BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA PLLT04/2018 DE CONCURS DE

BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA PLLT04/2018 DE CONCURS DE

DESCARGAR PDF


BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA PLLT04/2018 DE CONCURS DE MÈRITS
PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE GESTIÓ ADSCRIT AL
SERVEI DE CONTRATACIÓ I COMPRES (CODI 116)
D’acord amb les Bases marc reguladores de provi­sió de llocs de
treball publicades al DOGC núm. 3369 de 17 d’abril de 2001 en
concordança amb les previsions del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament General de Provisió de Llocs de treball i
promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de Personal de les Entitats Locals, del
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa
de textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i
de l’article 78 i 79 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, del Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), es convoca concurs de mèrits per
proveir amb personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès o d’altres administracions públiques, el lloc de
treball que es relaciona i de confor­mitat amb les bases específiques
següents:
Base 1a. Identificació del lloc de treball a proveir
Àrea/ Àmbit
Servei/Secció
Lloc de treball
Codi lloc
Economia i Serveis Generals
Servei de Contractació i Compres
Tècnic/a de Gestió
116
Les funcions del lloc de treball són les que consten a la fitxa
descriptiva del lloc de treball i que són les següents:
*
Les assignades amb caràcter general per la normativa bàsica
d’aplicació i per les normes sobre estructura i funcions d’aquest
Ajuntament.
*
Les assignades amb caràcter general per la normativa vigent en
matèria de prevenció de riscos laborals i en particular
col·laborar, d’acord amb l’estructura organitzativa, en
l’establiment i execució de les mesures corresponents en aquesta
matèria.
*
Realització d’activitats tècniques i administratives de nivell
medi: gestió estudi i proposta, elaboració d’informes, control,
execució i/o inspecció referides a les activitats administratives
de la seva categoria professional.
*
Gestió dels recursos tècnics i humans adscrits al negociat.
*
Informació i despatx al públic.
*
D’altres funcions relacionades amb les anteriors.
La formació rellevant que s’associa al lloc de treball a la relació de
llocs de treball publicada en el BOP de 24 de desembre de 2014 (codi
116) són les següents:
*
Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.
*
Coneixements en l'àmbit de l'organització, procediment i règim
jurídic de les administracions locals.
*
Coneixements de gestió tècnica i administrativa referida a l'àmbit
d'actuació del lloc.
*
Direcció i motivació d'equips de treball.
*
Organització del treball.
*
Dret urbanístic.
Les retribucions del lloc de treball són les que consten a la relació
de llocs de treball i en concret les següents:
Sou Base: Funcionari/ària de carrera grup A2: 13.166,02 €/anual
Funcionari/ària de carrera grup C1: 10.083,76 €/anual
Complement de destinació: 18 (5.638,22 €/anual))
Complement Específic: 10.144,04 €/anual
Base 2a. Modalitat d’adscripció
-------------------------------
L’adscripció definitiva es farà pel procediment de concurs de mèrits i
amb els efectes previstos en la normativa vigent.
Base 3a. Requisits de les persones aspirants
--------------------------------------------
Per participar al concurs de mèrits les persones aspirants hauran de
complir els requisits següents en la data de finalització de
presentació de sol·licituds de participació:
*
Ser personal funcionari de l’ajuntament carrera pertanyent al grup
A2 o C1.
*
Posseir la titulació acadèmica de Diplomatura Universitària.
*
Coneixement de llengua catalana nivell C.
No podran prendre part en aquest concurs de mèrits les persones
funcionaries de carrera que:
*
Hagin estat remogudes o cessades dels seus llocs de treball sense
obtenir altra destinació definitiva.
*
Hagin estat suspeses de forma ferma mentre duri la suspensió.
*
No hagin estat un mínim de dos anys en el lloc de treball
anterior.
Les persones aspirants no hauran d’aportar cap document que acrediti
el compliment d’aquests requisits si aquests documents ja consten al
Registre de Personal de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, ja que
en aquest cas seran incorporats d’ofici a l’expedient per part del
Servei de Recursos Humans.
