viser seg at relevante tema er utelatt, kan det medføre en eventuell
senere endring av Planseksjonens konklusjon. Innspillene refereres i
samme rekkefølge som listen over. Det må klart fremgå hvem som sier
hva.
Kopi av alle innkomne merknader sendes saksbehandler.
Forslagsstillers kommentarer til merknadene

Uttalelsene kommenteres kort. Redegjør for om innspillene er tatt til
følge eller ikke, og hvorfor. Ikke gjenta uttalelsene.
5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Beskriv kun forhold som foreslås regulert. Vær konkret og gå rett på
sak. Bruk fullstendige setninger. Beskriv kun det som fastsettes i
forslaget (kart og reguleringsbestemmelser), ikke argumenter, og ikke
bland beskrivelsen med virkninger av planen. Virkninger sammenlignes
med dagens forhold i kapittel 6.
Unngå for mye bruk av gnr og bnr - det er tungt å lese. Påse at kart,
bestemmelser og denne beskrivelsen er i samsvar.
Det gjøres oppmerksom på at ny plan- og bygningslov øker fokuset på en
del områder, se § 1-1 Lovens formål og § 3-1 Oppgaver og hensyn i
planlegging etter loven. Når du vurderer hva som skal omtales/
vurderes i saken, bør du vurdere om det er temaer omtalt i disse
paragrafene som bør tas inn – dette gjelder både for overordnede mål
og for temaer nevnt under.
Arealformål

Arealformål skal angis i samme rekkefølge som i Plan- og
bygningslovens § 12-5 Arealformål i reguleringsplan. Beskriv hva som
er tenkt innenfor hvert formål.
Grad av utnytting og høyder

Høyde (kote/meter), hva tilsvarer høyden i etasjer?
Opplys alltid om høyde på normaletasje. Hvis flere formål, oppgi for
hvert formål.
%-BYA= 00 %
BYA=00 m2
(% - BRA = 00 %)
(BRA= 00 m2)
Uteareal pr. boenhet eller % uteareal av BRA.
Bebyggelsens plassering

Beskriv det som foreslås i planen.
For andre forhold som reguleres, benytt relevante overskrifter fra
listen over planfaglige tema i kap. 6.1
Gjennomføring (for planforslag med konsekvensutredning):
Beskriv tidsplaner for gjennomføring, hvilke tillatelser fra
offentlige myndigheter som er nødvendig for gjennomføring, samt
behovet for og forslag til miljøoppfølgingsprogram, med sikte på å
overvåke og klargjøre faktiske virkninger av planen.
6. DAGENS FORHOLD OG VIRKNINGEr AV PLANFORSLAGET
6.1 Planområdet og forhold til tilliggende areal
Hvis det er behov for å underdele tema, kan det legges inn flere
underoverskrifter
Overordnede planer og mål
Dagens forhold:

Navn på gjeldende planer – kommune(del)plan, områdeplan, gjeldende
regulering, gjeldende bebyggelsesplan.
Virkninger av forslaget:

Vurdering av konsekvenser for dette plantemaet er obligatorisk.
Antas planforslaget å være i konflikt med overordnede planer og mål?
Bidrar planforslaget til måloppfyllelse i kommuneplan?
Natur- og ressursgrunnlaget
Tema: Jordbruksinteresser, skogbruksinteresser, masseutvinning,
friluftsinteresser, fiskeriinteresser, viltinteresser, annet.
Dagens forhold:

Virkninger av forslaget:

Landskap
Tema: Landskap, topografi, naturtype, vegetasjon/grøntstruktur,
naturelementer, annet.
Vurdering av konsekvenser er obligatorisk.
Dagens forhold:

Virkninger av forslaget:

Verneinteresser
Tema: Naturverdier, kulturminner (F.eks: om eksisterende bebyggelse er
bevaringsverdig, alder, teknisk standard), kulturlandskap, annet.
Vurdering av konsekvenser er obligatorisk.
Dagens forhold:

