BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA

DESCARGAR PDF

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİK
 
Yetki Kanunu :5996
Yayımlandığı R.Gazete: 21.04.2011-27912
BİRİNCİ BÖLÖM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, bitki koruma ürünlerinin reçeteli olarak
satılması ve reçete yazmaya yetkili kişilerle ilgili usul ve esasları
belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, bitki koruma ürünleri için hazırlanacak
reçetenin içeriğini, reçeteyi yazacak kişilerin niteliklerini,
sorumluluklarını, denetlenmesini, yetkilerinin iptalini ve reçete
yazma yetkisine sahip olmak isteyen kişiler için yapılacak sınav
hakkındaki hususlar ile ilgili işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 18 inci,
19 uncu, 20 nci ve 39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aktif madde: Bitki koruma ürünleri içinde bulunan biyolojik etki
yapan maddeyi,
b) Araştırma enstitüsü: Zirai mücadele araştırma enstitüleri ile
benzer görevleri yapan diğer araştırma enstitülerini,
c) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
ç) Bayi: Bitki koruma ürünlerini, perakende satan izin belgesi sahibi
gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşları,
d) Bitki: Canlı bitkiler ve bunların dikim amaçlı tohumları dahil,
dondurulmuş meyve ve sebze dışındaki botanik anlamda meyve ve
sebzeler, yumrular, soğansılar, soğanlar ve rizomlar, kesme çiçekler,
yapraklı dallar, budama artığı yapraklar, yapraklar, bitki doku
kültürleri, canlı polen, göz, kalem ve çelik gibi canlılığını koruyan
parçalarını,
e) Bitki koruma ürünü: Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve
bitkisel ürünleri zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu
organizmaların etkilerini önleyen, bitki besleme amaçlı olanlar
dışında bitki gelişimini etkileyen, koruyuculara ilişkin özel bir
düzenleme kapsamında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu
olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek,
istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla
kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon
halinde sunulan, aktif madde ve preparatları,
f) Formülasyon: Bir veya daha fazla aktif madde ile birlikte inaktif
yardımcı ve dolgu maddelerinin ilavesi ile uygulanabilir hale
getirilmiş karışımı,
g) Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
ğ) İl ve ilçe müdürlüğü: Bakanlığın il ve ilçelerdeki müdürlüklerini,
h) Reçete: 10 uncu maddede belirtilen kişiler tarafından düzenlenen,
teşhis, kimyasal mücadele ve diğer mücadele yöntemleri tavsiye
edilerek bitki koruma ürününün ismi, dozu ve miktarı ile gerektiğinde
uygulamaya hazırlama ve kullanım şeklini belirten, tarihli ve imzalı
Bitki Koruma ürünü Reçetesini,
ı) Reçete Yazma Yetki Belgesi: Bitki koruma ürünlerini reçeteye yazmak
üzere bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması halinde Bakanlıkça
yetkilendirilen kişiler için düzenlenen belgeyi,
i) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki,
hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn veya biyotiplerini,
j) Zirai mücadele teknik talimatları: Bakanlık tarafından hazırlanarak
yayımlanan, zararlı organizmaların tanınmaları, yaşayışları, zarar
şekilleri, konukçuları, yayılışları, ekonomik zarar durumu ve mücadele
yöntemlerini kapsayan talimatları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Reçete ile İlgili Hükümler
Reçete zorunluluğu olan bitki koruma ürünleri
MADDE 5 - (1) Bakanlıkça ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri
reçeteli satılır. Bunlardan reçeteli satılmayacak olanlar Bakanlıkça
belirlenir.
(2) Zirai mücadele teknik talimatlarında herhangi bir bitki veya
bitkisel ürün için ruhsatlı bitki koruma ürününün yer almaması veya
teknik talimatının ve ruhsatlı bitki koruma ürünü tavsiyesinin
bulunmaması durumunda, ilgili araştırma enstitüsünün mücadelesini
ekonomik ve uygun bulması halinde, Genel Müdürlükçe bitki koruma
ürünlerine geçici olarak en fazla iki yıl süreyle geçerli olmak üzere
reçete ile kullanım izni verilir.
