Broj 01143383//17 Dana 24032017 God U Skladu Sa Članom

Broj 01143383//17 Dana 24032017 God U Skladu Sa Članom

DESCARGAR PDF

Broj: 01-14-338-3//17
Dana: 24.03.2017. god.
U skladu sa članom 8. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i članom 6.
Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B
Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 66/16),
Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenica, objavljuje
P O Z I V
za dostavljanje ponuda
u postupku javne nabavke pružanja usluga pregleda, dijagnostike i
liječenja srčanih bolesnika
iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama
Naziv ugovornog organa: KPZ ZT Zenica, Sarajevska br. 36
Opis predmeta nabavke: pružanja usluga pregleda, dijagnostike i
liječenja srčanih bolesnika
Period na koji se zaključuje ugovor: dvije godine
Kriterij za dodjelu ugovora: »najniža cijena«,
Procijenjena vrijednost za dvije godine: 50.000,00 KM bez PDV-a
Period važenja ponude (opcija ponude): 90 dana,
Uslovi i zahtjev koje ponuđači trebaju ispuniti:
-izjava da prihvata rok izvršenja 1 (jedan) dan od dostavljanja
narudžbe i rok plaćanja 30 (trideset ) dana od dana ispostavljanja
fakture.
Način dostavljanja ponude: putem pošte na adresu KPZ ZT Zenica,
Sarajevska 36, u zatvorenoj koverti sa naznakom »Pružanja usluga
pregleda, dijagnostike i liječenja srčanih bolesnika - NE OTVARAJ –
OTVARA KOMISIJA«.
Krajnji rok za dostavu ponuda: 31.03.2017. godine do 12,00 sati
Web stranica ugovornog organa: www.kpzzt.gov.ba
Kontakt osoba: Bejtić Naida, br. tel. 032/449 700 i e-mail
[email protected]
D I R E K T O R
Hidajet Jabandžić
-----------------
1x Sektor za ekonomske poslove
1x Web stranica KPZ ZT Zenica
1x Arhiva