Avtale Avtale Om Nevrorefleksologibehandling Er Inngått Mellom Nevroefleksologens Navn

Avtale Avtale Om Nevrorefleksologibehandling Er Inngått Mellom Nevroefleksologens Navn

DESCARGAR PDF

Avtale
Avtale om
nevrorefleksologibehandling
er inngått mellom:
Nevroefleksologens navn
_________________________________________
(heretter kalt Nevrorefleksologen)
og
Bedriftsnavn
__________________________________________
(heretter kalt Kunden)
Sted og dato:
______________________________
____________________________
Kundens underskrift
______________________________
Refleksologens underskrift
Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part.
Henvendelser
Alle henvendelser vedrørende denne avtalen rettes til:
Hos Kunden:
Hos Nevrorefleksologen:
Navn:
Navn:
Stilling:
Stilling:
Telefon:
Telefon:
E-post:
E-post:
1.AVTALENS BESTEMMELSER
=======================
1.1Avtalens omfang
------------------
Avtalen gjelder gjennomføring av nevrorefleksologibehandling til
ansatte i ……………………(bedriftens navn).
1.2innhold og tidsplan
----------------------
Nevrorefleksologen skal utføre …. nevrorefleksologibehandlinger pr.
ansatt i en gruppe på …..personer over en ………. (spesifiser periode).
Varighet pr. behandling er ……min.
Behandling skjer hver ………………(spesifiser hyppighet) mellom kl. xx – xx
i kundens lokaler. Kunden stiller med egnede lokaler med plass til
behandlingsbenk. Behandlingsbenk kan leies av refleksolog dersom
kunden ikke har dette tilgjengelig
I forkant av første behandlingsdag lager kunden klar en liste over
ansatte som skal ha behandling til angitt tid.
1.3PRIS
-------
Pris pr. behandling er kr………
Behandlingene faktureres bedriften i sin helhet etterskuddsvis hver
måned basert på pasientlister. Bedriften bestemmer selv hvordan de vil
fordele kostnadene mellom seg og den ansatte gjennom en egenandel som
pasienten betaler selv.
Pris for leie av behandlingsbenk er kr….. pr. mnd.
Regulering av pris skjer i henhold til indeksregulering pr. 01.01.
hvert år.
2.NevroREFLEKSOLOGENs plikter
=============================
2.1nevrorefleksologens ansvar og kompetanse
-------------------------------------------
Behandlingene skal gjennomføres i samsvar med avtalen og skal utføres
profesjonelt, effektivt, og med høy faglig standard.
Nevrorefleksologen har taushetsplikt. Informasjon som refleksologen
får fra de ansatte skal behandles konfidensielt og ikke gjøres
tilgjengelig for utenforstående.
Nevrorefleksologen skal lojalt samarbeide med kunden, og ivaretar
kundens interesser.
Dersom nevrorefleksologen er syk og ikke kan møte opp til avtalte
dager, så skal nevrorefleksologen forsøke å finne en vikar. Dersom
dette ikke lar seg gjøre, må nevrorefleksolgen avtale ny dag for
behandling.
Nevrorefleksologen og bedrift oppfordres til å gjennomføre en
evaluering hver 6. måned.
3.Kundens plikter
=================
3.1Kundens ansvar og medvirkning
--------------------------------
Kunden skal lojalt medvirke til oppdragets gjennomføring ved å stille
ledig rom og ansatte tilgjengelige for behandling til avtalte dager.
Hver enkelt ansatt (pasient) avtaler tidspunkt for neste behandling
direkte med nevrorefleksologen. Dersom den ansatte ikke kan møte opp
til avtalt behandling, må avbestilling skje innen 24 timer før på mail
eller sms til refleksologen. Ikke-møtt timer faktureres med full pris.
4.VED BRUDD
===========
Begge parter kan heve hele eller deler av avtalen med øyeblikkelig
virkning dersom det foreligger brudd på pliktene.
5.AVTALENS VARIGHET OG OPPSIGELSE
=================================
5.1Varighet
-----------
Avtalens varighet er……………
5.2OPPSIGELSE
-------------
Avtalen kan sies opp skriftlig med 3 måneders varsel fra begge parter.
Side 3 av 3