Čtenářské Dílny Lektorka Mgr Hana Košuličová (kosulicovaspgsszscz 777 883 724) Doporučené

Čtenářské Dílny Lektorka Mgr Hana Košuličová (kosulicovaspgsszscz 777 883 724) Doporučené

DESCARGAR PDF

Čtenářské dílny
Lektorka: Mgr. Hana Košuličová ([email protected]; 777 883 724)
Doporučené zdroje informací:
*
http://www.iliteratura.cz/
*
Portál české literatury – http://www.czechlit.cz/
*
Čtením a psaním ke kritickému myšlení –
http://www.kritickemysleni.cz/facelift_index.php (např. Inspirace
pro učitele – Anotace knih; Materiály – Dílny čtení – Doporučení k
nákupu knih)
*
výstupy projektu Podpora poradců přístupné na
https://www.kvic.cz/aktuality/234/1/Projekty/Ukoncene/Podpora_poradcu/Aktuality:
Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti, Sborník
pozoruhodných textů
*
příručka Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka
*
KOŠŤÁLOVÁ, Hana. Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na
slovní hodnocení (2012)
Obecná doporučení před realizací čtenářských dílen:
*
dávat žákům časové limity ↔ hospodaření s časem
*
ke čtení nabízet především knihy, které žáky baví; informace
můžeme získat např. z analýzy tzv. čtenářských teritorií
*
prvním cílem je vytvoření čtenářských rituálů (před spaním, ve
vlaku atd.)
*
ocenit čtení čehokoli (časopisy, encyklopedie…)
*
předem nastavit pravidla dílen, která jsou vždy stejná
*
při realizaci čtenářské dílny se doporučuje sedět v kruhu, ale
není nutné, mnohdy ani možné
*
má-li žák problém se sdílením, dobré je „nacvičit“ sdílení s
učitelem
Návrh tematického plánu pro projekt / témat pro dílny čtení:
1.
Portrét čtenáře – viz materiál od lektorky
2.
Čtenářská území – viz materiál od lektorky; lze zadávat opakovaně
(Co se změnilo? Které knihy přibyly? Kterému žánru se žáci
vyhýbají? Nabídnout např. i chlapcům dívčí román a dívkám naopak
knihu doporučovanou chlapci.)
3.
Čas a prostor
*
Hledejte v textu důkazy času a prostoru příběhu. Kde je to řečeno
přímo? Kde nepřímo (např. kdákající slepice → venkov)?
*
Jaké prostředí je typické např. pro žánr hororu?
4.
Postava
*
Co postava dělá? Co říká? Jak to říká? Co asi bude dělat? Jak bych
se zachoval já? Jaké vztahy mají postavy mezi sebou? Která postava
vytváří konflikt? Která postava problém řeší/neřeší?
*
Co bych postavě poradil? (např. metodou dopis postavě)
*
vytvořit tzv. tabulku postavy
*
metoda vizualizace: Nakreslete, jak to bude pokračovat? Načrtněte
myšlenkovou mapu postav.
5.
Podavatel/vypravěč
*
Kdo příběh vypráví? Vyprávějte příběh očima jiné postavy. Co nám
vypravěč zatajuje? Jak vytváří napětí? Je vypravěč na něčí straně?
6.
Téma (motiv, námět)
*
Která slova se často opakují?
7.
Kompozice
*
Jak text vypadá? Je členěn do kapitol? Jak dlouhé jsou kapitoly?
Probíhá děj chronologicky? Čím je přerušován?
*
charakterizovat kompozici poezie, prózy, dramatu
8.
Autor (záměr)
*
Vycházíme z premisy, že autor vždy má nějaký záměr.
*
Jak autor zpomaluje/zrychluje děj? Jak představuje postavy? Kdy tě
autor baví?
9.
Kontexty
*
literární: Četl jsi podobný příběh? Čím se liší? Dodržuje/porušuje
autor znaky žánru? Proč je to bajka (zvířecí pohádka, pověst…)?
*
mimoliterární: Co nám kniha říká o době svého vzniku? (Např.
Polednice svědčí o modelu rodiny v 19. století.)
Základní podoby čtenářských dílen:
1.
Čtení s účelem:
*
preferujeme zejména u začátečníků
*
zpočátku účel stanovuje učitel, později si může účel stanovit
každý žák sám
*
účel musíme napsat, aby se k zadání mohli žáci vracet
*
účel formulovat větou, nikoli v heslech
2.
Volné čtení
*
20 minut se čte, pak každý může mluvit o tom, co ho dnes zaujalo
Schéma čtenářské dílny se stanoveným účelem čtení (45 min):
1.
Stanovíme účel čtení (např. Popište, jak si představujete postavu.
S pomocí textu vysvětlete, proč ji takto „vidíte“?)
2.
Situace modelovaná učitelem – učitel pomocí své knihy sám
předvede, co od žáků očekává, k čemu mají dojít (10 min)
3.
Tiché soustředěné čtení (20 min) – v průběhu čtení si můžeme dělat
poznámky, nikdo neodchází, nemluví, nikdo nepije; 2 minuty před
koncem učitel žáky upozorní, aby dočetli („Zvolna si dočtěte a
připravte se na sdílení.“)
4.
Sdílení čtenářského zážitku a zadaného úkolu ve dvojicích (5 min)
5.
Dobrovolníci nebo žáci vybraní učitelem prezentují, k čemu došli
(10 min)
Příklady účelu čtení:
*
Sledujte, jakým způsobem je zobrazen čas.
*
Sledujte, v jakém prostoru se příběh odehrává.
*
Sledujte vztahy mezi postavami.
*
Popište, čím je vám postava sympatická/nesympatická.
*
Popište zlý čin, který se v příběhu stal.
*
Vyber větu, která tě něčím oslovila.
*
Poznamenej si zvláštní a neobvyklá slova.
*
Vypiš slova, kterými autor naznačuje žánr.
*
Mluví některá z postav jinak než ostatní?
*
Vyhledejte v textu slova, která se často opakují.
*
Vyhledejte v textu synonymická vyjádření.
*
Vyhledej v textu obrazné pojmenování a přemýšlej, jak vzniklo.
*
Hledej v textu důkazy humoru a nadsázky.
*
Vyhledej slova, kterými autor popisuje postavy.
*
Vyber si větu, která bud úvodem dalšího textu.
Řečeno na okraj:
*
Městská knihovna Praha umožňuje stáhnouz zdarma více než 500 knih:
http://search.mlp.cz/cz/davka/pop.e-knihy_volne_ke_stazeni/#/c_s_ol=espQCId-eq:pop.e-knihy_volne_ke_stazeni
*
referáty – max. 7 min, žák musí výrazně přečíst zvolenou ukázku,
neprozradit závěr děje
3