Base 4a. Barem de mèrits
------------------------
De conformitat amb el que preveu la base 3a de les Bases marc
reguladores de provi­sió de llocs de treball i l’article 14 del Decret
123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de
Provisió de llos de treball i promoció professional dels funcionaris
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya el concurs constarà
de dues fases:
El barem del concurs de mèrits per proveir el lloc de treball indicat
a la base 1a serà el següent:
1a fase. Valoració dels mèrits següents:
1.
Antiguitat:
Es valorarà per anys complets de serveis, inclosos els serveis
prestats en altres Admi­nistra­cions Públiques, a raó de 0,10 punts
per any i fins a un màxim de 2 PUNTS
2.
Categoria professional i grau personal consoli­dat:
Es valorarà en funció de les diferents categories i nivells de
complement de destinació que es consideren com a preferents fins a un
màxim de 2 PUNTS de conformitat amb el barem següent:
1.
Categoria professional:
- Categoria corresponent al grup A2 (personal funcionari) 1 punt.
- Categoria corresponent al grup C1 (personal funcionari) 0,50 punts
En el cas que la persona concursant disposi de les dues categories
professionals només es valorarà la categoria professional superior.
2.2 Grau personal consolidat:
- Grau consolidat de nivell superior a18 . 1 punt.
- Grau consolidat de nivell 18 0,75 punts.
- Grau consolidat de nivell 15 o
17...............................................0,50 punts.
- Grau consolidat de nivell inferior a 15 0,25 punts.
3.
Experiència professional:
Es valorarà el treball desenvolupat en els anteriors llocs de treball
ocupats, atenent especialment l’experiència en els llocs de treball
desenvolupats en el mateix àmbit d’actuació i/o similar funció del
lloc a cobrir, fins a un màxim de 6 PUNTS de conformitat amb el barem
següent:
3.1 Serveis prestats en el Servei d’adscripció del lloc convocat: fins
a un màxim de 3 PUNTS
- Llocs de treball del mateix nivell de complement de destí: 0,50 per
any.
- Llocs de treball d’inferior nivell de complement de destí: 0,25 per
any.
3.2 Serveis prestats en el Servei de Contractació d’altres
administracions públiques: fins a un màxim de 2 PUNTS
- Llocs de treball del mateix nivell de complement de destí: 0,50 per
any.
- Llocs de treball d’inferior nivell de complement de destí: 0,25 per
any.
3.3 Realització de treballs en altre Servei/Secció/Unitat: fins a un
màxim de 1 PUNT
- Llocs de treball del mateix nivell de complement de destí: 0,50 per
any.
- Llocs de treball d’inferior nivell de complement de destí: 0,25 per
any.
Les fraccions d’any es valoraran proporcionalment sobre el valor de la
puntuació atorgada per any.
4.
Titulacions acadèmiques:
Es valoraran les titulacions acadèmiques rellevants per a l’exercici
del lloc de treball, fins a un màxim de 3 PUNTS, de conformitat amb el
següent barem:
- Diplomatura (diferent a la aportada com a requisits) ...........1
punt
- Llicenciatura/Grau
................................................................................2
punts
5.
Cursos de formació i/o perfeccionament:
Es valoraran els cursos de formació o perfeccionament sempre que
tinguin relació directa amb el lloc a cobrir, puntuant-se en funció de
les matèries examinades i la seva durada fins a un màxim de 3 PUNTS,
de conformitat amb el barem següent:
5.1 Cursos, jornades i/o seminaris relacionats amb les funcions
bàsiques del lloc de treball, fins
a un màxim de 2 punts.
5.2 D’altres cursos o seminaris que tinguin relació amb
l’administració Pública, fins a un màxim d’ 1 punt.