Virkninger av forslaget:

Naturmangfold
Tema: Verdifulle arter/naturtyper, hvor kunnskapen er hentet fra, om
kunnskapen er vurdert som tilstrekkelig, forslagets innvirkning på
naturmangfoldet: Vurder etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12
Vis til eventuell fagrapport, og ta med sammendrag og konklusjonen
her.
Vurdering av konsekvenser er obligatorisk.
Dagens forhold:

Virkninger av forslaget:

Miljøfaglige forhold
Tema: Luftforurensning (støv og lukt), støy fra trafikk og andre
kilder, forurenset grunn, lokalklima, sol og skyggeforhold, annet.
Vis til eventuell fagrapport (støy, forurensning, etc), og ta med
sammendrag og konklusjonen her.
Vurdering av konsekvenser er obligatorisk.
Dagens forhold:

Virkninger av forslaget:

Trafikkforhold
Tema: Adkomst til planområdet, forhold til hovedveier, kapasitet,
trafikktall, trafikksikkerhet, gang- og sykkelvei, skolevei,
snarveier, avkjørsel, varelevering, parkering, snøopplag, annet.
Vis til eventuell fagrapport (trafikk-/veirapport), og ta med
sammendrag og konklusjonen her.
Vurdering av konsekvenser er obligatorisk.
Dagens forhold:

Virkninger av forslaget:

Geotekniske forhold
Tema: Grunnforhold, geoteknisk vurdering, etc.
Obligatorisk med geoteknisk vurdering i alle saker. Dersom det kreves
geoteknisk undersøkelse, skal det vises til rapporten og ta med
sammendrag og konklusjonen her.
Vurdering av konsekvenser er obligatorisk.
Dagens forhold:

Virkninger av forslaget:

Risiko- og sårbarhet
Vurdering av konsekvenser for hele dette plantemaet er obligatorisk.
ROS-analyse skal leveres som eget dokument (til registrering i
planregisteret), og oppsummeres her.
Tema: Flom, ras, kvikkleire, radon, brann og eksplosjon, høyspentsone,
skytebane, sjø, vann og vassdrag, vannforsyningskilde, annet.
Dagens forhold:

Virkninger av forslaget:

Sosial infrastruktur
Tema: Offentlige tjenester, skole, skolefritidsordning (SFO),
barnehage, idrettsanlegg, kollektivtrafikk, annet.
Vurdering av konsekvenser er obligatorisk.
Dagens forhold:

Virkninger av forslaget:

Teknisk infrastruktur
Tema: Vann, avløp, energi, renovasjon, veitrafikk/transportnett,
jernbane, annet.
Vurdering av konsekvenser er obligatorisk.
Dagens forhold:

Virkninger av forslaget:

Overflatevannshåndtering
Tema: Overvannshåndtering i dag? Fremtidige løsninger, kapasitet,
rensing. Skal vises i utomhusplanen.
Vurdering av konsekvenser er obligatorisk.
Dagens forhold:

Virkninger av forslaget:

Estetikk og byggeskikk
Tema: Fjernvirkning, tilpasning til tilliggende bebyggelse,
fortettingspotensial, bebyggelsesstruktur, bebyggelsesmønster, volum
(skala og proporsjon), bygningstype, formspråk, materiale, farge,
varige konstruksjoner og anlegg, uterom, riving, annet.
Vurdering av konsekvenser i forhold til estetikk er obligatorisk.
Dagens forhold:

Virkninger av forslaget:

Stedsutvikling
Tema: Sentrumsutvikling, tettstedsutvikling, områdeutvikling,
boligsammensetning, annet.
(Med stedsutvikling menes viktige utviklingstrekk per i dag).
Dagens forhold:

Virkninger av forslaget:

Barn og unges interesser
Tema: Leke- og oppholdsareal, erstatningsareal, barnetråkk,
utfluktsområder, sikkerhet, skoleveier, annet.
Vurdering av konsekvenser er obligatorisk.
Dagens forhold:

