AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMÖĞRETİM

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMÖĞRETİM

DESCARGAR PDF

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönerge Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsünce yürütülen lisansüstü eğitim programlarına
ilişkin uygulama esaslarını, “Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği” ile “ADÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği”nde belirtilmiş ilkeler çerçevesinde düzenlemektedir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; 20.04.2016 tarih 29690 sayılı (R.G)
Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ile
29.11.2016 tarih 29903 sayılı (R.G) “ADÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği” çerçevesinde oluşturulmuştur.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen:
a.
ADÜ: Aydın Adnan Menderes Üniversitesini,
b.
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c.
ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
d.
Danışmanlık Havuzu: Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında
kayıtlı öğrencilerin danışmanlıklarının düşmesi durumundaki
statüsünü,
e.
Dış Kaynaklı Proje: Üniversite senatosunca kabul ve ilan edilen
kaynaklardan alınan projeleri,
f.
Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince
hazırlanacak proje çalışmasını,
g.
DYK: Doktora Yeterlik Komitesini
h.
EABD/EASD/: Enstitüde programı bulunan Enstitü ana bilim dalını /
Enstitü ana sanat dalını,
i.
EK: Enstitü Kurulunu,
j.
EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu
k.
OBİS: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini,
l.
Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına
yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli
dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,
m.
Rektörlük: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünü,
n.
Seminer Dersi: Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, alanı ile
ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir
çalışmayı topluluk önünde anlatabilme ve tartışabilme yeteneğini
ölçen uygulamalı bir dersi,
o.
Senato: Aydın Adanan Menderes Üniversitesi Senatosunu,
p.
Tez/Proje Danışmanı: Enstitüye kayıtlı öğrenciye ders ve tez/proje
dönemlerinde rehberlik etmek üzere EYK tarafından atanan öğretim
üyesini,
r.
Tez: Tezli yüksek lisans ve Doktorada tez çalışmasını/sanatta
yeterlik eserini,
s.
TİK: Tez İzleme Komitesini
t.
Uzmanlık Alan Dersi: Danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel
alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere
bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü
izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması, tez
çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi
için uygulanacak teorik bir dersi,
u.
Üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesini,
v.
YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
y.
YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
Lisansüstü programların kontenjanların belirlenmesi ve başvuru
koşulları
MADDE 4- (1) Lisansüstü programlara her dönem öğrenci kabul
edilebilir. Kontenjanların ve başvuru koşullarının belirlenmesinde şu
hususlar geçerlidir;
a.
Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları ve başvuru
koşulları, ilgili EABD/EASD başkanlıklarının teklifi, Enstitü
Kurulunun görüşü üzerine ve Senatonun kararı ile belirlenir.
b.
Ancak öğrenci kontenjanlarının belirlenmesinde, ilgili
EABD/EASD’deki öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri de dikkate
alınır. Danışmanlık yüklerinin aşılması durumunda ilgili EABD’nın
öğrenci alımları EK kararı ile geçici olarak durdurulabilir.
Danışmanlık yükü alabilecek öğretim üyesinin olması halinde
öğrenci alımları yeniden başlar.
c.
Bir anabilim dalının öğrenci alımı için kontenjan açması halinde
ilgili anabilim dalı “üçten” az kontenjan belirleyemez.
d.
Yeni açılan bir lisansüstü program, öğretim programını OBİS’de
oluşturur ve Senatoya sunulmak üzere Enstitüye gönderir. Yeni
açılan programın öğretim programı Senato tarafından onaylanmadığı
sürece öğrenci alamaz.
e.
Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran ADÜ personeli adaylar
için EABD/EASD ilgili programın o yarıyıl için belirlediği tezsiz
yüksek lisans öğrenci kontenjanının % 5’i kadar ek kontenjan
ekleyebilir.
f.
Adayların lisansüstü programlara başvuru yapabilmesi için ilanda
belirtilen bütün şartları sağlıyor olmaları gerekmektedir.
g.
Adayın bir lisansüstü programa başvuru yapabilmesi için başvuru
tarihi sonuna kadar mezun durumda olması gerekir.
h.
Başvurularda Üniversitelerarası Kurul tarafından muadil olarak
kabul edilen sınav puanları YÖK’ün belirlediği çevirim tablolarına
göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır.
i.
Lisansüstü programlara başvurularda mezuniyet notu çevriminde
YÖK’ün belirlediği not çevirim tablosu dikkate alınır.
Bilim sınavı jürilerinin belirlenmesi
MADDE 5 – (1) Bilim sınavı jürileri; ilgili EABD/EASD başkanlığı
tarafından teklif edilen “beş” öğretim üyesi arasından, EYK tarafından
“üç” asıl, “iki” yedek üyenin belirlenmesiyle oluşturulur.
2.
Anabilim dalında yeterli öğretim üyesi bulunmaması durumunda diğer
anabilim dallarında bulunan öğretim üyelerinin de jüri üyesi
olarak önerilmesi mümkündür.
3.
Asil üyelerden birinin jüride yer alamayacak olması durumunda,
sınav tarihinden en geç iki gün önce katılamama gerekçesini de
belirten bir dilekçe ile Enstitüye bildirmesi gerekmektedir.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 6- (1) Lisansüstü programlara yapılan başvurular bilim sınavı
jürisi tarafından aşağıda belirtilen şekilde değerlendirilerek adayın
başarı notu hesaplanır ve buna göre sıralama yapılır.
a.
Tezli yüksek lisans programına başvuran adayın başarı notu;
1.
ALES notunun %50’si,
2.
Bilim sınavı ve/veya mülakat notunun % 30’u,
3.
Lisans mezuniyet notunun % 20’si,
b.
Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayın başarı notu;
1.
Lisans mezuniyet notunun % 50’si,
2.
Bilim sınavı ve/veya mülakat notunun % 50’si
3.
İlgili programa başvuruda bulunan ADÜ personeli sayısının
belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda adayların lisans
mezuniyet notu dikkate alınır.
c.
Doktora programına başvuran adayın başarı notu;
1.
ALES notunun %50’si,
2.
Bilim sınavı ve/veya mülakat notunun % 30’u,
3.
Yüksek lisans (lisans derecesi ile başvuranlar için lisans),
mezuniyet notunun %20’si
d.
Sanatta Yeterlik programına başvuran adayın başarı notu;
1.
Yüksek lisans(lisans derecesi ile başvuran adaylar için lisans)
mezuniyet notunun % 40’ı,
2.
Sanat sınavının % 60’ı,
dikkate alınarak hesaplanır.
2.
Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayın başarılı
sayılabilmesi için başarı notunun “100” üzerinden en az “60” ve
doktora programına başvuran adayın başarılı sayılabilmesi için
başarı notunun “100” üzerinden en az “70” olması gerekir. Bu
notların altında olan adaylar başarısız sayılır. Adayın başarılı
ya da başarısız değerlendirmesinde sadece mülakat notu dikkate
alınamaz.
3.
Bilim sınavı; yazılı sınav ve/veya mülakat olarak yapılabilir.
4.
Yazılı sınav ve mülakatın beraber yapılması halinde katkıları
eşittir.
5.
Bilim sınavına girmeyen aday başarısız sayılır ve kayıt hakkı
kazanamaz. Bilim sınavının mazeret sınavı yoktur.
6.
Başarı notu yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Sıralamada
eşitlik olması durumunda bilim sınavı notu dikkate alınır. Bunda
da eşitlik olması halinde mezuniyet notu dikkate alınır.
7.
Başvurularda Üniversitelerarası Kurul tarafından muadil olarak
kabul edilen sınav puanları YÖK’ün belirlediği çevirim tablolarına
göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır.
8.
Lisansüstü programlara başvurularda mezuniyet notu çevriminde
YÖK’ün belirlediği not çevirim tablosu dikkate alınır.
9.
Lisansüstü başvuru sonuçlarının açıklanması
MADDE 7 – (1) Bilim sınavı jüri üyeleri tarafından yapılan
değerlendirme sonuçları ilgili EABD başkanlığına iletilir.
(2) EABD başkanlığı mülakat tarihinden itibaren en geç iki iş günü
içinde değerlendirme sonuçlarını Enstitüye gönderir.
(3) Değerlendirme listesinde başarılı olan adaylar ve yedek adaylar
(olması durumunda) yer almalıdır. Ayrıca bir yedek liste gönderimi
yapılmaz.
