Data Miejscowość Imię Nazwisko Wnioskodawcy Adres WNIOSEK O WYDANIE

Data Miejscowość Imię Nazwisko Wnioskodawcy Adres WNIOSEK O WYDANIE

DESCARGAR PDF

Data, miejscowość
Imię, Nazwisko wnioskodawcy, adres
WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
/przykład/
dla przedsięwzięcia polegającego na: /.../, które zgodnie z §/.../ ust
l pkt /.../ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 20010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. Nr 213, póz. 1397) kwalifikuje się jako planowane
przedsięwzięcie mogące potencjalnie/zawsze1 znacząco oddziaływać na
środowisko. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna
do uzyskania decyzji /.../2 .
podpis wnioskodawcy
Załączniki:
===========
1.
Karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egzemplarze + forma
elektroniczna) lub raport o oddziaływa­niu przedsięwzięcia na
środowisko (3 egzemplarze + forma elektroniczna).
2.
Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej
obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie ono
oddziaływać lub mapa sytuacyjno wysokościowa w skali
umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu,
na którym zaplanowano przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar na
który będzie ono oddziaływać .
3.
Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym
będzie realizowane przed­sięwzięcie oraz obszar, na który będzie
ono oddziaływać.
4.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
albo informacja o braku ta­kiego planu.
1W przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia
należy wybrać pierwszą opcję: potencjalnie. Dla przedsięwzięć
wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia przeznaczono drugą opcję:
zawsze.
2Należy tu wskazać rodzaj decyzji, o której mowa w art. 72 ust. l
ustawy ooś, które będą wymagać decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.
3Z reguły kartę informacyjną przedsięwzięcia załącza się do wniosku
dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko (wymienionych w § 3ww. rozporządzenia) zaś raport będzie
składany razem z wnioskiem tylko dla przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w § 2 ww.
rozporządzenia).
4Mapa sytuacyjno wysokościowa będzie dołączana tylko dla przedsięwzięć
ubiegających się o koncesje geologiczne lub decyzje określa­jące
szczegółowe warunki wydobywania kopaliny — prowadzonych w granicach
przestrzeni niestanowiących części składowych nieru­chomości
gruntowych oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i
III klasy budowli, zaś mapa ewidencyjna stanowi załącznik do wniosków
o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla pozostałych
przedsięwzięć.
5Wyrys i wypis z planu lub informacja o jego braku będzie załączana do
wniosku tylko w przypadku przedsięwzięć, dla których organem
prowadzącym postępowanie będzie regionalny dyrektor ochrony środowiska
(poza drogami publicznymi, liniami kolejowymi o znacze­niu państwowym,
przedsięwzięciami EURO 2012, przedsięwzięciami wymagającymi koncesji
na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, inwestycji w zakresie
terminalu oraz inwestycji związanych z regionalnymi sieciami
szerokopasmowymi).