Els cursos, jornades o seminaris es valoraran segons el criteri
següent:
*
Jornades o seminaris fins a 5 hores............ 0,01punts
*
Jornades o seminaris, fins a 10 hores........ 0,05 punts
*
Cursos de formació fins a 20 hores .......... 0,10 punts
*
Cursos fins a 50 hores ............................... 0,25 punts
*
Major de 50 hores ..................................... 0,35 punts
*
Major de 100 hores .................................. 0,50 punts
Els cursos, cursets i jornades que s’al·leguin com a mèrits hauran de
ser acreditats mitjançant fotocòpies dels títols oficials o
homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos, així com la
durada en hores.
Els títols o certificats en els què no consti la durada de la formació
en hores seran valorats amb la
puntuació mínima d’aquest barem.
La junta d'avaluació queda facultada per a determinar els cursos de
formació que no es tindran en compte en la valoració, encara que
siguin de matèries directament relacionades amb el lloc de treball,
per raó de la seva obsolescència, inadequació o manca de vigència per
raons de temporalitat.
La puntuació màxima d’aquesta fase serà de 16 punts.
2a fase. Valoració dels mèrits següents:
2.1. Prova de coneixement
Amb la finalitat d’avaluar els coneixements, les habilitats, la
idoneïtat i la capacitat d’adaptació i l’adequació al nou lloc de
treball, les persones aspirants hauran de realitzar una prova de
coneixement que determinarà la junta d’avaluació i que estarà
relacionada amb les funcions del lloc de treball convocat. La
realització de la prova podrà ser amb eines ofimàtiques.
La prova tindrà en compte els coneixements de la persona aspirant en
relació amb els temes que figuren com a orientadors en l’annex
d’aquestes bases.
La puntuació màxima d’aquesta 2ª fase del concurs, prova de
coneixement, serà de 9 punts i la puntuació mínima per superar aquesta
prova serà de 4,5 punts.
En cas de no assolir-se la puntuació mínima no es tindrà en compte la
puntuació obtinguda als efectes de la valoració global del concurs.
La puntuació mínima per superar el concurs de mèrits, incloses ambdues
fases, ha de ser d’11,50 punts.
Resolució d’Empats: Un cop valorats els mèrits a les dues fases, en
cas d’empat, serà proposada la persona aspirant que tingui major
antiguitat a l’Ajuntament de Cerdanyola.
2.2.- Coneixement de la llengua catalana:
Les persones aspirants hauran d’acreditar, el coneixement suficient de
la llengua catalana de nivell C .
En el cas de que no es compti amb els certificats esmentats, es
realitzarà una prova de llengua catalana de caràcter obligatori i
eliminatori. D’acord amb el que preveu l’article 4.2 del Decret
161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català
i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de
llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, en la
Junta d’Avaluació s’integrarà un assessor, amb veu i sense vot.
De conformitat amb el que preveu la base general dotzena, aquesta
prova es qualificarà com apte o no apte.
Base 5a. Junta d’Avaluació
--------------------------
De conformitat amb el que preveu la Base 4 de les Bases marc
reguladores de provi­sió de llocs de treball i l’article 32 del Decret
123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la composició de la
Junta d’avaluació serà la següent:
President/a:
-Titular: Susanna Ortega Montes, Cap de Servei de RRHH.
-Suplent: Isabel Barranco Pérez, Cap de Secció de Gestió de RRHH.
Vocals:
-Titular: Maria Raña Calviño, Cap de Servei de Compres i Contractació
-Suplent: Paqui Pérez Mesa, Cap de Secció de Contractació
-Titular: Carmen Fernández Aranda, Cap de Serveis Jurídics
-Suplent: Maite Raña Calviño, Tècnica mitjà d’activitats i llicències
-Titular: Representant de l’EAPC
-Suplent: Representant de l’EAPC
Secretàri/a:
-Titular: Mari Cruz Morales Lorca, Cap d’equip de Gestió de RRHH
-Suplent: Cristina Ruano Cantalejo, Cap d’equip de nòmines RRHH
Base 6a. Procediment
--------------------
Les persones interessades podran presentar les sol·licituds de
participació, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits
al·legats, en el Registre General de l’Ajuntament en el termini de 15
dies hàbils a comptar des del dia de la publicació d’aquesta
convocatòria en el DOGC, així mateix es publicarà al Tauler d’edictes
de l’Ajuntament i es farà difusió a través del web municipal
Els requisits i mèrits al·legats per les persones aspirants
s’entendran referits a la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds.