Reçetenin şekli, içeriği, basımı ve dağıtımı
MADDE 6 - (1) Reçete, birinci sayfası beyaz, ikinci sayfası pembe,
üçüncü sayfası sarı renkli olmak üzere üç nüshadan oluşur.
(2) Reçete, Ek-1’de belirtilen örneğe göre il müdürlüğünce bastırılır.
(3) Reçetelerin yetkili kişilere dağıtımı, koçan seri numaraları
belirtilecek şekilde ve zimmetli olarak il müdürlükleri tarafından
yapılır.
(4) Reçeteler, her sayfası üç suretten oluşacak şekilde elli sayfalık
koçanlar halinde ve her bir koçana ayrı seri numarası verilerek
bastırılır.
Reçetenin geçerlilik süresi ve muhafazası
MADDE 7 - (1) Yazılan reçetenin kullanım süresi bir aydır. Bu süre
içerisinde kullanılmayan reçeteler geçersizdir.
(2) Reçeteler, yazan kişi ve bitki koruma ürününü satan bayiler ile
bitki koruma ürününü kullanan üreticiler tarafından iki yıl süre ile
saklanır.
Reçete düzenleme
MADDE 8 - (1) Reçeteler ilgili mevzuata, zirai mücadele teknik
talimatlarına uygun olarak düzenlenir. Teknik talimatı veya tavsiyeli
bitki koruma ürünü bulunmayan konularda 5 inci maddenin ikinci
fıkrasına göre düzenleme yapılır.
(2) Reçete yazma yetkisine sahip kişi, reçete talebiyle kendisine
müracaat eden üreticinin arazisini ziyaret ederek reçeteyi düzenler.
Arazi ziyaretinin mümkün olmaması veya gerekli görülmemesi durumunda
üreticinin yazılı veya sözlü beyanı ile varsa yanında getirdiği
zararlı organizma, zararlı organizma bulaşık veya zarar görmüş bitki
örneklerini inceler ve bu bilgiler doğrultusunda reçeteyi düzenler.
(3) Zararlı organizmanın teşhis edilememesi, bölge veya ürün için yeni
olması muhtemel zararlı organizmalar için, en yakın üniversite veya
araştırma enstitüsünden alınan teşhis sonucuna göre reçete yazılır.
(4) Reçete yazma yetkisine sahip kişi tarafından üç nüsha halinde
düzenlenen reçetenin üçüncü nüshası yazan kişi veya kuruluşta kalır,
ilk iki nüshası ise üreticiye verilir. üretici bitki koruma ürününü
alırken ikinci nüshayı bayiye bırakır, ilk nüshayı ise bayiye reçetede
belirtilen bitki koruma ürünlerini aldığını, alınma tarihi ile bayi
adı ve adresini gösteren kaşe ile onaylattıktan sonra geri alır.
Reçete koçan ücreti
MADDE 9 - (1) Bu Yönetmelik gereği reçete zorunluluğu bulunan bitki
koruma ürünleri için yazılacak reçete koçan ücreti her yıl 1 Ocak
tarihinden geçerli olmak üzere il müdürlüklerince belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Reçete Düzenlemeye Yetkili Kişilerle İlgili Hükümler
Reçete yazma yetki belgesi almak için müracaatta bulunabilecek kişiler
MADDE 10 - (1) Aşağıda belirtilen kişiler, Reçete Yazma Yetki Belgesi
almak için müracaatta bulunabilir:
a) Bitki koruma bölümü mezunu veya bitki koruma ana bilim dalında
yüksek lisans veya doktora yapmış ziraat mühendisleri,
b) Ziraat Fakültesi bitki koruma bölümlerinde görevli öğretim
elemanları,
c) Bitki koruma bölümü mezunu olmayan ancak zirai mücadele araştırma
enstitülerinde veya diğer araştırma enstitülerinin bitki koruma ile
ilgili araştırma bölümlerinde en az üç yıl süre ile görev yapan konu
uzmanı ziraat mühendisleri,
ç) İl müdürlüklerinde bitki koruma şubelerinde ve ilçe müdürlüklerinde
bitki koruma hizmetlerinde en az beş yıl süre ile görev yapan bitki
koruma bölümü mezunu olmayan ziraat mühendisleri,
d) Ziraat Fakültesi bitki koruma bölümlerinde görev yapmış emekli
öğretim elemanları, bitki koruma bölümü mezunu olmayan ancak zirai
mücadele araştırma enstitülerinde veya diğer araştırma enstitülerinin
bitki koruma ile ilgili araştırma bölümlerinde en az üç yıl süre ile
görev yapmış konu uzmanı emekli ziraat mühendisleri, il
müdürlüklerinde bitki koruma şubelerinde ve ilçe müdürlüklerinde bitki
koruma hizmetlerinde en az beş yıl süre ile görev yapmış emekli ziraat
mühendisleri,
e) Ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümü dışındaki diğer
bölümlerinden mezun olan ziraat mühendisleri,
f) Sadece tütünlerde kullanılan bitki koruma ürünlerini reçeteye
yazmak üzere resmi ve özel kuruluşlarda görevli tütün teknoloji
mühendisleri.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Reçete Düzenleme Yetkisinin Verilmesi ile İlgili Hükümler
Reçete düzenleme yetkisi
MADDE 11 - (1) Bakanlıktan Reçete Yazma Yetki Belgesi almayan kişiler
bitki koruma ürünü reçetesi yazamaz.
