Česká Pneumologická A Ftizeologická Společnost ČLS JEP A Česká

Česká Pneumologická A Ftizeologická Společnost ČLS JEP A Česká

DESCARGAR PDF

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
a Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP
Informace a informovaný souhlas s ochranným podáváním léků při
ohrožení tuberkulózou.
Vážení rodiče,
tuberkulóza je infekční onemocnění, které lze přenést na dítě při
kontaktu s nemocným vylučujícím mykobakterie způsobující toto
onemocnění. Závažnost rizika tuberkulózní infekce je posuzována na
základě přesně stanovených odborných kriterií. U vašeho dítěte byla
možnost infekce posouzena jako vysoká. Proto navrhujeme ochrannou
léčbu, která může dítě před vznikem tuberkulózy ochránit. Jde o vysoce
bezpečný postup, jehož součástí je podávání léků a lékařské kontroly
zaměřené na vyloučení aktivní tuberkulózy, testy kontrolující kožní
reaktivitu k tuberkulinu a krevní testy.
Jako ochranný lék se podává izoniazid po dobu tří nebo šesti měsíců
podle naléhavosti ohrožení vyplývající z kožních a krevních testů. Je
možno výjimečně použít i kratšího režimu kombinací izoniazidu s
rifampicinem.
Zcela vzácně se léčba může komplikovat zvýšením jaterních testů a je
třeba ji přerušit. Vaše dítě bude stále pod dohledem dětského
pneumologa nebo jiného plicního lékaře a jeho zdravotní stav bude
pečlivě kontrolován. V indikovaných případech navazuje na léčbu
izoniazidem očkování proti tuberkulóze.
Dostalo se mi podrobných informací o plánované ochranné léčbě proti
tuberkulóze, jejích přínosech a rizicích a o jejím časovém plánu.
Informacím rozumím a souhlasím / nesouhlasím s podáváním ochranné
léčby mému dítěti.
Dne ………………….
Jméno, datum narození a adresa pobytu dítěte
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jméno, datum narození podpisujícího rodiče
.........................................................................................................................................
……………………..................................................
podpis rodiče