BorsodAbaújZemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság

BorsodAbaújZemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság

DESCARGAR PDF

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
====================================================
Megyei Szakértői Bizottság
==========================
3527 Miskolc, Selyemrét u. 1 Tel.: 46/ 530-110/22; 46/508-499 OM
202791 KLIK 048079 e-mail: [email protected]
Felülvizsgálat iránti kérelem
-----------------------------
aktivitás és figyelemzavar, hiperaktivitás, mutizmus esetén
Kérjük a pedagógusokat, hogy a gyermek adatait és nyomtatvány minden
rovatát pontosan töltsék ki, illetve aláhúzással jelöljék a megfelelő
információt!
Intézmény neve, címe, telefonszáma:
Gyermek neve: Gondozási száma:
Osztályfoka: Óvodás
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Gondviselő neve, címe:
A szakértői véleményben megállapított diagnózis megnevezése (a
megfelelőt kérjük aláhúzással jelölni):
Hiperkinetikus zavarok:
*
Az aktivitás és figyelem zavarai
*
Hiperkinetikus magatartászavar
A szociális funkciók ( szocializáció ) zavara:
*
Elektív/ Szelektív mutizmus
A gyermek/tanuló oktatása- nevelése integráltan / külön
osztályban/óvodai csoportban vagy intézményben történik.
A gyermek/tanuló oktatását-nevelését, fejlesztését az intézmény
továbbiakban is
*
el tudja látni
*
nem tudja ellátni (áthelyezését kéri más intézménybe)
A gyermek/tanuló hány habilitációs-rehabilitációs órán vesz részt
hetente?...............................
Milyen végzettségű szakember végzi a gyermek fejlesztését?
(gyógypedagógián belül a szakot is kérjük megnevezni)
…………………………………………………………………………………………………….
Amennyiben iskolás, a tanuló részesül-e az értékelés és minősítés
alóli mentesítésben valamelyik tantárgyból vagy tantárgyrészből?
*
helyesírás
*
idegen nyelv
*
idegen nyelv írásbeli / szóbeli része
*
matematika / fizika, kémia tantárgyon belül a számolásos
feladatokra vonatkozóan
*
egyéb: ………………………………………………………………………………………………………
A gyermek képességeire, tanulmányi előmenetelére vonatkozó információk
(kérjük aláhúzással jelölni)
Társas viselkedés:
*
kezdeményez kapcsolatot
*
nem kezdeményez kapcsolatot
*
bevonható csoportos tevékenységbe
*
nem vonható csoportos tevékenységbe
*
a szabályokhoz nem /nehezen / alkalmazkodik
Feladattudat:
*
kialakult
*
éretlen, kialakulóban van
*
nem alakult ki
Feladattartás:
*
nem igényel biztatást, kitartó
*
néha biztatni kell
*
állandó megerősítést igényel
*
kitartásra nem képes / kapkodó
*
feladatait precízen elvégzi/ gyorsan vált egyikből a másikba,
felületes
*
motiválható/ nehezen motiválható
Feladatértés:
*
megfelelő
*
felületes,pontatlan
Munkatempó:
*
gyors, dinamikus
*
átlagos
*
kissé lassú
*
lassú
Figyelem:
*
jól koncentrál
*
néha elkalandozik
*
egyes feladatokban képes koncentrálni másban pedig türelmetlen
*
szétszórt, kapkodó
*
fáradékony
Játéka, szabadidős elfoglaltsága:
*
életkorának megfelelő
*
életkorától alacsonyabb szintű
*
változatos / ismétlődő /szűk terjedelmű
*
a játéktevékenységeiben elmélyül/
gyorsan váltogatja a játékokat
*
szabadidőt meg tudja tervezni/ nem
tudja megtervezni
Amennyiben iskolás:
Olvasás:
*
betűzgető
*
szótagoló
*
szólamban olvas
*
akadozó
*
enyhén akadozó
*
folyamatos
*
hibaszáma magas / közepes / kevés
*
szövegértése jó / bizonytalan / gyenge
Írás:
*
gyors
*
átlagos tempójú
*
kicsit lassú
*
lassú
*
hibaszáma magas / közepes / kevés
*
külalak rendezett, esztétikus / átlagos / rendezetlen
Számolás:
*
mennyiség- és számfogalma kialakulatlan
*
számfogalma 5-ös / 10-es / 20-as / 100-as / 1000-es számkörben
alakult ki
*
szöveges feladatokat önállóan megold / segítséggel old meg / nem
tud megoldani
Beszéd:
*
Közösségben beszél/nem beszél/ egy-egy személlyel beszél
*
beszédkésztetése fejlett / fejletlen
*
gesztusokat: használ/ nem használ
*
beszédtempója: lassú/ gyors/ váltakozó
*
beszédértése: megfelelő / gyenge
*
szókincse szűk / gazdag / átlagos
*
szóbeli kifejezőkészsége életkorának megfelelő / életkorától
fejletlenebb
Mozgás:
*
finommotorikája fejlett / fejletlen
*
egyensúlyérzéke fejlett / fejletlen
*
nagymozgása harmonikus / diszharmonikus
*
veszélyérzete megfelelő/ fejletlen
A gyermek rövid jellemzése: ( Kérjük az alábbiak közül csak a
legfontosabbakat emelje ki )
( Elfogadja-e a csoport, osztály szokásait, őt elfogadták-e a társai?
Alkalmazza-e a játék, egyéb szabályokat, a közösség szokásait? Van-e
olyan foglalkozás, óra, amelyiken feltűnően jól, vagy rosszul
teljesít? Elfogadja-e a feladathelyzeteket? Mivel jutalmazható
leginkább? Szüksége van-e pihenő időre a feladatok végzése közben? Mi
jellemzi a szociális interakcióit? Mi jellemzi a kommunikációs
interakcióit? Tapasztalható-e problémás viselkedés? Ha igen, milyen
területen? Lehet-e ezeken változtatni, ha igen, milyen módszerrel?
Milyen az idő érzéke? Hogyan viselkedik strukturálatlan helyzetekben?
Milyen az önkiszolgáló tevékenysége? Mutista gyermeknél: beszél-e s ha
igen, kivel beszél a csoportban/osztályban, hogyan érteti meg magát?
Alkalmaznak-e alternatív kommunikációt? Milyen módszerrel , eszközzel
tudják felmérni tudását? Egyéb észrevételek.. )
A habilitációs - rehabilitációs foglalkozásokat végző szakember
véleménye a gyermek egyéni fejlődéséről:
Dátum ……………………………….
………………………………………. ……………………………………
Osztályfőnök/Óvodapedagógus fejlesztést végző szakember
Alulírott ……………………….………………………….. beleegyezem, hogy
………………….…………….…………………….. nevű gyermekem soron következő szakértői
felülvizsgálatát a Megyei Szakértői Bizottság szakemberei elvégezzék.
Dátum:……………………………………
…………………………………..
szülő