(4) Değerlendirme sonuçları EYK kararının ardından yalnızca Enstitü
tarafından internet sayfasında ilan edilir.
(5) Başarılı olan ve yedek listede (EABD/EASD tarafından oluşturulmuş
ise) yer alan adaylar birlikte ilan edilir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara her dönem özel öğrenci kabul
edilebilir. Ancak bir programa bir yarıyılda “en fazla iki” öğrenci,
özel öğrenci olarak kabul edilir.
2.
Özel öğrenci kabulü; ilgili EABD/EASD başkanlığının kararı ve EYK
onayı ile gerçekleşir.
3.
Özel öğrenci başvuruları akademik takvimde belirlenen süreler
içinde “Özel Öğrenci Başvuru Formu” doldurularak doğrudan ilgili
EABD/EASD başkanlığına yapılır.
4.
Özel öğrenci olarak kabul edilebilmek için ilgili EABD/EASD
tarafından o eğitim öğretim yılı/yarıyılı için programa başvuru
koşullarında belirlenen bölüm/program(lar)dan mezun olunması
gerekir.
5.
Lisansüstü programlardan herhangi birine kayıtlı olan öğrenci,
özel öğrenci olarak kabul edilemez.
4.
Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye
yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.
5.
Bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından
yararlanamaz (öğrenci kimliği verilmez, askerlik işlemleri
yürütülmez, vb.).
6.
Kayıtlı özel öğrenciler takip eden dönemde katkı payı ve öğrenim
giderini ödemek şartıyla sadece ders kaydı yaptırır. Bu öğrenciler
bir yarıyılda en fazla üç derse (veya en fazla 9 ulusal kredi)
kayıt yaptırabilir.
7.
Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam, ders sınavları, ders
notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve ders tekrarı,
lisansüstü programların ilkelerine göre yürütülür.
8.
Özel öğrenciler, sadece enstitüde açılan dersleri seçebilir. Başka
bir enstitüden veya programdan ders alamaz.
9.
Özel öğrenci olarak kayıt hakkı kazanan adaylar örgün öğretim
katkı payını öderler. Kaydoldukları dersleri bırakmaları halinde
katkı payı ödemeleri geri iade edilmez.
10.
Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak başarılı
oldukları takdirde kendilerine derslerin kredisi ve başarı
durumunu belirleyen bir belge verilir.
11.
Özel öğrenciler bir lisansüstü program kazandıkları takdirde, son
beş yıl içinde başardıkları lisansüstü dersleri ilgili lisansüstü
eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçmemek şartıyla EABD/EASD
başkanlığının uygun görüşü ve EYK kararı ile kredisine
saydırabilir.
Yatay geçiş ile öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Yükseköğretim kurumunda yer alan ilgili enstitü
bünyesindeki başka bir ABD/ASD’de veya başka bir yükseköğretim
kurumunun lisansüstü programında kayıtlı olup en az bir yarıyılını
başarıyla tamamlamış olan öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş
yoluyla kabul edilebilir. Bir programın tezsiz yüksek lisans
programından tezli yüksek lisans programına geçiş, yatay geçiş olarak
değerlendirilmez. Yatay geçiş öğrenci kontenjanları, EABD/EASD
başkanlığının teklifi, EK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenerek,
diğer kontenjanlarla birlikte ilan edilir. Bu ilanda başvuru
tarihleri, başvuru koşulları ve kontenjanları yer alır. Yatay geçiş
başvuruları akademik takvimde belirlenen süre içinde yapılır.
(2) Yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencinin;
a.
En az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olması,
b.
Başarısız dersi bulunmaması ve not ortalamasının; yüksek lisans
için en az 70, doktora için en az 75 olması,
c.
Disiplin cezası (yurtiçi) almamış olması,
d.
İlgili program tarafından belirtilen başvuru koşullarını
sağlaması, gerekir.
2.
Yatay geçiş başvurusunda öğrencinin;
a.
Diploma veya mezuniyet belgesinin aslını,
b.
Öğrenci Belgesi ve Not Döküm Belgesini (aslı veya onaylı örneği),
c.
ALES belgesini,
d.
Yabancı dil belgesini (başvurulan programda yabancı dil şartı
olması halinde),
e.
Disiplin cezası almadığına dair belgesini,
f.
Ders içeriklerini
teslim etmesi gerekir.
2.
Başarı sıralaması, öğrencinin bulunduğu programdaki “Not Dökümü”
(ağırlıklı genel not ortalaması) esas alınarak yapılır.
3.
EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK kararı ile yatay geçiş ile
öğrenci kabul edilir.
4.
Üniversitemizde araştırma görevlisi kadrosuna atanıp başka bir
üniversitede öğrenim gören veya enstitümüzde kadrosunun bulunduğu
programı açık olmadığından başka bir programda öğrenim gören
araştırma görevlileri, kadrosunun bulunduğu lisansüstü programın
açılması ile birlikte başvuru yapması durumunda EYK kararı ile
başka bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanırlar.
5.
İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları
için enstitü internet sayfasında ilan edilir.
6.
Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine,
ilan edilen gün ve saatte, yedek listeden kontenjan tamamlanana
kadar başarı sıralamasına göre kayıt alınır.
7.
Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencinin, öğrenim süresi, almış
olduğu derslerin eşdeğerliği ve alacağı dersler gibi intibaka
ilişkin işlemler EABD/EASD başkanlığının önerisi üzerine EYK
tarafından karara bağlanır.
Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 10- (1) Lisansüstü programlara yabancı uyruklu öğrenci kabulü
yapılabilir. Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara
başvurularında ve kabulünde Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı
Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi hükümleri
uygulanır.
Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş
MADDE 11- (1) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans
programına geçiş yapılabilir. Bir anabilim dalında her dönem için “en
fazla iki” öğrenci tezsiz yüksek lisanstan tezli yüksek lisansa
geçebilir. Ancak başvuruda bulunanlar arasında şehit yakını ile gazi
ve gazi yakını olması durumunda bunlar için ek kontenjan açılır. Bu
adaylar yönergede belirtilen başvuru koşullarını sağlıyor olmak
kaydıyla mülakattan muaf tutularak ilgili anabilim dalı başkanlığının
kararı EYK’nın onayı ile tezli yüksek lisansa geçebilir.
2.
Tezsiz yüksek lisanstan tezli yüksek lisansa geçiş, yalnızca aynı
EABD/EASD içinde mümkündür.
3.
Öğrencinin geçiş başvurusunda bulunabilmesi için bir tezsiz yüksek
lisans programına kayıtlı (devam ediyor) olması gerekir.
4.
Bir tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenci, en erken
birinci dönemin sonu itibarıyla geçiş başvurusunda bulunabilir.
5.
Öğrencinin geçiş talebinde bulunabilmesi için ilgili EABD/EASD
tezli yüksek lisans programına en son öğrenci alımında ilan ettiği
genel ve özel başvuru koşullarını sağlıyor olması gerekir
(öğrencinin başvuru yaptığı dönemde programa öğrenci alınacak ise
o şartlar dikkate alınır). Eğer son öğrenci alımında genel ve özel
hiçbir şart belirtilmemiş ise bu durumda öğrencinin ADÜ Lisansüstü
Eğitim-Öğretim Yönetmeliğindeki asgari şartları taşıması gerekir.
6.
Başarısız dersi bulunan öğrenci geçiş başvurusunda bulunamaz.
7.
Geçiş başvuruları, lisansüstü programlara başvuru tarihlerinde
yapılır ve bu süreç içinde tamamlanır.
8.
Öğrenci, geçiş başvurusunu EABD başkanlığına dilekçe ile yapar ve
gerekli belgeleri dilekçe ekinde sunar.
9.
Başvuruda bulunan öğrencilere mülakat yapılır. Mülakat, lisansüstü
programlara öğrenci alımında yapılan mülakat ile birlikte,
lisansüstü öğrenci alımları için belirlenmiş jüri tarafından
yapılır.
10.
İlgili programın lisansüstü programlara o yarıyıl öğrenci
almayacak olması durumunda yönergenin 5. maddesine göre jüri
oluşturulur ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde mülakat
gerçekleştirilir.
11.
Bilim jürisi, tezsiz yüksek lisanstan tezli yüksek lisansa geçmek
için başvuranlar arasında başarı sıralaması oluşturur. Başarı
sıralamasının oluşturulmasında; öğrencinin başvurduğu dönemdeki
not ortalamasının yüzde ellisi (%50) ile mülakat notunun yüzde
ellisi (%50) dikkate alınır.
