BİTİRME RAPORU FORMU PROJE BİTİRME RAPORU YAZIMINDA UYULMASI GEREKEN

BİTİRME RAPORU FORMU PROJE BİTİRME RAPORU YAZIMINDA UYULMASI GEREKEN

DESCARGAR PDF


BİTİRME RAPORU FORMU
PROJE BİTİRME RAPORU YAZIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Proje bitirme raporu yazımında A4 standardında kaliteli beyaz kâğıt
kullanılacaktır. Sayfalardaki sağ, sol ve alt boşluk 2 cm, üst boşluk
2.5 cm olacaktır. Rapor yazımında "Times New Roman" karakteri
kullanılmalıdır. Harf büyüklüğü 12 punto olmalıdır. Satır aralığı 1,5
olmalıdır. Şekil numarası ve açıklaması şeklin altına yazılmalıdır.
Tablo numarası ve açıklaması tablonun üstünde yer almalıdır. Denklem
numaraları parantez içinde, satır sonunda, sağa dayalı olarak
yazılmalıdır.
*Yüksek Lisans Tezi (YLTP) ve Doktora Tezi (DTP) projelerinde Yüksek
Lisans ve Doktora tezleri proje bitirme raporu olarak kabul edilir.
Yüksek Lisans ve Doktora Tezi projeleri için bitirme raporu Enstitü’ye
teslim edilecek Tez’in üzerine Ek-1 de verilen kapak sayfası
kullanılarak, jüri tarafından imzalanan tez kabul formuyla birlikte
ciltlenen (karton cilt) tez, aşağıda örneği verilen dilekçe ve CD ile
beraber BAP Koordinatörlüğüne teslim edilir.
Bitirme raporu tam metni "WORD dosyası" veya "PDF" olarak
hazırlanmalıdır. Metin formatı dışındaki rapor ekleri, ek dosyalar
olarak kompakt diske (CD) yüklenmelidir. (Fotoğraf, resim, harita, ses
kaydı, video görüntüsü, vb). Proje yürütücüsünün dilekçesi ile
birlikte (Ek4) imzalı olarak Koordinatörlüğe teslim edilir.
Dosyalara isim verilirken proje no-BR formatı kullanılmalıdır:
“Örnek: 2017-01-01-KAP01-BR”
Proje Bitirme Raporu Aşağıda Belirlenen Düzende Olmalıdır:
1. Kapak:
Ek-1'de verildiği şekilde hazırlanmalıdır.
2. Önsöz:
Proje hakkında kısa bilgi verilerek, projenin BAP Kordinatörlüğü
tarafından desteklendiği belirtilmelidir.
3. İçindekiler:
Rapor içindeki başlıklar, alt başlıklar ve bunların sayfa numaraları
verilerek hazırlanmalıdır.
4. Tablo Ve Şekil Listeleri:
İçindekiler bölümünden sonra yer almalıdır.
5. Özet (Abstract):
Projenin ana hatlarını gösterecek olan bir metindir ve hem Türkçe hem
de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. En az 100, en çok 200 sözcükten
oluşmalıdır.
6. Anahtar kelimeler:
Anahtar kelimeler belirtilmelidir.
7. Proje ana metni:
Giriş, genel bilgiler, yöntem ve sonuçlar bölümlerinden oluşur.
8. Referanslar:
Yararlanılan kaynaklar Ek-2'deki örnekler dikkate alınarak
hazırlanmalıdır. Referanslar konu içerisinde geçtikleri yerlerde
parantez içinde yazarın soyadı ve basım tarihi verilerek
belirtilmelidir. Örnek: (Çınar, 2001).
9. Proje kapsamında yapılan tezler, bildiriler, kitap ve makaleler
tablosu:
Ek-3'de verildiği şekilde hazırlanmalıdır.
10. Dilekçe örneği
Ek-4’de verildiği şekilde hazırlanmalıdır.
EK-1

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
BİTİRME RAPORU
Proje No:
PROJE ADI:
Proje Ekibi
(Yürütücü ve Araştırmacılar)
Teslim Tarihi (Ay, Yıl olarak)
İSTANBUL
EK-2
YARARLANILAN KAYNAKLAR LİSTESİ İÇİN
GENEL DÜZENLEME ŞEKLİ
1.
Periyodik Yayın ise: yazar(lar)’ın, soyadı, adının başharfi,
makale adı, derginin adı (varsa uluslararası kısaltmaları), cilt
no, sayı no, başlangıç ve bitiş sayfa no, yıl.
Örnek: Aydın, H. ve Deniz, Ş. ‘Ratcheting behavior of PTFE under
cyclic compression’, Acta Mechanica, 24: 829-33, 2010.
2.
Konferans Yayını ise: yazar(lar)’ın, soyadı, adının başharfi,
tebliğin adı, kongre-seminer adı, sunulduğu yer, basım yeri, sayfa
no, yıl.
Örnek: Pruitt, L. A, ‘Kinematic Hardening Rules For Modeling Uniaxial
And
=====================================================================
Multiaxial Ractheting’, ASME Applied Mechanics and Materials
Conference, Austin, Texas, ABD, 10-13, Haziran 3-7, 2007.
============================================================
3.
Kitap ise: yazar(lar)’ın, soyadı, adının başharfi, kitabın adı,
editörün adı (varsa), cilt no, basımevinin adı, yayınlandığı yer,
sayfa no, basım yılı.
Örnek: Challa, S. ve Kumar, R., ‘Nanomaterials for biosensors’, ed:
Wiley-VCH Vol:1, Pergamon, New York, 80, 2009.
EK-3
Proje Numarası:
TEZ ÖĞRENCİSİ / YAZAR(LAR)
TEZ / BİLDİRİ / KİTAP / YAYIN BAŞLIĞI
DERGİ / TOPLANTI ADI
CİLT/ SAYI/ SAYFA NO
YILI
TEZ
BİLDİRİ TÜRÜ
KİTAP
ULUSAL YAYIN
ULUSLARARASI YAYIN TÜRÜ*
YAYIN PUANI**
YAYIN PUANI / YAZAR SAYISI
Y. Lisans
Doktora
Poster
Sözel
Ulusal
U.arası
SCI
SCI-Expended
SSCI
ASHCI
CPCI-S
CPCI-SSH
Diğer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Makale türüne "Web of Science" dan ulaşılabilirsiniz.
** Uluslararası indekslere girmiş dergilerde yayınlanan makalelerin
puanlarına http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ubyt/ web adresindeki "2013
Yılı UBYT Dergi Arama Motoru" butonunu tıklayarak ulaşabilirsiniz.
EK-4

Tarih:
İSTANBUL GEDİK Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne,
..-...-..-.. numaralı “…” başlıklı projemin bitirme raporu ekte
sunulmuştur.
Gereği için bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla,
Proje Yürütücüsünün Adı Soyadı
İmza
Eki: