Enheten För Smittskydd Och Vårdhygien Datum 20210317 Åtgärder För

Enheten För Smittskydd Och Vårdhygien Datum 20210317 Åtgärder För

DESCARGAR PDF


Enheten för Smittskydd och vårdhygien Datum: 2021-03-17
Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom kommunal vård
och omsorg
Syftet är att ge stöd vid implementering av regionala riktlinjer för
att minska risken att patienter och vårdtagare bland de äldre med
stort behov av omvårdnad eller hälso- och sjukvård smittas av
covid-19.
Aktuell kartläggning av följsamhet till basala hygienriktlinjer och
den rådande covid-19 situationen inom kommunal vård och omsorg talar
för att de första åtgärderna är optimering av organisationen och att
förbättra medarbetarnas kunskap om smittvägar och följsamhet till
basala hygienrutiner i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter om
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och om
Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10). För att minska
spridningen av covid-19 behöver ett helhetsgrepp tas där flera
komponenter med väl dokumenterade effekter eller stöd i gällande
lagstiftning prioriteras.
En förutsättning för att kunna genomföra inventeringen av
smittförebyggande åtgärder är att ansvarig chef är väl förtrogen med
innehållet nedan:
*
Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller konstaterat fall av
covid-19, kommunal vård och omsorg
Länk till Vårdgivarwebben
*
Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från personal
till äldre omsorgstagare och patienter
Länk till Folkhälsomyndigheten
*
Förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden
Länk till Folkhälsomyndigheten
För att minska smittspridning av covid-19 ska enheten inventera
följande:
Generella åtgärder
1.
Chef säkerställer att Vårdhygieniska riktlinjer vid misstänkt eller
konstaterat fall av covid-19, kommunal vård och omsorg är väl kända
och förankrade bland medarbetarna i verksamheten.
Ja___ Nej___
Beskriv hur! (Rutorna expanderar neråt när man skriver)
2.
Säkerställ att enheten har kontaktperson (chef + nyckelperson) som
förmedlar information till och från Smittskydd och vårdhygien?
Ja___ Nej___
Namnge kontaktpersoner!
3.
Chef säkerställer att medarbetare inte kommer till arbetet om de inte
känner sig fullt friska, gäller även milda luftvägssymtom. Se till att
medarbetare provtas för covid-19 enligt Region Östergötlands
provtagningsdirektiv.
Ja___ Nej___
Beskriv hur!
4.
Chef säkerställer att medarbetarna har kunskap om smittvägar, vid
covid-19 dropp-kontaktsmitta.
Ja___ Nej___
Beskriv hur!
5.
Chef säkerställer medarbetarnas följsamhet till basala hygienrutiner
och klädregler genom:
a) Kompetensutveckling (Förslag: Socialstyrelsen, Smittskydd och
vårdhygien)
b) Praktiska tillämpningsövningar
c) Regelbundna egenkontroller av följsamhet
Ja___ Nej___
Beskriv hur!
6.
Chef säkerställer att alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, flytande
tvål och torkpapper ska finnas tillgängligt hos varje vårdtagare.
Ja___ Nej___
Beskriv hur!
7.
Chef säkerställer att det finns tillräckligt med personlig
skyddsutrustning och att medarbetarna vet hur den ska användas och vid
vilka arbetsmoment.
Ja___ Nej___
a) Beskriv vilken personlig skyddsutrustning som finns?
b) Beskriv hur medarbetarna får tillgång till personlig
skyddsutrustning?
c) Beskriv hur medarbetarna har tränat på användandet av personlig
skyddsutrustning?
8.
Chef säkerställer att fysisk distansering tillämpas;
avstånd mellan vårdtagare i matsalar, andra gemensamma utrymmen samt
minskad närkontakt i ansiktsregionen mellan medarbetare och
vårdtagare.
Ja___ Nej___
Beskriv hur!
9.
Chef säkerställer att fysisk distansering tillämpas;
avstånd mellan medarbetare i exempelvis personalrum, konferensrum.
Ja___ Nej___
Beskriv hur!
10.
Chef säkerställer att samtliga vårdtagare ska uppmanas till eller få
hjälp med handhygien samt att hosta och nysa i armvecket eller i
engångspapper.
Ja___ Nej___
Beskriv hur!
11.
Chef säkerställer att rutiner för säkra besök för närstående finns och
är kända av medarbetarna.
Ja___ Nej___
Beskriv hur!
12.
Chef säkerställer att städrutiner följs. Fäst särskild uppmärksamhet
på kontaktytor som berörs ofta.
Ja___ Nej___
Beskriv hur!
Specifika åtgärder vid vård av vårdtagare med misstänkt eller
bekräftad covid-19
13.
Chef säkerställer att vårdtagare med misstänkt eller bekräftad
covid-19 isoleras på sitt rum och provtas enligt rutin.
Ja___ Nej___
Beskriv hur!
14.
Chef säkerställer att så få medarbetare som möjligt vårdar vårdtagare
med misstänkt eller bekräftad covid-19. Undvik att medarbetare går
mellan sjuka och friska vårdtagare.
Ja___ Nej___
Beskriv hur!
15.
Chef säkerställer att specifika städrutiner på enhet vid misstänkt
eller bekräftad covid-19 genomförs enligt vårdhygieniska riktlinjer.
Ja___ Nej___
Beskriv hur!
Specifika åtgärder vid ansträngt smittläge i samhället
16.
Chef säkerställer att lokala rutiner för Utökad source control med
kontinuerlig användning av munskydd följs enligt dokumentet:
”Utökad source control med kontinuerlig användning av munskydd som en
smittförebyggande åtgärd för att skydda vårdtagare och personal inom
kommunal vård och omsorg”, finns där Vårdhygieniska riktlinjerna finns
under För kommunerna.
omsorg
======
Ja___ Nej___
Beskriv hur!
___________________________________________________________________________
Postadress Gatuadress Telefon
581 85 LINKÖPING Gasverksgränd 2 010 - 103 0000