12.
Bilim jürisi tarafından belirlenen asil ve yedek adaylar, anabilim
dalı başkanlığı tarafından sınav tarihinden itibaren en geç iki iş
günü içinde enstitüye bildirilir.
13.
Enstitü kendisine bildirilen öğrencileri başvuru koşulları
yönünden değerlendirir. Başvuru koşullarını sağlamayan öğrenciler
EYK kararı ile sıralama dışında bırakılır. Sıralama dışında
bırakılan öğrencinin asil sıralamasında yer alması durumunda,
yedek sıralamadan başarı sırasına göre ikame edilerek EYK kararı
ile sıralama yeniden düzenlenir.
14.
Başarılı olan (asil/varsa yedek) ve EYK kararı ile sıralama
dışında bırakılan öğrenciler (sıralama dışında kalma gerekçesi)
diğer sınav sonuçları ile birlikte internet sayfasında ilan
edilir.
15.
Başvurusu kabul edilenlerin, tezsiz yüksek lisans programında
aldığı dersler EABD’nin görüşü üzerine EYK kararı ile tezli yüksek
lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
16.
Tezsiz yüksek lisanstan tezli yüksek lisansa geçen öğrencinin
tezli yüksek lisans programını bırakması durumunda, tezsiz yüksek
lisans programını tamamlama koşullarını sağlanmış ise öğrenciye
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Lisansüstü programlara kesin kayıt
MADDE 12– (1)Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan asil ve yedek
aday listeleri EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü internet
sayfasında ilan edilir.
2.
Öğrenci olmaya hak kazanan adayların kayıtları, akademik takvimde
belirtilen tarihlerde yapılır.
3.
Kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul
edilir.
4.
Adaylar, kayıt için gerekli belgeleri süresi içinde enstitüye
vererek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır.
5.
Belirlenen süre içinde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar,
mazeretleri dikkate alınmaksızın kayıt haklarını kaybeder.
6.
Lisansüstü programlardaki boş kontenjanlar, yedek aday listesi
belirlenmiş ise, yedek listeden sıralamaya uygun olarak
tamamlanır.
7.
Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler akademik takvimde
belirtilen kayıt yenileme tarihleri arasında ders kaydını yapmak
zorundadır.
Kesin kayıtta istenen belgeler
MADDE 13- (1) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı (Onaylı
örneği ADÜ SBE tarafından yapılır),
2.
Yurt dışından mezun olanlar için YÖK denklik belgesi,
3.
Transkript (aslı veya onaylı örneği),
4.
ALES Belgesi,
5.
Yabancı dil belgesi (programın şart olarak belirtmesi durumunda),
6.
Adli Sicil Kaydı,
7.
Askerlik Durum Belgesi,
8.
Resim,
9.
Öğrenim Ücreti Belgesi (Tezsiz Yüksek Lisans için)
10.
Lisansüstü programlarda katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 14- (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar
yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katkı
payı ve/veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır.
2.
Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve
mazeretleri EYK tarafından kabul edilmeyen öğrenciler o dönem için
ders kayıt işlemlerini yaptıramaz ve öğrencilik haklarından
yararlanamaz.
3.
Lisansüstü programlarda öğrenci tarafından ödenen öğrenim
ücretinin geri iadesi yapılamaz. Ancak öğrencinin yarıyıl için
belirlenen ücretten fazla ödeme yapması halinde fazla ödenen kısım
geri iade edilebilir. Öğrencinin ilgili yarıyılda eksik ders kaydı
yapmış olması, öğrenim ücretinin iadesini sağlamaz. Böyle bir
durumda öğrencinin eksik olan derslere kayıtlanması sağlanır.
4.
Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci, ilk iki yarıyılda
belirlenen öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Öğrencinin ilk iki
yarıyılda, o yarıyıl için belirlenen öğrenim ücretin altında ödeme
yapılması mümkün değildir. Üçüncü yarıyılda ise öğrenci başarısız
olduğu ve yeniden almak istediği derslerin öğrenim ücretini ödemek
zorundadır.
5.
Tezsiz yüksek lisans programlarında ADÜ personeline indirim
uygulanabilir. Bu indirim, tezsiz yüksek lisans için belirlenen
ücretin en fazla % 25’i kadardır. İndirim oranı her yarıyıl için
EYK kararı ile belirlenir. Ancak indirim uygulanacak personel
sayısı, ilgili tezsiz yüksek lisans programının o dönem için
belirlenen tezsiz yüksek lisans öğrenci kontenjanının % 5’ini
geçemez.
Lisansüstü programlarda kayıt yenileme
MADDE 15- (1) Öğrenciler her yarıyıl akademik takvimde belirlenen
tarihlerde ders kaydını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileyecek tüm
öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders/uzmanlık alan
/seminer dersi, yeterlik, tez/proje dersi kayıtlanma işlemini yapmak
zorundadır.
2.
Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, mazeretli kayıt
yenileme tarihleri de dahil, kaydını yenilemeyen öğrenciler o
yarıyılda derslere giremezler ve öğrencilik haklarından
yararlanamazlar. Kayıt yenilenmeyen süreler de azami eğitim
öğretim süresine dahildir.
3.
Ders kaydını yenileyen bir öğrenci, devamsızlık süresi geçmemiş
olmak ve alabileceği kredi/AKTS yükünü aşmamak kaydıyla, sonradan
yeni bir derse kayıtlanabilir. Ancak öğrencinin kayıt olduğu
açılmış bir dersten çekilmesi mümkün değildir.
4.
Bir yarıyılda “en fazla 45” AKTS’lik derse kayıtlanılabilir.
5.
Lisansüstü programlarda bir öğrenci ilk iki yarıyıl toplamında
(bir eğitim-öğretim yılı) en az 60 AKTS’lik derse kayıtlanmak
zorundadır.
2.
Tezli yüksek lisans programında öğrenciler, ikinci dönemden
itibaren dersleriyle birlikte tez çalışmasına da kayıt olabilir.
3.
Ders kayıtları ile ilgili bütün sorumluluk öğrenciye aittir.
4.
Tez danışmanı kendisine tanınan süre içerisinde, öğrencinin seçmiş
olduğu dersleri onaylar. Gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin
seçmiş olduğu derslerin değiştirilmesini önerebilir.
5.
Tez danışmanı kendisine tanınan süre içerisinde onaylama işlemini
gerçekleştirmemesi durumunda öğrencinin seçmiş olduğu dersler
otomatik olarak kesinlik kazanır.
6.
Öğrenci, ortak danışmanı bulunması durumunda, Uzmanlık Alan
dersini birinci danışmanından alır.
7.
Kayıt yenileyemeyen öğrencilerin mazeret başvuruları akademik
takvimde belirtilen süre içinde alınır. Sağlık, doğal afet,
tutukluluk, mahkûmiyet ve EYK tarafından kabul edilebilecek diğer
nedenlerle özel durumlarını belgeleyen öğrencilerin mazeretleri
EYK tarafından değerlendirilir. Süresi dışındaki başvurular
değerlendirmeye alınmaz.
8.
Kayıt yenilemeyen öğrenciler kayıt yenilemedikleri dönemlerde
yeterlik, tez önerisi, tez izleme sınavlarına katılamazlar ve
tezlerini teslim edemezler.
9.
Kayıt yenilemesine rağmen yeterlik, tez öneri ve/veya tez izleme
sınavları yapmayan öğrenciler ilgili yarıyılda başarısız sayılır.
10.
Lisansüstü programlarda ders değiştirme
MADDE 16- (1) Derse kayıtlanma işlemleri sonunda akademik takvimde
belirlenen tarihte açılan/açılmayan dersler ilgili enstitülerin
internet sayfalarında ilan edilir.
2.
İlan edilen listelere göre açılmayan dersi bulunan öğrenciler
açılan derslere akademik takvimde belirlenen tarihler arasında
danışman onayı ile kayıtlanır.
3.
Açılan derslerde değişiklik yapılamaz. Açılmayan ders yerine derse
kayıtlanma işlemini süresi içinde yapmayan öğrencilere mazeret
hakkı verilmez.
4.
Danışmanın bulunmadığı zorunlu hallerde (yurtdışı görevlendirme,
hastalık, idari izin) ilgili EABD/EASD başkanlığının onayı ile
ders değiştirme yapılabilir.
Lisansüstü programlarda ders saydırma
MADDE 17- (1) İlgili EABD/EASD kurulunun önerisi EYK’nın kararı ile
öğrenci, daha önceki yıllarda başarılı olduğu lisansüstü derslerini
mezuniyet kredisine/AKTS’sine saydırabilir.
