Bedriftslære Arbeidsoppgave Innen Bedriftslære 1 Forklar Hvordan Bedriften Er

Bedriftslære Arbeidsoppgave Innen Bedriftslære 1 Forklar Hvordan Bedriften Er

DESCARGAR PDF

Bedriftslære
Arbeidsoppgave innen bedriftslære.
1.
Forklar hvordan bedriften er organisert og bedriftens
arbeidsområde.
(Bruk organisasjonskart om det finnes.)
2.
Forklar hva som er bedriftens eiendeler, ressurser og hvordan
disse skal behandles ut fra et økonomisk perspektiv.
3.
Forklar bedriftens internkontrollsystem og hva er formålet med et
internkontrollsystem.
4.
Forklar hva du legger i et godt samarbeid og hvordan det skapes et
godt arbeidsmiljø.
Helse- miljø- og sikkerhet.
Arbeidsoppgave innen helse- miljø- og sikkerhet.
Følgende spørsmål skal besvares.
1.
Hva er formålet med Arbeidsmiljøloven?
2.
Hvor i arbeidsmiljøloven står det om arbeidstakers
medvirkningsplikt
3.
Hvor ofte skal det gis opplæring, øvelse og instruksjon i
FSE-forskriften?
4.
Hvor i FSE-forskriftene finner vi krav til melding av ulykker og
uhell?
5.
Hva slags personlig verneutstyr bruker du i din jobb, og når?
6.
Hva er verneombudets oppgave? Hvem er eventuelt ditt verneombud?
7.
Hvem skal varsles om en ulykke?
8.
Hvordan utføres hjerte lungeredning?
9.
Hva menes med varmt arbeid?
10.
Hvorfor skal HMS datablad alltid leses før helsefarlig stoff tas i
bruk? Vedlegg to aktuelle eksempler.
11.
Kreves det noen form for opplæring for å kjøre kran, trucker og
annet løfteutstyr? Om så er, hvilken opplæring?
12.
Hva menes med belastningsskader? Og hvordan kan du unngå disse?
Arbeidsmiljøloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62?q=arbeidsmilj%C3%B8loven
FSE:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-04-28-458?q=elektriske+anlegg
FEL:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060?q=elektriske+anlegg
Internkontrollforskriften:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127?q=internkontroll
Del 2.3 Side 2 av 2 Rev.:B /07/07/10