(2) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde
belirtilen ziraat mühendisleri Reçete Yazma Yetki Belgesi almak için
kurum kimlik belgesi veya çalıştığını gösteren belge ve nüfus cüzdanı
ile görev yaptığı ilin il müdürlüğüne müracaat eder.
(3) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerinde
belirtilen ziraat mühendisleri 13 üncü maddenin birinci fıkrasının
(a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgelerle
bulundukları ilin il müdürlüğüne müracaat eder.
(4) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde
belirtilen ve reçete yazma yetkisi almış ziraat mühendisleri emekli
olduklarında, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentlerinde belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde reçete
yazma yetkisine sahip olur.
(5) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde
belirtilen kişiler 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgi
ve belgelerle bulundukları ilin il müdürlüğüne müracaat eder.
Reçete yazma yetkisinin verilmesi
MADDE 12 - (1) Yetki belgesi almak isteyen kişiler aşağıdaki bilgi ve
belgelerle birlikte bir dilekçe ile il müdürlüğüne müracaat ederler.
a) Son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti,
b) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,
c) İşyeri veya yazışma adresi ile telefonu,
ç) Sınav sonuç belgesi.
(2) Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin uygun bulunması halinde
Genel Müdürlükçe oluşturulan web tabanlı program kullanılarak Ek-2’de
yer alan Bitki Koruma ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi il müdürlüğünce
verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınav ile İlgili Hükümler
Sınav
MADDE 13 - (1) Reçete yazma yetkisi almak isteyen 10 uncu maddenin
birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde yer alan kişiler için
Bakanlıkça veya Bakanlıkça uygun görülen kuruluşlarca merkezi sınav
yapılır.
(2) Sınav tarihi ve sayısı her yıl ihtiyaca göre belirlenir ve
Bakanlık tarafından il müdürlüğü aracılığı ile en az üç ay önce ilan
edilir.
(3) Sınav için müracaatlar, sınavın yapılacağı tarihten en az 45 gün
önce il müdürlüğüne yapılır. İl müdürlüğü bu müracaatları 15 gün
içerisinde Bakanlığa bildirir.
(4) Yapılan sınav sonucunda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.
(5) Sınav Ek-3’te belirtilen konuları içerir.
(6) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d)
bentlerinde belirtilen ziraat mühendisleri için sınava katılma şartı
aranmaz.
ALTINCI BÖLÜM
Yetki ve Sorumluluklar
Reçete yazacak kişilerin yetki ve sorumlulukları
MADDE 14 - (1) Reçete, yetkili kişiler tarafından Bakanlıkça
yayınlanan Zirai Mücadele Teknik Talimatları ya da Bakanlık tarafından
hazırlanan diğer yayınlar dikkate alınarak yazılır. Yayınlar arasında
farklı tavsiyelerle karşılaşıldığında Zirai Mücadele Teknik
Talimatları esas alınır.
(2) Zirai Mücadele Teknik Talimatlarında geçen tavsiyeler ve 5 inci
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumların dışında reçete
yazanlar yazdığı reçeteden sorumludur, hata veya zararın hukuken sabit
görülmesi halinde zarar reçeteyi yazandan tazmin edilir.