2.
Ders saydırma işlemi öğrencinin ilgili lisansüstü programa kesin
kayıt yaptırdığı yarıyıl başında veya en geç birinci yarıyıl
sonuna kadar yapılabilir.
3.
ADÜ dışındaki enstitülerden alınan ders kredileri kayıtlı olduğu
programın gerektirdiği kredi sayısının %70'ini geçemez.
4.
Saydırılacak dersin son beş yıl içinde alınmış olması gerekir.
5.
ADÜ’den alınan ve başarılı olunan derslerin başarı notunun yüksek
lisans için en az “B3”, doktora için en az “B2” olması gerekir.
6.
Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan ve başarılı olunan
derslerin başarı notunun yüksek lisans için en az “B2”, doktora
için en az “B1” olması gerekir.
Başka enstitüden veya başka programdan ders alma
MADDE 18- (1) Lisansüstü programlarda, ilgili programı tamamlamak için
alınması gereken toplam derslerin en fazla yarısı üniversite içindeki
başka bir program(lar)dan, üniversite dışından veya bir alt programdan
alınabilir.
2.
ADÜ içindeki başka bir program(lar)dan danışmanın onayıyla
ders(ler) alınabilir.
3.
ADÜ dışından ise danışmanın ve anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi, EYK kararıyla ders(ler) alınabilir.
4.
Doktora programına kayıtlı bir öğrenci, daha önce almamış olmak
koşuluyla yüksek lisans programından ders(ler) alabilir. Yüksek
lisanstan alınacak dersler aynı anabilim dalının yüksek lisans
programından alınabilir.
5.
Yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrenci, daha önce almamış
olmak koşuluyla lisans programından ders(ler) alabilir. Lisanstan
alınacak dersler aynı lisans programından alınabilir.
6.
Tezsiz yüksek lisans programlarında ise sadece ilgili lisans
programından daha önce alınmamış olması koşuluyla en fazla 3 ders
alınabilir. Başka programdan veya başka üniversiteden ders
alınamaz.
Bilimsel hazırlık
MADDE 19- (1) Lisansüstü programlarda alan dışından kabul edilen
öğrencilere bilimsel hazırlık uygulanabilir. Ancak bilimsel hazırlık
uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacak ise hangi alanlara yönelik
olduğu ilan koşullarında mutlaka belirtilmelidir.
2.
Bilimsel hazırlıkta her bir öğrenciye verilecek dersler, ilgili
EABD başkanlığının teklifi EYK’nın kararı ile öğrencinin kesin
kayıt işlemlerini takiben ders kayıt işlemleri başlamadan
belirlenir.
3.
Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili
lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin
yerine geçemez.
4.
Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık
derslerinin yanı sıra ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nın
onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.
5.
Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders
notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı,
kayıt silme ve diğer esaslar senato tarafından kabul edilen
yönetmelikle belirlenir.
6.
Birinci yarıyılda başarısız olunan ders(ler) yerine ikinci
yarıyılda, ilgili EABD başkanlığının önerisi EYK kararı ile
eşdeğer tutulacak başka bir dersi alabilir.
7.
Öğrencinin daha önceden almış olduğu ders(ler) EABD başkanlığının
önerisi EYK’nın kararı ile bilimsel hazırlıkta verilecek ders(ler)
yerine sayılabilir.
8.
Bilimsel hazırlık programının süresi en fazla “iki” yarıyıldır. Bu
süre sonunda bilimsel hazırlıkta verilen ders(ler)den herhangi
birinden başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Derslerin açılması
MADDE 20- (1) Bir dersin bir yarıyılda açılabilmesi için o derse tezli
yüksek lisans ve doktora programlarında; en az “iki (2)”, tezsiz
yüksek lisans programlarında; en az “beş (5)” öğrencinin kayıtlı
olması gerekir. Bu şartın sağlanamadığı durumlarda EABD/EASD
başkanlığının talebi ve EYK kararı ile o ders daha az öğrenci ile de
açılabilir.
2.
Uzmanlık Alanı, Seminer, Tez Çalışması, Dönem Projesi ve
Danışmanlık derslerinin bir yarıyılda açılabilmesi için o derse en
az “bir” öğrencinin kayıtlı olması yeterlidir.
3.
Her öğrencinin kendi danışmanının Uzmanlık Alanı dersine
kayıtlanması zorunludur.
Ders Görevlendirmeleri
MADDE 21-(1) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu
derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili EABD
başkanlarının önerileri üzerine EYK tarafından belirlenir.
2.
Ders görevlendirmeleri yeni yarıyıl başlamadan önce Enstitü
tarafından EABD başkanlıklarından talep edilir.
3.
Ders görevlendirmeleri EYK kararı ile kesinleştikten sonra yine
Enstitü tarafından belirtilen tarihe kadar OBİS sistemine EABD
başkanlığı tarafından girilir.
4.
Ders görevlendirmelerinde zorunluluk olmadıkça ve EYK kararı
olmadan değişiklik yapılamaz.
5.
Lisansüstü programlarda ancak öğretim üyeleri ders verebilir ve
ders görevlendirmelerinde öncelikle ilgili EABD içindeki öğretim
üyeleri dikkate alınır.
6.
EABD içindeki öğretim üyelerinin ders görevlendirmesini kabul
etmemesi veya yeterli öğretim üyesinin bulunmaması durumunda EABD
dışından görevlendirme yapılabilir.
Lisansüstü Programlarda Ders Yükü
MADDE 22– (1) Bir öğretim üyesinin yüksek lisans (tezli/tezsiz)
programında ders verebilmesi için; en az bir yarıyıl lisans düzeyinde
ders vermiş olması gerekmektedir.
2.
Bir öğretim üyesinin doktora programında ders verebilmesi için; en
az iki yarıyıl lisans veya en az bir yarıyıl yüksek lisans
düzeyinde ders vermiş olması gerekmektedir.
3.
Uzmanlık alanı dersi hariç iki dönem üst üste tezli yüksek lisans
veya doktora programında mevcut dersinin açılmasını, geçerli bir
mazereti olmaksızın, önermeyen (önerdiği halde dersin herhangi bir
nedenle açılmaması durumu hariç) öğretim üyesine yeni danışmanlık,
uzmanlık alanı, uzaktan eğitim, tezli/tezsiz yüksek lisans ve
doktora dersleri verilmez.
Lisansüstü Programlarda Danışmanlık Yükü
MADDE 23- (1) Tez Danışmanlığı; bir öğretim üyesinin ilgili EABD
başkanlığının teklifi EYK’nın kararı ile bir öğrenciye danışman olarak
atandığı tarihte başlar. Tez Danışmanlığı; ders ve tez dönemleri için
yürütülen danışmanlıktır.
2.
Bir öğretim üyesinin yüksek lisans programında tez danışmanlığı
yürütebilmesi için; en az bir yarıyıl lisans düzeyinde ders vermiş
olması gerekmektedir.
3.
Bir öğretim üyesinin doktora programında tez danışmanlığı
yürütebilmesi için; en az bir yüksek lisans tezi tamamlatmış
olması (ortak danışmanlık hariç) gerekmektedir.
4.
Bir öğretim üyesi en fazla 18 danışmanlık (Aktif en fazla 12,
Pasif en fazla 6) yürütebilir. En az iki dönem üst üste kayıt
yenilemeyen öğrenci pasif öğrenci olarak kabul edilir. Tezsiz
yüksek lisans öğrencileri bu sayıya dahil edilmez. Bu sınırın
altına düşene kadar öğretim üyesine yeni tez danışmanlığı
verilmez.
5.
Aynı programın hem yüksek lisans hem doktora programının bulunması
durumunda bu sayı, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının talebi EYK
kararı ile %50 oranında arttırılabilir.
6.
Kurum dışına atanan öğretim üyelerinin başlamış olan
danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.
Ders AKTS kredi değeri
MADDE 24– (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında;
a.
Bütün derslerin (Zorunlu/Seçmeli) yarıyıl AKTS kredi değeri
“5”dir.
b.
Uzmanlık alan dersinin yarıyıl AKTS kredi değeri “8”dir.
c.
Seminer dersinin yarıyıl AKTS kredi değeri “4”dür.
d.
Yüksek Lisans tez çalışmasının AKTS kredi değeri “22”dir.
e.
Dönem projesi dersinin AKTS kredi değeri “10”dur.