En el procés de valoració es podrà sol·licitar a les persones
interessades els aclariments o la documentació addicional que s’estimi
necessària per a la comprovació dels mèrits al·legats.
Per a la realització de la prova de coneixement, les persones
concursants seran convocades el mateix dia que es convoqui la Junta
d’avaluació, a la mateixa Sala de formació de RRHH de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès (C. Santa Marcel·lina, 1 de Cerdanyola).
Valorats els mèrits de les dues fases del concurs, la Junta
d’Avaluació formularà proposta d’adscripció, a l’òrgan municipal
competent per a efectuar el nomenament, de la persona aspirant que
hagi obtingut major puntuació.
Si cap de les persones aspirants obtingués la puntuació mínima d’11,50
punts, la Junta d’Avaluació proposarà a l’òrgan municipal competent la
declaració de desert del concurs. En aquest cas, el lloc de treball
podrà ser cobert mitjançant la tècnica de redistribució d’efectius de
personal.
Base 7a. Presa de possessió
De conformitat amb el que preveu l’article 75 del Decret 123/1997, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de Provisió de Llos
de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració
de la Generalitat, el termini per prendre possessió serà de 2 dies
hàbils a comptar des del dia següent al del cessament del lloc de
treball que es venia desenvolupant, que s’haurà de produir dintre dels
3 dies hàbils següents a la publicació de la resolució del concurs al
DOGC.
Base 8a. Remoció del lloc de treball
De conformitat amb el que preveu l’article 84 del Decret 123/1997, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de Provisió de Llos
de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració
de la Generalitat,, el/la funcionari/ària de carrera que accedeixi a
un lloc de treball pel procediment de concurs podrà ser remogut per:
*
Per alteració en el contingut del lloc de treball, realitzada a
través de la relació de llocs de treball, que es modifiquin els
supòsits que van servir de base a la convocatòria .
*
Per rendiment insuficient del funcionari, sempre que no comporti
inhibició.
*
Quan es manifesti una evident manca de capacitat per ocupar el
lloc de treball que impedeixi al funcionari complir amb eficàcia
les funcions assignades.
*
Com a conseqüència d’un expedient disciplinari.
La proposta motivada de remoció serà formulada per la persona titular
del lloc de treball de Cap de Servei de RRHH i es notificarà a la
persona interessada per tal que en el termini de 10 dies hàbils
formuli les al·legacions i aporti els documents que estimi pertinents.
La proposta definitiva es posarà de manifest a la Junta de Personal
corresponent per tal que emeti el seu parer en el termini de 10 dies
hàbils.
Rebut el parer de la Junta de Personal o, transcorregut aquest termini
sense que es faci arribar aquest parer, si es produís una modificació
de la proposta s’atorgarà nou tràmit d’audiència a la persona
interessada pel mateix termini. Finalment, l’òrgan municipal que va
efectuar el nomenament resoldrà.
ANNEX
1.
El procediment administratiu: La iniciació, instrucció, ordenació
i resolució del procediment. Contingut de la resolució expressa.
La notificació. El desistiment i la renúncia. La caducitat.
2.
Els recursos administratius: concepte i classes.
3.
L’organització municipal: òrgans necessaris i òrgans
complementaris. Règim de sessions i acords dels òrgans de govern
local. Actes, certificacions, comunicacions, notificacions i
publicació dels acords.
4.
Registre d’entrada i sortida de documentació. Comunicacions i
notificacions.
5.
El pressupost municipal: Concepte, fases de la despesa i
estructura pressupostària.
6.
Els contractes del sector públic: Actuacions preparatòries i
tramitació dels expedients.
7.
Els procediment d’adjudicació en la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic.
8.
El perfil del contractant.
9.
Funcions del responsable del contracte.
10.
Especialitats de la contractació pública en les entitats locals en
la Llei 9/2017.
7