(dot Dzieci Urodzonych W 2014r Lub Starszych) DEKLARACJA RODZICÓW

(dot Dzieci Urodzonych W 2014r Lub Starszych) DEKLARACJA RODZICÓW

DESCARGAR PDF

(dot. dzieci urodzonych w 2014r. lub starszych)
DEKLARACJA RODZICÓW
DOTYCZĄCA CZASU POBYTU I WYŻYWIENIA DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9
IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
……………………………………….. Biała Podlaska, ……...…………………
………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/rodziców)
I.
Deklaracja rodzica/rodziców dotycząca czasu pobytu i korzystania z
wyżywienia dziecka w oddziale przedszkolnym
1. Oświadczam/my, że moje/nasze dziecko
………………………………………………………………........... …………………
(imię i nazwisko dziecka) (rok urodzenia)
będzie przebywać w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 9
im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej
od godz. ………..............…do godz. …………………….
(proszę o podanie pełnych godzin pobytu dziecka)
2. Dziecko będzie korzystać z odpłatnego wyżywienia w zakresie:* (zaznaczyć
właściwe):
*
herbata/ napój do śniadania - TAK NIE (stawka dzienna: 0,20 zł)
*
obiad - TAK NIE (stawka dzienna: 3,80 zł)
*
podwieczorek - TAK NIE (stawka dzienna: 0,80 zł)
3. Zobowiązuję/my się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za
wyżywienie dziecka
(w naliczonej wysokości za dany miesiąc) oraz będę/będziemy dokonywać
należnych wpłat
z góry do 15 dnia każdego miesiąca w księgowości szkoły (pokój 103)
lub na niżej podany rachunek bankowy: 39 1020 1260 0000 0902 0159 2963
– (z dopiskiem: nazwisko i imię dziecka, żywienie za miesiąc).
4. Nieuregulowanie należności w terminie powoduje naliczenie odsetek
za zwłokę.
5.Odpłatność za korzystanie z wyżywienia dziecka za dany miesiąc
zostanie obliczona według niniejszej deklaracji (stawka dzienna
pomnożona przez ilość dni roboczych
w miesiącu).
6. Zobowiązuję/my się do przestrzegania wskazanego czasu pobytu
dziecka.
……………………………………………………..
(podpis rodzica/rodziców)
II.
Pouczenie
1.
Dzienna stawka żywieniowa za posiłki wynosi: 4,80 zł w tym:
herbata/napój do śniadania- 0,20 zł, obiad- 3,80 zł, podwieczorek-
0,80 zł.
2.
Odpłatność za wyżywienie może ulec zmianie w okresach miesięcznych
w zależności od cen rynkowych towarów, według sporządzonej przez
dyrektora szkoły kalkulacji i nie wymaga zmian w deklaracji.
3.
Rodzice mogą być zwolnieni w całości lub w części z opłat za
korzystanie z wyżywienia
w przypadku szczególnie trudnej sytuacji rodziny lub w szczególnie
uzasadnionych
przypadkach losowych.
4.
Opłaty za korzystanie z wyżywienia podlegają zwrotowi w przypadku
nieobecności dziecka, za każdy dzień tej nieobecności. Opłaty
podlegające zwrotowi zalicza się na poczet opłat za następny
miesiąc, a w przypadku niemożności takiego rozliczenia, zwraca się
rodzicom w oparciu o podanie o zwrot nadpłaty.
5.
Rodzicom w okresie wakacyjnym przysługuje uprawnienie do
korzystania przez dziecko
z oddziału w placówce pełniącej dyżur ustalony przez organ
prowadzący.
……………………………………………………..
(podpis rodzica/rodziców)
III. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych
Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych przetwarzane są
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych osobowych), zwanym dalej RODO, a ich administratorem jest
Zespół Szkół w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała
Podlaska, tel. 83 341 67 10.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować poprzez email: [email protected].
Cel i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych przetwarzane są na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art.9 ust. 2 lit. g RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego) w
celu realizacji zadań określonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe. Podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem
ustawowym.
Prawa
Rodzicom i opiekunom prawnym dzieci przysługuje prawo dostępu do
treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych, każdy rodzic i opiekun prawny ma
prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych będą przechowywane
do zakończenia roku szkolnego 2020/2021 tj. czasu wykonania obowiązków
wynikających z przepisów prawa.
Inne informacje
Dane osobowe będą przekazywane tylko i wyłącznie instytucjom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom wspierającym
administratora w prowadzonej działalności. Dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych
oraz nie będą podlegały profilowaniu.
……………………… ………………………………………………….
data (podpis rodzica/rodziców)
2