2.
Doktora programlarında;
a.
Bütün derslerin (Zorunlu/Seçmeli) yarıyıl AKTS kredi değeri
“5”dir.
b.
Doktora Tez Çalışmasının AKTS kredi değeri “22” dir.
c.
Uzmanlık alan dersinin yarıyıl AKTS kredi değeri “8”dir.
d.
Seminer dersinin yarıyıl AKTS kredi değeri “4”dür.
e.
Yeterlik sınavının AKTS kredi değeri “22” dir.
2.
Tezli, tezsiz ve doktora bütün programlarda bir eğitim öğretim
yılı (ilk iki yarıyıl) için ders planlarında en az “60” AKTS kredi
değerinde ders bulunması zorunludur. 60 AKTS kredi iki döneme eşit
olarak dağıtılabileceği gibi, iki döneme farklı olarak da
dağıtılabilir.
Tez danışmanlığı dersi
MADDE 25- (1) Tez danışmanlığı dersi; bir öğrenciye EYK tarafından
danışman atandığı tarihte başlar ve tezini teslim ettiği dönem sonuna
kadar, yarıyıl ve yaz aylarını da kapsayacak şekilde, devam eder.
2.
Tez Danışmanlığı; ders ve tez dönemleri için yürütülen
danışmanlıktır.
3.
Tez danışmanlığı, her bir öğrenci için “1 saat uygulama (0+1)”
ders yüküdür.
4.
Bir öğretim üyesi ders dönemindeki her bir öğrencisi için haftalık
ders programında 1 saat “danışmanlık dersi” açar.
5.
Öğrencinin teze geçmesi durumunda tez danışmanlığı yükü “Tez
Çalışması dersinden” alınır.
Uzmanlık alan dersi
MADDE 26-(1) Uzmanlık Alan Dersi; bir öğrenciye EYK tarafından
danışman atandığı tarih itibarıyla başlar ve tezini teslim ettiği
tarihe kadar, yarıyıl ve yaz aylarını da kapsayacak şekilde, devam
eder.
2.
Tez danışmanlığı yürüten her öğretim üyesi için, EYK kararı ile
bir öğrenciye danışman (ders/tez) olarak atandığı tarihten
itibaren, uzmanlık Alan Dersi açılır.
3.
Bir öğretim üyesi, öğrenci sayısına bakmaksızın, “Yüksek Lisans
Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora Uzmanlık Alan Dersi” olmak üzere,
bir dönemde en fazla iki ayrı uzmanlık alan dersi açabilir. Ancak
bunlardan sadece birisinin ek ders ücretini alabilir.
4.
Uzmanlık Alan Dersi, öğrenci sayısına bakılmaksızın, haftada “8
saat teorik (8+0)” ders yüküdür. AKTS kredisi 8 olarak
değerlendirilir ve haftalık ders programında gösterilir (haftalık
ders programına 8 saat teorik ders olarak girilmelidir).
5.
İlgili öğretim üyesi yarıyıl sonu başarı notunu,
Başarılı/Başarısız şeklinde, OBİS sistemi üzerinden değerlendirir.
6.
Öğretim üyelerinin izinli olduğu dönemlerde ve yurt dışı
görevlendirmelerinin üç aydan fazla olması durumunda ücretlendirme
yapılamaz.
Seminer dersi
MADDE 27-(1) Bir öğretim üyesi, öğrenci sayısına bakmaksızın, “Yüksek
Lisans Seminer Dersi” ve “Doktora Seminer Dersi” olmak üzere, ayrı
ayrı Seminer Dersi açabilir. Ancak bir öğretim üyesi bir programda en
fazla bir seminer dersi şubesi açabilir.
2.
Seminer Dersi, öğrenci sayısına bakılmaksızın, haftada “2 saat
uygulama (0+2)” ders yüküdür. AKTS kredisi 4 olarak
değerlendirilir ve haftalık ders programında gösterilir (haftalık
ders programına 2 saat uygulama olarak girilmelidir).
3.
İlgili öğretim üyesi yarıyıl sonu başarı notunu,
Başarılı/Başarısız şeklinde, OBİS sistemi üzerinden değerlendirir.
Dönem projesi dersi
MADDE 28-(1) Dönem Projesi dersi, öğrenci sayısına bakılmaksızın,
haftada “2 saat uygulama (0+2)” ders yüküdür ve haftalık ders
programında gösterilir (haftalık ders programına 2 saat olarak
girilmelidir).
2.
Bir öğretim üyesi bir yarıyılda aynı programda en fazla bir Dönem
Projesi dersi açabilir.
3.
Dönem projesi dersi, teorik derslerde de olduğu gibi, ders
programında hafta sonuna konulabileceği gibi hafta içi saat 17’den
sonraya da konulabilir.
4.
Öğrenci ilgili dönemde açılan Dönem Projesi dersine kayıtlanmak
zorundadır. İlgili dönemde birden fazla şubenin açılmış olması
durumunda öğrenci dilediği şubeye kayıtlanabilir. Öğrencinin Dönem
Projesi dersinden başarısız olması durumunda diğer yarıyılda başka
bir öğretim üyesinin Dönem Projesi dersine kayıtlanması mümkündür.
5.
Öğrencinin Dönem Projesi dersine ilişkin çalışması kayıtlandığı
şubenin öğretim üyesi tarafından değerlendirilir.
6.
Dönem Projesi dersini yürüten öğretim üyesi, öğrencinin proje
çalışmasına ilişkin değerlendirmesini, Başarılı/Başarısız şeklinde
OBİS sistemine girer.
7.
Dönem Projesi dersinden başarılı olan öğrenci çalışmasına ilişkin
Enstitüye bir rapor teslim eder. Rapor, yeni dönem ders kayıt
işlemleri başlamadan önce Enstitüye teslim edilmek zorundadır.
8.
Rapor, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından hazırlanan formata
uygun bir biçimde hazırlanarak Enstitüye teslim edilmek
zorundadır.
9.
Başarılı olduğu halde süresi içinde Dönem Projesi Raporunu
Enstitüye teslim etmeyen veya hatalı teslim eden öğrenciye EYK
kararı ile 15 gün ek süre verilir. Bu süre içinde de teslim
etmemesi veya şekil yönünden formata uygun olarak teslim etmemesi
durumunda bir sonraki döneme kayıt yaptırması, ilgili dönemin
öğrenim ücretini yatırması (dönem projesine denk gelen miktarı)
gerekmektedir. Aksi takdirde mezuniyet işlemleri yapılamaz.
Yeterlik Sınavı
MADDE 29-(1) Yeterlik sınavları “Doktora Yeterlik Komitesi” tarafından
yürütülür.
2.
Yeterlik sınavları; yılda iki kez yapılır.
3.
Öğrenci doktora yeterlik sınavına gireceği yarıyılda “Doktora
Yeterlik” dersine kayıtlanmak zorundadır.
4.
Doktora Yeterlik Jürisi; biri öğrencinin danışmanı, üniversite
içinden iki üye ve üniversite dışından iki üye olmak üzere beş
öğretim üyesinden oluşur.
5.
Tez danışmanı ile doktora yeterlik komitesi; tez danışmanı hariç,
üniversite kadrosundan belirlenecek iki üye için, iki asil, iki
yedek üye, üniversite kadrosu dışından belirlenecek iki üye için,
iki asil, iki yedek üye önerir.
6.
EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın
doktora yeterlik jürisini oluşturur.
7.
Yeterlik sınavı tarihi ve yeri tez danışmanı tarafından
belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden en geç 1 ay önce
yazılı olarak doğrudan veya EABD başkanlığı aracılığıyla enstitüye
bildirilir.
8.
Sınav tarihi ve yeri ilan edilmeden yapılan veya enstitü
tarafından ilan edilen tarih ve yerde yapılmayan sınav geçersiz
kabul edilir ve tekrarlanır.
9.
Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin,
ders yükünü tamamlamış olsa bile fazladan ders/dersler almasını
isteyebilir.
10.
Bu derslerin kredi toplamı, toplam kredi miktarının üçte birini
geçemez (en fazla 7 ulusal kredi).
11.
Öğrenci, yeterlik sınav jürisinin önerisi üzerine ilgili EYK
kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.
12.
Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciye 22 AKTS verilir.
13.
Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci en erken takip eden
yarıyılda, en geç 5. yarıyılında (Bütünleşik Doktorada 7.