Virkninger av forslaget:

Universell utforming
Tema: Bebyggelse, varige konstruksjoner og anlegg, uterom, skilting og
belysning, annet
Har forslaget konsekvenser for funksjonshemmede, bevegelseshemmede,
orienteringshemmede?
Det skal ikke redegjøres for eventuelle tiltak i planlagt bebyggelse,
men konsekvenser som følge av forslaget. Tiltak beskrives i kapittel
5.
(Universell utforming: tilgjengelighet og bruk for alle)
Vurdering av konsekvenser er obligatorisk.
Dagens forhold:

Virkninger av forslaget:

Juridiske forhold
Tema: Vegrett til og i planområdet, andre rettigheter, evt.
rekkefølgekrav og utbyggingsavtale i eksisterende reguleringsplan,
annet. Vurdere behov for jordskifte etter jordskiftelovens § 3-30
(urbant jordskifte): skal sikre at arealverdiene og kostnadene ved
fellestiltak innen planområdet blir fordelt mellom de involverte
partene før utbygging finner sted. Jordskifte krever imidlertid
tilslutning fra minst 2/3 av grunneierne som dessuten må eie 2/3 av
arealet. Det må angis hvilken del av planen som er aktuelt for
gjennomføring av jordskifte.
Dagens forhold:

Virkninger av forslaget:

Interessemotsetninger
Eksisterer det interessemotsetninger? Utdyp.
Dagens forhold:

Virkninger av forslaget:

Økonomiske konsekvenser for Lier kommune
Tema: vedlikehold av veg/gate og ledningsnett, sosiale tjenester,
skole, barnehage, annet

Utbyggingsavtale
Er det igangsatt forhandlinger om utbyggingsavtaler, eller er det
planer om å inngå slike?

7. FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE

Oppsummer eventuelle utredninger og analyser og gi en faglig
begrunnelse for planforslaget. Begrunn arealbruk, volum og høyde, m.m.
Argumentasjonen kan illustreres, for eksempel med konseptskisse. Skriv
kort og konsist.
Dersom planforslaget er supplert med analyser, konsulentrapporter,
etc, f.eks. en sol- og skyggeanalyse eller støyrapport for
planområdet, gjøres en kort oppsummering med henvisning til
vedleggsnavn. Analyser som primært berører omkringliggende omgivelser,
plasseres normal under avsnittet om konsekvenser.
For plan med konsekvensutredning:
Vurdering av alternativ
Det skal gis en sammenligning og vurdering av alternativene i hht.
fastsatt planprogram, sett i forhold til virkningene og i forhold til
relevante planer, målsettinger og retningslinjer
Anbefaling av alternativ
Begrunn valgt alternativ.
For alle planer:
Avbøtende tiltak
Det skal redegjøres for hva som kan gjøres for å tilpasse tiltaket til
omgivelsene og for å avbøte skader eller ulemper.
8. ILLUSTRASJONER
Følgende illustrasjoner, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor
ikke juridisk bindende, viser en mulig maksimal utbygging iht.
forslaget.

Her kan det eventuelt legges inn en kort beskrivelse av det tenkte
prosjektet som ligger til grunn for forslaget: Størrelse, utforming,
antall enheter, type virksomhet, utomhusplan osv.
Illustrasjonene skal vise maksimal utnyttelse. Snitt med koteangivelse
på hvert plan, perspektiv, soldiagram m. m.
Plan, snitt og fasader oppgis med målestokk og orientering. Påfør
nødvendige gatenavn og -nummer.
Illustrasjonene legges inn fortløpende med illustrasjonsplanen først.
9. TIDLIGERE POLITISKE VEDTAK

Dersom det er gjort politiske vedtak i denne saken.
Vedtaksdato, saksnummer, stemmefordeling og protokolltilførsler m.m.
skal også med.
MERK: Er det ikke gjort politiske vedtak tidligere, utgår dette
kapitlet.