(3) Reçete Yazma Yetki Belgesi alan kişiler işi bırakmaları halinde
veya adres değişikliği durumunda il müdürlüklerine 30 gün içerisinde
bilgi verir.
(4) Bitki koruma ürünü reçetesi yazan kişiler her yılın ocak ayında
bir önceki yıla ait yazmış oldukları reçete sayıları ile ilgili yazılı
bilgiyi il müdürlüğüne verir.
(5) Reçete yazan kişiler, il müdürlüklerinden almış oldukları reçete
koçanlarından sorumludur. Söz konusu koçanların mevzuat dışı veya
başkaları tarafından kullanılmaları halinde sorumluluk tamamen
Bakanlıkça yetki verilmiş kişiye aittir.
(6) Reçete yazma yetkisine sahip kişiler, Bakanlıkça verilen bitki
koruma ürünü ruhsat bilgilerini, bitki koruma ürünleri ile ilgili
Bakanlık tamim ve talimatlarını, bitki koruma ürünleri ile ilgili
kısıtlı kullanım ve yasaklama kararlarını takip eder.
(7) Reçete yazma yetkisine sahip kişiler Bakanlıkça veya il ve ilçe
müdürlüklerince yapılacak bilgilendirme eğitim veya toplantılarına
katılır.
Bitki koruma ürününü satan bayilerin sorumlulukları
MADDE 15 - (1) Bayiler, 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen
bitki koruma ürünlerini reçetesiz satamazlar.
(2) Bayiler reçetede yazan bitki koruma ürünlerini vermek zorundadır.
Reçetede yazan ürünlerin bulunmaması durumunda başka ürün veremez.
Değişiklik ancak reçeteyi yazan kişi tarafından yapılır.
(3) Bayiler yıllık olarak bitki koruma ürünleri alış ve satış
miktarlarını istendiğinde il veya ilçe müdürlüğüne verir.
(4) Bitki koruma ürünlerinin üreticileri bayiler bazında gönderilen
ürün miktarını Bakanlığa bildirir.
(5) Bitki koruma ürünlerini satan bayiler reçete yazamaz.
(6) Bayiler reçete yazmaya yetkili kişi tarafından düzenlenen
reçetenin ilk nüshasının arkasını, belirtilen bitki koruma ürünlerini
verdiğini doğrulamak için, tarihi ile adını ve adresini gösteren kaşe
ile onaylar.
(7) Bayiler, gerektiğinde reçetelerin denetlenmesi ile ilgili her
türlü bilgi ve belgeyi denetleyici kişilere gösterir.
(8) Bayiler, reçetelerin kendinde kalacak nüshalarını iki sene boyunca
muhafaza eder.
Bitki koruma ürününü satın alan üreticilerin sorumlulukları
MADDE 16 - (1) Reçete ile satın alınan bitki koruma ürününün; tavsiye
edilen doz ve uygulama şekli ile tavsiye edilen bitki ve zararlı
organizma dışında kullanılmasından doğacak sorumluluk, bitki koruma
ürününü satın alan ve kullanan üreticiye aittir.
(2) üretici reçeteli uygulama sonucunda karşılaştığı her hangi bir
olumsuzlukta reçeteyle beraber diğer istenecek bilgi ve belgeleri
sağlar.
(3) üretici, gerektiğinde reçetelerin denetlenmesi ile ilgili her
türlü bilgi ve belgeyi denetleyici kişilere gösterir.
(4) üreticiler, reçetelerin kendilerinde kalan nüshalarını iki sene
boyunca muhafaza eder.
YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim, Cezai Hükümler ve Reçete Yazma Yetkisinin İptali
Denetim
MADDE 17 - (1) Reçete ile ilgili yapılacak denetimler, il müdürlüğü
bitki koruma şube müdürlükleri ile ilçe müdürlüklerince veya
Bakanlıkça yetkili kılınan elemanlar tarafından yapılır.
(2) Bitki koruma ürünü reçete yazma yetkisine sahip kişiler, bitki
koruma ürünlerini satan bayiler ve üreticiler yapılan işlemlerin
mevzuata ve teknik talimatlara uygunluğu konusunda, il ve ilçe
müdürlükleri veya Bakanlıkça yetkili kılınan elemanlar tarafından
denetlenir.
(3) İl müdürlüğü bitki koruma şube müdürlükleri ile ilçe
müdürlüklerince veya Bakanlıkça yetkili kılınan elemanlar, reçetelerin
denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, yetkili kişiler,
bayiler ve üreticilerden talep eder.
(4) Reçete yazmaya yetkili kişiler, bayiler ve üreticiler reçetelerin
denetlenmesi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi il müdürlüğü bitki
koruma şube müdürlükleri ile ilçe müdürlüklerince veya Bakanlıkça
yetkili kılınan elemanlara verir.
(5) Gerektiğinde yazılan reçeteler örnekleme usulü ile il müdürlüğü
bitki koruma şube müdürlükleri ile ilçe müdürlüklerince veya
Bakanlıkça yetkili kılınan elemanlar tarafından kontrol edilir.
(6) Reçete ile ilgili yapılacak denetimlerde;
a) Yazılan bitki koruma ürünü reçetesinin bu Yönetmelikte reçete
zorunluluğu getirilen bitki koruma ürünlerini içerip içermediği,
b) Bitki koruma ürünlerinin etkili olduğu hastalık ve zararlı
görüldüğü dönemleri içerip
içermediği,
c) Bitki koruma ürünü reçetesinin yetkili kişi tarafından düzenlenip
düzenlenmediği,
ç) Bakanlıkça yasaklanan veya kısıtlama getirilen bitki koruma
ürünlerinin reçeteye yazılıp yazılmadığı,
göz önünde bulundurulur.
(7) İl müdürlüğü bitki koruma şube müdürlükleri ile ilçe
müdürlüklerince veya Bakanlıkça yetkili kılınan elemanlar yaptıkları
denetimlerle ilgili Ek-4’te yer alan formdaki bilgileri Genel
Müdürlükçe oluşturulan web tabanlı programa birer aylık süreler
halinde kayıt yaparlar.
Yaptırımlar
MADDE 18 - (1) İl müdürlüğü bitki koruma şube müdürlükleri ile ilçe
müdürlüklerince veya Bakanlıkça yetkili kılınan elemanlar tarafından
yapılan bayi denetimlerinde, bayinin aldığı bitki koruma ürünü
miktarı, reçete ile yaptığı satış ve eldeki stok incelenir. İlgili
mevzuata aykırı hususların tespiti halinde 10/3/2011 tarihli ve 27870
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma ürünlerinin Toptan ve
Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre yaptırım uygulanır.
(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve reçeteli
satılması zorunlu olan ruhsatlı bitki koruma ürünlerini reçetesiz
olarak satanlar ve alanlar ile reçete ile ilgili olarak gerekli
kayıtları tutmayan reçete yazma yetkisine sahip kişiler, zirai ilaç
bayileri ve üreticilere 5996 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (ı) bendinde belirtilen idari para cezası verilir.
(3) Bakanlıkça kullanımı yasaklanan bitki koruma ürünlerini reçeteye
yazan reçete yazma yetkisine sahip kişilere 5996 sayılı Kanunun 39
uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen idari para
cezası verilir.
(4) Yaptıkları denetimlerde kasti hata yaptığı ve gerçeğe aykırı rapor
düzenlediği tespit edilen il müdürlüğü bitki koruma şube müdürlükleri
ile ilçe müdürlüklerince veya Bakanlıkça yetkili kılınan elemanların
yetkileri geri alınır.
Reçete yazma yetkisinin iptali
MADDE 19 - (1) Denetleme yapılan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı
davranmaktan dolayı bir defa uyarılan reçete yazma yetkisine sahip
kişilerin, aynı durumun tekrarında reçete yazma yetkisi iptal edilir.
Yetkisi iptal edilen kişilere yeniden reçete yazma yetki belgesi
düzenlenmez.
(2) Kendi isteği ile yetki belgesi iptal edilen kişilerin yeniden
yetki talebinde bulunması durumunda herhangi bir şart aranmaksızın
belgesi yeniden düzenlenir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20 - (1) 12/6/2009 tarihli ve 27256 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Bitki Koruma ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Reçete yazma yetkisi olanlar
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Bitki Koruma
ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
kapsamında Bakanlıktan bitki koruma ürünleri reçete yazma yetki
belgesi almış olan ziraat mühendislerinin yetkileri devam eder.