Yarıyılında) tekrar Yeterlik Dersine kayıtlanır ve bu yarıyılda
belirlenen tarihte ikinci kez yeterlik sınavına girer. Bu sınavda
da başarısız olması durumunda öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.
Ders tekrarı ve ders sildirme
MADDE 30-(1) Öğrenci; başarısız olduğu “zorunlu” ders veya dersleri
tekrarlamak zorundadır. Ancak zorunlu dersin öğretim programından
kaldırılmış olması veya seçmeli ders haline getirilmiş olması
durumunda ilgili EABD başkanlığının önerisi EYK kararı ile eşdeğer
tutulacak başka bir dersi zorunlu dersinin yerine alabilir.
2.
Öğrenci başarısız olduğu seçmeli ders veya dersleri yeniden
alabileceği gibi, kredi/AKTS açığını, danışmanının onayı ile
yazılabileceği yeni seçmeli ders/dersler ile tamamlayabilir.
3.
Mezuniyet için öngörülen krediden fazla ders alan öğrenciler
(tezsiz yüksek lisans programları hariç) başarılı/başarısız
durumuna bakılmaksızın dilekçe ile seçmeli ders sildirme talebinde
bulunabilir. Dilekçe öğrenci tarafından doğrudan Enstitüye verilir
ve EYK kararı ile ders(ler) silinir.
Sınavlar ve derse devam
MADDE 31-(1) Sınavlar; yarıyıl içi sınavları, yarıyıl sonu sınavları
ve bütünleme sınavlarından oluşur.
2.
Yarıyıl içi sınavları; ara sınavlar, kısa sınavlar, ödev
çalışması, projeler ve öğretim elemanının uygun göreceği diğer
faaliyetlerden oluşur. Dönem içi çalışması olarak; bunlardan
sadece biri tercih edilebileceği gibi, birkaçı da tercih
edilebilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim
üyesi tarafından ders planında veya dönem başında OBİS’de
belirtilir.
3.
Yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde
yapılır.
4.
Öğrencinin yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girebilmesi için;
teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise
en az %80’ine devam etmiş olması gerekir.
5.
Öğrencilerin devam durumları, dersin öğretim üyesi tarafından
takip edilir ve değerlendirilir.
6.
Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı
yapılabilir.
7.
Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar,
kağıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği
gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde
saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda
farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da
yapılabilir.
Ölçme ve değerlendirme
MADDE 32-(1) Lisansüstü programlarda her yarıyıl en az bir dönem içi
çalışması, bir yarıyıl sonu sınavı ve başarısız olan öğrenciler için
bir bütünleme sınavı yapılır.
2.
Başarı notu; dönem içi çalışmaları notu (ara sınav, kısa sınav,
ödev çalışması, projeler veya diğer faaliyetler) ile yarıyıl sonu
sınav notunun belirlenen oranların toplanması ile oluşur. Bu
oranlar; dersin öğretim üyesi tarafından dönem başında OBİS’de
belirtilir ve dönem içerisinde bu oranlarda değişiklik yapılamaz.
3.
Yarıyıl sonu sınav notunun başarı notuna katkısı en az %40, en
fazla %60 olabilir. Ancak dersin öğretim üyesi tarafından herhangi
bir düzenleme yapılmamış ise yarıyıl sonu sınav notunun başarı
notuna katkısı %60 olarak uygulanır.
4.
Uzaktan eğitim programlarında, gözetimsiz yapılan ölçme
değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi %20’den fazla
olamaz.
5.
Bir dersten başarılı olabilmek için o dersin başarı notunun;
yüksek lisans programlarında en az “B3”, doktora programlarında en
az “B2” olması gerekir. Ancak dönem içi çalışmaları notu ne olursa
olsun, yarıyıl sonu veya bütünleme notunun; yüksek lisans için 70
puandan, doktora için 75 puandan düşük olması durumunda öğrenci
başarısız kabul edilir.
6.
Yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde
yapılır.
7.
Sınav sonuçlarının; sınavın yapıldığı tarihten itibaren bir hafta
içinde OBİS’e girişinin yapılması ve ilan edilmesi zorunludur.
Süresi içinde sınav notlarını giremeyen öğretim üyelerine EYK
kararı ile ek süre verilebilir.
8.
Farklı üniversitelerden EYK kararı ile alınan derslere ait başarı
durumu enstitülerde uygulanan not sistemine göre değerlendirilir
ve EYK kararı ile kesinleşir.
Sınav sonucuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi
MADDE 33-(1) öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 7
gün içinde sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir.
2.
İtiraza ilişkin dilekçe doğrudan Enstitüye veya ilgili EABD
başkalığına verilebilir.
3.
İlgili öğretim üyesi dilekçenin kendisine ulaştığı tarihten
itibaren 7 gün içinde öğrencinin sınav sonucunu kontrol ederek
dilekçeye ilişkin sonucu bildirir.
4.
Söz konusu sınav sonucunun düzeltilecek olması durumunda ilgili
öğretim üyesi, gerekçesini (otomasyona hatalı giriş, eksik ve/veya
yanlış hesaplama vb), belirten bir dilekçe ve düzeltmeye esas
olacak ekleri Enstitüye gönderir.
5.
Düzeltme işlemi EYK kararı ile kesinleşir.
Tez danışmanı belirleme
MADDE 34- (1)Tezli yüksek lisans ve doktora programları için;
a.
Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kesin kayıt yaptıran
öğrenciler, kesin kayıt aşamasında, uzmanlık alanını dikkate
alarak ilgili anabilim dalında görev yapan öğretim üyelerinden
“üç” tercih yapar.
b.
Öğrencilerin danışman tercihleri kesin kayıtların bitmesini
takiben 2 iş günü içinde ilgili EABD/EASD başkanlıklarına
gönderilir.
c.
İlgili EABD/EASD Başkanlıkları, öğrenci tercihleri ve öğretim
üyelerinin danışmanlık yüklerini de dikkate alarak, her bir
öğrenci için, formların kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 3
iş günü içinde, bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı olarak
önerilen öğretim üyesinin de onayı alınır.
d.
EABD/EASD Başkanlıkları tarafından önerilen tez danışmanları EYK
kararı ile kesinleşir ve Enstitü internet sayfasında ilan edilir.
e.
Tez danışmanı atama işlemleri ilgili yarıyıl ders kayıt yenileme
tarihine kadar tamamlanır.
(2) Tezsiz Yüksek Lisans Programları için;
a.
Tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerin her
birine kesin kayıt tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili EABD
Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir danışman atanır.
b.
Ancak bu öğrenciler öğretim üyelerinin yönergede belirlenen
danışmanlık yükünden sayılmaz.
Tez danışmanı değişikliği
MADDE 35- (1) Lisansüstü programlarda her yarıyılda tez danışmanı
değişikliği yapılabilir. Ancak zorunlu haller dışında, tez danışmanı
değişen öğrenci, yüksek lisans için en az “bir”; doktora için en az
“iki” yarıyıldan önce tezini teslim edemez. Bu süre EYK karar tarihini
takip eden dönem başından itibaren işlemeye başlar. Bu nedenle yüksek
lisansta 6. dönem başından itibaren, doktorada 7. dönem başından
itibaren, zorunlu haller dışında, danışman değişikliği yapılamaz.
2.
Tez danışmanı değişikliği; öğrenci veya tez danışmanının yazılı
talebi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile
yapılır.
2.
“Tez Danışmanı Değişiklik Formu” öğrenci veya mevcut tez danışmanı
tarafından doldurulur ve ilgili EABD/EASD başkanlığına teslim
edilir.
3.
Form da değişiklik gerekçesi mutlaka belirtilmelidir. Gerekçe
belirtilmeyen danışman değişikliği talepleri değerlendirmeye
alınmaz.
4.
İlgili EABD/EASD Başkanlığı kendisine iletilen forma yeni bir
danışman önererek Enstitüye iletir.
5.
Tez danışmanı değişikliklerinde yeni tez danışmanı olarak önerilen
öğretim üyesinin de onayı alınır.
6.
Tez danışmanı değişikliği EYK kararı ile kesinleşir ve Enstitü
internet sayfasında ilan edilir.
7.
Zorunlu durumlarda (danışmanının altı aydan daha uzun süre ile
yurtdışında görevlendirilmesi, hastalık, askerlik görevi, kurum
dışı atama gibi) EABD başkanlığının önerisi üzerine EYK kararı ile
danışman değişikliği yapılır. Bu durumda da yeni tez danışmanı
olarak önerilen öğretim üyesinin onayı alınır.
8.
Tez danışmanı değişikliğinde öğretim üyelerinin danışmanlık yükü
dikkate alınır.
Ortak tez danışmanı (ikinci danışman) atama
MADDE 36- (1) Ortak Tez danışmanı, öğrencinin tez çalışmasının
niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda “Ortak Tez
Danışmanı Atama Formu” ile (tez danışmanın gerekçeli önerisi, önerilen
ortak tez danışmanının ve EABD/EASD başkanının onayı üzerine) EYK
kararı ile atanır. Ortak tez danışmanı, ADÜ içinden veya dışından bir
öğretim üyesi atanabilir. Ortak tez danışmanı en az doktora derecesine
sahip olmalıdır.
(2) Ortak tez danışmanı ataması sadece tez aşamasında yapılır.
3.
Ortak Tez Danışmanlığın Sonlandırılması: Tez Danışmanlarından
birinin ilgili EABD/EASD başkanlığına veya enstitüye başvurması
halinde EYK kararı ile sonlandırılır.
Tez önerisi ve tez konusunun belirlenmesi
MADDE 37-(1) Tezli yüksek lisans programları için;
a.
Öğrencinin tez danışmanı ile belirlediği tez konusunu tez öneri
formuna yazarak en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar (üçüncü yarıyıl
derse yazılma işlemleri son tarihine kadar) EABD/EASD başkanlığına
teslim etmesi gerekir.
b.
Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı kendisine verilen tez önerisini
üst yazı ile en geç üç iş günü içinde enstitüye gönderir.
c.
İlgili EABD başkanlığı tarafından enstitüye iletilen tez önerisi
EYK kararı ile kesinleşir.
d.
Ders ve tezin birlikte yürütülmesi mümkündür.
e.
Öğrencinin kayıt yenileme dönemi sonuna kadar tez önerisini teslim
edememesi durumunda Uzmanlık Alanı dersine ve varsa diğer
derslerine kayıtlanması ve tez önerisinin EYK kararı ile
kabulünden sonra tez çalışmasına kayıtlanması gerekmektedir.
f.
Tez önerisi EYK tarafından kabul edilen öğrencinin dönem içinde
Tez Çalışması dersine kayıtlanması mümkündür.
2.
Doktora programları için;
a.
Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, Tez
İzleme Komitesinin oluşturulmasından itibaren 1 ay içinde,
yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını
kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde (Tez Öneri
Savunma Sınavı) sözlü olarak savunur.
b.
Başarılı olan öğrencinin tez önerisi ve ekleri sınav tarihinden
itibaren en geç üç iş günü içinde Enstitüye gönderilir.
c.
İlgili EABD başkanlığı tarafından enstitüye iletilen tez önerisi
EYK kararı ile kesinleşir.
d.
Öğrencinin kayıt yenileme dönemi sonuna kadar tez önerisini teslim
edememesi durumunda Uzmanlık Alanı dersine ve varsa diğer
derslerine kayıtlanması ve tez önerisinin EYK kararı ile
kabulünden sonra tez çalışmasına kayıtlanması gerekmektedir.
e.
Dönem içinde Tez Çalışması dersine kayıtlanmak mümkündür.
Tez önerisi ve tez konusunun değiştirilmesi
MADDE 38-(1) Lisansüstü programlarda öğrenci, tez konusunu
değiştirebilir.
2.
Öğrencinin, tez konusu değişikliği için akademik takvimde
belirtilen sürede danışmanın onayını taşıyan tez konusu değişiklik
formunu EABD başkanlığına teslim etmesi gerekir.
3.
İlgili EABD başkanlığı tarafından üç iş günü içinde enstitüye
iletilen tez konusu değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.
4.
Doktora programlarında Tez Önerisi Savunma Sınavında tez önerisi
reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme
hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi
atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci
üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı
ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu
savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
5.
Akademik takvimde belirtilen süreler içinde tez konusunu
değiştiren öğrenci, yüksek lisans için en az “bir”; doktora için
en az “iki” yarıyıldan önce tezini teslim edemez. Bu süre EYK
karar tarihini takip eden dönem başından itibaren işlemeye başlar.
Bu denenle yüksek lisans programlarındaki bir öğrenci 6. yarıyılı
başından itibaren, doktora programlarında ise 7. yarıyılı başından
itibaren tez konusu değişikliği yapamaz.
Tez izleme komitesi ve tez izleme sınavı
MADDE 39-(1) Tez İzleme Komitesi; biri öğrencinin tez danışmanı,
EABD/EASD’den bir üye ve üniversite içinden anabilim dalı dışından bir
üye olmak üzere üç üyeden oluşur. Danışman hariç her bir üye için iki
öğretim üyesi önerilir.
2.
Tez İzleme Komitesi, tez danışmanının önerisi EABD/EASD
başkanlığının görüşü üzerine EYK kararı ile belirlenir.
3.
Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi yılda
iki kez toplanır. Bunlardan birincisi, Ocak-Haziran; ikincisi,
Temmuz-Aralık ayları arasında yapılır.
4.
İki tez izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir.
5.
Tez izleme sınav tarihi, yeri ve saati ilan edilmek üzere, sınav
tarihinden en az 1 ay önce tez danışmanı tarafından yazılı olarak,
EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla, enstitüye bildirilir.
6.
Öğrenci, tez izleme sınav tarihinden en az bir ay önce komite
üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan
çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı
belirtilir.
7.
Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme
sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez
başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
8.
Tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci
yeni bir tez önerisi ve en az üç tez izleme sınavına girmek
zorundadır.
Yüksek lisans programlarında tez savunma sınavı
MADDE 40-(1) Tezini tamamlayan öğrenci, tez çalışmasının bir adet
çıktısını danışmanına teslim eder.
2.
Tez danışmanı tezin hem şekil hem de içerik olarak savunulabilir
olduğu kanaatinde ise jüri öneri formu ile birlikte tezin
çıktısını EABD başkanlığı aracılığıyla enstitüye iletir.
3.
Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeleri; tez danışmanı ile ilgili EABD
başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır.
4.
Tez Savunma jürisi, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de
kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş
öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda
ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
2.
Tez danışmanı ile EABD başkanlığı, tez danışmanının dışındaki jüri
üyelerinden her biri için iki öğretim üyesi önerir. EYK önerilen
öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın tez savunma
jürisini oluşturur.
3.
Tezin jüri üyelerine teslimi öğrenci tarafından yapılır.
4.
Öğrenci, tezini jüri üyelerine teslim ettiğine dair tutanağı en
geç savunma sınav tarihine kadar enstitüye teslim etmek
zorundadır. Jüri üyelerine tezin posta/kargo ile gönderilmesi
durumunda gönderim belgesi imza yerine kabul edilir.
5.
Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği
tarihten itibaren en erken yedi gün en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
6.
Tez savunma sınav yeri, tarihi ve saati, tez danışmanı tarafından
belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden en geç 1 ay önce
yazılı olarak enstitüye bildirilir.
7.
Sınav, ilan edilen tarihte ve yerde dinleyiciye açık olarak
yapılır. Sınav tarihi ve yeri ilan edilmeden yapılan veya enstitü
tarafından ilan edilen tarih ve yerde yapılmayan sınav geçersiz
kabul edilir ve tekrarlanır.
8.
Öğrenci, ders kaydını yenilemiş ve tezini tamamlamış olmak
kaydıyla dilediği tarihte tez savunma sınavına girebilir.
9.
Belirlenen tarihte sınava girmeyen veya girmesine rağmen başarısız
olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
10.
Öğrenciye düzeltme verilmesi durumunda öğrenci sınav tarihinden
itibaren en geç “üç ay” içinde aynı jüri önünde, aynı jürinin
zorunlu sebeplerle oluşturulamaması halinde yeni bir jüri önünde,
yeniden tez savunma sınavına girmek zorundadır. Bu süre içinde
sınava girmeyen veya girmesine rağmen başarısız olan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
11.
Bu süre içinde sınava girmeyen veya girmesine rağmen başarısız
olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Doktora programlarında tez savunma sınavı
MADDE 41-(1) Tezini tamamlayan öğrencinin tezini teslim edebilmesi ve
tez savunma sınavına girebilmesi için ulusal veya uluslararası en az
bir yayın yapması gerekir.
2.
Tezini tamamlayan öğrenci, tez çalışmasının bir adet çıktısını
danışmanına teslim eder.
3.