Kooperatif ve birliklerde istihdam edilen ziraat mühendislerinin
durumu
GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst birlikleri
ile üretici birlikleri ve Ziraat Odalarında istihdam edilen bayilik
izin belgesine sahip ziraat mühendislerine, bu kooperatif ve birlikler
ile Ziraat Odalarının kendi ortak veya üyelerine münhasır olmak üzere
verilen reçete yazma yetkisi 12/6/2011 tarihine kadar devam eder.
Yürürlük
MADDE 21 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı
yürütür.
Ek-1
Ön sayfa
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ REÇETESİ
Sayfa No
1.REÇETEYİ DÜZENLEYEN YETKİLİ KİŞİNİN
Düzenleme Tarihi
Adı ve soyadı
Görev yaptığı kuruluş
Yetki belgesi No
Telefonu
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
… / … / 20…
2.REÇETE TALEBİNDE BULUNAN ÜRETİCİNİN
Adı ve soyadı
Telefonu
………………………….
………………………….
Adresi
Köyü/Mahallesi
İli/ İlçesi
………………………………………………….…………………………………....
3.TEŞHİSLER
Seri No:
4.TAVSİYELER
5.REÇETE EKİNDE VERİLENLER
Ek 1.
Ek 2.
Ek 3.
6.REÇETEYİ DÜZENLEYENİN İMZASI VE KAŞESİ
1 inci nüsha üreticiye verilir. Üretici tarafından saklanır.
2 nci nüsha üreticiye verilir. Bitki koruma ürünü alınan bayiye
verilir. Bayi tarafından saklanır.
3 üncü nüsha reçeteyi düzenleyen yetkili kişide kalır.
Arka sayfa
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ
KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1.
Reçeteye aktif maddenin ismi, formülasyon şekli, dozu ve son
ilaçlama ile hasat arası süre (PHI) mutlaka yazılmalıdır. Reçeteye
en fazla üç aktif madde ismi yazılabilir.
2.
Bitki koruma ürünlerini çocukların ulaşamayacağı yükseklikte
kapalı ve kilitli özel bir dolap içinde saklayınız.
3.
Bitki koruma ürünlerini yenilecek ve içilecek gıda maddelerinin
yanında muhafaza etmeyiniz.
4.
Boş bitki koruma ürün ambalajlarını başka amaçla kullanmayınız.
5.
Bitki koruma ürünlerini kullanmadan önce ambalajların üzerindeki
etiketi ve prospektüsü dikkatle okuyunuz.
6.
Bitki koruma ürünlerini taşırken ve kullanırken iş elbisesi
giyiniz, lastik eldiven, maske ve gözlük takınız.
7.
Bitki koruma ürünlerini yağışsız ve rüzgarsız havada kullanınız.
8.
İlaçlamadan sonra aletinizi bol sodalı veya arapsabunlu suyla
doldurup 24 saat bekletiniz ve sonra çalkalayınız, depoyu
boşaltınız ve bol su ile yıkayınız.
9.
Bitki koruma ürününün kullanımı sırasında herhangi bir şey
yemeyiniz, sigara içmeyiniz ve iş bittikten sonra ellerinizi ve
yüzünüzü bol su ile yıkayınız. İş elbisenizi de çıkararak
yıkayınız.
10.
Bitki koruma ürünü uygulanmış tohumları yemeyiniz ve gıda olarak
satmayınız. Satanları görürseniz en yakın Tarım Teşkilatına haber
veriniz.
11.
Meyve ve sebzeyi son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken
günden önce hasat etmeyiniz. Erken hasat edilenleri yemeyiniz.
Yiyenleri uyarınız.
12.
Bitki koruma ürününü kullanırken baş dönmesi, bulantı, göz
kararması gibi belirtiler hissederseniz uygulamaya hemen son
veriniz.
13.
Ciltte bitki koruma ürünü temas eden yerleri bol su ile yıkayınız.
14.
Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) 114 nolu telefonu
arayınız. Zehirlenen şahsı en yakın doktora ilacın ambalajı,
etiketi ve prospektüsü ile birlikte götürünüz.
DİKKAT: REÇETE İLE SATIN ALINAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN; TAVSİYE EDİLEN
DOZ VE UYGULAMA ŞEKLİ İLE TAVSİYE EDİLEN BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMA
DIŞINDA KULLANILMASINDAN DOĞACAK SORUMLULUK, SATIN ALAN KİŞİYE AİTTİR.
Ek-2
Ön sayfa

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ
REÇETE YAZMA YETKİ BELGESİ

Resim
TC KİMLİK NO : …………………………..
BELGE NO : ……………………………
ADI : …………………………….
SOYADI : ……………………………
MESLEĞİ : ……………………………
Arka sayfa
ADRES
ONAY
İl Müdürü
ONAY
Ek–3
Bitki Koruma Ürünleri Reçete Yazma Yetki Belgesi Almak İsteyenler İçin
Yapılacak Sınavın Konuları
1.
Mevzuat
2.
Zirai mücadele teknikleri; biyolojik mücadele, entegre mücadele
3.
Bitki koruma ürünlerinin formülasyonları
4.
Bitki koruma ürünlerinin etki mekanizmaları,
5.
Hastalık tanısı ve uygulama
6.
Zararlı tanısı ve uygulama
7.
Yabancı ot tanısı ve uygulama
8.
Bitki virüs hastalıkları
9.
Bitki bakteri hastalıkları
10.
Hububat hastalıkları
11.
Sebze ve yem bitkileri hastalıkları
12.
Meyve ve bağ hastalıkları
13.
Bağ zararlıları
14.
Endüstri bitkileri zararlıları
15.
Sebze ve yem bitkileri zararlıları
16.
Hububat zararlıları
17.
Turunçgil zararlıları
18.
Yumuşak ve sert çekirdekli meyve zararlıları
19.
Zeytin zararlıları
20.
Ambar zararlıları
21.
Bitki parazit nematodları ve mücadelesi
22.
Bitki koruma ürünlerinde bekleme süresi ve önemi
23.
Bitki koruma ürünü kalıntıları ve önlenmesi
24.
Bitki koruma ürünlerinde direnç ve önlenmesi
25.
Bitki koruma ürünlerinin insan ve çevre sağlığı üzerine etkileri
26.
Bitki koruma ürünlerinin insanlara zehirliliği ve etiket
üzerindeki uyarılar
27.
Bitki koruma ürünlerinin çevreye zehirliliği ve etiket üzerindeki
uyarılar
28.
Bitki koruma ürünlerinin uygulamaya hazırlanmasında dikkat
edilecek hususlar
29.
Bitki koruma ürünlerinin uygulama tekniği ve uygulanması sırasında
dikkat edilmesi gereken hususlar
30.
Bitki koruma ürünlerinin depolanması ve atıkların imhasında dikkat
edilmesi gereken hususlar
31.
Zirai mücadele ve entegre mücadele teknik talimatları
32.
Zirai mücadele alet makinaları ve kalibrasyon
33.
Mesleki diğer konular
Ek–4
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN REÇETELİ SATIŞI İLE İLGİLİ DENETİM RAPORU
Denetimin yapıldığı yıl : ……./……./20..
Denetimin yapıldığı il adı :……………………………
İl genelinde İl Müdürlüğünce verilen reçete koçan sayısı
Kontrol edilen reçete sayısı
Reçeteli satış zorunluluğu olan ruhsatlı bitki koruma ürünlerini
reçetesiz olarak sattığı tespit edilerek idari para cezası uygulanan
kişi sayısı
Reçete ile ilgili olarak gerekli kayıtları tutmadığı tespit edilerek
idari para cezası uygulanan kişi sayısı
Reçete yazma yetkisine sahip kişi
Zirai ilaç bayisi
Üretici
Reçeteli satış zorunluluğu olan ruhsatlı bitki koruma ürünlerini
reçetesiz olarak aldığı tespit edilen ve idari para cezası uygulanan
kişi sayısı
Bakanlıkça kullanımı yasaklanan bitki koruma ürünlerini reçeteye
yazdığı tespit edilen ve idari para cezası verilen reçete yazma
yetkisine sahip kişi sayısı
Uyarı cezası verilen reçete yazma yetkisine sahip kişi sayısı
Reçete yazma yetkisi iptal edilen kişi sayısı
…../…../20.. Onay
Bitki Koruma Şube Müdürü