Tez danışmanı tezin hem şekil hem de içerik olarak savunulabilir
olduğu kanaatinde ise jüri öneri formu ile birlikte tezin
çıktısını EABD başkanlığı aracılığıyla enstitüye iletir.
4.
Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeleri; tez danışmanı ile EABD
başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır.
5.
Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak
üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur.
6.
Tez danışmanı ile EABD başkanlığı, tez izleme komitesi dışındaki,
jüri üyelerinden her biri için iki öğretim üyesi önerir. EYK
önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın tez
savunma jürisini oluşturur.
7.
Tezin jüri üyelerine teslimi öğrenci tarafından yapılır.
8.
Öğrenci, tezini jüri üyelerine teslim ettiğine dair tutanağı en
geç savunma sınav tarihine kadar enstitüye teslim etmek
zorundadır. Jüri üyelerine tezin posta/kargo ile gönderilmesi
durumunda gönderim belgesi imza yerine kabul edilir.
9.
Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği
tarihten itibaren en erken 7 gün en geç 1 ay içinde toplanarak
öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
10.
Tez savunma sınav yeri, tarihi ve saati, tez danışmanı tarafından
belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden en geç 1 ay önce
yazılı olarak enstitüye bildirilir.
2.
Sınav, ilan edilen tarihte ve yerde dinleyiciye açık olarak
yapılır. Sınav tarihi ve yeri ilan edilmeden yapılan veya enstitü
tarafından ilan edilen tarih ve yerde yapılmayan sınav geçersiz
kabul edilir ve tekrarlanır.
3.
Öğrenci, ders kaydını yenilemiş ve tezini tamamlamış olmak
kaydıyla dilediği tarihte tez savunma sınavına girebilir.
4.
Belirlenen tarihte sınava girmeyen veya girmesine rağmen başarısız
olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
5.
Öğrenciye düzeltme verilmesi durumunda öğrenci sınav tarihinden
itibaren en geç “altı ay” içinde aynı jüri önünde, aynı jürinin
zorunlu sebeplerle oluşturulamaması halinde yeni bir jüri önünde,
yeniden tez savunma sınavına girmek zorundadır. Bu süre içinde
sınava girmeyen veya girmesine rağmen başarısız olan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
6.
Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama
gerekçesini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en
geç 7 gün içinde öğrencinin danışmanına veya enstitü müdürlüğüne
yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma
sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun
bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EYK kararı ile 1 yıl süre
ile yeni danışmanlık, lisansüstü ders veya jüri üyeliği verilmez.
Tez teslimi ve mezuniyet
MADDE 42-(1) Tez savunma sınavında tezi kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Tutanak, tez savunma sınavını izleyen
üç iş günü içerisinde enstitüye iletilir. Tez savunma sınavında
başarılı olan öğrenci, tez savunma sınavı tarihinden itibaren 1 ay
içinde tezini enstitüye teslim etmek zorundadır.
2.
Zorunlu hallerde bu süreye, ek olarak EYK kararı ile 1 ay daha
eklenebilir.
3.
Tez tesliminde öğrenci; 1 adet ciltlenmiş tez ve 1 adet tez CD’si
ile yüksek lisans için en az iki doktora için en az üç jüri üyesi
tarafından imzalanmış intihal raporunu teslim eder.
4.
Teslim edilen tezin, mutlaka “ADÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez
Yazım Kılavuzu’na” uygun olması gerekir. Tez yazım kılavuzuna
uymayan tezin teslim edilmesi olanaksızdır.
5.
Tezin; öğrenci, tez danışmanı ve jüri üyeleri tarafından
imzalanması gereken alanların eksiksiz olarak imzalanmış olması
gerekir.
6.
Tez sınavında başarılı olan, Senato tarafından belirlenen
mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlayan ve tezini yukarıda
belirtilen şekilde enstitüye teslim eden öğrenci, EYK kararı ile
mezun olur.
7.
Öğrenciye mezun olduğu programın diploması verilir.
Kayıt Dondurma
MADDE 43–(1) Öğrenci, ders kaydını yenilemiş olmak kaydıyla kayıt
dondurma talebinde bulunabilir. Kayıt dondurma talebi; yeni dönem
başlamadan önce talep edilebileceği gibi, derslerin devamsızlık süresi
geçmemiş olmak kaydıyla dönem içinde de talep edilebilir. Ayrıca
öngörülemeyen durumların ortaya çıkması durumunda dönem içinde de
talepte bulunulması mümkündür. Kayıt dondurma talebi doğrudan Sosyal
Bilimler Enstitüsüne yapılır. Kayıt dondurma talepleri EYK tarafından
incelenir ve karara bağlanır.
2.
Sağlık sebebiyle kayıt dondurma;
a.
Tam teşekküllü hastanelerden öğretim dönemini kapsayan en az dört
haftalık sağlık raporu alan öğrencilerin en çok bir yarıyıla
kadar; daha uzun süreli raporun söz konusu olduğu durumlarda en
çok iki yarıyıla kadar EYK kararı ile kayıtları dondurulur.
b.
Öğrenciler; raporun başlama tarihinden itibaren, en geç yedi gün
içinde durumlarını açıklayan dilekçe ve belgelerini enstitü
müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bu sürede beyan edilmeyen
başvurular kabul edilmez.
c.
Sağlık sebebiyle kaydı dondurulan öğrencinin, sağlık sorununun
ortadan kalktığını bildirmesi halinde, kayıt dondurma işlemi EYK
kararı ile iptal edilir ve kayıt yenileme hakkı verilir.
d.
Sağlık durumu nedeniyle EYK kararıyla öğrenime ara veren
öğrenciler, raporlu oldukları süre içinde derslere veya ders
sınavlarına yada tez sınavlarına (tez öneri, tez izleme, tez
savunma) giremez. Bu süre içinde girilen dersler, ders sınavları
ve tez sınavları geçersiz sayılır.
2.
Mazeret sebebiyle kayıt dondurma;
a.
Eğitim ve öğretim için yurt dışına çıkmak durumunda olanlar ile
refakat, doğal afet, öğrenci olduktan sonraki tutukluluk ve
mahkûmiyet halleri ve EYK’nın uygun göreceği diğer mazeret
hallerinde öğrencilerin bir defaya mahsus olmak üzere EYK
kararıyla en çok iki yarıyıla kadar kayıtları dondurulur. İş
nedeni ile yurtiçinde yer değiştirenler veya yurtdışına çıkanlar
bu haktan yararlanamazlar.
b.
Öngörülemeyen durumlar dışındaki kayıt dondurma başvurularının,
akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılması zorunludur.
c.
Mazeret nedeniyle kaydı dondurulan öğrenci, mazeretinin ortadan
kalktığını bildirmesi halinde, kayıt dondurma işlemi EYK kararı
ile iptal edilir ve kayıt yenileme hakkı verilir.
d.
Mazeret nedeniyle EYK kararıyla öğrenimine ara veren öğrenciler,
mazeretli oldukları süre içinde derslere veya ders sınavlarına
yada tez sınavlarına (tez öneri, tez izleme, tez savunma) giremez.
e.
ÖYP kapsamında araştırma görevlisi olarak atanmış olup, yabancı
dil şartını yerine getirmek üzere yabancı dil eğitimi için başka
üniversitelerde görevlendirilen öğrenciler en fazla iki yarıyıl
kayıt dondurabilirler.
f.
Kayıt dondurulan süre içinde girilen dersler, ders sınavları ve
tez sınavları geçersiz sayılır.
2.
Askerlik nedeniyle kayıt dondurma;
a.
Askerlik görevini yapmak üzere işlem yaptırdığını belgeleyen ve
bunu yazılı olarak enstitüye bildiren öğrencinin askerlik süresine
karşılık gelen dönemlerde, EYK kararı ile kaydı dondurulur.
Yürürlükten kaldırılan yönergeler
MADDE 44- (1) Bu Yönergeden önce yürürlükte olan 22/04/2015 tarih ve
2015-09/V sayılı Senato kararı ile kabul edilen “Sosyal Bilimler
Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi ile 22/04/2015 tarih ve
2015-09/V sayılı Senato kararı ile kabul edilen Sosyal Bilimler
Enstitüsü İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yönergesi ”
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 45- Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
GEÇİCİ MADDE 1- Bu yönergenin 41. maddesinin 1. fıkrasında ifade
edilen yayın şartı, yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
takip eden iki yarıyıl içinde tezini teslim edecek doktora öğrencileri
için uygulanmaz.
19